Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

 

с,


= 5 • 10 5 г/мл = 50 мкг/мл; = 1 • 10-4 г/мл = 100 мкг/мл;

 

= 1,5 • 10 4 г/мл = 150 мкг/мл.
За калібрувальним графіком концентрація фосфору досліджуваного розчині дорівнює 64 мкг/мл.

Розраховуємо вміст фосфору в колбі об'ємом 100 см :

m = 64 • 10-6 • 100 = 6,4 • 10-3 г.

Звідси вміст фосфору (у %) в сплаві дорівнює:

0,5

(0/)   m100%   6,4 • 10-3 • 100
cw(%) =----------- =-------- ------- = 1,28 %.

m

"'нав

 

Тестові завдання для контролю знань

1.      Який діапазон довжин електромагнітних хвиль відноситься до оптичного діапазону:

 

a)    від 100 до 380 нм;                       c) від 760 до 10000 нм;

b)   від 380 до 760 нм;                       d) від 100 до 10000 нм.

2.      Який фактор не впливає на величину молярного коефіцієнта поглинання?

 

a)    температура;

b)   довжина хвилі;

c)    концентрація розчину;

3.         природа речовини.Залежність оптичної густини від концентрації речовини і товщини шару розчину описується:

 

a)      законом Релея;

b)      законом Стокса;

c)      законом Бугера-Ламберта-Бера;

d)     законом Снелліуса.

4.         Визначте, який з нижченаведених виразів, характеризує зв'язок між коефіцієнтом пропускання (Т) і оптичною густиною (D):

 

a)      D = 2 - lnT;                           c) D = 2 - lgT;

b)      D = - lgT;                              d) D = 2-lgT.

5.         До методів, які засновані на вимірюванні поглинання речовиною світлового випромінювання відносяться:

 

a)    нефелометрія;                              с) полуменева фотометрія;

b)   флюориметрія;                             d) атомно-абсорбційні методи.

6.         Який розчин використовують як розчин порівняння у диференціальному фотометричному методі за умов дотримання основного закону світлопоглинання?

 

a)    чистий розчинник;

b)   розчин реагенту;

c)    розчин поглинаючої речовини певної концентрації.

7.         Який з наведених методів, заснований на візуальному порівнянні забарвлень розчинів різних концентрацій:

 

a)     фотоколориметрія;                           с) колориметрія;

b)    спектрофотометрія;                          d) полуменева фотометрія.

8.         Одним із вузлів є монохроматори в:

 

a)    рефрактометрах;                                      с) поляриметрах;

b)   фотоелектроколориметрах;       d) спектрофотометрах.

9.         Принцип атомно-абсорбційного методу заснований на:

 

a)      поглинанні електромагнітного випромінювання молекулами або іонами досліджуваної речовини в оптичному діапазоні довжин хвиль;

b)      резонансному поглинанні характеристичного випромінювання незбудженими атомами, які знаходяться в атомно-паровому стані;

c)      на вимірюванні поглинання немонохроматичного світла, яке проходить крізь розчин.

10.     Вкажіть, в яких випадках зберігається лінійна залежність оптичної густини від концентрації:

 

a)      при розведенні розчину відбувається гідроліз досліджуваної речовини;

b)      склад аналізованого розчину з розведенням не змінюється;

c)      при розведенні розчину відбувається дисоціація досліджуваної речовини;

1.    із зміною рН розчину відбувається зміна зміщення рівноваги.Як зміниться оптична густина та пропускання розчину при збільшенні товщини поглинаючого шару?

2.    Яких умов слід дотримуватися, щоб при фотометруванні розчинів купруму (ІІ) аміакату [Cu(NH3)4]   одержати лінійну залежність?

3.    Як зміниться оптична густина та пропускання розчину KMnO4, якщо його концентраця зменшиться вдвічі?

4.    Чи буде зберігатися лінійна залежність D-С, якщо при розведенні розчину відбувається дисоціація: Fe(SCN)3 =5=*= Fe(SCN)2+ + SCN- ?

5.    Оптичні густини трьох розчинів дорівнюють: 0,10; 0,40; 0,88. В якому випадку відносна похибка вимірювань буде найменшою?

6.    Визначте оптичну густину, яка відповідає наступним значенням пропускання: а) 36,8 %; б) 22,0 %; в) 82,3 %; г) 100 %.

7.    Визначте пропускання (у %), які відповідають наступним значенням оптичної густини: а) 0,800; б) 0,215; в) 0,585; г) 1,823.

8.    Фотометрування розчинів бісмуту (ІІІ) з тіосечовиною можна проводити при 1=470 нм (e=9103) та при 1=322 нм (e=35 103). За якої довжини хвилі межа визначення Бісмуту буде нижчою?

9.    Яку сполуку ^(SCN)/- (e620=1 103) або Со(Н2О)62+ 530=10) слід вибради для визначення «слідів» (10- 4 моль/л) кобальту (ІІ)?

 

10.  Студент побудував два калібрувальних графіка, вимірявши оптичну густину стандартних розчинів KMnO4 відносно води та відносно розчину порівняння з відомою концентрацією KMnO4. В яких випадках слід викорстовувати першу, а в яких випадках другу залежність?

11.  Яка товщина шару розчину необхідна для ослаблення початкового потоку світла в 10 разів, якщо молярний коефіцієнт поглинання дорівнює є = 4750, а концентрація 4,21-10-5 моль/л?

12.  Пропускання проби розчину, що містить часточки, які здатні поглинати, в кюветі спектрофотометра товщиною 5,0 см, дорівнює 24,7%. Чому дорівнює пропускання (у %) тієї ж самої проби в кюветах з товщиною: 10,0 мм, 30,0 мм, 50,0 мм?

13.  Наважку сплаву масою 1,0 г обробили розчином дитизонату в СС14 і розчинили в колбі об'ємом на 25,0 см3. Визначте вміст (у %) купруму в наважці сплаву, якщо молярний коефіцієнт поглинання купруму (II) в СС14 (1= 550 нм) є1=4,52 1 04, а оптична густина розчину в кюветі з товщиною шару 5,0 см дорівнює 0,020.

Для визначення вмісту Нікелю наважку сталі розчинили в диметилгліоксимі та розбавили розчин в колбі об'ємом на 100,0 см3. Аліквотну частину 5,0 см одержаного розчину розбавили водою в колбі на 50 см3 і фотометрували при 1=470 нм в кюветі товщиною 1,0 см. Визначте масу розчиненої наважки сталі, якщо вміст (у %) нікелю дорівнює 5,0 %,молярний коефіцієнт поглинання Єх=1,30 104, а оптична густина розчину дорівнює 0,435.

15-20. Використавши рівняння об'єднаного закону світлопоглинання Бугера-Ламберта-Бера визначте параметр, позначений «Х» у вказаних одиницях:

 

Варіант

Досліджувана речовина

Молярний коефіцієнт поглинання, є

Товщина шару, /, см-1

Концентрація, C

Оптична густина, D

1

Mn04-

2420

1,0

1,5 г/л

х

2

Al3+

6700

х

2,5 10-5 моль/л

0,837

3

Хінолін

4500

2,0

3 мг/л

х

4

Азобензол

1100

5,0

х моль/л

0,356

5

Fe3+

1800

3,0

х мг/мл

0,652

33

21.    У дві мірні колби об'ємом 100 см додали по 10,0 см стічної води. В другу колбу додали 10,0 см3 розчину CuSO4 (TCu=0,001). Потім в дві мірні колби додали розчин аміаку, рубеановодневої кислоти і розбавили до мітки. Одержані розчини фотометрували і одержали такі значення оптичної густини: Dx=0,240; Dx+cm=0,380. Визначте концентрацію (у г/л) купруму в пробі стічної води.

22.    Наважку сталі масою 0,50 г розчинили в колбі об'ємом 50 см3. В дві колби об'ємом 50 см3 додали аліквотні частини (по 20,0 см3) досліджуваного розчину. В другу колбу додали наважку солі, що містить 0,003 г ванадію, потім в дві колби додали пероксиду водню і довели об'єм дистильованою водою до мітки. Одержані розчини фотометрували і одержали такі значення оптичної густини: Dx= 0,200; Dx+cm= 0,480. Визначте вміст (у %) ванадію в сталі.

23.    Молярний коефіцієнт поглинання комплексу феруму з сульфосаліциловою кислотою при довжині хвилі 416 нм дорінює 4000. Визначте, яку наважку

33

Бе2^04)3-9Н2О необхідно розчинити в 50 см води, щоб з 5 см цього розчину після відповідної обробки і розбавлення до 25 см3 одержати забарвлений розчин, оптична густина якого в кюветі з товщиною шару 2 см дорівнює 1,5.

24.    Наважку сталі масою 0,460 г розчинили в колбі об'ємом 50 см3. В дві колби об'ємом 50 см3 додали по 20 см3 досліджуваного розчину. В другу колбу додали наважку солі, що містить 0,001 г титану, потім в дві колби додали пероксиду водню і довели об'єм дистильованою водою до мітки. Одержані розчини фотометрували і одержали такі значення оптичної густини: Dx = 0,200; Dx+cm = 0,420. Визначте вміст (у %) титану в сталі.

Визначте мінімальну кількість (у мг) феруму (III) за реакцією з сульфосаліциловою  кислотою  в  аміачному  середовищі  при товщиніпоглинаючого шару 5 см і мінімальному об'ємі забарвленого розчину 15 см3. Молярний коефіцієнт поглинання комплексу дорівнює 4000. Мінімальна оптична густина, яку реєструє фотометр дорівнює 0,01.

26.     Відносна оптична густина розчину ферум (III) сульфосаліцилату, визначеного в кюветі товщиною /=5 см, дорівнює Dx відн = 0,290. Визначте концентрацію (у мг/мл) феруму, якщо молярний коефіцієнт поглинання розчину ферум (III) сульфосаліцилату, що містить 0,0576 мг Fe в 50 см , дорівнює є = 3000.

27.     Для визначення вмісту феруму в промисловій воді зі 100 см3 води після упарювання і обробки о-фенантроліном одержали 25 см3 забарвленого розчину. Оптична густина розчину при товщині шару в 1 см дорівнює 0,460. Визначте вміст заліза в промисловій воді (у мг/дм3), якщо молярний коефіцієнт поглинання цього забарвленого комплексу дорівнює 1100.

28.     Для визначення міді наважку кольорового сплаву масою 0,3250 г розчинили, обробили аміаком і одержали 250,0 см забарвленого розчину. Оптична густина одержаного розчину в кюветі з товщиною шару 2 см дорівнює 0,254. Визначте вміст міді у сплаві (у %), якщо молярний коефіцієнт поглинання є аміакату міді дорівнює 423.

29.     Визначте величину молярного коефіцієнта поглинання аміакату міді [Cu(NH3)4]S04, якщо оптична густина 0,005 М розчину з товщиною шару 3 см дорівнює 0,545.

30.     Визначте молярний коефіцієнт поглинання (є) міді, якщо оптична густина

+2 3

розчину, що містить 0,24 мг Cu+2 в 250 см3, з товщиною шару 2 см дорівнює

0,14.

31.     Молярний коефіцієнт поглинання забарвленого комплексу нікелю з a-бензоїлдіоксимом при довжині хвилі 406 нм дорівнює 12000. Визначте мінімальну концентрацію Ni (у мг/мл), яку можна визначити фотометрично в кюветі товщиною 5 см, якщо мінімальна оптична густина, яку реєструє фотометр, дорівнює 0,02.

32.     Наважку металу масою 1 г, що містить олово, розчинили в кислоті і розбавили водою до 100 см . З одержаного розчину відібрали 5 аліквотних

33

проб по 10 см3, обробили їх дитіолом і одержали по 25 см3 забарвлених розчинів, оптична густина яких дорівнює: 0,32; 0,35; 0,30; 0,31; 0,33. Для приготування стандартного розчину 1 г металу, що містить 4,56 % олова, розчинили і обробили в тих самих умовах. Оптична густина одержаних розчинів відповідно дорівнює 0,20; 0,23; 0,23; 0,21; 0,24. Визначте вміст (у %) олова в металі.

33.     Для приготування стандартного розчину 0,258 г Pb(N03)2 розчинили в

33

250 см3 води. Після обробки дитизоном 5 см3 цього розчину одержали 50 см забарвленого розчину. Забарвлену сполуку екстрагували хлороформом, оптична густина хлороформного шару дорівнює 0,35. Наважку 1 г досліджуваного сплаву розчинили в кислоті і розбавили водою

3                                            3 3

до 100 см3. Після обробки 10 см3 цього розчину дитизоном одержали 25 см3забарвленого розчину. Забарвлену сполуку екстрагували хлороформом, оптична густина при однаковій товшині хлороформного шару дорівнює 0,14. Визначте вміст свинцю (у %) у сплаві.

34.     Для визначення домішок алюмінію в MgSiO3 наважку магнію силікату

масою 0,2 г сплавили з содою і після обробки кислотою одержали 200 см

з

розчину. З аліквотної частини цього розчину об'ємом 20 см після додавання

з

алюмінону одержали 50 см забарвленого розчину. Оптичні густини цього розчину і розчину з добавкою 5 см3 5-10-4 M розчину AlCl3 в кюветі товщиною шару 2 см відповідно дорівнюють 0,25 і 0,55. Визначте вміст алюмінію (у %) в безводому магній силікаті, якщо відомо, що магнію силікат містить 5% води.

35.     В мірні колби об'ємом 250 см3 додали наведені в таблиці об'єми стандартного розчину, що містить 1,25 мг/мл мангану, і після відповідної обробки довели об'єми до мітки. Приготовлені розчини фотометрували та одержали такі дані:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу