Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

"On campus" - "в округе". "Кампус" - слово, свого часу неологізм, довгий час перебуває в активному лекси­коні більшості жителів України та Росії, а тому заміна прямого словникового відповідника варіантним є неви­правданою.

Таким чином, у ході нашого дослідження ми здійснили перекладознавчий аналіз стратегій та тактик при транскодуванні кінокомедії "Old School" на матеріалі чотирьох російських перекладів; висвітили основні спосо­би перекладу, які використовували аматорські та професійні кіноперекладачі при відтворенні лінгвокультурної складової вербального тексту.

Проблематика дослідження має суттєві перспективи, актуальне теоретичне та практичне значення для пере-кладознавства з огляду на всезростаючу популярність кіно в Україні та водночас відсутність теоретичних і прак­тичних розвідок комплексного характеру у галузі кіноперекладу.

Література:

1.Горшкова В. Е. Перевод в кино Текст. / В. Е. Горшкова. - Иркутск : МИГЛУ, 2006. - 278 с.

2.Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лотман. // Об искусстве. - СПб. : Искусство-СПБ, 1998. - С. 315 - 323.

Слышкин Г. Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа) / Г. Г. Слышкин, М. А. Ефремова // Поэтика. История литературы. Кино. - М. : Водолей Publishers, 2004. - 164 с.Котковець А. Л.,

Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут"

СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ МЕТАФОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Стаття присвячена проблемам перекладу композитних метафоричних термінів. Здійснюється аналіз шляхів утворення метафоричних термінів та розглядаються основні правила відтворення багатокомпонентних семан­тично мотивованих термінологічних одиниць.

Ключові слова: структурна класифікація, метафора, багатокомпонентний термін.

Статья посвящена проблемам перевода композитных метафорических терминов. Осуществляется анализ путей создания метафорических терминов, и рассматриваются основные правила передачи многокомпонентных семантически мотивированных терминологических единиц.

Ключевые слова: структурная классификация, метафора, многокомпонентный термин.

The article is devoted to the problem of the compound metaphorical terms translation. The ways of formation of metaphorical terms are analyzed, the main rules of conveying multicomponent semantically motivated terminological units are considered.

Key words: structural classification, metaphor, multicomponent term.

В епоху постійних відкриттів у сфері науки і техніки, що пропонують безліч нових можливостей для розвитку і розширення усіх галузей економіки, все більше уваги приділяється особливостям функціонування та перекладу термінологічного прошарку лексики. Процес утворення нових, найчастіше багатокомпонентних, термінів є май­же безперервним, це ставить вищі вимоги до їх адекватного перекладу з метою обміну інформаційним досвідом.

Недостатньо дослідженою, але суттєвою складовою термінологічної лексики є метафоричні терміни. Вивчен­ням цих одиниць займалися І.С. Беркещук, С.Н. Горелікова, В.І. Карабан та інші. Аналіз праць дослідників дозволив виявити специфіку утворення та перекладу вищезгаданих одиниць, а також сприяв конкретизації мети роботи, яка полягає у поглибленому розгляді складних метафоричних термінів та особливостях їх відтворення українською мовою.

Існує безліч визначень терміна, в дуже узагальненому сучасному тлумаченні це одиниці на позначення спеці­альних понять в певних галузях. Так само як і визначень, класифікацій термінологічної лексики також є велика кількість. Варто детально зупинитися на структурній класифікації, адже нас цікавить багатокомпонентний тер­мін. Традиційною у лінгвістиці є класифікація термінів за морфологічною будовою на прості (одне слово): circuit

-   ланцюг; складні (два і більше слів, що пишуться разом або через дефіс): flywheel - маховик; та терміни-слово-сполучення, які складаються із декількох компонентів: circuit breaker - автоматичний вимикач [5, с. 258]. Дещо іншу думку висловлює А. В. Суперанська, що дотримується ідеї поділу термінологічних одиниць наступним чином. Терміни-слова (виражені єдиним словом: valve - клапан); терміни-словосполучення (вільні словоспо­лучення: nuclear power plant - атомна електростанція, де кожний з компонентів - термін, що може вступати в двосторонній зв'язок; зв'язані словосполучення, де ізольовано взяті компоненти можуть і не бути термінами, а в поєднанні вони утворюють термін-словосполучення: dead-wood - буферний брус); багатокомпонентні терміни (такі терміни можуть бути три-, чотири- і більше компонентними: page description language - мова опису сторі­нок) [6, с. 130-137]. Досить обґрунтованою та вичерпною є класифікація В.І. Карабана, згідно якої терміни за сво­єю будовою поділяються на прості (anode - анод), похідні - суфіксальні (transmitter - передавач, feeder - фідеp), префіксальні (multi-cylinder - багатоциліндровий) і суфіксально-префіксальні (reprocessing - повторна обробка), складні (flywheel - маховик) та терміни-словосполучення (protective choke - захисний дросель) [3, с. 54].

У будь-якій з перелічених морфологічних категорій можуть бути представлені метафоричні, або семантич­но мотивовані терміни. Вмотивованість термінів є однією з головних вимог до термінології [4, с. 13-14]. За характером мовної вмотивованості лексико-семантичних варіантів багатозначного слова традиційно визначають два основні типи перенесення значення найменувань: метафору і метонімію. Мовні метафори, як правило, ви­словлюють стійку подібність, якусь постійну схожість, частіше за все за формою, розміром, кольором, якістю та іншими ознаками, що сприймаються за допомогою органів чуттів (the neck of the bottle - шийка склянки, mouth of the river - гирло річш, the lungs of the town - легені міста.

У випадку, коли наукові та технічні терміни утворюються шляхом зміни значення слів загальнолітературної мови, виокремлюють 4 види термінотворення, подані далі. Називання за схожістю зовнішніх ознак (форма, розмір, колір і т. ін.). Часто використовують назви окремих частин тіла. Наприклад, такі назви деталей машин як head (голівка), tooth (зуб), knee (коліно), kneed (колінчастий), finger (палець, шрифт, контакт), cheek (щока, бічна стінка) і т.д. Багато механізмів отримали назви від назв тварин (crane - підйомний кран, за формою нагадує журавля). Називання за схожістю функції, наприклад, wing - крило літака, to doctor - лагодити, усувати, door

-   засув, люк). В основі термінотворення за суміжністю понять лежить метонімія, наприклад термін tare (тара) використовується для позначення не лише упакування, а й його ваги. Терміни, утворені за аналогією понять, характерні тим, що для вираження термінованого поняття вживається слово із побутової лексики, яке може мати асоціації із термінованим науковим поняттям (наприклад, fatigue - втомлюваність металу, resistance - опір, exhaust - випуск, вихлопна труба) [2, с. 131-132]. Отже, метафоризація загальновживаної лексики є відомим дже­релом поповнення термінологічного словника.

Безсумнівно, семантично мотивовані терміни є досить специфічною групою лексичних одиниць, відтворення яких іншою мовою може викликати труднощі. Оскільки особливу увагу у даній роботі привертають композитні метафоричні терміни, варто розпочати з основних правил перекладу багатокомпонентних термінів. Переклад

© Котковець А. Л., 2012складних термінів складається з двох основних процедур - аналітичної та синтетичної. Велику роль при пере­кладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап - переклад окремих його компонентів (ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення). Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-словосполучення. Характер цих відносин й визначає порядок та сам зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап перекладу передбачає вибудовування ком­понентів в залежності від зазначених семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу склад­ного терміну [3, с. 123]. При перекладі багатокомпонентного терміна перш за все необхідно знайти та розкрити значення основного компоненту. Велику роль при цьому відіграє контекст. Потім у складі терміну потрібно знайти внутрішні терміни, якщо вони наявні, зі словами, що до них належать [2, с. 133]. У безприйменниково­му термінологічному словосполученні, що складається з ланцюжку слів непов'язаних між собою службовими словами (артиклями, прийменниками), головним словом є останнє, решта слів, розташованих зліва, відіграють другорядну роль - роль означення. Переклад безприйменникових словосполучень потрібно починати з головного слова (vinyl composition tile - плитка вінілового складу; time division multiple access system - система часового роз­ділення з багаторазовим доступом) [7, с. 28]. Таким чином важливим моментом є знаходження головного слова у словосполученні, а також визначення внутрішніх зв'язків у конструкції.

Однак слід пам'ятати, що існує цілий ряд мотивованих термінів-словосполучень, які не допускають дослів­ного перекладу, хоча їхні окремі компоненти мають еквіваленти в українській мові. У такому випадку термін-словосполучення необхідно розглядати як єдине ціле в смисловому плані, а переклад здійснювати не окремих слів, а всього словосполучення: control rod - графітовий стрижень, sequence control register - лічильник команд, catchment area - район охоплення обслуговуванням (у межах якого власник магазину може розраховувати на по­пит населення) [7, с. 27]. Дуже важливо звертати увагу на такі моменти щоб уникнути неправильного перекладу.

Таким чином, якщо компонентом такого складного терміну є метафорична одиниця, необхідно враховувати й особливості її перекладу. Оскільки метафоричні терміни є мотивованими, асоціації у творців термінів в різних мовах можуть бути різні. Якщо поняття ґрунтується на його найголовнішій властивості чи вдалому порівнянні, то й в інших мовах ці ознаки братимуться за визначальні (наприклад, у комп'ютерній термінології: user - корис­тувач, mouse - мишка, reset - перезапуск тощо). У таких випадках переклад терміна перетворюється на переклад звичайного слова, що є найпростішим шляхом підбору назви до певного наукового поняття. Але не завжди пере­дача метафори є легким завданням, іноді необхідно вживати певні перекладацькі методи. П. Ньюмарк пропонує декілька способів перекладу метафорики:

-   збереження образу у мові перекладу;

-   заміну образу мови джерела стандартним образом мови перекладу, який не суперечить культурі мови пере­кладу;

-   відтворення метафори за допомогою образного порівняння зі збереженням образу (але з можливою зміною експресії);

-   переклад метафори (або образного порівняння) за допомого образного порівняння (або, інколи, метафори) з тлумаченням значення (це сприяє розумінню, але може призвести до втрати експресивності висловлювання);

-   відтворення семантики метафори описово (може застосовуватися, якщо метафора нечітка і її збереження є недоречним, хоча певні аспекти настанови висловлювання можуть втратитися);

-   пропущення метафори, якщо вона є надлишковою (необов'язковою);

-   збереження метафори з конкретизацією значення з метою підсилити образ [8, с. 87-91].

При перекладі науково-технічних мотивованих термінів, варто пам'ятати про відмінності при передачі мов­них ("стертих") та мовленнєвих (індивідуально-авторських) метафор. Отже, мовні метафори (перекладні від­повідники зафіксовані у словниках) у перекладі можуть передаватися метафоричним словом (coal basin - ву­гільний басейн, apron - козирок, herring-bone tooth - зуб шевронного колеса), та неметафоричним словом (altar

-   горизонтальний шельф, goose-neck tool - пружинний різець) [3, с. 203]. Образ метафори у перекладі може від­різнятися від оригіналу. У деяких випадках перекладу мовної метафори перекладач має можливість вибору між метафоричним та неметафоричним відповідником.

Передача мовленнєвої метафори є більш складним завданням, адже не має усталених відповідників виступа­ючи фактично семантичним новоутворенням. Існують три основних способи передачі таких метафоричних слів (в тому числі термінів):

Метафоричним словом, що має такий же або дуже подібний характер образності (grey absorption - сіре по­глинання, sawtooth wave - пилкоподібне коливання);

Метафоричним словом, що має інший характер образності (zapping - затирання (запису у пам'яті), bleed (полігр.) - "зарізати" (обрізати поля разом з частиною тексту);

Неметафоричним словом, що передає тільки денотативний зміст англійського метафоричного слова, а не об­разність (Christmas tree - фонтанна арматура, squirrel cage washer - роторно-елеваторна мийка машин, brain

-   центральний процесор);

Можна сформулювати загальне правило перекладу метафоричних слів (в тому числі термінів): образність мовної метафори у перекладі передавати необов'язково, а образність мовленнєвої метафори передається по мож­ливості. Для того, щоб компенсувати певну стилістичну втрату через вживання у перекладі необразної лексики замість метафоричних слів в оригіналі, перекладач може в іншому місці тексту вжити метафоричне слово мови перекладу як відповідник необразного слова в оригіналі [3, с. 203-204]. Тож вибір метафоричних і неметафорич-них відповідників залежить від перекладача.

Таким чином, дослідження термінологічної лексики дозволяє виокремити прості, складні терміни та термі-ни-словосполучення (які можна віднести до багатокомпонентних одиниць). Різною морфологічною структурою характеризуються і метафоричні терміни, що є семантично мотивованими. Вони представлені термінами утворе­ними за схожістю певних ознак (колір, форма, розмір, якість) та за подібністю функцій. Коли такі метафоричні терміни входять до складу більших термінологічних утворень та стають складовими багатокомпонентних оди­ниць, важливо пам'ятати про деякі правила їх перекладу. Зазвичай відтворення композитних термінів відбува­ється шляхом перекладу окремих складових, встановлення їхнього значення та внутрішніх зв'язків (всередині багатокомпонентного утворення). Необхідно знайти ключове слово, що найчастіше займає кінцеву позицію, та слова, що характеризують його. Але в деяких випадках мотивовані терміни слід перекладати як одне ціле без розкладання на окремі частини. Метафоричний термін може передаватися іншою мовою метафоричним словом зі збереженням або зміною образності, чи неметафоричним словом (іноді описово). У деяких випадках цей вибір залежить від перекладача. Перспектива подальшого розвитку у даному напрямку вбачається у більш детальному вивченні термінів з метафорою антропоморфного типу, тобто термінологічних одиниць, мотивованих назвами частин тіла.

Література:

Беркещук І. С. Композитні утворення у складі ад'єктивів, мотивованих назвами частин тіла // Українознавчі студії. - № 6-7. - Івано-Франківськ, 2005-2006. - С. 82-87.

Гореликова С. Н. Природа термина и некоторые особенности терминообразования в английском языке // Вестник ОГУ 2002. №6. - С. 129-136.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Частина ІІ. Лексичні, термінологічні та жан­рово-стилістичні труднощі / В. І. Карабан - Вінниця : Нова книга, 2001 . - 303 с.

Кияк Т. Р. Про засади формування сучасної української термінології // Тези доп. міжнар. наук. конф. "Пробл. Української науково-технічної термінології". - Львів.: Вид-во Львів. політех. ін-ту. - 1993. - С. 13-15.

Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу / А. Я. Коваленко. - К. : Фірма "Інкос", 2002. - 320 с.

Суперанская А. В. Общая терминология: Вопросы теории / А. В.Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева -М. : Наука, 1989. - 246 с.

Хоменко С. А. Основы теории и практики перевода научно-технического текста с английского языка на русский : Учебное пособие / Хоменко С. А., Цветкова Е. Е., Басовец И. М. - Мн. : БНТУ, 2004. - 204 с. Newmark Р. Approaches to Translation / Peter Newmark. - Oxford : Pergamon Press, 1981. - 200 р.УДК 81'25:134, 2 - 2 "19/20"

Кощій Ю. П.,

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ДІАЛОГУ В П'ЄСІ Ф.Г. ЛОРКИ "ДІМ БЕРНАРДИ АЛЬБИ"

У роботі досліджуються жанрово-стилістичні особливості перекладу діалогу в драмі Ф. Гарсія Лорки "Дім Бернарди Альби". Значна увага приділяється особливостям розмовного мовлення, його лексичним, граматичним та стилістичним аспектам.

Ключові слова: художній твір, драма, діалог, переклад, розмовне мовлення, адекватність перекладу, асиме­трія, перекладацькі трансформації.

В работе исследуются жанрово-стилистические особенности перевода диалога в драме Ф. Г. Лорки "Дом Бернарды Альба". Особое внимание приселяется особенностям разговорной речи, его лексическим, грамматичес­ким и стилистическим аспектам.

Ключевые слова: художественое произведение, драма, диалог, перевод, разговорная речь, адекватность пере­вода, ассиметрия, переводческие трансформации.

Genre-stylistic peculiarities of the dialogue in the dramatic work of F.G. Lorca "The house of Bernarda Alba" are being studied in this article. Significant attention is paid to lexical, grammatical and syntactical features of the colloquial speech.

Key words: artistic work, drama, translation, colloquial speech, adequacy of translation, asymmetry, dialogue, trans lation transformations

Театр - це школа сліз і сміху, це своєрідна трибуна, з якої треба викривати брехливу або застарілу мораль відбиваючи в живих долях вічні закони серця і душі людської.

Федеріко Гарсія Лорка

Питання перекладу драматичного твору обумовлене його жанрово-стилістичними особливостями, адже дра­ма - особливий жанр літературної творчості, що виділяється суттєвими особливостями як у способах донесення до адресата відтворюваних мовними засобами образів і подій, так і в мовній організації тексту, призначеного для акторського відтворення у сценічному просторі.

Ситуації та образи драматичного твору подаються глядачеві у спосіб сприймання реальної (умовно-реальної), відтвореної на сцені ситуації, а також за участі двох рецепторів - зорового і слухового. Водночас драматичний твір існує і у письмовому варіанті, тоді сприймання змальованого словом образу чи ситуації відбувається за учас­ті лише одного рецептора - зорового. П'єса для читання існує як окремий твір, і читач є його самостійним інтер­претатором. Текст для читання не тільки не виключає, а передбачає перечитування - багаторазове сприйняття драматичного твору читачем. Тому читацьке сприйняття драми може бути діахронним, оскільки реакція читача оформлюється поступово, в ході опанування твору.

Літературний текст, як складова літературного процесу включає в себе соціальні та лінгвістичні аспекти, адже одне визначає інше. Мова твору залежить від епохи, яку описує автор та до якої він належить. За допомогою монологів та діалогів, а також ремарок автор вивільняє свою уяву, намагаючись показати читачам свою душу, спілкуватися з ними. Ф. Гарсіа Лорка використовує слово "трибуна" у своїх судженнях про театр, вкладаючи в нього безпосередню можливість спілкування з суспільством, намагаючись пробудити їх національну свідомість.

Об'єктом нашого дослідження виступають шляхи досягнення адекватності перекладу іспанського драма­тичного твору українською мовою. Актуальність такого дослідження зумовлена потребою розроблення та удо­сконалення підходів, методів перекладу мови творів драматичних в цілому. У наш час розбудови української держави та культури постає гостра необхідність якісних україномовних перекладів драматургії. Для забезпе­чення їм належного адекватного рівня потрібна не лише висока кваліфікація перекладача, але й окреслення меж перекладацької свободи. В цією метою в нашій статті ми спробували дослідити жанрово-стилістичні особливос­ті українського перекладу діалогу іспанського драматичного твору ХХ століття видатного іспанського майстра пера Ф. Гарсія Лорки.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства