Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Назаренко М. М.

ВИКОРИСТАННЯ СУГЕСТИВНОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

Петриченко И. Б.

221

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ

В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ......................................................................

Петрусевич Ю. А.

223

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ВМІННЯ МОНОЛОГУ-РОЗДУМУ

ТА МОНОЛОГУ-ПЕРЕКОНАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ...................

Потюк І. Є.

227

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ..

230

Пришляк О. Ю.

КООПЕРАТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.................

Проценко Н. В.

232

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ АУДІЮВАННЯ

В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ    

Самойленко Н. Б.

234

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОФРАГМЕНТОВ.............................................

Тадеєва М. І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ   237

Tarasjuk S., Christine Karmann

ZWEI ANEIGNUNGSPERSPEKTIVEN BEIM DIDAKTISCHEN HANDELN:

LEHRERFAHRUNGEN IM UNTERRICHT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE   241

Тимофєєва І. С.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ

ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ОСВІТИ..................................................................................... 243

Тищенко М. А.

PEDAGOGICAL FEATURES IN COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION ENVIRONMENT           245

Тяллева И. А.

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

В КОНТЕКСТЕ АНДРАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ                                          247

Фоміних Н. Ю.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ

ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ІКТ             250

 

КАНАДОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ, РОЗВИТОК, СТАН Бессонова М. М.

КАНАДСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

НАПРИКІНЦІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ.............................................. 253

Дерда М. І.

КАНАДСЬКА АГЕНЦІЯ МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (КАМР)

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 256 Івасюк О. Я.

КАНАДСЬКА ПЕНЕЛОПА МАРГОТ ОЗБОРН ТА ЇЇ ВІРШОВІ КИЛИМИ

(ДО 110-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)............................................................... 258

Полковський В. П.

СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ              261

Ущина В. А., Євчук С. С.

ТЕМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ НОВИН КАНАДСЬКИХ ЗМІ ЯК ФАКТОР СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО

ІМІДЖУ УКРАЇНИ (на матеріалі англомовного медіа-дискурсу)          263Збірник наукових праць

Наукові записки Серія "Філологічна"

Випуск 25

 

 

 

 

Головний редактор Пасічник І. Д. Відповідальний за випуск Коцюк Л. М. Укладачі Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Новоселецька С. В. Технічний редактор Свинарчук Р. В. Комп'ютерна верстка КрушинськоїН. О. Художнє оформлення обкладинки Олексійчук К. О.

 

 

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори.

 

Підписано до друку 7. 03. 2011. Формат 42х30/4.

Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 22,75. Гарнітура "TimesNewRoman" Наклад 100 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ №1 від 8 серпня 2000 року.


[1] Give answers on the greetings, partings, thanks

Example: I am glad to see you. - I am glad to see you too.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства