Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

мл його витратили 26,45 мл 0,0500 н. AgNO3? 17.3 наважки NaCl приготували розчин в колбі ємністю 500 мл. До 25 мл

цього розчину додали 50 мл 0,1н розчину роданіду. Розрахувати наважку

NaCl.

18. Скільки мілілітрів 0,105 н. KCN необхідно для титрування 20,00 мл розчину AgNO3 = 0,01126 г /мл)?

19. Скільки мілілітрів 0,05 н. AgNO3 необхідно для титрування 25,00 мл розчину, який отримали при розчиненні 0,1052г NaCl у воді.

20.3 наважки хлориду натрію приготували розчин в колбі на 500 мл. До 25 мл розчину прилили 50,0 мл 0,1 н. розчину AgNO3 На титрування над­лишку AgNO3 витратили 25 мл 0,1 н. розчину NH4SCN. Яка повинна бути маса наважки NaCl?

3+

21.  Розрахувати кількість А1 , якщо до розчину додали 15,00 мл 0,110 н Na-ЕДТА. Надлишок останнього відтитрували 3мл 0,101 н. розчину ZnSO4.

22.  Яку наважку силікату з масовою часткою оксиду заліза (ІІІ) 4% необхідно взяти для прямого комплексонометричного титрування заліза (ІІІ), щоб витратити 20 мл 0,02М розчину ЕДТА.

23.  Розрахувати значення рСІ та рАg в точці еквівалентності при титруванні 0,1М розчину KCl 0,1М розчину AgNO3

24.  Який об'єм 0,046 М розчину K4[Fe(CN)6] необхідний на титрування 23 мл 0,1051М розчину ZnSO4?

25.  На титрування 20 мл розчину, який приготували з 1,525 г MgSO4' 7 Н2О в мірній колбі на 500 мл, витратили 19,55 мл розчину трилону Б. Визначте його нормальність та титр.

26.  На титрування розчину, який приготували розчиненням 0,1021 г NaCl, використали 38,40 мл розчину Hg(NO3)2 Визначте нормальність розчину

Hg(NO3)2 та Т Hg(NO3)2 / СІ-

27.  Для встановлення титру робочого розчину трилону Б взято 1,325 г сухого карбонату кальція СаСО3 та розчинено в мірній колбі на 250 мл. На титрування 25 мл цього розчину витрачено 26,47 мл розчину трилону Б. Визначте титр по кальцію та нормальність розчину трилону Б.

28.  Розрахувати нормальну концентрацію цирконію в розчині, якщо при титруванні 20 мл цього розчину з хромогеном чорним до синього кольору пішло 10,15 мл 0,1н розчину трилону Б.

29.  Розрахувати нормальну концентрацію магнію у воді, якщо при титруванні 100 мл води трилоном Б з хромогеном чорним до синього кольору пішло 19,20 мл 0,1012 н розчину трилону Б.

30.Визначте рН для кількісного визначення комплексонометричним методом іонів а) Магнію; б) Купруму; в) Кальцію, використовуючи константи нестійкості цих металів.Тестові завдання для контролю знань з теми: Титриметричні методи аналізу

1.    У методах окисно-відновного титрування використовують для визначення кінцевої точки титрування (КТТ) органічний розчинник для витягу надлишку титранта. Назвіть метод.

 

a.       Йодометрія

b.       Нітритометрія

c.        Церіметрія

d.       Броматометрія

e.        Аскорбінометрія

2.    Підберіть відповідний індикатор для фіксування кінцевої точки титрування в методі нітритометрії:

 

a.       Тропеолін 00+метиленовий синій

b.       Метиленовий синій

c.        Метиловий жовтогарячий

d.       Розчин крохмалю

e.        Дифеніламін

3.    Запропонуйте редокс-метод кількісного визначення солей феруму (II) у
розчині, що містить хлороводневу кислоту:

a.       Дихроматометрія

b.       Йодометрія

c.        Перманганатометрія

d.       Нітритометрія

e.        Аскорбінометрія

4.  Визначення галогенід-іонів за методом Фольгарда варто проводити в:

a.        Азотнокислому середовищі

b.       Оцтовокислому середовищі

c.        Нейтральному середовищі

d.       Слабко лужному середовищі

e.        Сильно лужному середовищі

5.   У якому з титриметричних методів аналізу використовують зовнішні й
внутрішні індикатори:

a.       Комплексонометрія

b.       Алкаліметрія

c.        Нітритометрія

d.       Перманганатометрія

e.        Аргентометрія

6.  Методом прямій комплексонометрії визначають концентрацію:

a.        Іонів водню

b.        Аніонів сильних кислот

c.        Аніонів слабких кислотГідроксид-іонів

d.       Катіонів металів

 

7.   Який з наведених розчинів використовують як титрант у методі алкаліметрії:

 

a.        Хлороводнева кислота

b.       Калію гідроксид

c.        Щавлева кислота

d.       Натрію тетраборат

e.        Амонію гідроксид

8.   Вкажіть, у якому методі окисно-відновного титрування використовують для фіксування кінцевої точки титрування зовнішні індикатори

 

a.        Нітритометрія

b.        Перманганатометрія

c.         Йодометрія

d.        Церіметрія

e.         Броматометрія

 

9.   Вкажіть, у якому методі окисно-відновного титрування використовують для
фіксування кінцевої точки титрування специфічний індикатор крохмаль.

a.        Йодометрія

b.       Перманганатометрія

c.        Нітритометрія

d.       Церіметрія

e.        Броматометрія

 

10.       Вкажіть, у якому методі окисно-відновного титрування використовують
для фіксування кінцевої точки титрування специфічні рН-індикатори

a.        Броматометрія

b.        Перманганатометрія

c.         Нітритометрія

d.        Церіметрія

e.         Йодометрія

 

11. Підберіть первинний стандарт для титранта: розчину KMnО4

 

a.        H2C2O4•2Н2О

b.       NaNO2

c.        KBrt)3

d.       Na2CO3

e.        K2Q-2O7

12. Підберіть первинний стандарт для титранта: розчину Na2S2O3

 

a.        K2Q-2O7

b.       NaNO2

c.        Na2CO3

As2O3e. KMh^

 

13. Підберіть правильний спосіб титриметричного аналізу, якщо речовина, визначається летка:

a.        Спосіб зворотного титрування

b.        Спосіб прямого титрування

c.         Титрування за заміщенням

d.        Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

e.         Метод окремих наважок

 

14.      Підберіть правильний спосіб титриметричного аналізу, якщо речовина реагує з титрантом стехіометрично, але повільно:

 

a.      Способ зворотного титрування

b.     Титрування за заміщенням

c.      Спосіб прямого титрування

d.     Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

e.      Метод окремих наважок

15.      Для визначення масової частки натрію хлориду у фізіологічному розчині хімік-аналітик застосував метод Мору, титрантом якого служить:

 

a.       Амонію тиоцианат

b.       Аргентуму нітрат

c.        Натрію тетраборат

d.       Гідраргіруму(І) нітрат

e.        Гідраргіруму (ІІ) нітрат

16.      Для визначення масової частки хлорид-іонів у зразку повареної солі досліджуваний розчин відтитрували розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію хромату. Який метод аналізу був використаний ?

 

a.        Меркурометричне титрування

b.       Метод Фольгарда

c.        Метод Фаянса-Ходакова

d.       Метод Мора

e.        Трилонометрія

17.      Кількісний вміст пероксида водню можна визначити безіндикаторним методом:

 

a.       Аргентометрії

b.       Броматометрії

c.        Йодометрії

d.       Нітритометрії

e.        Перманганатометрії

18.      У контрольно-аналітичній лабораторії хімікові необхідно провести
стандартизацію розчину натрію гідроксида. Який первинний стандартний
розчин він може для цього використовувати:

a.        Оцтової кислоти

b.        Щавлевої кислоти

c.        Хлороводневої кислотиНатрію тетрабората

d.       Натрію хлориду

 

19.    У лікарському препараті визначають кількісний вміст кальцію хлориду методом прямого комплексонометрического титрування. Виберіть індикатор для фіксації кінцевої точки титрування:

A.   Флуоресцеїн

b.        Крохмаль

c.         Еріохром чорний Т

d.        Калію хромат

e.         Еозин

20.    Досліджуваний препарат містить калію нітрат і калію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення калію хлориду:

A.   Перманганатометрія

b.       Нітритометрія

c.        Аргентометрія

d.       Йодометрія

e.        Йодхлориметрія

21.    Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом зворотного титрування:

A.    Меркурометрія

b.         Дихроматометрія

c.          Аргентометрія

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу