Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Усна мова (навіть на професійно-орієнтовану тематику) часто містить в собі елементи жаргону або навіть сленгу. Переклад таких стилістично маркірованих субстандартних шарів мало формалізується і здійснюється за­звичай в рамках художньої літератури [8, с. 161].

Можна виділити чотири класи нормативного перекладу комп'ютерних термінів: неперекладні терміни, запо­зичення через транскрипцію, переклад семантичним еквівалентом або функціональним аналогом(наближений переклад) і калькування (морфемне або лексичне) [7, с. 230].

Перший спосіб має на увазі повне копіювання англомовного написання терміну. Не перекладаються на­зви корпорацій, технологічні стандарти і назви програмних продуктів. Наприклад, назва корпорації IBM (від International Business Machine) в сучасних українськомовних документах залишається незайманою і записується латиницею. Аналогічно йде справа і з назвами інших корпорацій: Nvidia. AMD, Novell, Microsoft і ін. Цілком при­родно, що ці непереведені назви в українському тексті не схиляються.

Також не перекладаються назви технологічних стандартів і програмних продуктів. Наприклад, стандарт без­дротового зв'язку Bluetooth транслюється на українську не синій зуб, а технологія Bluetooth. Як приклад назви програмного продукту можна привести Adobe Photoshop (редактор растрових зображень від компанії Adobe) або Gnome (середовище робочого столу, що розробляється Інтернет - співтовариством). Тут слід зазначити, що існує дві групи назв програмних продуктів. Перша - програмне забезпечення, що розробляється крупними корпора­ціями, зазвичай із закритим початковим кодом. Такі застосування мають найменування виду "Виробник+назва продукту" (наприклад, вищезазначений Adobe Photoshop або Microsoft Windows). Друга група - додатки, написані співтовариствами ентузіастів або індивідуально, зазвичай в рамках моделі Open Source, тобто, з відкритими по­чатковими кодами.

 

© Сарієва А. Б., 2012Ці програмні продукти найчастіше не мають перед власне назвою префікса у вигляді імені фірми-виробника (наприклад, Gnome, Gimp, FDE). Обидві групи назв на українську не перекладаються.

Другий спосіб перекладу - запозичення основи через транскрипцію, тобто, відтворення звукової форми по­чаткового терміну за допомогою букв українського алфавіту. Представляється скрутним визначити формальні межі застосування методу запозичення транскрипції основи до перекладу комп'ютерних термінів [3, с. 105]. Проте ця модель перекладу на сьогодні найбільш поширена і включає такі слова, як принтер, сканер, файл і т.д. В даному випадку англійський термін набуває української морфології, парадигми відмін і відмінювань, зберігаючи при цьому початковий корінь в кириличному написанні.

Третій тип перекладу комп'ютерних термінів - використання семантичних еквівалентів, тобто, реально іс­нуючих українських слів, зо повністю або частково відображають значення англомовного терміну. На відміну від попередньої моделі, тут перекладач знаходить український корінь, відповідний до значенню англійському терміну. Наприклад, networ/^мережа, data=дані, router=маршрутизатор і т.д. Ці переклади в повному розмінні цього слова, найбільш адекватні з академічної точки зору. Проте, далеко не завжди в мові перекладу можна піді­брати повні еквіваленти.

Нарешті, четвертий спосіб перекладу комп'ютерних термінів - морфемне або лексичне калькування, тоб­то, переклад лексичної одиниці оригіналу через заміну її складових частин на лексичні відповідності в укра­їнській мові [4, с. 69]. Цей спосіб використовується для перекладу складених термінів. Наприклад, application server=сервер додатків, hyperlin/^гіперпосилання або peer2peer=кожний-з-кожним. Тут калькується сама струк­тура терміну, при цьому окремі компоненти можуть вдавати із себе транскрипцію або лексико-семантичну за­міну - це не так важливо. Цей спосіб є комбінацією яких-небудь з вище зазначених моделей. Проте, виділяємо його в окремий клас, оскільки принцип перекладу (копіювання структури терміну) в ньому самостійний і специ­фічний. Експлікація (описовий переклад) при трансляції комп'ютерних термінів практично не використовується (окрім словників), в основному із-зі своєї громіздкості.

Фактично, тільки копіювання і калькування мають чітко обкреслені межі застосування. Для копіювання - це назви фірм, стандартів і програмних продуктів, а для калькування - складені терміни (з більш ніж однією осно­вою). Терміни, що залишилися, перекладаються по другій або третій моделі неформалізованно - за принципом сталої традиції. Тут дуже цікава і розпливчаста межа між термінами, перекладені транскрипцією і термінами, які перекладаються семантичними еквівалентами.

Якщо перекладач стикається з терміном, в перекладі якого він не упевнений, то, по-перше, слід перевірити, чи не відноситься він до групи неперекладних. Якщо це не так, то необхідно з'ясувати, чи існує вже сталий в співто­варистві варіант перекладу цього терміну. Для цього можна використовувати Інтернет і його пошукові машини, задавши в рядку пошуку англійський термін, а в області пошуку - український сегмент Інтернету. Якщо пере­клад терміну вже існує, то слід використовувати саме його, незалежно від того, по якій моделі він побудований. Як правило, спроби "нормалізувати" переклад якого-небудь терміну і примусити комп'ютерне співтовариство змінити, що склалося для того або іншого об'єкту назви безплідні. Як відомо, лінгвістична теорія перекладу є двосторонньою, дескриптивно-прескриптивну дисципліну, в якій ведучим є дескриптивний аспект [1, с. 54]. Від­повідно до цього, і денотативна модель перекладу, описана вище, не має своїм завданням змінити норми пере­кладу комп'ютерних термінів, що сформувалися, але лише описати їх.

Тільки у тому маловірогідному випадку, коли традиційного еквівалента ще не з'явилося, перекладач має пра­во самостійно вибирати спосіб перекладу Перевагу тут слід віддавати семантичним еквівалентом, зрозуміло, що забезпечує адекватну передачу наочно-логічного значення терміну [10, с. 98]. В порівнянні з транскрипцією, цей спосіб перекладу дозволяє досягти розуміння переведеного терміну будь-яким носієм української мови. У пере­кладах складених термінів також слід вибирати елементи з українськомовними, а не запозиченими основами[2,

с. 260].

На закінчення відзначимо, що проблема стандартизації перекладу комп'ютерних термінів тісно пов'язано з складанням адекватних глосаріїв перекладацьких відповідностей для використання в системах Translation Memory (TRADOS, OMEGAT та ін.) Терміни повинні перекладатися одноманітно і однозначно, що не в останню чергу досягається використанням чітко сформульованої моделі перекладу.

Література:

1.Бархударов Л. С. Язык и перевод : Вопросы общей и частной теории перевода, 1975. - 240 с.

2.Єнікєєва С. М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови : - Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2006. - 302 c. - Бібліогр. : 298 с.

3.Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на укр. мову. - Tempus, 1997. - 260 c.

4.Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. - М. : Высш. шк., 1990. - 328 с.

5.Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. - К. : Юніверс, 2003. - 280 с.

6.Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. - М. : На­ука", 1981. - 149 с.

7.Подольская Н. В. Общая терминология : Вопросы теории. - М.,1994. - 254 с.

8.Пумпянский А. Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язик. -М. : Наука, 1989. - 304 с.

9.Microsoft International Word List, http://msdm.microsoft.com/library/enus/dnwue/html/rus_word_list.htm, 2002.

 

10.Newmark P. Approaches to Translation. - Oxford, 2003.

Nida E. Toward a Science of Translating. - Leiden, 1964.Середюк І. В., Безанюк Я. В.,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

АЛГОРИТМ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНА, ЯКИЙ НЕ Є ЗАФІКСОВАНИМ ПРОФЕСІЙНИМИ ДВОМОВНИМИ СЛОВНИКАМИ

У статті наведений алгоритм підбору варіантів перекладу термінів, які незафіксовані професійними словника­ми. На матеріалі з інструкцій з нафтогазової промисловості показане практичне застосування цього алгоритму. Ключові слова: термін, мотивованість, семантика, контекст, алгоритм.

В статье подан алгоритм подбора вариантов перевода терминов, которые незафиксированные профессиональными словарями. На материале из инструкций нефтегазовой промышлености показано практи­ческое применение данного алгоритма.

Ключевые слова: термин, мотивированость, семантика, контекст, алгоритм.

In this article we present the algorithm of searching a variant of translating the term that is notfixed in the professional dictionaries. We've proved the application of this algorithm on the basis of manuals of oil and gas industry. Key words: term, motivation, semantics, context, algorithm.

З плином часу в будь-якому суспільстві відбуваються зміни. Одна галузь своїм прогресом впливає, підштовхує до руху іншу. Розвиток технічних наук, які розробляють нові теорії, спричинює утворення нових понять, відповідно вини­кає потреба у їх мовних позначень. На цьому етапі на перший план виходить робота лінгвістів, а точніше термінологів. Справді, за останні роки термінознавство як наука набрало потужних обертів. Про його розвиток свідчать як численні публікації, практичні дослідження, так і кількість конференцій, семінарів. Якщо у 50-х роках двадцятого століття йшла мова про зародження термінознавства (Д.С. Лотте, Є. Вюстер), у 80-х роках воно розвивалося (О. Реформатський, В. Ви­ноградов, Е. Скороходько, Т.Р. Кияк), то зараз уже виділяють різні напрями цієї науки (сощотермінологія, текстологічна термінологія, когнітивна термінологія). Кожен із цих напрямів виділяється специфічним ракурсом, методикою [7].

Одним із основних завдань будь-якого напряму термінознавства є, звичайно, кодифікація та стандартизація термі-носистем. З цим аспектом тісно пов'язаною є проблема перекладу термінів. Існує багато професійних словників, але вони не вміщують усіх, а особливо новоутворених термінів, тому постійно ведеться робота над зменшенням розриву між виникненням нових термінів і повільним фіксуванням їх у словниках. Найскладнішою в термінознавстві залиша­ється проблема перекладу безеквівалентних термінів. Їх перекладають кількома способами: "позначити нову реалію ми можемо, створивши для неї цілком нову назву, якої ще не існувало в мові; запозичити назву з тієї мови, у якій вона була створена; утворивши номен на базі відомого кореня (питомого чи іншомовного) за допомогою словотвірних за­собів; скориставшись наявним у мові словом на основі метафоричних асоціативних зв'язків" [9, c. 107]. Найлегший спосіб - це запозичити слово із мови-оригіналу. Але, на нашу думку, це можуть дозволити собі спеціалісти цієї галузі, коли невідоме поняття в такій мовній формі стає для них зрозумілим, а не пустим набором звуків.

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що є необхідність в уніфікації алгоритму підбору еквіва­лента перекладу нового терміна. Як ми бачимо, способів перекладу є кілька, тому перед перекладачем постає склад­не завдання: вибрати найвдаліший, відповідно повинна існувати процедура, яка допоможе полегшити пошуки.

Мета статті полягає в тому, щоб показати, яким чином можна підібрати еквівалент-переклад до незафіксова-ного у словниках терміна. Як результат, виникла необхідність вирішити кілька завдань: 1) на основі загальнотермі-нознавчої літератури скласти орієнтовний план процедури; 2) застосувати підібраний план у практичній ситуації.

Переклад професійних одиниць є актуальною проблемою, тому наявно достатньо праць із цього аспекту, зо­крема монографія В. Карабана [1]. Багато практичних порад для перекладача технічного напряму знаходимо в роботі Е.Ф. Скороходька [6].

Встановлення значення терміна за відсутністю його у словнику не є справою безнадійною, але досить клопіт­кою. Термін є водночас загадкою, і в той же час вміщує у собі відгадку. Адже новий термін, який незафіксований словниками, уже своєю семантичною формою, місцем у системі понять вказує на своє значення. "Відповідна інформація найчастіше існує, хоча вона розпорошена по різних джерелах. Це і семантика самого терміна, і кон­текст, і галузеві знання. Потрібну інформацію слід зібрати докупи" [6, c. 71].

Будь-яке дослідження про термін починається зазвичай із складності визначення самого поняття термін. Нау­кові роботи вміщують на перших сторінках обґрунтування ознак, характерних рис терміна, які стають плацдармом до його дефініції. Одна з основних ознак терміна - це мотивованість: співвідношення між внутрішньою формою та значенням лексичної одиниці. Цю ознаку школа Д.С. Лотте та Е. Вюстера, тобто субстантивне термінознавство визначають необхідною вимогою щодо професійної одиниці [3]. Представники функціонального напряму [2; 4] та когнітологи [10] називають мотивованість терміна бажаною проте не обов'язковою характеристикою. Вони зазначають, що більшість термінів є мотивованими, враховуючи факт вторинності термінології у відношенні до загальновживаної мови. Отже, семантична структура терміна підказує чорновий варіант перекладу терміна. Якщо семантика терміна у мові-оригіналу є правильно мотивованою, то бажано зберегти її і при перекладі.

Однією із важливих ознак терміна є також і контекст. Значення слова уточнює комунікативна ситуація. Пред­ставники субстантивного напряму [3] стверджують, що термін не залежить від контексту, цим і відрізняються від загальновживаних слів. "Однозначність терміни отримують не через умови контексту, а через приналежність до певної термінології. Таким чином, на відміну від слів-нетермінів, слова-терміни не залежать від контексту" [A torque arrestor frame hanging from the rotating link adapter supports the torque backup clamp cylinder and allows the clamp cylinder to float up or down to allow for making and breaking different connections.

With the torque backup clamp cylinder pressurized to clamp on a tool joint, torque is reacted through the torque arrestor frame while making and breaking connections.

© Середюк І. В., Безанюк Я. В., 2012У першому уривку вказується на розміщення цього приладу: прилад torque arrestor frame, підвішений до пози-ціонера трубного елекватора, підтримує циліндр з реактивним крутним моментом і дозволяє цьому циліндрові ру­хатися вверх або вниз, скручуючи або розкручуючи з'єднання. У другому контексті йдеться про призначення цього приладу: коли затискуючий гідроциліндер з реактивним крутним моментом під дією сили ваги затискає бурильний замок, крутний момент під час скручення або розкручення, передається через прилад torque arrestor frame.

Отже, на основі аналізу контексту та семантики компонентів пропонуємо такі варіанти "затримуючий при­стрій крутного моменту", "затримувач крутного моменту". Зважаючи на принцип: чим менший термін, тим кра­ще він придатний до життя, відповідно обираємо другий варіант.

Найважче, на нашу думку, підібрати вдалий відповідник до терміна-абревіатури. Багатозначність абревіатур -загальновідоме явище. Окрім того, на нашу думку, у технічних текстах часто зловживають абревіатурами, оскільки автори інструкції заради економії зусиль і часу в межах одного документа утворюють свої "місцеві" абревіатури. У кращому випадку така інструкція в кінці вміщуватиме словник скорочень, у гіршому - про цю абревіатуру йтиме згадка лише десь у тексті. Наприклад, у процесі роботи ми зіткнулися з таким терміном RBS: Lubricate RBS. У першу чергу, ми вдалися до пошуку в словниках. Варіантів перекладу було неймовірно багато: resource dased scheduling, regenerative braking system, refining baseline seismicity і т.д. Однак жоден варіант не задовольняв наш контекст. Тому ми задали пошук абревіатури по документу. Єдину згадку про це скорочення ми знайшли в такому уривку:

The Varco Raised Backup System (RBS) allows operators to make off-bottom drilling connections when using a Top Drive System (TDS).

Отже ми можемо зробити висновок, що це скорочення запропоноване самою компанією Varco. На жаль, ви­вести значення з семантики компонентів абревіатури (піднята резервна система ????) важкувато. Крім того, кон­текст також є малоінформативним. Як результат, ми звернулися до веб ресурсів цієї компанії: на веб сторінці компанії ми знайшли пояснення про призначення цієї системи. Ґрунтуючись на цій інформації, запропонували такий термін "система нарощування бурильної колони попередньо складеними свічками". Ми застосували опи­совий спосіб передачі абревіатури, оскільки ця система є новаторською і маловідомою. Якщо б ми калькували назву з мови-оригіналу (вона набагато менша), то термін не ніс би ніякої інформації для інженерів та механіків. Ми не виключаємо того факту, що цей термін у подальшому отримає коротшу форму, але потрібно, щоб інжене­ра більш глибше ознайомилися із цією системою і внесли свої корективи в назву.

Отже, алгоритмом побудови еквівалента-перекладу незафіксованого терміна є:

Лінгвістичний етап, на якому здійснюється семантичний аналіз компонентів терміна.

Контекстний етап:

Текстовий підетап: відбір необхідної інформації з уривків із технічної документації.

Підетап комунікативної ситуації: аналіз використання цього терміна в різних ситуаціях, консультація із спе­ціалістами галузі.

Завершальний етап: на основі наявної інформації та утворених варіантів відбирається найбільш придатний до життя термін.

Перспективним напрямом роботи вважаємо удосконалення старих і впровадження нових електронних баз термінів та формування на їх основі тлумачних, перекладацьких словників і тезаурусів.

Література:

1. Карабан В. Переклад англійської наукової та технічної літератури / В'ячеслав Карабан. - Видання четверте, виправлене. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 576 с.

2. Кияк Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения : учебное пособие / Тарас Романович Кияк. - К. : УМК ВО, 1989. - 104 с.

3. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии : вопросы теории и методики /
Д. С. Лотте. - М., 1961. - 158 с.

4.Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк - Львів : Світ, 1994. - 215 с.

5.Реформатский А. А. Что такое термин и терминология / Александр Александрович Реформатский // Вопросы терминологии: материалы всесоюзного терминологического совещания. - М. : Изд-во АН СССР, 1961. - С. 46-55.

6.Скороходько Е. Ф. Сучасна англійська термінологія: навчальний посібник / Е. Ф. Скороходько. - К., 2002. - 76 с.

7.Стрішенець Н. В. Сучасні напрями розвитку зарубіжного термінознавства / Н. В. Стрішенець // Науко­ві записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя // Філологічні науки: науковий журнал. -Ніжин. - 2009. - Кню 1. - С. 57-60.

8.Хаютин А. Д. Термин, теминология, номенклатура : учебное пособие / А. Д. Хаютин. - Самарканд, 1972. - 103 с.

9.Цісар Н. Переклад термінів метафор медичної галузі (українська, латинська й англійська мови) / Наталія Цісар // Українська наукова термінологія: збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова терміноло­гія. Проблеми перекладу", 11 грудня 2009. - К., 2009. - С. 107-112.

 

10.Cabre M. T. Theories of Terminology: their description, prescription and explanation / M. Teresa Cabre // Terminology. -2003. - Vol. 9, No. 2. - P. 163-199.

Джерела ілюстрованого матеріалу:

11.Англо-український нафтогазовий словник / Загальна редакція д.т.н., проф. Р. С. Яремійчука. - Л. : Центр Європи, 2008. - 674 с.

12.Булатов А. И. Англо-русский и русско-английский нефтегазопромысловый словарь / А. И. Булатов. - Северо-Кавказское отделение инж. Академии, 1999 г. - 796 с.

13.Dictionary for the Petroleum Industry. - Second edition. - Austin : Petroleum Extension Service, Division of Continuing Education, University of Texas at Austin, 1997.

14.Woods' Illustrated English-Russian\Russian-English Petroleun Technology Dictionary / L. M.Serednytsky, R. J. Finley. - Dallas - Kyiv : Albion Woods Publisher, 1995. - 554 p.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства