Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Різні кліше україномовними та англомовними співрозмовниками використовуються з метою уточнення пев­ної інформації, а саме: 1) з'ясування справи, з приводу якої прийшла людина: Sir? [27, c. 122] - Я слухаю [16, c. 68].; 2) уточнення, з ким із присутніх та з якою метою має намір поспілкуватись певна особа: Yes! You want me? [7, c. 168] - Прошу! Ви до мене? [7, c. 169]; You know why I want you [25, c. 331]. - Ви знаєте, чого мені від вас треба [4, c. 206]. 3) з'ясування мотивів чи намірів співрозмовника: What odds then! What odds, Mrs Dilber? [24, c. 114] -1 в чому ж справа? Чого це ви уп'ялися в мене, місіс Ділбер? [8, c. 46]

Відмінними є й способи вираження пропозицій. Йдеться, наприклад, про: 1) ввічливу пропозицію допомогти: Can I do anything for you? [7, c. 168] - Ви чогось хотіли? [7, c. 169]; 2) пропозицію висловлюватись відверто: Don't you mind speaking, if you really want anything, you know [7, c. 168]. - Та не соромтесь, кажіть навпростець, як вам чогось треба [7, c. 169].; 3) пропозицію обрати напій: What'syour's? [7, c. 52] - Що ви питимете? [7, c. 53]; або випити ще один келих алкогольного напою: Have another? [25, c. 142] - Може, вип'єте ще одну? [4, c. 90]

Щоб перекладений текст відповідав очікуванням реципієнтів цільового тексту, парафразування використову­ють також для природного відтворення українською мовою 1) надання можливості виступити перед товариством із промовою: The floor is yours, Mr Doolittle [28, c. 33]. - Вам слово, містере Дулитл [20, c. 20].; 2) спроби мовця повернутися до головної теми розмови: Where the hell was I? [26, c. 2] - На чому я спинилася? [15, c. 1]; 3) згоди на те, щоб кінцеве рішення приймав співрозмовник: It's for you to say [28, c. 14]. - Ваша воля! [20, c. 9]

На особливу увагу перекладача заслуговують і способи вираження (не)певності у сказаному: Scrooge and Marley, I believe [24, c. 15]. - Скрудж і Марлі, якщо не помиляюся? [8, c. 5]; чи іронічне вираження подиву: I'm out to lunch. - No shit [27, c. 16]. - Я збираюся їсти. - Дотепно [16, c. 9].

Різняться також англійські та українські ритуальні формули, що використовуються у ситуаціях купівлі-про-дажу: 1) для уточненні ціни: What do you ask? [21, c. 30] - Скільки ви за неї візьмете? [12, c. 38]; 2) при вказівці продавцем на те, що ціна остаточна: Take it or leave it [28, c. 17]. - Або так, або ніяк! [20, c. 11]

Слід зазначити, що відмінними є також способи вираження прохання, що ілюструють нижченаведені прикла­ди: 1) ввічливе прохання висловитися з певного приводу: The honour of a word with you, sir, to explain [25, c. 337]. - Дозвольте, сер, сказати вам декілька слів [4, c. 211].; 2) прохання тримати певну інформацію у таємниці: When I shaved him he gave me a gold piece, and said there was to be no talk [25, c. 128]. - Коли я поголив його, він дав мені золотого і просив мене нікому нічого не казати [4, c. 81].; 3) прохання повторити сказане: <...> this town ofSolitas will wake up and ask if anybody spoke [25, c. 106]. - <...> тоді тільки Солітас прокинеться і, лупаючи очима, спитає: "В чому річ?" [4, c. 68].

У процесі аналізу перекладів художніх творів застосування трансформації парафразування було виявлено і в інших комунікативних ситуаціях: 1) для запевнення у щирості, правдивості слів мовця: I swear I won't tell anybody. Honestly [26, c. 9]. - Присягаюся, що я нікому не скажу. Слово честі [15, c. 5].; 2) у ситуації, коли відбу­вається те, чого довго очікували: So this is it [27, c. 8]. - Ось ми й прийшли [16, c. 5].; 3) при арешті: Mr Wahrfield, you are my prisoner [25, c. 331]. - Містере Варфілде, ви заарештовані [4, c. 206].; 4) при появі прислуги на поклик господині чи господаря: Merriman: Yes, Miss [29, c. 41]. - Слухаю, міс [2, c. 56].; 5) в інших побутових ситуаціях: Do you prefer the inside or the outside? [7, c. 64] - Ти як любиш спати: від стіни чи скраю? [7, c. 65]У художньому перекладі іноді використовується образно-експресивне парафразування, що привносить у зміст висловлювання експресивні компоненти, які відсутні в оригінальному тексті [18]. У зв'язку зі сказаним цікавим для розгляду є наступне англійське висловлювання, яке може набувати значення вибачення, ввічливого перепитування про щойно сказане, виражати подив чи іронію залежно від контексту, що і слід враховувати при доборі адекватного відповідника в українській мові: I beg your pardon, Gwendolen, didyou say? [29, c. 43] - Я пе­репрошую, Гвендолен, - ви, здається, згадали ім'я [2, c. 58]; I beg your pardon? [29, c. 43] - Що я чую? [2, c. 58]; I beg your pardon? [29, c. 46] - Що-що? [2, c. 61].

Щодо комунікативних формул завершення мовленнєвої взаємодії, то нерідко їх лексичний склад в україн­ській та англійській мовах різний: Bye, bye! [24, c. 110] - Що ж, до завтра, добродії! [8, c. 44]; Good afternoon! [24, c. 13] - До побачення! [8, c. 4] Ситуація вживання впливає на вибір перекладачем українського відповідника, що доводять наступні приклади: I bade the Minister good-morning, and took my departure at once, leaving a gold snuff-box upon the table [13, c. 134]. - Після цього я побажав міністрові всього найкращого і вийшов, залишивши на столі свою золоту табакерку [13, c. 135].; Good morning [7, c. 170]. - Бувайте [7, c. 171].

Іноді, завершуючи розмову, комуніканти використовують кліше, щоб гарантувати співрозмовнику бажання спілкуватись і надалі: Please be in touch 27, c. 10]. - Не забувай нас [16, c. 5]. Свідченням того, що комунікативні формули певною мірою відображають світогляд носіїв мови є нижченаведені етикетні формули прощання, пере­клад яких доводить, що в ієрархії цінностей українського народу важливе місце посідає здоров'я: Bless you [24, c. 139]. - Бувайте здорові [8, c. 57].; See you later, alligator! [23, c. 44] - Бувайте здорові й не кашляйте! [6, c. 203]; So long! [28, c. 84] - Зоставайтеся здоровесенькі! [20, c. 5]

Яскравим свідченням того, що одна й та сама інтенція в українській і англійській мовах часто виражається різними традиційними формулами є використання перекладачами прагматично зумовленої трансформації параф­разування при перекладі: а) тостів: Three cheers for Charlie! [23, c. 16] - Хай живе Чарлі! [6, c. 76]; б) команд: Full speed ahead! [23, c. 28] - Повний вперед! [6, c. 127]; в) таблиць-написів: Private - Keep out [23, c. 29] - Стороннім вхід заборонено [6, c. 133].

Ритуальні мовленнєві акти завжди розраховані на позитивну реакцію, індивідуальна оцінка ж передбачає як позитивний, так і негативний перлокутивний ефект [14, c. 185]. Тому ми вважаємо за необхідне розглянути особливості перекладу оцінної лексики. Тут власне виявляється зв'язок лінгвокультурології та перекладу. Без достатньої кількості екстралінгвістичних знань перекладач не зумів би здійснити адекватного перекладу зазна­ченого прикладу: Son ofEli <...> [25, c. 302J. - Бідолаха! [4, c. 188]. Тут під англійським сакральним онімом слід розпізнати біблійного персонажа бідного Йосипа з Назарету, що і спричинило зміни у перекладі. У наступному випадку перекладач здійснив адекватний переклад завдяки знанням про те, що "білим сміттям" називали білих американців, які мали низький соціальний статус і відповідний рівень освіченості та жили завдяки державному утриманню: Poor white trash! [25, c. 233] - Нікчема! [4, c. 146]

Підсумовуючи вищевикладене, ми дійшли висновку, що прагматично зумовлене парафразування слід вико­ристовувати у тих випадках, коли в ідентичних ситуаціях англомовні та україномовні комуніканти традиційно використовують нееквівалентні за своїм лексичним складом, проте рівноцінні за значенням та функцією вислов­лювання. Перспективним вважаємо розгляд особливостей застосування прагматично зумовленої трансформації додавання в англо-українському художньому перекладі.

Література:

1.Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языкознания. - М. : Иностранная литература, 1995. -416 с.

2.Вайлд О. Як важливо бути поважним. - Харків : Фоліо, 2006.

3.Волков А. Г. Прагматика политического текста. - Запорожье : Просвита, 2003. - 112 с.

4.Генрі О. Королі і капуста. - Харків : Фоліо, 2008. - 315 с.

5.Григорьян Е. Л. Лингвистическая прагматика - Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 2003. - 24 с.

6.Дал Р. Чарлі і шоколадна фабрика. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006. - 240 с.

7.Джером К. Джером Троє в одному човні (як не рахувати собаки) = Three Men in a Boat (to Say Nothing of the Dog) : Вибрані розділи. - Харків : Фоліо, 2009. - 219 с.

8.Дікенз Ч. Різдвяна пісня в прозі. - Режим доступу : http://ae-lib.org.ua/texts/dickens   a_christmas_carol_in_

prose ua.htm

9.Драйден Дж. Передмова до перекладу "Послань" ("Героїнь") Овідія, виконаних кількома перекладачами (1680) // Протей : Переклад. альм. Вип. 1 - Х. : Вид-во НУА, 2006. - С. 255-267.

 

10.Керрол Л. Аліса в країні чудес. - Режим доступу : http://ae-lib.org.ua/texts/carroll     alices_adventures_in_

wonderland     ua.htm#05

11.Максімов C. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладаць­кого аналізу тексту для студентів факультету перекладачів. - К. : Ленвіт, 2010. - 175 с.

12.Остен Дж. Нортенгерське абатство. - Харків : Фоліо, 2009. - 255 с.

13.По Е.А. Викрадений лист = The Purloined Letter. - Харків : Фоліо, 2008. - 191 с.

14.Приходько А. И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке - Запорожье : Изд-во За-порож. гос. ун-та, 2004. - 321 с.

15.Селінджер Дж. Д. Тупташка-невдашка. - Режим доступу : http://ae-lib.org.ua/salinger/Texts/N2-UncleWiggly-ua.htm

16.Сігел Е. Оліверова історія: Роман // Всесвіт. - 1998. - №5-6. - С. 3-102.

17.Теучеж З. Г. Парафразирование в переводе // Известия Российского государственного педагогического уни­верситета имени А. И. Герцена. Аспирантские тетради. - СПб., 2007. - N 18(44). - С. 268-272.Теучеж З. Г. Переводческое парафразирование и его разновидности // Вестник Адыгейского государственно­го университета. - 2007. - № 2. - С. 95-98.

18.Чрділелі Т. В. Структура, семантика і прагматика ділового діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) : Автореф. дис. ... канд. філол. Наук : 10.02.04. - Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразі-на. - Х., 2004. - 20 с.

19.Шоу Дж. Б. Пігмаліон. - Режим доступу : http://ae-lib.org.ua/texts/shaw__pygmalion       ua.htm

20.Austen J. Northanger Abbey. - London : SPOTTISWOODE, New-Street-Square, 1833. - 440 p.

21.Carroll L. Alice's Adventures in Wonderland. - Режим доступу : http://www.sabian.org/alicech5.htm.

22.Dahl R. Charlie and the Chocolate Factory. - Режим доступу : http://www.fictionbook.ru/author/dahl_roald/ charlie_1_charlie_and_the_chocolate_factory.

23.Dickens Ch. A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas. - К. : Знання. - М. : Рыбари, 2010. -143 с.

24.Henry O. Cabbages and Kings. - СПб. : КАРО, 2008. - 352 с.

25.Salinger J. D. Uncle Wiggly in Connecticut. - Режим доступу : http://ae-lib.org.ua/salinger/Texts/N2-UncleWiggly-en.htm

26.Segal E. Oliver's Story. - London; Toronto; Sydney; New York : Granada Publishing in Hart-Davis, MacGibbon Ltd, 1977. - 202 p.

27.Shaw G.B. Pygmalion. - Режим доступу : http://books.google.com.ua/books7id.

Wilde O. The Importance of Being Earnest. - Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=sWu2bfKcyb 0C&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=falseУДК 811.111'373.43'25

Касаткіна-Кубишкіна О. В., Курята Ю. В.,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Стаття присвячена актуальним питанням перекладознавства та неології. Основна увага приділяється про­цесам утворення неологізмів, типам, способам і труднощам їх перекладу.

Ключові слова: неологія, перекладознавство, неологізм, словотворення, когнітивні та мовні механізми, семі­отичний підхід.

Статья посвящена актуальным вопросам переводоведения и неологии. Основное внимание направлено на про­цесс образования неологизмов, типы, способы и трудности их перевода.

Ключевые слова: неология, переводоведение, неологизм, словообразование, когнитивные и языковые механизмы, семиотический подход.

The article deals with the problems of theory of translation and neology. The attention is drawn to the creation of neologisms, types, ways and difficulties of their translation.

Key words: neology, theory of translation, neologism, word-formation, cognitive and language mechanisms, semiotic approach.

Ознакою XXI століття є швидкий науково-технічний прогрес. Зміни, що відбуваються в житті, науці, тех­ніці відображаються в словниковій базі будь-якої мови, у тому числі і англійської. Мова - показник розвитку суспільства, вона постійно знаходиться в русі, розвивається, вдосконалюється, постійно потребує поповнень. З'являються нові поняття, предмети, явища, які вимагають найменувань, що не існували дотепер. Іноді нові слова називають ті предмети або явища, які існували і раніше, але з появою нових визначень, старі назви поступово виходять з вжитку. Процес творення нових слів є нескінченним і стає значним стимулом для росту теоретичних досліджень на цю тему. Сучасний стан перекладознавства та неології характеризуються великим різноманіттям теоретичних концепцій і методів дослідження.

Проблемою неології займалися такі науковці, як Н.Д. Арутюнов, Р. Берчфільд, С.М. Єнікеєва, Ю.А. Зацний, В.І. Заботкіна, Є.С. Кубрякова, О.Д. Мєшков, Т.О. Пахомова та інші. Загальні аспекти функціонування неологіз­мів розглядалися у працях Ю.О. Жлуктечка, Р.П. Зорівчак, Є.М. Верещагіна, В.Г. Костомарова та інші.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства