Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Ключевые слова: термин, нетехнический контекст, терминологизация, детерминологизация, опущение слова.

The article deals with the influence of non-technical context on translation of technical terms, mainly the processes of term formation, determinologization and omission.

Key words: term, non-technical context, term formation, determinologization, omission.

З розвитком науки та техніки відбувається впровадження у мову все більшої кількості лексичних одиниць, що позначають предмети та явища, технології та процеси різних технічних та наукових галузей знань. Терміно­логічні одиниці проникають не лише у наукові трактати і технічні тексти, але й з'являються у нехарактерному для них середовищі функціонування - у творах художньої літератури та засобах масової інформації (ЗМІ). Все частіше автори залучають до художнього тексту терміни для не тільки для опису певних наукових явищ, пред­метів технічних галузей знань, але й для вираження характеристик героя, його уподобань та занять. У засобах масової інформації терміни найчастіше використовуються для опису технічних новинок, тенденцій та відкриттів у науковій сфері. Також термінологічна лексика широко вживається у різних науково-популярних передачах.

Проблемою функціонування термінів у художніх творах та засобах масової інформації займається чимало дослідників. Серед них Г.О. Абакумова, В.Л. Карпова, Т.В. Катиш, Т.К. Молодід, Є.В. Панаєва, О.Д. Пономарів та інші.

Актуальність теми статті визначається тим, що хоча функціонування термінів у художніх текстах та засобах масової інформації описане у багатьох роботах, мало уваги приділяється саме особливостям перекладу термінів у творах художнього стилю, оскільки вважається, що терміни є ознакою науково-технічного стилю. При перекладі термінів у художніх текстах та засобах масової інформації слід звертати значну увагу на контекст та стилістичні особливості тексту й відповідно до цього підбирати найбільш адекватний варіант перекладу, який не завжди може передаватися терміном в українській мові.

Метою статті є визначення впливу нетехнічного контексту на переклад технічних термінів і аналіз отрима­них результатів.

Для дослідження були обрані такі твори художньої літератури як "Я, Робот" Айзека Азімова, "Війна світів" та "Машина часу" Герберта Уеллса англійською та українською мовами. Засоби масової інформації, як відомо, представлені друкованими виданнями та телевізійними програмами. Оскільки під засобами масової інформації часто розуміють друковані видання й напрямок дослідження перекладу термінів у друкованих ЗМІ не новий, це дослідження спрямоване на визначення впливу контексту на переклад термінів саме у телевізійних інформацій­них програмах, тому що цей напрям майже не досліджується. Для дослідження були обрані англомовні передачі, що несуть певну інформацію, а саме науково-популярні передачі "Top Gear" і "Mythbusters" та їх україномовні відповідники.

Одним із чинників, що впливають на вибір відповідника при перекладі, як відомо, є контекст, особливо якщо йдеться про твори художньої літератури та засоби масової інформації. Враховуючи контекст, перекладач під­бирає відповідник, який не повинен порушувати граматичну та змістовну цілісність тексту, а також який відпо­відає стилістиці тексту та несе в собі певне прагматичне значення. Термін є ознакою наукового стилю, тому в художній літературі й засобах масової інформації зустрічається не так часто. Термінологічні одиниці виконують номінативну функцію і є стилістично нейтральними, що зовсім не властиво художньому тексту та мовленню на телебаченні. Тому переклад таких одиниць здійснюється за допомогою певних граматичних та лексичних при­йомів, направлених на адекватне сприйняття читачем/ слухачем перекладеного тексту.

Одним з таких прийомів є контекстуальна заміна, яка вживається тоді, коли існуючий відповідник не підхо­дить для певного контексту і виникає потреба замінити термін іншим словом:

The Touareg has locking differentials and skid plates, аМ a low-range gearbox so it keeps rolling when things get military [7]. - У нього є блокування диференціалів, захист двигуна і понижена передача. Цей танк не боїться фронтових стежок [14].

Словосполучення skid plates перекладається українською мовою як опорна плита зчіпного пристрою, але в даному контексті цей термін замінено на словосполучення захист двигуна, що робить простішим сприйняття інформації читачем або слухачем.

У ході дослідження було виявлено, що у випадку вищевказаної трансформації відбувається заміна терміну у двох напрямках: термін замінюється загальновживаним словом, або іншою термінологічною одиницею. Заміна таких одиниць зумовлена контекстом, а саме для полегшення сприйняття й уникнення тавтологій, а також сти­лістичними особливостями тексту:

I thought you were supervising the installation of the new drive bar [6]. - А я думав, ти пильнуєш за монтажем нової силової шини [13].

© Грицай І. С., 2012The peculiar V-shaped mouth with its pointed upper lip, ... the evident heaviness and painfulness of movement due to the greater gravitational energy of the earth—above all, the extraordinary intensity of the immense eyes--were at once vital, intense, inhuman, crippled and monstrous [2, с. 65]. - Її дивовижний рот нагадував літеру "V", ... скутість рухів під дією земного тяжіння й особливо великі пильні очі - все це було огидне до нудоти [9, с. 403].

У першому випадку словосполучення drive bar має словниковий відповідник штанга-штовхач. Однак під впливом контексту відповідник змінено на словосполучення силова шина, що має схожу семантику.

У другому випадку словосполучення gravitational energy перекладене словом тяжіння, яке замінило словни­ковий відповідник гравітаційна енергія для полегшення сприйняття та економії простору.

Також контекстуальна заміна терміну іншою термінологічною одиницею відбувається на основі переосмис­лення та смислового розвитку:

The world's first ecologically sound wheel-spin there [6]. - Це перший у світі екологічний скрип покришок [13].

Словосполучення wheel-spin перекладається у словнику як пробуксовка коліс. Але дослівний переклад, а саме звук пробуксовки коліс, є неадекватним, тому у даному випадку відбувається розгортання думки та заміна цього терміну на інший термін - покришка, адже саме ця деталь машини створює скрип при пробуксовці.

Іншим напрямком контекстуальної заміни є заміна терміна загальновживаним словом. Таких випадків значно більше і зумовлено це тим, що для термінологічної лексики поява у художніх творах та засобах масової інфор­мації не є характерною. Прикладами заміни терміна загальновживаними словами можуть слугувати наступні речення:

It barely had enough power to challenge the most rotten chassis [7]. - Йому не вистачало потужності, щоб кину­ти виклик старезним іржавим колимагам [14].

They make a heat sealer for that [3, с. 78]. - Для цього роблять спеціальний апарат [8, с. 82].

При контекстуальній заміні вибір відповідника може здійснюватися на основі метафоричного переносу:

There's a new boot lid, there are lumps on the bonnet, and there's a new radiator grille [6]. - Нова кришка багаж­ника, на капоті виступи, де приховані зябра [13].

У даному випадку слово зябра набуває термінологічного значення, що базується на метафоричному переносі. Такий термін може стати сленговим словом і використовуватися спеціалістами вузької галузі знань, молоддю та автомобілістами.

У випадку контекстуальної заміни термінологічні одиниці можуть замінюватися не загальновживаним сло­вом, а абстрактними фразами що вказують на існування предмету чи виконання дії, не уточнюючи її. Яскравим прикладом такого перекладу є наступне речення:

They build up a static charge of their body and when they touch either the gas tank lip or the filling nozzle, than that will ignite the gas and cause the explosion [4]. - Внаслідок цього утворюється статична напруга (a) і коли вони торкаються шланга чи ще чогось іншого, бензинові випарування можуть вибухнути [11].

Заміна термінологічних одиниць загальновживаними словами призводить до процесу детермінологізації. Та­кий процес зустрічається нечасто, оскільки головною метою перекладача є якомога точна передача значення терміну мовою перекладу.

Більшість детермінологізованих одиниць є однокомпонентними термінами, інколи серед таких одиниць зу­стрічаються і двокомпонентні:

To get a bigger spark, Jamie connects a device called a Jacob's ladder [5]. - Щоб отримати більшу іскру, Джеймі взяв пристрій, який називається петлею Якоба [12].

We've got to locate the error in make-up and correct it - and we've got ten days to do it in [5]. - Ми мусимо знайти слабке місце в конструкції і виправити його - на це в нас лишилося десять днів [12].

Під час перекладу художніх творів та матеріалів ЗМІ, особливо науково-популярного жанру, деякі лексичні одиниці набувають термінологічного значення. Це, перш за все, зумовлено контекстом, інколи таких вибір зале­жить від перекладача. Термінологізовані одиниці зустрічаються ще рідше, ніж детермінологізовані, і налічують 0.7% від загальної кількості досліджуваного матеріалу. У наступному реченні слово mace, що означає булава, перекладено словом важіль, в результаті чого інформацію, яку несе в собі це речення, було значно змінено:

Towards that, as yet, I had only my iron mace [1, с. 56]. - Єдиною моєю зброєю в цих пошуках був залізний важіль [10, с. 85].

Вплив контексту може проявлятися не лише у заміні термінів іншими термінологічними одиницями та загаль­новживаними словами. Трапляються випадки, коли терміни вилучаються з тексту, якщо це можливо і не пору­шується його змістовна цілісність. Вилучення терміну з контексту може бути повним, або частковим. У випадку однокомпонентних термінів, вони вилучаються повністю:

For a space I could not understand it, and then I knew that it must be the red weed from which this faint irradiation proceeded [2, с. 136]. - Спершу я не міг зрозуміти, звідки воно взялося, а тоді здогадався, що це, мабуть, від червоної трави [9, с. 425].

Багатокомпонентні терміни можуть бути повністю вилученими з контексту (а), але у більшості випадків ба­гатокомпонентні терміни втрачають лише певний компонент, чи декілька компонентів, що призводить до втрати певного змісту (б):

(а)   In one place the woodmen had been at work on Saturday; trees, felled and freshly trimmed, lay in a clearing,
with heaps of sawdust by the sawing-machine and its engine
[2, с. 71]. - На галявині недалеко від парового тартака
лежали між купами тирси зрубані, й свіжообтесані дерева
[9, с. 398].

(б)  It was put in a special sealed container [3, с. 49]. - Його мозок передали у спеціальному контейнері [8, с. 35].
This is a radio transmitter, you plug it in and it converts at DC voltage and there come the microwaves [4]. - Це

радіопередавач, до нього підходить напруга і виходять хвилі надвисокої частоти [11].

Таким чином, контекст має велике значення при перекладі термінів. Не завжди термінологічні одиниці пере­кладаються відповідними термінами української мови. Виходячи зі стилістичних та прагматичних міркувань, термінологічні одиниці можуть бути замінені іншими термінами, або загальновживаними словами. В останньому випадку терміни можуть детермінологізуватися. Інколи загальновживані слова можуть набувати термінологіч­ного значення, а терміни можуть взагалі вилучатися з контексту. Вибір відповідника багато у чому залежить від перекладача, який повинен намагатися найбільш точно передати значення мовних одиниць у мові перекладу.

Література:

1.Wells H.G. The Time Machine. - Rockville, MD : Arc Manor, 2008. - 108 p.

2.Wells H.G. The War of the Worlds. - Rockville, MD : Arc Manor, 2008. - 180 p.

3.Asimov Isaac. I, Robot. - Reprinted in the UK by Voyager, 2001. - 256 p.

4.Mythbusters Season 1 Episode 2 "Cell phone destruction" [en] [Електронний ресурс]. - Режим доступу до файлу: http://www.ex.ua/view/5128051

5.Mythbusters Season 4 Episode 6 "Cell phone on airplanes" [en] [Електронний ресурс]. - Режим доступу до файлу: http://www.ex.ua/view/5128051

6.Top Gear Season 2 Episode 1[en] [Електронний ресурс]. - Режим доступу до файлу: http://www.ex.ua/view/127648

7.Top Gear Season 2 Episode 2 [en] [Електронний ресурс]. - Режим доступу до файлу: http://www.ex.ua/view/127648

8.Азімов А. Я, робот: Науково-фантастичні оповідання / Айзек Азімов; пер. з англ. Д. Грицюк. - Київ : Веселка, 1987. - 271 с.

9.Веллс Г. Війна світів / Герберт Джордж Веллс; пер. з англ. Д. Паламарчук // Машина часу. - Х. : Фоліо, 2003. - С. 333-169.

 

10.Веллс Г. Машина часу / Герберт Джордж Веллс; пер. з англ. М. Іванов // Машина часу. - Х. : Фоліо, 2003. -С. 33-106.

11.Руйнівники міфів / Mythbusters Сезон 1 Епізод 2 "Cell phone destruction" [uk] [Електронний ресурс]. - Режим доступу до файлу: http://www.ex.ua/view/5040351

12.Руйнівники міфів / Mythbusters Сезон 4 Епізод 6 "Cell Phones on Planes" [uk] [Електронний ресурс]. - Режим доступу до файлу: http://www.ex.ua/view/5040351

13.Топ Гір / Top Gear Сезон 2 Епізод 1 [uk] [Електронний ресурс]. - Режим доступу до файлу: http://www.ex.ua/

view/227464

14.Топ Гір / Top Gear Сезон 2 Епізод 2 [uk] [Електронний ресурс]. - Режим доступу до файлу: http://www.ex.ua/

view/227464УДК 81'25: 811.111

Гудманян А. Г., Плетенецька Ю. М.,

Національний авіаційний університет, м. Київ

ДО ПРОБЛЕМ КІНОПЕРЕКЛАДУ ЯК ВИДУ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

У статті йдеться про теоретичні аспекти кіноперекладу як художнього перекладу, висвітлено специфічні проблеми, які виникають при перекладі кінотекстів, описано низку дискусійних питань, що потребують подаль­шого вивчення та детального опрацювання.

Ключові слова: кінопереклад, кінотекст, кінодіалог, художній текст.

В статье проанализированы теоретические аспекты киноперевода как художественного перевода, высветлены специфические проблемы, которые возникают при переводе кинотекстов, описано ряд дискуссионных вопросов, которые нуждаются в дальнейшем изучении.

Ключевые слова: киноперевод, кинотекст, кинодиалог, художественный текст.

The article focuses on a brief overview of the theoretic aspects of film translation as a literary translation, it highlights specific problems that often arise while translating film texts and also a series of controversial aspects requiring further detailed elaboration.

Key words: film translation, film text, film dialog, literary text.

Можна стверджувати, що мова художнього кіно, так само, як і мова художньої літератури є багатим цікавим і актуальним матеріалом для дослідження, адже художній кінематограф відіграє важливу роль у структурі між-культурної комунікації, а відтворення його етноспецифіки є особливою лінгвістичною та культурологічною про­блемою сьогодення. Враховуючи обов'язковість дублювання, озвучення або титрування державною мовою всіх іншомовних кінофільмів український переклад іноземної кінопродукції набуває дедалі ширшого масштабу, що зумовлює актуальність досліджуваної у статті проблематики.

У сучасному вітчизняному й російському перекладознавстві основна увага звертається на особливості відтво­рення художньої літератури. Перекладу ж кінофільмів присвячено поодинокі роботи (Р. Матасов, В. Горшкова, І. Міголатьєв, С. Лобастов, М. Снєткова, Т. Некрасова, Т. Бесараб) у яких розглянуті загальні методичні, технічні та окремі лінгвістичні проблеми кіноперекладу.

Структура художнього тексту визначається його двома функціями, які знаходяться в складній взаємодії одна з одною: естетичною і комунікативною. Під художнім текстом маємо на увазі естетичний засіб опосередкованої комунікації, мета якої полягає у образотворчому, виразному розкритті теми, що представлене у єдності форми і змісту і складається з мовленнєвих одиниць, що виконують комунікативну функцію [2, с. 10]. Художній текст багатошаровий і між різними його рівнями існують складні неієрархічні стосунки.

Чи варто розглядати кінопереклад як дещо таке, що підкорюється загальним нормам художнього перекла­ду, чи це зовсім інша галузь зі своїми окремими законами та критеріями оцінювання? Дійсно, на кінопереклад впливає значна кількість екстралінгвістичних чинників, які жодним чином не впливають на художній переклад: обмеженість у часі, довжина репліки, синхронізація із зображенням тощо. Чи можуть за таких умов художній та кінопереклад підкорятися єдиним вимогам?

З цієї точки зору на особливу увагу заслуговує класифікація текстів, запропонована К.Райс, згідно з якою тек­сти поділяються на три основних типи: 1) з домінантною функцією опису (повідомлення інформації); 2) функці­єю вираження (емоційних чи естетичних переживань); 3) функцією звернення (заклик до дії чи реакції) [5]. Ці три типи можуть бути доповнені четвертою групою текстів, які запропоновано називати аудіомедіальними. Йдеться про тексти, що є зафіксованими на матеріальних носіях, але надхоять до адресата в усній формі, які він сприймає на слух. Різниця між цими чотирма типами тексту зумовлює і характер перекладацького методу, стратегій та тактик, що застосовуються під час перекладу цих текстів [5].

Перекладаючи кінотекст, важливо не лише зробити фільм зрозумілим глядачеві, але й зберегти задум ори­гіналу, розкрити образи персонажів у заданому режисером стилістичному напрямку, передати засобами мови перекладу цілісний твір, не допустити порушення його впливової сили.

При перекладі художніх фільмів необхідно враховувати вимоги, які висуваються до художнього перекладу. Як відомо, переклад художнього тексту є не стільки перекладом в його утилітарному розумінні, скільки особли­вим видом міжкультурної, культурно-етнічної і художньої комунікації, для якої важливим є саме текст як вагома змістовна величина і предмет художнього відтворення і сприйняття [6, с. 57]. Поряд з іншими формами творчої діяльності, він є інструментом культурного освоєння світу і розширення колективної пам'яті людства, фактором самої культури [6, с. 58].

На перший погляд, переклад ігрового кіно може видатися простішим, ніж переклад документальних стрічок. Насправді, в основі кінофільмів є не спеціальна інформація, а живе спілкування, в них бувають паузи, багато що зрозуміло з ситуації. Проте, з іншого боку, передати цю розмовну стихію іншою мовою не так просто. Важливо не тільки виконати ряд технічних вимог, не тільки вірно відтворити зміст, але і зберегти задум оригіналу, уявити образи персонажів в заданому авторами стилістичному ключі, тобто, створити засобами іншої мови цілісний твір.

Перекладений фільм, як і будь-який перекладений твір отримує нове життя в чужому для нього культурному контексті. В ньому він функціонує як повноцінний автономний текст і стає невідокремленим від оригінального художнього процесу в новій культурі. Таким чином, перекладений текст повинен володіти самостійною естетич­ною цінністю, іноді всупереч тексту оригіналу [1, с. 28].

Говорячи про кінопереклад не можна не згадати особливість, властиву художньому перекладу в цілому. Ю.Л. Оболенська визначає мету художнього перекладу як здійснення повноцінної міжмовної естетичної комунікації

© Гудманян А. Г., Плетенецька Ю. М., 2012шляхом інтерпретації вихідного тексту, реалізованої в новому тексті на іншу мову [4, с. 117]. В цій дефініції дуже важливими є два поняття. По-перше, переклад - це завжди суб'єктивна інтерпретація тексту конкретною людиною. По-друге, ця інтерпретація здійснюється засобами якоїсь мови і в контексті інонаціональної культури.

Тобто, існує два ряди факторів: суб'єктивного і об'єктивного характеру, які визначають межі будь-якого пе­рекладу. Розглянемо явище меж перекладу стосовно перекладу художніх фільмів. Об'єктивні фактори багато в чому пов'язані з комунікативним характером процесу перекладу і необхідністю враховувати роль всіх його складових: лінгвістичних і стилістичних параметрів спілкування, особливостей комунікативної ситуації, а також позиції відправника і адресата повідомлення.

Найочевиднішим виявляється власне лінгвістичний фактор. Неспівпадіння систем національних мов призво­дить до того, що текст перекладу об'єктивно може бути лише відносно еквівалентний оригіналу.

Так, на морфологічному рівні невідповідність між англійською і українською мовами виявляється досить чітко: вся система словозмін іменника та дієслова в українській мові базується на відміні і дієвідміні, які мають складні форми. Відміну та дієвідміну в граматиці української мови можна порівняти з такими категоріями англій­ської граматики, як система прийменниково-іменникових сполучень (еквівалентів відмінків) та часових форм з використанням розгалуженої системи допоміжних дієслів (еквівалентів українських форм дієвідміни).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства