Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Крім того, у запропонованій авторкою словниковій статті відсутня вказівка на відмінності у вживанні відпо­відників цільової мови, тобто зовсім не враховані стилістичні нюанси, закладені у дискурсивних маркерах.

Паралельно з адекватністю семантичною у двомовних словниках в ідеалі має враховуватися й стилістична адекват­ність, тобто семантично точні еквіваленти у словнику повинні відповідати словам мови оригіналу в плані стилістики.

У цьому аспекті варто розрізняти поняття стилістичного компоненту структури значення відповідника та ознаку його функціонально-стильової приналежності. Під стилістичним компонентом значення мається на ува­зі емоційно-експресивні нашарування слова, що певним чином впливають на його смислове сприйняття та які в словниках позначаються відповідними позначками типу: "іронічне", "лайливе", "жартівливе", "презирливе", "брутальне", "пестливе" тощо. Під функціонально-стильовою приналежністю слова розуміється його відповід­ність тому чи іншому різновиду національної мови залежно від територіальних, частотних, часових та інших ознак. Функціонально-стильова приналежність слів у словниках зазвичай має відповідні позначки: "книжне", "офіційне", "поетичне", "розмовне", "просторічне", "архаїчне", "застаріле", "рідковживане" тощо [9, c. 196-197].

Український вигук О виявляється набагато обмеженішим у стилістичному плані, ніж англійський Oh. Недо­речне використання його у перекладі здатне порушити єдність стилю друготвору з огляду на відповідність певній епосі, ситуації спілкування, соціальному статусу мовців, оскільки цей вигук надає висловлюванню пишномов­ності, та більш характерний для поетичного жанру [8, с. 129].

Стилістичний компонент, як елемент прагматичної інформації, несе інформацію про комунікативну компе­тенцію мовця. Наприклад, вибір перекладачем стилістично нейтрального або просторічного відповідника для англійського дискурсивного маркеру дозволяє читачу друготвору сформувати певне уявлення про персонажа-мовця як про мовну особистість. Проте, словники переважно не відображають стилістичне забарвлення вигу­ків, у художніх перекладах вони "облагороджуються", коли у цільовому тексті замість просторічної одиниці з'являється нейтральний відповідник.

Справжня стилістична експресія слова поза контекстом, поза даним смисловим полем комунікації в принципі неможлива. Словник вказує найбільш ймовірний стилістичний регістр для слова, контекст, дискурс же розстав­ляє всі крапки над "i" остаточно. Перекладач при цьому має пам'ятати, що як би ці проблеми не вирішувались в будь-якому двомовному словнику, еквіваленти, приклади, цитати, пояснення не зможуть вичерпати усіх ви­падків вживання слова [ 9, c. 198].

Англійські дискурсивні маркери не мають повних еквівалентів в українській мові. Часткову еквівалентність між лексичними елементами часом супроводжує розходження цілої низки значень, різний об'єм семантики слів мови оригіналу та їх еквівалентів в іншій мові.

В. Крупнов вважає, що всебічну картину значень лексем перекладачу має надавати тлумачний словник, який за допомогою цитат та ілюстрацій дозволяє краще побачити той ситуативно-мовленнєвий фон, в межах якого живе слово [6, с. 41]. Однак, за нашими спостереженнями, дефініції тлумачних словників не завжди дозволяють розкрити усе складне семантичне наповнення дискурсивних маркерів, тому дуже часто можна побачити незбіг еквівалентів за значеннями, представлених у словниках.

При відтворенні діалогічних фрагментів, що місять дискурсивні маркери, перекладач має чітко уявляти не лише семантику та функції англійських лексем, але й їх українських відповідників. Дані щодо останніх можна отримати з тлумачних словників української мови. З-поміж словників цього типу варто виокремити "Великий тлумачний словник української мови" під редакцією В. Бусела [4], який характеризується повнотою мовної лек­сики, детально розкриває семантику слів, інформує про структурні, граматичні особливості та можливості мов­ної одиниці, включає систему стильових і стилістичних позначок, часом дає етимологічні відомості про мовну одиницю, вказує на частотність її вживання, а також пропонує ілюстративний матеріал, що засвідчує реальне функціонування даної лексеми у мовленні.

Проте, варто врахувати, що у тлумачному словнику не завжди фіксуються усі допустимі складники смислу дискурсивних маркерів, які вкладає в них мовець, оскільки у словниках та тлумаченні слів покладені основні компоненти значення (ядро). Часто використання цих одиниць не є достатнім, велика кількість актуалізованих у мовленні або особистій свідомості мовця компоненти значень відносяться до розряду периферійних, і таким чином не відображені у словниках.

Згідно з тлумачним словником під ред. Бусела [4] український вигук О співпадає з англійським Оh лише за сімома потенційними значеннями, тоді як, за приблизними підрахунками О. Каптюрової, у вигуку oh виокрем­люються 47 відтінків значень [5].За лексикографічними джерелами [4, с. 16-21] переважна більшість значень української лексеми ну перети­наються з комунікативними функціями, що можуть виражатися дискурсивним маркером well в англійській мові. Попри можливість вираження подібних значень, лексема ну не є повним еквівалентом well.

Українська лексема ну, так само як і англійська well, хоч і належить до найчастотніших слів розмовного мов­лення, проте в художніх діалогах не демонструє бажаної образності, втрачає тонкі відтінки значень внаслідок неможливості прямої передачі інтонації, тому надмірне її вживання в художньому перекладі не є бажаним. Часто повторювані лексеми в англомовному оригіналі вимагають синонімічних замін у друготворі, включенні до їх складу оціночних, емоційних, експресивних лексем, тобто всього, що вноситься у текст інтерпретуючим сприй­няттям перекладача.

Далеко не завжди словник може повністю відобразити смислову структуру дискурсивного маркера. Дифуз-ність значень поліфункціонального слова у багатьох випадках є причиною того, що тлумачні словники сучасної англійської мови по-різному описують семантичні параметри одних і тих самих лексем, виділяючи в них неодна­кову кількість значень. Наприклад, розгляньмо семантичну структуру дискурсивного маркеру why, представлену у різних англомовних тлумачних словниках: used to express surprise [16; 17; 18], indignation or annoyance [17; 18], to add emphasis to a response [19; 20], disagreement [17], shock [16], anger [16], impatience [21], reflection [21], objection [21].

У багатьох випадках необхідний перекладачу контекстуальний відповідник можна знайти за допомогою слов­ників синонімів. Синонімічні ряди цільової мови можуть підказати перекладачу необхідне значення, допомогти йому передати смисл оригіналу. Словники синонімів наводять перекладача на думку стосовно того чи іншого відтінку значення слова, тобто грають свого роду роль підказки [6, с. 121].

"Словник синонімів української мови" [14], укладений на матеріалах авторитетних словників української мови та ґрунтовних мовознавчих досліджень, містить багаточисельні синонімічні ряди, які супроводжуються семантичними, та, що важливо, стилістичними характеристиками. Уживання синонімів ілюструється типовими для них контекстами - цитатним матеріалом із художньої, публіцистичної та наукової літератури. Дане джерело може виявитися надзвичайно корисним для перекладача художньої літератури, оскільки відображає розвинену синоніміку української мови, здатну задовольняти найрізноманітніші потреби мовців для передачі тої чи іншої комунікативної функції з її найтоншими відтінками, емоційно-експресивними та оцінними нюансами.

З іншого боку, як стверджує В. Крупнов, підбір відповідників та еквівалентів у перекладі не здійснюється на основі синонімічних рядів цільової мови як таких. Ці ряди, відіграючи допоміжну роль у процесі перекладу, дій­сно можуть підказати перекладачу контекстуальне значення, допомогти йому передати смисл оригіналу. Проте, словник синонімів, як і будь-який інший словник, не здатний замінити рішень, що приймаються на основі творчої сутності перекладу. Словник допомагає перекладачу у його діях та операціях, але він не обмежує та не повинен обмежувати аналітико-пошукову стратегію діяльності перекладача [6, с. 31].

Розробка теоретичних принципів лексикографічного опису дискурсивних маркерів та відбір параметрів, реле-вантних для словникового подання слів цього класу, залишається актуальним завданням сучасної лексикографії.

Усвідомлення необхідності лінгвістичного осмислення та інвентаризації дискурсивних одиниць спонукало Л. Медведєву та Н. Холден створити перший у вітчизняній практиці словник [10], в якому зареєстровано мовленнє­ві ідіоми, вигуки та звуконаслідування, що вживаються в англійській мові, а також їхні українські функціональні аналоги. У даному словнику подані найсуттєвіші прагматичні значення одиниць, більшість утворень проілю­стрована прикладами їх вживання у мовленні, відібраних переважно з творів сучасної і класичної художньої літератури англомовних авторів.

Варто зауважити, що автори словника пропонують варіанти перекладу не до кожної дискурсивної одиниці, крім того, трапляються випадки, коли замість українських еквівалентів наводяться лише пояснення умов їхнього вживання. Зазвичай, після кожного виразу або значення українською мовою подається або безпосередньо за до­помогою еквівалентів, наявних в українській мові, або опосередковано - шляхом посилання на функціонально близьку одиницю, яка має український еквівалент.

На нашу думку, не завадило б продемонструвати у словнику випадки відтворення в українському перекладі конкретних діалогічних фрагментів, в якому вживається той чи інший вигук, та навести, окрім загальновживаних відповідників, ще й оказіональні, індивідуально-авторські, що значно б розширило наше уявлення про комуніка­тивну семантику вигуків та прагматичних ідіоматичних виразів.

Близька спорідненість української та російської мов дає нам можливість скористатися лексикографічними напрацюваннями, присвяченими відтворенню російських неповнозначних слів англійською мовою та навпаки.

У цьому контексті слід згадати про "Російсько-англійський словник вигуків" Д. Квесилевича та В. Сасиної [13], який містить, окрім власне вигуків та звуконаслідувань, ще й релятиви, тобто слова, що вживаються у мовленні із загальним значенням реакції на слова співрозмовника або ситуацію. З етимологічної точки зору ре-лятиви дуже різноманітні, частина з них походить від часток (а?, ну!, вот!), іменників (дудки!, факт!, комедия!, порядок!), прислівників (пусто!), займенників (ничего!), прислівників (здорово!, ладно!), дієслів (давай!, идет!, скажешь!), входять до складу фразеологізмів (тоже мне!, нечего сказать!, с ума сойти!).

Автори словника розглядають усю сукупність релятивів російської мови як певне функціональне поле, ядро якого по праву займають вигуки, як слова, що слугують для вираження почуттів та волевиявлення мовця. До релятивних вигуків відносяться емоційні та імперативні вигуки, а також етикетні формули. За межами функ­ціонального поля релятивів залишаються звуконаслідування та дієслівно-вигукові слова. Д. Квесилевич та В. Сасина зосередились на найбільш частотних релятивах, пропонуючи до кожної лексеми тлумачення її вживання, перелік англійських еквівалентів та ілюстративні цитати з художньої літератури. Чимало розглянутих релятивів є просторічними одиницями, тому даний словник, на переконання його авторів, надає суттєву практичну допомогу перекладачам художніх творів. У словнику можна знайти корисну інформацію щодо функцій та особливостейзворотнього перекладу ah, all right, eh, huh, I see, naturally, now, oh, okay, really, so, well, why, яка може стати у нагоді при дослідженні дискурсивних маркерів в англо-українському перекладі.

У 2003 році у російській лексикографії з'являється "Англо-російський словник службових слів" [15], що міс­тить системний опис структурних лексичних одиниць сучасної англійської мови та їхні російські відповідники. Словник поділено на дві частини: у першому розділі подано розгорнуту класифікацію сполучників та коннек-торів (namely, when, besides, as though, so...that, as well as, and, in order, because, consequently, if, wherever, as soon as, at first, although, but та ін.), багато уваги приділяється порівняльному опису синтаксису складних речень англійської та російської мов, другий розділ присвячено лексичним засобам, що модифікують значення речення або понадфразової єдності - часткам, модальним та вставним словам (actually, anyway, certainly, now, okay, so та ін.). У даному лексикографічному джерелі для нас можуть виявитися корисними дані окремих статей, що містять семантико-синтаксичні характеристики багатозначних одиниць з ілюстрацією прикладів їх вживання у мовленні, перелік семантичних функцій логічних та емфатичних модифікаторів, що подано у додатку, а також глосарій, який включає текстово-ситуативні відповідники англійських модифікаторів. Однак, слід наголосити, що у цьому словнику ми знаходимо лише деякі лексеми, які позиціонуються у нашому дослідженні як дискурсивні маркери, майже відсутній опис oh та well.

Розглянуті недоліки існуючих лексикографічних описів, як ми усвідомлюємо, є системними, адже за своєю суттю жоден словник не в змозі охопити усі можливі контекстуальні відповідники дискурсивних маркерів, і пе­рекладачу доводиться встановлювати їх власноруч. Зазвичай перекладач може очікувати від словника не тільки підтвердження того, що він уже знає, або про що здогадується, а й систематизації свого знання, вказівки на ві­рний напрямок у пошуку необхідного відповідника. Для перекладача словник має виступати засобом досліджен­ня, до якого він звертатиметься у першу чергу, проте інформація, яку містить словник, повинна підкріплюватися фоновими знаннями, власною інтуїцією і тактом, перекладацьким досвідом та творчим підходом, коли мова йде про художній переклад.

Література:

1.Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник : 250 000+250 000 : два в одному томі : 500 000 од. пер. / під ред. Бусела. - К.; Ірпінь : Перун, 2010. - 1568 с.

2.Берков В. П. Двуязычная лексикография: Учебник / В. П. Берков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ООО "Изда­тельство Астрель" : ООО "Издательство АСТ" : ООО "Транзиткнига", 2004. - 236 с.

3.Большой Англо-русский словарь / под ред. И. Гальперина и Е. Медниковой. - Т. 1, 2. - М. : Русский язык, 1987. - 1038, 1072 с.

4.Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 / Вячеслав Тимофійович Бусел (уклад. і го­лов. ред.). - К. ; Ірпінь : Перун, 2007. - 1736 с.

5.Каптюрова О. В. Семантика англійського вигуку Oh // Мовні і концептуальні картини світу. - Вип. 24, Ч. 2. -К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. - С. 25-29.

6.Крупнов В. Н. Лексикографические аспекты перевода : Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. - М. : Высшая школа, 1987. -192 с.

7.Курносова Н. О. Лексикографічна розробка вигуків в двомовних словниках (на матеріалі сучасної англійської мови) / Житомирський інженерно-технологічний ін.-т. - Житомир, 1994. - 11 с. - Деп. в ДНТБ України №2144-Ук 94.

8.Мамушкина С. Ю. Семантика и прагматика междометий в современном английском языке : дис....канд. филол. наук :10.02.04 "Германские языки" / Самарский государственный педагогический университет. - Самара, 2003. -175 c.

9.Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология. - К. : Знання, 2004. - 362 с.

 

10.Медведєва Л., Холден Н. Англо-український словник : Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування. - К : Дніпро, 2003. - 536 с.

11.Новий англо-український словник = Modern English-Ukrainian dictionary : понад 160 000 слів та словосполу­чень / укл. Балла М. І. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Чумацький Шлях, 2007. - 668 с.

12.Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. - М : Международные. отношения, 1974. - 216 с.

13.Русско-английский словарь междометий = Russian-English Dictionary of Interjections. - М. : ООО Издатель­ство Астрель, ООО Издательство АСТ, 2001. - 512 с.

14.Словник синонімів української мови, у 2-х томах / укл. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін. - Київ : Наукова думка, 1999.

15.Хидекель С. С., Кауль М. Р., Гинзбург Е. Л. Англо-русский словарь служебных слов = Connectors and Modifiers. English-Russian Dictionary / С. С. Хидекель, М. Р. Кауль, Е. Л. Гинзбург. - М. : Русский язык, 2003. - 416 с.

16.Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary / New Digital Edition, 2008 //ABBYY Lingvo x3 (Світ словників, енциклопедій та професійного перекладу) Три мови, 69 словників. - ТОВ "АБІ Україна", 2008.

17.Collins English Dictionary / 8th Edition, 2006 // ABBYY Lingvo x3 (Світ словників, енциклопедій та професій­ного перекладу) Три мови, 69 словників. - ТОВ "АБІ Україна", 2008.

18.Longman Dictionary of Contemporary English. The Living Dictionary / ed. by S. Bullon. - Harlow, England : Pearson Education Limited, 2003. - 1949 p.

19.New Oxford American Dictionary / 2nd Edition, 2005 // ABBYY Lingvo x3 (Світ словників, енциклопедій та професійного перекладу) Три мови, 69 словників. - ТОВ "АБІ Україна", 2008.

20.Oxford Dictionary of English / revised Edition, 2005 // ABBYY Lingvo x3 (Світ словників, енциклопедій та про­фесійного перекладу) Три мови, 69 словників. - ТОВ "АБІ Україна", 2008.

Oxford Modern English Dictionary / ed. by D. Thompson [2 edition]. - Oxford University Press, 1996. - 1248 p.УДК 811.11Г42

Mykhaylenko V. V.,

Bukovyna State University of Finance and Economics, Chernivtsi

DEIXIS IN TRANSLATION

Стаття присвячена порівняльному аналізу дейктичних конструкцій у дискурсі мови оригіналу та мови пере­кладу. Просторовий дейксис може виражати як об'єктивний або фізичний простір, так і суб'єктивний. Нере­гулярні кореляції дейктичних конструкцій представляють концептуальний простір. Прихований дейксис у мові перекладу знаходить відображення на контекстуальному рівні.

Ключові слова: дейктичні конструкції, дискурс мови оригіналу, дискурс мови перекладу, наближений переклад, трансформація.

В статье проведен сравнительный анализ дейктических конструкций в дискурсе языка оригинала и языка пе­ревода. Пространственный дейксис может представлять как объективное или физическое пространство, так и субъективное. Нерегулярные корреляции дейктических конструкций отражают концептуальное пространство. Скрытый дейксис в языке перевода представлен на контекстуальном уровне.

Ключевые слова: дейктические конструкции, дискурс языка оригинала, дискурс языка перевода, перевод, приближенный, трансформация.

The paper is focused at the cotrastive analysis ofdeictics in the Source Discourse and the Target Discourse. The spatial deixis can represent the objective or physical space and the subjective one. The irregular correlations of deictics reveal the conceptual space. The implicit deictics in the Target Discourse are contextually revealed.

Key words: deictics, source discourse, target discourse, translation, transformation, proximal.

Objective. The present study aims at investigating the use of deixis in the novel "Time to Kill" by John Grisham and its Russian translation "Пора убивать" by Yu. G. Kiriak. Considering deixis as an interactive feature of discourses, it endeavours to find whether there are significant differences between the use of deixis in the Source Discourse and the Target Discourse, and to see how systematic transformations as well as single occurrences can contribute to generating a Target discourse [3, р. 259-308].

Topicality. It also explores the ways of the writer's position and the translator's position correlation. The research requires multilevel and multiaspectual exploration of the deictics in the Source Discourse and the Target Discourse to avoid a unifaceted interpretation.

The translation process can be presented by the following model:

1. The Author of the Source Discourse

2. The Source Discourse

3. The Translator of The Source Discourse (The Reader of the Source Discourse The Transformator of the Source Discourse) -

4. The Target Discourse

5.    The Reader of the Target Discourse.
This model must include :

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства