Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

7.Самарин Ю. А. Особенности деятельности школьников / Ю. А.Самарин. - М. : АПН РСФСР, 1962. - 194 с.

Шильцова Л. М. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в початковій школі / Л. М. Шильнова, Л. О. Вар-зацька. - X. : Веста : Вид-во "Ранок", 2008. -176 с.УДК 372. 65+43.20

Козубай В. І.,

Хмельницький національний університет

ДОКОНЕЧНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧОГО АСПЕКТУ В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

У статті розглянуто лінгвокраєзнавчий аспект, як особливий напрямок, в якому вивчення іноземної мови тіс­но пов'язане з культурою народу-носія цієї мови. В статті також йдеться про об'єктивність існування фонових знань. Проаналізовано теорії провідних вчених, які пов'язані з проблемою, що розглядається.

Ключові слова: лінгвокраїнознавчий аспект, культура, соціокультурна компетенція, фонові знання.

В статье рассмотрено лингвострановедческий аспект, как особое направление, в котором изучение иностранно­го языка тесно связано с культурой народа - носителя этого языка. В статье также говорится об объективности фоновых знаний. Анализируются теории ведущих учёных относительно рассматриваемой проблемы.

Ключевые слова: лингвострановедческий аспект, культура, социокультурная компетенция, фоновые знания.

The article deals with the linguistic and regional geography aspect as a special direction in which the learning of a foreign language is closely connected with the culture of the people who speaks this language. The article also shows the objectivity of background knowledge. The theories of leading scholars are considered.

Key words: linguistic and regional geography aspect, culture, social and cultural competence, background knowledge.

В сучасних концепціях освіти іноземна мова розглядається як відображення культури народу країни, мова якої ви­вчається, а оволодіння іноземною мовою - безпосередньо пов'язано з іноземною культурою та засвоєнням світових духовних цінностей. На разі має місце відмова від вузьких прагматичних цілей вивчення іноземної мови. Таким чином, соціальне замовлення передбачає не тільки і не стільки формування у студентів, які вивчають мову іншої країни, необ­хідних іноземних навичок і умінь, а й знайомство через мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю.

Найважливішим компонентом лінгвокраїнознавчої складової є володіння країнознавчої лексикою, загальни­ми країнознавчими знаннями про країну. Важливість цього компонента очевидна, тому що існування слова, мови пов'язано з життям особи, народу, суспільства, де розвиваються наука, техніка, культура.

Успішна та адекватна участь у спілкуванні з носіями мови неможлива без знань національно - специфічних правил мовленнєвої поведінки, що реалізується в системі сталих формул та висловлювань в різноманітних ситу­аціях спілкування. Щодо невербальної мови або паралінзвізмів, то вони доповнюють або замінюють структуру вербального висловлювання в змістовому та емоційному аспектах. Тому знання таких мовленнєвих одиниць дають студентам можливість ознайомитись з особливостями національної психології і бути повноцінними учас­никами міжкультурної комунікації.

В лінгвокраїнознавчий аспект входить також володіння лексикою з національно-культурною семантикою, фактами, нормами і цінностями національної культури, тобто за Є. Верещагіним і В. Костомаровим, засвоєння вторинної акультації [1, с. 192].

Культура - це контекст, у якому ми існуємо, живемо, думаємо і спілкуємося, це так званий "клей", що з'єднує групу людей разом. Культура - це наш континент, колективна тотожність, частинкою якої ми всі є.

Занурення в культуру іншого народу, знання його системи цінностей мають не лише навчальне, а й практичне значення. Відомо, що людині, яка вивчає іноземну мову, притаманно вносити в неї поняття рідної мови і культу­ри, що при спілкуванні з представниками іншої мови може привести до непорозуміння і навіть до "культурного шоку" [2, с. 54]. На сучасному етапі входження України до світової та европейської спільноти особливої актуаль­ності набувають міжнародні культурні та ділові стосунки українців з представниками інших країн. Відповідно, у всіх сферах діяльності посилюється потреба у спеціалістах, що володіють іноземними мовами та можуть само­стійно здійснювати комунікацію у іншомовному середовищі. Звичайно, іноземну мову вивчають як у загально­освітніх школах, так і у вищих навчальних закладах України. Але, на жаль, варто зазначити, що велика увага в процесі навчання, зокрема англійської мови, у вишах приділяється лексиці та граматиці, недостатньо вивчаються соціокультурні аспекти вербальної та, особливо, невербальної поведінки осіб в іншомовному середовищі, що призводить до виникнення явища "культурного шоку". На прагматичному рівні мову можливо вивчити і поза культурою, але лише на основі однієї мови, без культурного фону неможливо увійти до світу мови [3, с. 144-145]. Для успішної комунікації з представниками іншомовних середовищ недостатньо "механічного" знання інозем­них мов, важливо також знати культуру та стандарти поведінки людей.

Саме тому, для оптимізації процесу вивчення іноземної мови необхідно включити лінгвокраїнознавчі аспек­ти, які допомогають покращити не тільки рівень мовних знань студентів, але й їх соціокультурну компетенцію, завдяки якій майбутні спеціалісти можуть уникнути мовних та культурних труднощів при перебуванні за кордо­ном та спілкуванні з іноземцями [5, с. 161].

Слід визначити, що володіння фактами, нормами і цінностями національної культури, тобто засвоєння куль-туроносної функції мови і вторинної акультації - це не просто запам'ятовування інформації про країну і вико­ристання її в процесі спілкування, але й формування позитивного відношення до країни, мова якої вивчається, її народу, історії, традиціям, побуту.

Якщо спиратись на результати методичних досліджень, то можна виділити слова, техніко-комунікативне кліше, фразеологізми, афоризми, крилаті вирази , прислів'я та приказки, тому що вони, незважаючи на суттєві розбіжності, відповідають критеріям знаковості, єдності денотата і цільнооформленості [8, с. 61-63]. Лінгвокра-єзнавча теорія дозволяє оцінити слово як акумулятор і джерело країнознавчої інформації, як мовну одиницю, що містить в собі знання про дійсність, притаманні як масовій так і індивідуальній свідомості [2, с. 193].

© Козубай В. І., 2012Щоб отримати максимально вичерпні списки країнознавчої лексики, варто співставити декілька різних кла­сифікацій. Наприклад, З.Л. Скалкіним виділено вісім сфер спілкування [7, с. 41-42], які уточнювались та допо­внювались іншими дослідниками, зокрема Т.С. Дученко при складанні ситуативно-тематичного мінімуму для навчання клішованому діалогічному мовленню [4, с. 163].

В.Л. Скалкін пропонує класифікацію мовленнєвих елементів для висловлювання комунікативної інформації на основі соціально-побутової, сімейної, розважальної, соціально - культурної та професійно - трудової сфер спілкування [7, с. 41-48].

Навчально-мовленнєві одиниці, що утворюють разом з деякими іншими лінгвістичну основу формування
лінгвокультурологічного аспекту, повинні стати невід'ємною частиною вправ         для навчання усіх видів

мовленнєвої діяльності. Для забезпечення ефективного володіння такими одиницями слід передбачити також спеціальні вправи, тому що незнання цих одиниць, невміння користуватись ними у спілкуванні з носіями мови чи неадекватне їх застосування утруднюють, а в деяких випадках і порушують комунікацію.

Формування соціокультурної компетенції студентів здійснюється не тільки шляхом вивчення суто країноз­навчих матеріалів(географії, історії, економіки, політики), але й традицій, звичаїв, моральних пріоритетів,стилю життя народів країн, мова яких вивчається.

Майже всі спеціалісти цієї галузі підкреслюють важливість формування у студентів самостійного вирішення соціокультурних непорозумінь, самостійного коректування помилок в процесі міжкультурного спілкування. Ось чому метою соціокультурної освіти є формування та динамічний розвиток соціокультурної компетентності, що допомагає орієнтуватися у різних типах культур та співвідносними з ними нормами комунікативного спілкуван­ня, адекватно інтерпретувати явища та культурні факти, та використовувати для вибору стратегії взаємодій при вирішенні особистих питань у різних типах сучасного міжкультурного спілкуваннях [6, с. 27-35 ].

Є сенс зауважити, що вербальна міжкультурна комунікація ефективна лише в тому випадку, коли суб'єкти спілкування володіють іноземною мовою і всім тим набором знань, що необхідні для формування іншомовної соціокультурної компетентності. Тобто, навички іншомовної комунікації в структурі соціокультурної компе­тентності формуються при наявності фонових знань про національно - культурні особливості країни, мова якої вивчається, а також уміння орієнтуватися в соціокультурних аспектах автентичного мовного середовища, уміння адаптуватися до іншомовного середовища та уміння представляти рідну культуру в умовах міжкультурної кому­нікації іноземною мовою.

Вищевикладене свідчить про те, що за останні два десятиріччя у вивченні соціальної обумовленості мови на­мітився певний прогрес. Якщо раніше ствердження вчених - мовознавців соціальної сутності мови носили швид­ше декларативний характер, то наразі чітко вимальовується конкретний напрямок здійснюваних досліджень.

Література:

1.Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Изд. 2-е. - М. : Русский язык, 1976. - С. 3.

2.Гофіпов В. О. Соціокультурна інформація художнього тексту // Мова і культура. Вип.7, том II. Культурологіч­ний підхід до викладання мови і літератури. - К. : Видавничий Дім Дм. Бураго, 2004. - С. 54.

3.Демиденко О. П. Навчання студентів вищих закладів освіти особливостей комунікативної поведінки, харак­терної для представників англомовного культурного середовища // Мова і культура. Вип. 8, том VII. - К., 2005. -С. 144-145.

4.Дученко Т. С. Обучение клишированной диалогической речи ... Дисс. канд. пед наук. - К., 1984. - С. 183.

5.Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование. - Липецк, 1998. - С. 169.

6.Сафонова В. В. Проблемы социокультурного образования в языковой педагогике // Культуроведческие аспекты языкового образования : Сб. науч. трудов / Под ред. В. В. Сафоновой. - М.: Еврошкола, 1998. - С. 27-35.

7.Скалкин В. Л. Коммуникативно - информационная структура устноязычного текста и вопросы обучения речи // Иностранный язык в школе, 1997. - №6 - С. 41-42.

Степащенко С. М. Отбор словаря - минимума для интенсивного обучения немецкому языку на начальном этапе языкового педагогического вуза. Дисс. канд. пед. наук. - К., 1993. - С. 60-61.УДК 378.016:811.111

Костик Є. В.,

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СУЧАСНОЇ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ

Автор статті розглядає особливості навчання сучасної іноземної (англійської) мови на немовних факульте­тах вищого навчального закладу (на прикладі ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"). Дає свої рекомендації щодо розробки програми із дисципліни "Сучасна іноземна мова". Звертає увагу на критерії оцінювання студентів, що розроблено із урахуванням вимог кредитно-модульного навчання, а також на модуль самостійної роботи, який є важливим у формуванні інтелектуальних навичок студентської молоді.

Ключові слова: сучасна іноземна (англійська) мова, програма із сучасної англійської мови, мовленнєва компе­тенція, комунікативна діяльність, самостійна робота, наукова робота.

Автор статьи рассматривает особенности изучения современного иностранного (английской) языка на неязыковых факультетах высшего учебного заведения (на примере ГВУЗ "Переяслав-Хмельницкий ГПУ име­ни Григория Сковороды"). Дает свои рекомендации относительно разработки программы из дисциплины "Современный иностранный язык". Обращает внимание на критерии оценивания студентов, а также на модуль самостоятельной работы, который является важным в формировании интеллектуальных навыков студентов.

Ключевые слова: современный иностранный (английский) язык, программа по современному английскому языку, коммуникативная компетенция, коммуникативная деятельность, самостоятельная работа, научная работа.

The peculiarities of studies of modern foreign (English) language on the non-linguistic faculties of higher educational establishment are considered in the article. The author of the article gives the recommendations to development of the program "Modern foreign language". The criterion of evaluation of students is taken notice, and also on the module of individual work, which is important in forming of intellectual skills of student.

Key words: modern foreign (English) language, program from modern English, communicative competence, commu­nicative activity, individual work, scientific work.

На сучасному етапі навчання сучасної іноземної мови значна роль надається не тільки комунікативній ком­петенції, але й міжкультурній компетенції, оволодіння якою сприяє здійснення контактів у мовному середовищі. Міжкультурна компетенція формується перш за все на базі знань про країну мову, якої вивчають, а також знань про соціальне, культурне і політичне життя інших народів.

Навчання сучасної іноземної (англійської) мови повинне відповідати потребам міжнародного спілкування -комунікації. Серед завдань, що стоять сьогодні перед вищою школою, найголовнішими є розширення можливос­тей для вивчення мов, цілей та змісту освіти.

Аналіз сучасних наукових досліджень свідчить про недостатність розгляду та вивчення науковцями даної проблеми. У більшості наукових дослідженнях [1-6] розглядаються проблеми навчання іноземної мови, проте мало хто описує особливості навчання сучасної іноземної (англійської) мови у вищих педагогічних навчальних закладах.

Виділення невирішених раніше часом проблем, котрим присвячується означена стаття. Досліджувана проблема розглядалася поверхово, не достатньо, про що й свідчить аналіз досліджень та публікацій. Зокрема не розроблено програму із курсу "Сучасна іноземна (англійська) мова", чітко не визначено зміст вивчення зазна­ченої дисципліни, тематичного розподілу годин, самостійної роботи студентів.

Автор статті ставить завдання проаналізувати особливості навчання сучасної іноземної (англійської) мови на немовних факультетах, вказати на недоліки та пропозиції розробки робочої програми з даного курсу.

Виклад основного матеріалу дослідження із повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

У кожному вищому навчальному закладі навчання іноземної мови відбувається по-різному, зокрема це зале­жить від фаху фахівця та від навчальних планів і програм, які затверджуються на кожному факультеті (інституті) деканом (директором). Зокрема, вивчення іноземної мови у Переяслав-Хмельницькому державному педагогіч­ному університеті складається із трьох етапів: на 1-2 курсі - "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)", на 5 курсі - "Сучасна іноземна мова" і на 6 курсі - "Ділова іноземна мова". Кожен етап навчання передбачає свою особливість.

Основним завданням курсу "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" - навчити студентів застосову­вати набуті в школі знання з іноземної мови. Тому, основною метою навчання англійської мови у педагогічному університеті є досягнення студентами практичного володіння цією мовою, тобто підготовка студентів до спілку­вання (усного та письмового) англійською мовою. Практичне володіння англійською мовою потребує наявності таких умінь в різних видах мовленнєвої діяльності, які після закінчення курсу навчання надають можливості: чи­тати неадаптовану літературу за фахом для отримання необхідної інформації; брати участь в усному спілкуванні англійською мовою за обсягом матеріалу, який передбачений програмою. У процесі досягнення цієї практичної мети реалізуються загальноосвітні та виховні завдання навчання мови, а саме підвищити загальноосвітній рівень студентів та розширити їх кругозір.

"Ділова іноземна мова" включає вивчення ділового спілкування, що передбачає ознайомлення з лексичними та фразовими одиницями ділової мови. Основними завданнями цього курсу є навчання усного діалогічного і монологічного мовлення в тематичних рамках бізнес-сфери; навчання читання текстів публіцистичного і на­уково-популярного характеру з метою отримання інформації із теми на рівні повного або часткового розуміння; розвиток основ культури й етикету ділового письма та ознайомлення із міжнародними стандартами ведення ді-

© Костик Є. В., 2012лової документації (у необхідних практичних межах); систематизація набутого за попередні роки вивчення мови граматичного матеріалу, необхідного для навчання ділового спілкування; збагачення лексичного запасу шляхом розширення ситуацій спілкування у діловій сфері. Ділова іноземна мова - одна із дисциплін, яка передбачає ви­вчення різних видів документів іноземною мовою, набуття студентами навичок їх укладання, засвоєння етикету бізнес-кореспонденції. Тому, це є невід'ємною складовою частиною сучасної підготовки фахівців вищих педаго­гічних навчальних закладів, зокрема магістрів.

У процесі навчання "Сучасної іноземної (англійської) мови" постає мета - оволодіння мовленнєвою компе­тенцією, що включає в себе гармонійний, всебічний розвиток особистості через поглиблене вивчення сучасної англійської мови. Тому, новизна програми визначається тим, що вона будується на визначальній змістовій лінії сфер і тематичних ситуацій спілкування, а також на основних чотирьох компонентах міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції - лінгвосоціокультурній, дискурсній, стратегічній та лінгвістичній, і на чотирьох ви­дах комунікативної діяльності - аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

У Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті на вивчення дисципліни "Сучасна іно­земна (англійська) мова" відводиться 54 години, із них 18 годин на практичні заняття, а 36 годин на самостійну роботу. В кінці вивченого курсу плановано залік. Відповідно до такої кількості годин нами передбачалися такі завдання курсу із дисципліни "Сучасної англійської мови":

1) навчання усного діалогічного і монологічного мовлення в тематичних рамках сучасної англійської мови;

2) вивчення основних відмінностей британської та американської мови, їхньої варіативності щодо вимови, орфографії, граматики та лексичних одиниць;

3) систематизація набутого за попередні роки вивчення мови граматичного матеріалу, необхідного для на­вчання сучасної англійської мови;

4) збагачення лексичного запасу шляхом розширення ситуацій спілкування у сфері суспільних взаємовідносин;

5)     ознайомлення студентів із британським способом життя, їхніми традиціями, звичаями, мовленнєвим етикетом.
Виходячи із завданням, які ми ставили перед собою було розроблено тематику до кожного заняття та розпо-
ділено кількість годин на її вивчення (див. табл. 1).

До практичних занять із зазначеного курсу було розроблено план до кожної теми із зазначенням рекомендо­ваної літератури. Розглянемо детальніше.

Тема 1. Англійська мова - мова міжнародного спілкування.

1. Значення англійської мови в соціокультурному середовищі.

2. Англомовні країни (Великобританія, Канада, Північна Ірландія, Австралія, Нова Зеландія, США).

3. Основні відмінності між англійським і американським варіантом англійської мови: а) у вимові; б) у напи­санні слів; в) в лексиці; г) у граматиці.

4. Правила транслітерації українського алфавіту латиницею (за Постановою Кабінету міністрів України від

27.01.2010).

Тема 2. Мовленнєвий етикет в англомовних країнах. Міжкультурні відмінності порівнянні із Україною). Привітання та прощання в англомовних країнах. Форми звертання, подяки та відповіді на них. Політична коректність.


Повторення граматичного матеріалу: іменники, займенники; види запитальних речень.Тема 3. Освіта. Проблеми освіти в Україні, США, Великобританії.

Система освіти України, Великобританії, США.

Приватні та державні заклади освіти.

Ступенева освіта в Україні, Великобританії, США.

Повторення граматичного матеріалу: теперішній (неозначений, тривалий, доконаний, доконано-тривалий) час.

Тема 4. Мас медіа. Книга та комп'ютеризація.

Вплив засобів масової інформації на свідомість суспільства.

Газети та журнали в Україні, Великобританії. Роль та функція їх у суспільстві.

Радіо та телебачення в нашому житті.

Роль книги у суспільстві.

Світ інформаційних технологій та їх вплив на свідомість людини. Лексика по темі "Media".

Повторення граматичного матеріалу: минулий (неозначений, тривалий, доконаний, доконано-тривалий) час. Тема 5. Видатні люди США та Великобританії. Видатні люди Британії ХХ та ХХІ століття. Видатні люди Америки ХХ та ХХІ століття. Значення літератури у нашому житті.

Повторення граматичного матеріалу: майбутній (неозначений, тривалий, доконаний, доконано-тривалий) час. Тема 6. Профільна тематика.

Забруднення навколишнього середовища як одна із найголовніших проблем сучасності (для студентів за спе­ціальністю "Біологія" та "Географія").

Актуальні проблеми історії України (для студентів за спеціальністю "Історія").

Невербальна комунікація (для студентів за спеціальністю "Психологія", "Дошкільне виховання", "Соціальна педагогіка").

Повторення граматичного матеріалу: узгодження часів.

Кожна із зазначених тем оцінювалася відповідно до критеріїв, які нами визначено (див. табл. 2).

Програма сучасної англійської мови спрямована на вивчення сучасних тем та граматичних правил англійської мови, які використовуються в усній та писемній мові. Підібрані теми до даного курсу сприяють всебічному роз­витку мовної компетенції студентів, а також розвивають всі види мовної діяльності.

Таблиця 2

Критерії оцінювання студентів із дисципліни "Сучасна англійська мова"
ій ті

с о

ом

а

си ь т льо луб уо

одро

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства