Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

 

A.    3міни константи іонізації речовини.

B.    3міни величини рН розчину.

C.    Підтримка певного значення величини рН розчину

D.    3міни іонної сили розчину.

E.    Зміни добутку розчинності речовини.

5.    В аналізі й при виробництві ліків широко застосовується екстракція.
Кількісною характеристикою процесу екстракції є:

A.   Константа солюбілізації.

B.    Константа дисоціації.

C.   Константа розподілу

D.   Константа гідролізу.

E.    Константа стійкості.

 

6.  Як називаються реакції й реагенти, які дають можливість за певних умов
визначити дані іони в присутності інших іонів?

A.    Груповими

B.    Вибірковими

C.    Специфічними

D.    Характерними

E.    Загальними

 

7.  Як називається в аналізі прийом зв'язування сторонніх іонів?
А Аналітичним поділом

B.    Аналітичним «маскуванням»

C.    Аналітичним виділенням

D.    Аналітичною концентрацією

8.    Аналітичним співосадженнямВкажіть, яким є процес дисоціації слабкого електроліту й чи можна до нього застосувати закон дії мас?

A.  Зворотним, не можна застосувати закон дії мас

b.     Необоротним, не можна застосувати закон дії мас

c.      Оборотним, можна застосувати закон дії мас

d.     Необоротним, можна застосувати закон дії мас

e.      Не можна застосувати закон дії мас

9.    Для підтримки певного значення рН середовища використовують буферні розчини. Вкажіть суміш речовин, що не утворить буферний розчин?

A.  NH4CI+NH3-H20

b.     CH3C00H+CH3C00Na

c.      Na0H+NaCI

d. НгаОН+НгаОш

e. Na2P04+Na2HP04

10.    Вкажіть який спосіб вираження концентрації застосовують при обчисленні в рівнянні добутку розчинності?

A.  Молярна концентрація еквівалента

b.     Масова частина

c.      Молярна концентрація

d.     Молярна частина

e.      Моляльная концентрація

11.    В окисно - відновних реакціях для визначення молярної маси еквівалента речовини, його молярну масу ділять на:

A.  Число іонів водню, що приймають участь у реакції

b.    Число електронів, що приймають участь у реакції

c.     Число іонів гидроксида, що приймають участь у реакції

d.    Число атомів металу

e.     Валентність металу

12.    Вкажіть, яку величину використовують для характеристики окисно -відновних процесів:

A.  Значення ступеня окиснювання металу

b.     Значення електронегативності елементів

c.      Число прийнятих або переданих електронів

d.     Значення редокс - потенціалів

e.      Число іонів Гідрогену, що приймають участь у реакції

13.    Висновок про можливість і напрямок протікання окисно-відновних процесів можна зробити на підставі:

A.  Концентрації взаємодіючих речовин

b.     Стандартних електродних потенціалів окисно-відновних пар

c.      Термодинамічних констант рівноваги окиснювально-відновних реакцій

Ходу конкуруючих реакцій з учасниками окисно-відновного процесуE. Природи окисно-відновних пар

14.    В аналізі широко застосовують буферні розчини для:

 

A.   Забарвлення розчинів

B.   Підтримки сталості певного значення рН середовища СУтворення комплексних сполук

 

D.    Досягнення повноти осадження аналітичної групи катіонів

E.     Зміни рН середовища

15.    Дисоціацію малорозчинних речовин (типу AgCl або BaS04) характеризують за допомогою спеціальної константи, названої...

 

A.    Постійна Планка

B.    Константою Больцмана

C.    Ступенем іонізації

D.    Іонним добутком

E.     Добутком розчинності

16.    При проведенні аналітичних реакцій широко застосовуються буферні суміші. При якому значенні рН буферна ємність розчину максимальна?

 

A.   Загальний об'єм буферної суміші дорівнює 1 л

B.    Концентрація компонентів буферної суміші 1 М

C.    При додаванні 100 моль 1 М розчину кислоти

D.   При додаванні 100 моль 1 М розчину лугу

E.    Співвідношення компонентів буферної суміші еквімолярно

 

 

Якісний аналіз катіонів

1.      Які катіони знаходилися в розчині, якщо при додаванні до нього хлоридной кислоти утвориться осад, після обробки якого розчином аміаку, відбувається часткове розчинення й почорніння нерозчинного осаду?

 

A.   Аргентуму й Меркурію (I)

B.    Аргентуму й Барію

C.    Аргентуму й Плюмбуму

D.   Аргентуму й Меркурію (ІІ)

E.    Меркурію(П) та Меркурію (І)

2.      Який катіон перебуває у розчині, якщо при нагріванні з лугом виділяється газ з різким запахом?

 

A.   Амонію

B.    Аргентуму (І)

C.    Меркурію (ІІ)

D.   Меркурію (I)

Плюмбуму (ІІ)3. Який катіон III аналітичної групи перебуває в розчині, якщо при нагріванні з гіпсовою водою через якийсь час розчин каламутніє?

A.   Стронцію

B.    Кальцію

C.   Магнію

D.   Плюмбуму (ІІ)

E.    Меркурію (ІІ)

 

4.   На розчин, отриманий після обробки осаду хлоридів катіонів II групи гарячою водою, подіяли розчином калію дихромату. Утворився жовтий осад, нерозчинний в оцтовій кислоті, але розчинний у лужному середовищі. Які катіони містив досліджуваний розчин?

 

A.   Плюмбуму (ІІ)

B.    Меркурію (ІІ)

C.   Барію

D.   Аргентуму (І)

E.    Кальцію

5.   Які катіони аналітичних груп перебувають у досліджуваному розчині, якщо з розчином лугу утвориться осад, розчинний у надлишку лугу?

 

A.   Плюмбуму (ІІ)

B.    Меркурію (I)

C.   Барію

D.   Аргентуму (І)

E.    Кальцію

6.   Укажіть з якими катіонами IV-VI груп гексаціаноферрат (П) калію утворить білий осад, нерозчинний у розведеній хлоридній кислоті?

 

A.   Цинку

B.    Кадмію

C.   Алюмінію

D.   Меркурію (ІІ)

E.    Мангану

7.   Які катіони W аналітичної групи при нагріванні з надлишком розчину лугу й пероксиду водню осаду не утворять, але розчин здобуває жовте забарвлення?

 

A.   Хрому (ІІІ)

B.    Стануму (ІІ)

C.   Стануму (IV)

D.   Цинку

E.    Алюмінію

A.   Які катіони V аналітичної групи перебувають у розчині, якщо при дії розчину хлориду олова (П) у лужному середовищі випадає чорний осад?Вісмуту (ІІІ)

B.    Феруму (ІІ)

C.   Мангану (ІІ)

D.   Стибію (ІІІ)

E.    Феруму (ІІІ)

 

 

 

 

9.  При виконанні систематичного ходу аналізу за кислотно-основним методом
для відділення свинцю (П) сульфату від сульфатів катіонів
III групи осад
обробляють розчином:

A.   30%-ого амоній ацетату

B.    Амоній оксалату

C.   Амоній карбонату

D.   Натрій тіосульфату

E.    Натрій фториду.

10.    Виберіть реагент, що дозволяє відокремити осад Cu(0H)2 від осаду
гідроксидів
Fe(0H)3, Cr(0H)3, Sn(0H)2, Mn(0H)2:

A.   №і40Н

B.    CH3C00H

C.   HCl

D.   HN03

E.    H2S04

11.  Виберіть реагент, що дозволяє відокремити осад BaS04 від осаду PbS04:

A.   NH4CH3C00

B.   NH4CI

C.   Na2C03

D.   (NH4)2C03

E.   KHC03

 

12.    Виберіть реагент для відокремлення катіонів S^+ і Са2+ у суміші:

 

A.   Концентрований розчин (NH4)2S04

B.    30% розчин CH3C00NH4

C.   Концентрований розчин Na2C03

D.   5 М розчин K3[Fe(CN)6]

E.    1 М розчин Na2HP04

13.    Аналізований розчин містить катіони Калію й Натрію. Укажіть реагент, що дозволяє виявити в цій суміші катіони калію:

 

A.   Кислота винна

B.   Кислота щавлева

C.   Кислота оцтова

D.   Кислота бензойна

14.     Кислота саліциловаВ аналізованому розчині міститься NaCl і Ni(N03)2. У лабораторії їх ідентифікували. Ni(N03)2 на відміну від NaCl утворив червоний осад з:

 

A.   Розчином диметилгліоксиму

B.    Розчином калій хлориду

C.   Розчином аргентум нітрату

D.   Розчином натрій нітриту

E.    Розчином калій тіоцианату

15.     Після дії на катіони V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) розчином гідроксиду натрію утворяться гідроксиди. Осади гідроксидів, яких катіонів буріють внаслідок окиснювання киснем повітря:

 

A.   Гідроксиду феруму (ІІ) і мангану (ІІ)

B.    Гідроксиду феруму (ІІ)

C.   Гідроксиду магнію (ІІ)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу