Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Процесуальний підхід до навчання іншомовному ПМ означає рішучий поворот від продукту письма як предмета навчання іншомовному ПМ до процесу письма, від тексту до автора тексту, від установки на вивчення нового мовного матеріалу до ефективного застосування вже існуючих мовних знань. До змісту навчання іншо­мовному ПМ включають не тільки і не стільки структури окремих текстів та мовні засоби їх вираження, скільки основні, загальні способи писемного висловлювання думок, що є характерними для всіх типів текстів. Особливо виділяються серед них способи планування письмового тексту та способи критичного оцінювання і вдосконален­ня написаного тексту.Процесуальний підхід до навчання іншомовному ПМ базується на основних положеннях теорії мовленнєвої діяльності. Відповідно до цієї теорії писемне мовлення являє собою багаторівневий процес, який складається з трьох рівнів: а) планування смислового змісту тексту; б) оформлення цього змісту мовними засобами; в) контроль написаного тексту [5].Наголошуючи на процесуальному характері письма, прихильники даного підходу вважають за потрібне розглядати створені студентами письмові тексти не як кінцевий продукт їхньої діяльності, а як початковий варіант, над яким спільно працюють далі і викладач, і сам студент.

Отже процесуальний підхід до навчання іншомовному ПМ спрямований на розвиток продуктивних (за своїм наміром і рівнем необхідних вмінь), вільних (за своїм змістом), творчих (за своїм оригінальним характером), осо-бистісних (за активною роллю автора і суб'єктивністю висловлених думок) видів письма.В зарубіжній методич­ній літературі можна знайти багато конкретних розробок щодо кожного з видів письма. В умовах українського мовного вузу на особливу увагу заслуговує особистісно-орієнтоване письмо, яке досить детально обґрунтував і розробив німецький методист Ф. Германнс [2]. Термін "особистісно-орієнтоване письмо" підкреслює пряму протилежність цього виду письма функціональним, або прагматичним видам письма. Він зазначає, що в процесі появи письмового тексту той, хто пише, реалізує себе, насамперед, як особистість, а не лише як носій певної соціальної ролі, який вирішує конкретне практичне завдання. Метою особистісно-орієнтованого письма є ви­словлювання своїх почуттів, думок, суб'єктивних поглядів на життя, бажання бути почутим і зрозумілим іншими людьми.

Отже, усі три підходи до навчання іншомовному писемному мовленню є ефективними засобами мотивації студентів.

Література:

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным язикам : Лингводидактика и методика / Н. Д. Галь-скова, Н. И. Гез / Учебн. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учебн. заведений. - М. : Изд. Центр, 2004. - 336 с.

2. Hermanns F. Personales Schreiben. In : Lieber V Texte schreiben in Germanistikstudium. - Munchen : Iudicium,

1988.   - S. 46.

3.    Krumm H.-J. Thema: Schreiben // Fremdsprachen Deutsch. Zeitschrift fur die Praxis des Deutschunterricht. -

1989.   - Heft1. - S. 6.

4. Lieber M. Posset J. Texte schreiben in Germanistikstudiun. - Munchen : Iudicium, 1988., Die Rolle des Schreibens im Unterricht Deutsch als Fremdsprache : Dokumentation eines Kolloquiums, Juli 1988. - S. 75.

Tiedemann J. Erweiterung der Ausdrucksfahikeit im Bereich "Fachsprache Wirtschaft" In : Lieber V Posset J. S., 1988. - S. 323.УДК 811.371.134

Морська Л. І.,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті досліджено організаційно-методичні аспекти використання інформаційних технологій під час про­ведення уроку з іноземних мов. Визначено такий тип уроку як інтегроване поєднання навчального матеріалу з іно­земної мови з його представленням засобами інформаційних технологій. Запропоновано п'ять етапів організації зазначеного типу уроку.

Ключові слова: інформаційні технології, урок іноземної мови, інтеграція, структурування уроку.

В статье исследовано организационно-методические аспекты использования информационных технологий в процессе проведения урока иностранного языка. Определено такой тип урока как интеграция учебного материа­ла по иностранному языку совместно с его презентацией средствами информационных технологий. Предложено пять этапов организации такого типа урока.

Ключевые слова: информационные технологии, урок иностранного языка, интеграция, структурирование урока.

Organizational and methodical aspects of information technology use at a foreign language lesson have been investi­gated in the article. Such type of a lesson has been defined as an integration of foreign language learning materials as pre­sented by means of information technologies. Five stages of the defined lesson conduct have been suggested by the author.

Key words: information technologies, a foreign language lesson, integration, lesson structuring.

Реконструкція змісту традиційних навчальних предметів відповідно до вимог підготовки учнів до життя в ін­формаційному суспільстві обґрунтовує інтеграцію інформатики з різними дисциплінами природничого та гума­нітарного циклів. Ефективність такої інтеграції пояснюється тим, що, з одного боку, інформатика є "латинською мовою" сучасної науки, на якій у сьогоднішній час викладається все більша кількість наукових і навчальних дисциплін, з іншого боку, інформатика дає можливість широко використовувати технології обробки інформації, тобто навчального програмного забезпечення для підвищення ефективності навчання та викладання [3].

Згідно з визначенням Р.О. Іващенко, інтеграція - це зовсім не розчинення одного предмета в іншому, не ме­ханічне поєднання знань різних дисциплін, а значно глибше (при збереженні відносної самостійності предметів) їхнє взаємопроникнення та взаємозбагачення, що веде до укрупнення та концентрації знань, розширення їхніх евристичних та пізнавальних можливостей [1, с. 41]. Відповідно, під інтегрованим уроком будемо розуміти осо­бливий тип уроку, на якому вивчається взаємопов'язаний матеріал двох або більше предметів і знання матеріалу одних предметів використовується для ефективнішого розуміння інших предметів.

Метою статті є дослідження організаційно-методичних аспектів конструювання та проведення уроку інозем­ної мови з використанням інформаційних технологій.

В ситуації такого уроку, коли дидактична система включає не один, а принаймні дві різних предметні мови, можливості навчання значно розширюються. Він забезпечує відтворення певного цілісного фрагменту культур­ної реальності і забезпечує розвиток свідомості учня шляхом її інтеграції з великою кількістю по-різному орга­нізованих культурно значимих навчальних текстів в організаційній одиниці освітнього процесу [2]. Багатома­нітність явищ оточуючого світу та зв'язків між ними сприяє формуванню різних структур образів у свідомості. Тому, чим комплекснішою буде інформаційна взаємодія, тим більшого ефекту можна досягти у плані впливу на інформаційно-ментальні структури у свідомості учня.

Конструювання зазначеного вище уроку передбачає:

-   побудову модульної програми курсу інтегруючої дисципліни;

-   складання методичної розробки модульних пакетів такої програми;

-   розробку програмного забезпечення уроку, що складається із модулів навчального заняття, кадрів навчаль­ного матеріалу та інформаційних компонентів обслуговуючих дій;

-   можливість складання електронного навчального посібника чи підручника.

Відповідне програмне забезпечення комп'ютеризованого уроку повинно відповідати таким вимогам:

-   доступ всіх учасників уроку до потрібної інформації вчасно;

-   поєднання учасників уроку відповідними спільними діями;

-   можливість вимірювання ефективності роботи з отриманням знань та формуванням вмінь.

Проте, на думку більшості вчених та методистів, оптимальним вважається створення не повністю комп'ютеризованих навчальних курсів, а вміле та доцільне їх поєднання з традиційними технологіями (тобто такими, що не залучають до використання ІТ) [2; 4; 6].

На основі вищесказаного можна виділити загальні ознаки інтегрованого комп'ютеризованого уроку: Основною специфічною рисою такого уроку є використання ІТ як засобу навчання з метою оптимізації на­вчального процесу.

В якості основи інтеграції використовуються особливості предмету інформатики як синтетичної дисципліни, що забезпечує інші галузі науки методами навчання та дозволяє продуктивно розвивати загально навчальні зді­бності учнів.

Провівши відповідне дослідження умов ефективного впровадження комп'ютеризованих уроків, науковці ви­діляють дві групи умов [1, с. 98; 5]:

-   внутрішні умови, що забезпечують ефективність комп'ютеризованого уроку:

-   © Морська Л. І., 2012визначення діагностичних цілей навчання та відображення в них специфіки дисципліни, встановлення ре­альних строків підготовки професійних кадрів, здатних проводити такі уроки;

-   максимальна індивідуалізація та цілеспрямованість навчання, поєднання модульної схеми уроку з комп'ютерною підтримкою, надання вчителеві можливості змінювати рівень вимог, що висуваються перед учнем програмою;

-   переорієнтація вчителя з діяльності по передачі знань учневі на організацію його самостійної роботи, роз­виток інтернаукового стилю мислення, переструктурування змісту навчання з орієнтацією на головну мету - під­готовку конкурентно здатного спеціаліста;

-   відповідність програмно-методичної бази рівню підготовки та психічного розвитку учнів, наявність матриці адекватного співвідношення конкретного виду інформаційних технологій зі змістовою лінією вивчення конкрет­ної дисципліни (наприклад, іноземної мови), засвоєння якої здійснюється з допомогою реалізації функціональ­них можливостей цього виду засобів інформаційних технологій;

-    мінімальна завантаженість програми курсу комп'ютерною специфікою, певна наближеність комп'ютеризованого навчання до традиційних методів, продиктована специфікою предмету;

-  зовнішні (об'єктивні) умови комп'ютеризації уроків:

-  необхідність забезпечення конкурентноздатності майбутнього спеціаліста на ринку освітніх послуг в сучас­ному інформаційному суспільстві;

-  наявний рівень розвитку ІТ, який забезпечує їхню адаптивність до всіх учасників педагогічного процесу через врахування у програмному забезпеченні їх рівня та досвіду володіння інформаційно-комп'ютерною компетенці­єю, особистісних якостей, можливостей вибудовування своєї індивідуальної траєкторії навчальної діяльності;

-  узгоджена взаємодія всього складу педагогічного процесу щодо реалізації завдань концепції освіти та інших національних освітніх програм і пов'язану з ними підготовку комп'ютеризованого навчання з використанням ІТ;

-  необхідність наявності достатнього рівня інформаційної компетенції у вчителя-предметника, знань про ди­дактичні можливості сучасних ІТ та відповідних умінь реалізації цих можливостей у навчанні учнів;

-  необхідність безперервності процесу розвитку інформаційної компетенції всіма членами освітньої спільно­ти як наслідок інтенсивного розвитку ІТ.

Модель комп'ютеризації уроку. Для забезпечення продуктивного використання ІТ у процесі проектування комп'ютеризованих уроків доцільно вивчити сукупність технологічних аспектів, серед яких виділяємо такі:

Визначення концепції навчання. Суть організації навчання в межах комп'ютеризованих уроків полягає в тому, щоб не перекладати на комп'ютер традиційно сформовані методи та прийоми, а перебудовувати їх відпо­відно до нових можливостей, які дають комп'ютери.

Діагностична постановка мети комп'ютеризованого уроку. На постановку мети окремого комп'ютеризованого уроку проектуються конструктивні цілі, які фіксують, що повинен засвоїти учень на даному етапі навчання, та опе­ративні цілі, що відповідають безпосередньо темі даного уроку відповідно до інтегрованої предметної дисципліни.

Визначення змістового аспекту уроку. Переважаючі способи оперування інформацією у галузі навчання іно­земних мов, що інтегруються з інформаційними технологіями, визначають змістовий аспект уроку. Вчитель ви­значає кількість об'єктів (N) навчального предмету, які входять до змісту навчальної програми з цього предмету, класифікує їх за змістом і логічними зв'язками між нами та оформляє графічну модель змісту теми. За допомогою отриманої логічної структури аналізується склад навчальних елементів уроку.

Структурування навчального матеріалу та визначення типу програмної (електронної) підтримки проектованого уроку. Під час реалізації зазначеного етапу слід взяти до уваги такі можливі способи реалізації роботи учнів з ІТ:

-  модель вивчення;

-  модель існування;

-  модель управління інформацією;

-  модель проектування;

-  модель спілкування;

-  модель перегляду ресурсів.

Інтеграція традиційних та інформаційних технологій і створення на їхній основі цілісної дидактичної (педа­гогічної) системи вимагає певної ієрархії управляючих засобів, що і вважаємо першим принципом інтегрованої технології навчання. В такій ієрархії на першому плані знаходяться педагоги, які управляють дидактичною сис­темою у найвідповідальніших та неординарних ситуаціях. Взявши на себе загальні управлінські функції, педа­гоги можуть передати детальне управління роботою окремого учня персональному комп'ютеру. В цьому випад­ку зменшується потік інформації, що обробляється педагогами, та оптимізується рівень управління навчальним процесом [2].

Другий принцип - оперативного та зворотного зв'язку. У напрямку прямовго зв'язку відбувається передача орієнтованої навчальної інформації про необхідні дії від управляючого суб'єкту через комп'ютер до того, ким управляють - до учня. Під час зворотного зв'язку відбувається передача інформації про виконання необхідних дій у зворотному напрямку. Зворотний зв'язок необхідний як для педагога (для корекції навчання щодо допущених учнями помилок), так й учням (для контролю своїх дій та усвідомленого засвоєння навчального матеріалу) [5].

Третій принцип інтегрованої технології - покрокова послідовність навчальних процедур. Покрокова навчаль­на процедура - це окремі, самостійні, але взаємопов'язані та оптимальні за величиною порції навчальної інфор­мації, що визначають склад, послідовність та спосіб пізнавальної діяльності учнів. Послідовність покрокових процедур утворює навчальну програму - педагогічний програмний засіб [4].

Тісно пов'язаний з попередніми принципами є принцип індивідуального темпу та управління навчанням, ре­алізація якого дозволяє кожному учневі рости у навчанні зі сприятливим для його пізнавальних сил швидкістю. Це створює умови для успішного вивчення навчального матеріалу всіма учнями за різний час.5. Проектування дидактичного процесу. На цьому етапі визначаються основні етапи уроку та види навчально-пізнавальної діяльності учнів та педагогічної діяльності вчителя відповідно до цілей та завдань уроку, співвідно­шення використання традиційних та інформаційних технологій, форми та методи організації навчання, форми, методи та засоби контрольно-оцінювальної діяльності вчителя та самооцінювання учнів за допомогою ІТ.

Висновок. Отже, на основі запропонованого розуміння уроку з іноземної мови з використанням інформацій­них технологій, виділених етапів його конструювання можна досягти максимальної ефективності від інтегру­вання сучасних розробок у галузі інформаційних технологій для інтенсифікації навчального процесу з вивчення іноземних мов, що на сьогоднішній день потребує пошуку оптимальних шляхів і способів вирішення проблеми формування професійних компетенцій фахівців у різних галузях знань із можливістю їх конкурування на між­народному ринку праці.

Література:

1. Иващенко Р. А. Компьютеризированный урок в образовательном пространстве педагогического колледжа: дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Иващенко Раиса Александровна. - Краснодар, 2002. - 240 с.

2. Морська Л. І. Теоретико-методичні основи розробки та застосування комп'ютерного педагогічного тесту : Монографія / Л. І. Морська. - Тернопіль : Астон, 2006. - 160 с.

3. Попова Г. И. Конструирование электронных учебных материалов в профессиональной подготовке учителей: дисс. канд. пед. наук: 13.00.08 / Попова Галина Ивановна. - Краснодар, 2006. - 178 с.

4. Потапова Р. К. Новые информационные технологии и лингвистика: Учеб. пособие / Р. К. Потапова. - М. : Комкнига, 2005. - 368 с.

5. Teeler D. How to Use the Internet in ELT / Donna Teeler, Patricia Gray. - Harlow : Longman : Pearson Education Limited, 2000. - 120 p.

Warschauer M. Network-Based Language Teaching. Concepts and Practice / M.Warschauer. - Cambridge : CUP, 2000. - 256 p.УДК-378.147:811.133.1: 81'271

Motrouk V. P., Koustiaev E. B.,

Universite d'Etat de Transcarpatie, Oujgorod

QUELQUES REFLEXIONS A PROPOS DU DEVELOPPEMENT DE LA COMPETENCE INTERCULTURELLE CHEZ LES APPRENANTS DE FLE

Стаття присвячена дослідженню ролі міжкультурної компетенції в оволодінні майбутніми викладачами фран­цузької мови навичками іншомовної комунікації. Зроблено висновок про те, що ефективність процесу навчання іншо­мовного усного мовлення може бути досягнута шляхом застосування мовленнєвих завдань, що орієнтують когні-тивну увагу студентів на соціокультурні аспекти спілкування в процесі породження усних висловлювань.

Ключові слова: соціокультурний підхід у навчанні іноземної мови, міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, імпліцитне значення, лінгвокультурна інтерференція.

Статья посвящена исследованию роли межкультурной компетенции в овладении будущими преподавателями французского языка навыками иноязычной коммуникации. Сделан вывод, что эффективность процесса обучения иноязычной устной речи может быть достигнута путем использования речевых заданий, ориентирующих когни­тивное внимание студентов на социокультурные аспекты общения в процессе порождения устных высказываний.

Ключевые слова: социокультурный подход к обучению иностранному языку, межкультурная коммуникация, имплицитное значение, лингвокультурная интерференция.

The article is devoted to the investigation of the role of cross-cultural competence in mastering the skills of communi­cating in the foreign language by prospective lecturers of French. The author comes to the conclusion that the efficiency of the process of teaching oral speech in the foreign language can be achieved by applying speech tasks focusing the students' cognitive attention on the socio-cultural aspects of communication in the process of generating oral speech.

Keywords: socio-cultural approach to teaching foreign languages, cross-cultural communication, cross-cultural com­petence, implicit meaning, linguo-cultural interference.

La reforme de l'ecole superieure ukrainienne a la base des criteres etablis dans la Declaration de Bologne, reconnait le role de la prise en compte des dimensions cognitivistes et interculturelles. Les notions interculturelle, sensibilisation interculturelle, competence interculturelle font ainsi partie des competences generales que nos etudiants doivent acquerir et utiliser dans leur communication avec des natifs. Les competences culturelles relatives a chaque langue etudiee "per-mettent aux apprenants de developper une personnalite plus riche et plus complexe et d'accroitre leur capacite a s'ouvrir a des experiences culturelles nouvelles" [10, р. 11].

Le but de notre communication. Elle se situe dans l'optique d'une methodologie fondee sur les principes d'interculturalite et visant a l'acquisition des elements fondamentaux de la culture par les apprenants ukrainiens en fran­cais langue etrangere (FLE). Notre but methodologique est de sensibiliser les enseignants a l'approche interculturelle, a la fois dans ses concepts theoriques de reference et dans sa methodologie didactique, de les doter de quelques recommenda­tions pratiques leur permettant de reguler les echanges interculturels de leurs apprenants.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства