Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 66

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Згадка про Chernobyl disaster (accident or a natural catastrophe that causes great damage or loss of life), explosion (a violent release of energy resulting from a rapid chemical or nuclear reaction, especially one that produces a shock wave, loud noise, heat, and light) meltdown (a sudden disastrous failure with potential for widespread harm)відразу формують у читача асоціації несприятливих умов для життя та праці в Україні.

Представники української діаспори в Канаді також характеризують свою етнічну батьківщину. Серед статей про діяльність численних організацій українців Канади значна частина присвячена українським національним культурним заходам та діяльності діаспори для інформування наступних поколінь про трагедію Голодомору та терор радянської влади (Конгрес Українців Канади, Спілка Української Молоді в Канаді, Пласт - ОрганізаціяУкраїнської Молоді, Ліґа Українців Канади, Ліґа Українок Канади). Нерідко публікуються спогади представни­ків діаспори про їх життя в Україні:

Nina Dejneha led an ordinary life in Kingston, quietly cleaning hospitals. But against the great thrust of history, the very fact that she was alive was remarkable: She survived one of the most brutal periods ofStalin's tyranny, the Great Famine of 1932-1933, as well as labour camps in Nazi Germany ["Calgary Herald", Dec. 12, 2009, http://www.calgaryherald.com].

На противагу виживанню в Україні в умовах brutal (savagely violent, unpleasant or harsh) tyranny (cruel, unreasonable, or arbitrary' use of power or control)^життя жінки в Канаді після еміграції описується епітетами ordinary (with по special or distinctive features; normal)\ quiet (without being disturbed or interrupted). Реципієнти отримують підтвердження правильності свого вибору, адже емігранти щиро сумують в Канаді за Батьківщиною, проте невідомо про численні випадки їх репатріації.

Туризм. Часто туризм - це найбільш популярний спосіб просування національного бренду за кордоном. Синє небо і золоті пляжі, або покриті снігом гори - це лише маленька частина реальної країни, але, оскільки ці кар­тини найактивніше змальовуються у мас-медіа, то сприйняття всієї країни є дещо викривленим. Що стосується інформативних повідомлень про український туризм у медіа-дискурсі Канади, то надзвичайно показовим є те, що за останній рік все популярнішими стають рекламні оголошення туристичних турів на зону відчуження у Чорнобилі. Загалом, чорнобильська тема не полишає газетних шпальт, однак, раніше йшлося про закриття Чор­нобильської АЕС, а зараз - про побудову укриття над саркофагом та екскурсії на ЧАЕС.

Yes, nature lovers have discovered Chernobyl. The region near the scene of the world's worst nuclear accident is now dabbed the"ChernobylRiviera " for its grand homes and commanding vistas ["Edmonton Journal", May 5, 2010, http:// edmontonjournal.com].

Гірку іронію спостерігаємо у тому, що автор статті називає регіон найстрашнішого екологічного лиха плане­тарного масштабу "Рив'єрою", яка у свідомості пересічного реципієнта асоціюється не з пост-катастрофою, а з розкішними середземноморськими курортами.

"Чорнобиль - оце і є українська Рив'єра" - ось імплікований месидж даного повідомлення. Чергові нагаду­вання у ЗМІ про чорнобильську трагедію знову ж таки формують у канадського читача імідж неблагополуччя в Україні, оскільки навіть екологічна ситуація у державі насторожує і залишає бажати кращого.

Інвестиції та імміграція. Ця точка шестикутника розглядає аспект бажання жителів однієї країни інвестува­ти в економіку іншої та їх особисту готовність емігрувати до цієї держави для проживання впродовж істотного періоду. Проаналізовані медіа тексти дозволяють зробити припущення про те, що інформаційні повідомлення з негативною оцінкою життя в Україні протиставляються стабільному та забезпеченому майбутньому в Канаді. А, отже, сприймаються канадськими читачами, як зайвий доказ того, що вони вчинили вірно, емігрувавши до Канади. У цьому контексті логічним виявляється питання, чому ні в кого з представників української діаспори не виникає бажання повернутись на рідну землю, за якою вони так сумують? Хоча водночас вони навчають дітей української мови, вивчають історію, культурні здобутки України, співпереживають політичним подіям в Україні, щонеділі ходять до українських церков, відвідують регулярні збори українців, відшуковуючи там однодумців.

Так, ми вважаємо, що повідомлення в канадських мас-медіа стосовно можливих інвестицій в Україну створю­ють негативні репрезентації її іміджу - країни несприятливої ні для інвестицій, ні для імміграції.

Voters handed the job of healing their economically bankrupt and fractious country to Viktor Yanukovych, the pro-Russian opposition leader ["The Hill Times", Feb. 27, 2010http://www.thehilltimes.ca].

Канадські інвестори не ризикують вкладати великі кошти в економіку України, оскільки вважають нашу дер­жаву економічно відсталою та корумпованою, до того ж з нестабільною політичною ситуацією, що безпосеред­ньо впливає на ведення бізнесу в державі. За допомогою лексем негативної оцінки bankrupt (completely lacking in a particular good quality), fractious (difficult to control; unruly) дається характеристика економіки України.

Експорт. Цей пункт шестикутника характеризує рівень задоволення споживачів продукцією і послугами, які виробляє певна країна, а також свідчить про їх сприйняття внеску кожної країни у розвиток науки та технології.

Необхідно відмітити, що цей важливий аспект формування іміджу України у ЗМІ Канади висвітлюється най­менше. І це також є досить показовим. Повідомлення про безкінечні політичні чвари та економічні негаразди аж ніяк не сприяють створенню в ментальних системах реципієнтів канадського медіа-дискурсу іміджу України як країни-виробника та експортера якісних товарів.

Отже, підхід Саймона Анхольта для вивчення бренду країни (AnholtNationBrandsIndex), було використано для комплексного аналізу впливу тематики інформаційних повідомлень про Україну на формування іміджу на­шої держави у свідомості реципієнтів ЗМІ Канади. Теми нестабільної політичної ситуації в Україні та трагічного історичного минулого України є домінантними у висвітленні новин про Україну у інформаційному потоці канад­ського медіа-дискурсу. Це формує імідж держави як "пострадянської", що знаходиться між Росією та новороз-ширеним Європейським Союзом. Для іноземних оглядачів наша країна постає як демократично недосконала та надзвичайно корумпована. Крім того, інформаційні повідомлення у ЗМІ Канади про події з історії нашої країни презентують імідж України як "жертви", історично "знедоленої", "понівеченої", "ображеної", "обділеної" країни, що негативно впливає на сучасний імідж України.

Перспективою наступних теоретичних та практичних розвідок вважаємо дослідження мовних механізмів, які сприяли б створенню позивного іміджу нашої держави на міжнародній арені.

Література:

1.Місюра Л.А. Робота над іміджем як базове завдання в системі ПР // Маркетинг в Україні. - 2000. - № 5. - С. 17-19.

2.Ольшанский Д.В. Политико-психологический словарь. М. : Академический Проект, 2002. - 576 с.

Anholt S. Nation-brands of the twenty-first century. // The Journal of Brand Management, vol. 5 (6), July, 1998. -P.395-406.ЗМІСТ

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Ананко Т. Р.

ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ.................... 3

Ангерчік Є. Д.

ЕКСПРЕСИВНО ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗМОВНО-ПОБУТОВОГО СТИЛЮ

В УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі твору О. Гончара "Собор")           5

БараненковаН. А.

НАВЧАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ             8

Башук Н. П.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОШИРЕНОГО ОЗНАЧЕННЯ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

ТА СПОСОБИ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ                           10

Бицко Н. І.

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ          13

Василенко Т. П.

ПРОБЛЕМАТИЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ АНГЛОМОВНОЇ

ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЕМНОМУ ПЕРЕКЛАДІ                              15

Гаврилюк А. П.

РОЛЬ КОНЦЕПТУ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ............................................................ 19

Галайчук А. Ю.

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОБУТОВІ ЕВФЕМІЗМИ В ОРИГІНАЛІ ТА У ПЕРЕКЛАДІ

(на матеріалі сучасної іспаномовної прози та її перекладів українською мовою)    22

Грицай І. С.

ВПЛИВ КОНТЕКСТУ НА ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ У ТВОРАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЗМІ     25

Гудманян А. Г., Плетенецька Ю. М.

ДО ПРОБЛЕМ КІНОПЕРЕКЛАДУ ЯК ВИДУ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ....... 28

Іваницька М. Л.

МІСЦЕ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА

В УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВЗАЄМИНАХ                         31

Іванова О. О.

ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

АНГЛІЙСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ                      34

Івженко К. О.

ВІДТВОРЕННЯ РИТМУ ПОЕЗІЙ Р. ДЕСНОСА "БАЄЧКОПІСЕНЬКИ

ТА КВІТОПІСЕНЬКИ" В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ В. ТКАЧЕНКА          37

Камуз Д. В., Дзіман Г. М.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ

ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ............................................. 41

Караневич М. І.,

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАГМАТИЧНО ЗУМОВЛЕНОГО ПАРАФРАЗУВАННЯ

В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ................................ 45

Касаткіна-Кубишкіна О. В., Курята Ю. В.

ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ       49

Касяненко Д. С.

ЮРИДИЧНА МОВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ....... 52

Качановська Т. О.

СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

ОДНОРІДНИХ РЯДІВ ІЗ ФРАНЦУЗЬКИХ СОНЕТІВ 19 СТ................................ 54

Козак Т. Б.

АДЕКВАТНІСТЬ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ.......................................... 56

Козачук А. М.

СТИЛЬ ТЕКСТУ З ПОЗИЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧА.............................................................. 58

Конкульовський В. В.

ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У КІНОТЕКСТАХ КОМЕДІЙНОГО ЖАНРУ............................................................................................................................................... 62

Котковець А. Л.

СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ МЕТАФОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ       65Кощій Ю. П.

ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ДІАЛОГУ

В П'ЄСІ Ф.Г. ЛОРКИ "ДІМ БЕРНАРДИ АЛЬБИ"                                          68

Кротевич Т. Ю.

СТИЛІСТИКА МОВЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ ПРИ СИНХРОННОМУ ПЕРЕКЛАДІ

(на прикладі перекладу Сергія Саржевського висловів британського хореографа Франциско Гомеса

для телевізійного проекту "Танцюють всі")..................................................... 72

Ласка І. В.

ПРАВИЛА BON USAGE В КОНТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА XVII CT.           75

Лінькова Д. В.

СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРСОНАЖУ ЯК ОБ'ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ         78

Матвіїшин О. М.

ВЛАСНА НАЗВА ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА І ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ОДИНИЦЯ

(на матеріалі німецькомовних інтерпретацій української прози початку ХХ століття)           81

Матковська Г. О.

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАФОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ

ІЗ КОЛОРАТИВНОЮ КОМПОЗИТОЮ Й АСПЕКТИ ЇХНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 83 Мегела К. І.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ

ЯК ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ        86

Mykhaylenko V. V.

DEIXIS IN TRANSLATION.................................................................................. 90

Мінакова І. В.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПРОЦЕСУ ДЕКОДУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ:

ОГЛЯД СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ                                92

Паничок Т. Я.

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 94

Сарієва А. Б.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕРМІНІВ...................... 97

Середюк І. В., Безанюк Я. В.

АЛГОРИТМ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНА, ЯКИЙ НЕ Є ЗАФІКСОВАНИМ

ПРОФЕСІЙНИМИ ДВОМОВНИМИ СЛОВНИКАМИ                                99

Слюсар К. А.

VERB+NOUN PHRASES IN BUSINESS ENGLISH DISCOURSE

AND PECULIARITIES OF THEIR TRANSLATION INTO UKRAINIAN   101

Соболь Ю. А.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ

СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА                 103

Собчук Л. В.

ДО АНГЛОМОВНОЇ РЕЦЕПЦІЇ МАЛОЇ ПРОЗИ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО          106

Федоренко С. В.

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ........................... 110

Фока М. В.

СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ "ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНИХ" ПРИЙОМІВ

П.ТИЧИНИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ......................................................... 113

Tsaryk Y. B., Tsaryk H. M.

THE EPITHETS FROM SHORT STORY "THE SPECTACLES" BY E.A. POE

IN THE UKRAINIAN TRANSLATION BY O. MOKROVOLSKYI              116

Чайковська О. Ю.

РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ..................................... 120

Чепурна З. В.

МЕТАФОРИКА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ

НІМЕЦЬКИХ ПОЛІТИКІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ                               122

Шевченко М. В.

РОЛЬ УКРАЇНОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ У ВІДТВОРЕННІ АНГЛОМОВНИХ ГРАМАТИЧНИХ

ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕФЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ  125

Шевцова О. В.

СПОСОБИ ЕКВІВАЛЕНТНОГО ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ТЕКСТІВ

КОНВЕНЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ УКРАЇНСЬКОЮ           129

Шотропа Л.

ПРОБЛЕМЫ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ СООТВЕТСТВИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ

ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ИММИГРАНТАМИ   132

Ящук О. Л.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ            137ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Акулич Ю. Е., Старокожева В. Ю.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗЕ.............. 139

Безкоровайна О. В., Мороз Л. В.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ            142

Бобиль С. В., Тютюнник В. Ю.

ЗАСТОСУВАННЯ "ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ" У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РЯІ     146

Богданович T. Г.

МЕТОДИЧНА СТРАТЕГІЯ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ВНЗУ........ 149

Вєтрова І. М.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ          151

Волошанська І. В., Хало З. П.

СВОБОДА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ

МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СУБ'ЄКТІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ К. УШИНСЬКОГО......... 155

Галашова Е. Г.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАБОТЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ         158

Гронь Л. В.

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ

МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ           161

Гудима Ю. П.

ПАМ'ЯТКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ          163

Degtyarova Y.

LA CHANSON EN CLASSE DE FRANCAIS...................................................... 166

Демиденко О. П.

ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ СТАНДАРТІВ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ

ПОВЕДІНКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ............................ 168

Дерба С. М.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

ЯК МОДЕЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ....................................... 172

Джава Н. А.

REFERAT IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT............................................. 174

Іванишина В. П.

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У СТАРШІЙ ШКОЛІ З ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ   176

Зарівна О. Т.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ........................ 179

Каніболоцька О. А.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ           182

Капарнік Б.

ІНТЕГРАЦІЯ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ        185

Козубай В. І.

ДОКОНЕЧНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧОГО АСПЕКТУ

В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ................................. 188

Костик Є. В.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СУЧАСНОЇ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ

НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ........................................................ 190

Кульбєрг М. С.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ СЕМАНТИЗАЦІЇ НЕЗНАЙОМОЇ ЛЕКСИКИ

ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ........ 194

Кузів М. З.

РОЛЬОВІ ІГРИ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ........................ 196

Лотоцька О. Л.

ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ........ 198

Малюська З. В.

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  201

Мартинюк А. П.

КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ     204Мороз Л. В., Данілова Н. Р.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ . ....207 Мороз Л. В., Трофімчук В. М.

ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННЮ.............................................................................................................................................. 209

Морська Л. І.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ                                   211

Motrouk V. P., Koustiaev E. B.

QUELQUES REFLEXIONS A PROPOS DU DEVELOPPEMENT DE LA COMPETENCE

INTERCULTURELLE CHEZ LES APPRENANTS DE FLE 214219

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства