Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

m

р-ну тр-ка ^ Ю

звідси

т    + т

53,°3 г.

m

р.р.

р.р. р-ка

 

25° • 17,5

1.    1°° - CO    1°° -17,5 Тестові завдання для контролю знаньАналітичне застосування рефрактометричного аналізу засноване на:

 

a)       визначенні оптичної густини розчину;

b)      визначенні кута обертання площини поляризації поляризованого променя світла;

c)       визначенні показника заломлення.

2.    Фізичним змістом показника заломлення є:

 

a)      зменшення інтенсивності початкового світла при переході з одного оптично активного середовища в інше;

b)      відношення швидкостей розповсюдження світла при переході з одного оптично прозорого середовища в інше;

c)      здатність речовини обертати площину поляризації поляризованого променя світла.

3.    Як впливає підвищення тиску на показник заломлення для газоподібних та рідких речовин:

 

a)       для газоподібних та рідких - показник заломлення збільшується;

b)      для газоподібних та рідких - показник заломлення зменшується;

c)       для газоподібних - збільшується, а для рідких - не впливає;

d)      для газоподібних - не впливає, а для рідких - збільшується;

e)       для газоподібних - не впливає, а для рідких - зменшується.

4.    Дія рефрактометрів типу Аббе заснована на:

 

a)    визначенні кута повного внутрішнього відбиття в білому світлі;

b)    визначенні показника заломлення в монохроматичному світлі.

5.  Інтенсивність  випромінювання,  що  пройшла через  оптично активну
речовину, при проведенні поляриметричного методу підпорядковується:

а) закону Релея;      b) закону Стокса;       с) закону Малюса; d) об'єднаному закону світлопоглинання Бугера-Ламберта-Бера.

6.    Площина, яка перпендикулярна площині коливання поляризованого про­меня світла називається:

 

a)      площиною поляризації поляризованого променя світла;

b)      площиною коливання поляризованого променя світла.

7.    Які оптично активні речовини можна визначати поляриметричним методом:

 

a)    речовини, оптична активність яких обумовлена будовою кристалічної решітки та будовою молекул;

b)   речовини,    оптична    активність    яких    обумовлена будовою кристалічної решітки;

c)    лише речовини, які обертають площину поляризації вправо;

d)   речовини, які обертають площину поляризації в будь-яку сторону.

8.    Який з наведених методів, заснований на вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованого променя світла, що пройшов через оптично активне середовище:

 

a)     турбідиметрія;                               с) спектрофотометрія;

1.   поляриметрія;        d) інтерферометрія.
Запитання, задачі, вправиЩо називається абсолютним та відносним показником заломлення речовини? Який показник заломлення визначають рефрактометричним методом?

2.   Які типи рефрактометрів використовують для проведення рефрактометричного аналізу?

3.   Які фактори впливають на величину показника заломлення при рефрактометричних дослідженнях?

4.   Яке світло називають поляризованим? Чи поляризованим є природне світло?

5.   За допомогою яких пристроїв можна одержати поляризоване світло? Наведіть приклади.

6.   Що таке поляризатор та аналізатор? В яких приладах вони застосовуються?

7.   Визначте молярну рефракцію чотирихлористого вуглецю CCl4, якщо показник заломлення n дорівнює 1,46°3, а густина дорівнює 1,6°4. Порівняйте визначену рефракцію з розрахованою за таблицями атомних рефракцій і рефракцій зв'язків.

8.   Визначте молярну рефракцію йодистого метилу СН3І, якщо показник заломлення n дорівнює 1,5257, а густина дорівнює 2,279°. Порівняйте визначену рефракцію з розрахованою за таблицями атомних рефракцій і рефракцій зв'язків.

9.   Визначте молярну рефракцію бромбензолу С6Н5Вг, якщо показник заломлення n дорівнює 1,5197, а густина дорівнює 1,495°. Порівняйте визначену рефракцію з розрахованою за таблицями атомних рефракцій і рефракцій зв'язків.

1°. Визначте молярну рефракцію оцтової кислоти СН3С00Н, якщо показник заломлення n дорівнює 1,3698, а густина дорівнює 1,°493. Порівняйте визначену рефракцію з розрахованою за таблицями атомних рефракцій і рефракцій зв'язків.

11.    Визначте молярну рефракцію піридину C5H5N, якщо показник заломлення n дорівнює 1,5°56, а густина дорівнює °,9831. Порівняйте визначену рефракцію з розрахованою за таблицями атомних рефракцій і рефракцій зв'язків.

12.    Визначте молярну рефракцію пропілового спирту С3Н70Н, якщо показник заломлення n дорівнює 1,3832, а густина дорівнює °,8°35. Порівняйте визначену рефракцію з розрахованою за таблицями атомних рефракцій і рефракцій зв'язків.

Визначте молярну рефракцію нітробензолу С6Н5Ж)2, якщо показник заломлення n дорівнює 1,5455, а густина дорівнює 1,2°34. Порівняйте визначену рефракцію з розрахованою за таблицями атомних рефракцій і рефракцій зв'язків.
Побудувати калібрувальний графік, вивести рівняння залежності показника заломлення від концентрації і визначити за графіком та за рівнянням вміст (у %) пропілового спирту, якщо показник заломлення досліджуваного розчину nx=1,3498.

Побудувати калібрувальний графік, вивести рівняння залежності показника заломлення від концентрації і визначити за графіком та за рівнянням вміст (у %) аскорбінової кислоти, якщо показник заломлення досліджуваного розчину «==1,34598.

16. Для визначення вмісту гліцерину рефрактометричним методом відміряли наступні об'єми води і гліцерину і виміряли їх показники заломлення. Одержали такі дані:

 

У2О), см3

10

8

6

4

2

0

У3Н8О3), см3

0

2

4

6

8

10

n

1,3330

1,3627

1,3915

1,4211

1,4484

1,4740

Побудувати калібрувальний графік залежності n - С (%) і визначити вміст (у %) гліцерину, якщо показник заломлення досліджуваного розчину дорівнює nx=1,4580, а густина гліцерину 1,26 г/см .

17.  Показник заломлення стандартного 6%-го водного розчину натрій хлориду NaCl дорівнює ncm =1,3433. Вважаючи, що між коефіцієнтом заломлення та концентрацією існує лінійна залежніть, визначте концентрацію (у г/мл) водного розчину натрій хлориду, якщо відомо, що показник заломлення досліджуваного розчину n ==1,3382, густина дорівнює р=1,07 г/см , а показник заломлення розчинника n0=1,3330.

18.  Показник заломлення стандартного 8,2%-го водного розчину ацетону
С3Н6О дорівнює
ncm =1,3473. Вважаючи, що між коефіцієнтом заломлення
та концентрацією існує лінійна залежність, визначте концентрацію
(у моль/л) водного розчину ацетону, якщо відомо, що показник заломлення
досліджуваного розчину
n==1,3524, густина дорівнює                                 р=0,96 г/см ,
а показник заломлення розчинника n0=1,3330.

Показник заломлення стандартного 20%-го водного розчину гліцерину С3Н8О3 дорівнює ncm=1,3575. Вважаючи, що між коефіцієнтом заломлення та концентрацією існує лінійна залежність, визначте концентрацію (у моль/л) водного розчину гліцерину, якщо відомо, що показникзаломлення досліджуваного розчину и=Т,3785, густина дорівнює р=1,07 г/см3, а показник заломлення розчинника n0=1,3330.

20.   Показник заломлення стандартного 19,25%-го водного розчину оцтової кислоти СН3СООН дорівнює ncm=1,3468. Вважаючи, що між коефіцієнтом заломлення та концентрацією існує лінійна залежність, визначте концентрацію (у %) водного розчину оцтової кислоти, якщо відомо, що показник заломлення досліджуваного розчину nx=1,3385, а показник заломлення розчинника n0=1,3330.

21.   Показник заломлення досліджуваного розчину гексаметилентетраміну при 200С дорівнює и=Т,3890. Вважаючи, що між коефіцієнтом заломлення та концентрацією існує лінійна залежність, визначте вміст (у %) гексаметилентетраміну в цьому розчині, якщо показники двох еталонних розчинів з вмістом w1 = 30,45% та С02 = 32,70% відповідно дорівнюють n1=1,3870 та n2=1,3910.

22.   Для двох еталонних водних розчинів кальцію хлориду з вмістом CaCl2 відповідно С 1 = 2,40% та С 2 = 4,00% були визначені показники заломлення, значення яких відповідно дорівнювали: n1=1,3360 та n2=1,3380, а показник заломлення досліджуваного розчину nx=1,3370. Визначте вміст (у %) кальцію хлориду в досліджуваному розчині, якщо показник заломлення розчинника, визначений за тих самих умов, дорівнює n0 =1,3330.

23.   Для двох водних розчинів аскорбінової кислоти з вмістом відповідно С =4,44% та С 2=6,36% були визначені показники заломлення, значення яких відповідно дорівнювали: n1 = 1,3346 та n2 = 1,3346. Визначте вміст (у %) аскорбінової кислоти, якщо показник заломлення досліджуваного розчину «х=1,3420, а показник заломлення розчинника, який визначено за тих самих умов дорівнює n0 =1,3330.

24.   Величина питомого обертання площини поляризації аспарагінової кислоти С4Н7О^ визначена при довжині хвилі 1D=589,3 нм дорівнює 25,50. Визначте концентрацію аспарагінової кислоти (у г/л) якщо розчин аспарагінової кислоти товщиною шару 20 см обертає площину поляризації вліво на 0,450.

25.   Величина питомого обертання площини поляризації бромбурштинової кислоти С4Н5О4Вг визначена при довжині хвилі 1D=589,3 нм дорівнює 41,90. Визначте концентрацію бромбурштинової кислоти (у моль/л), якщо розчин бромбурштинової кислоти товщиною шару 10 см обертає площину поляризації вправо на 2,30.

26.   Визначте величину питомого обертання площини поляризації спиртового розчину стрихніну, якщо розчин товщиною шару розчину 25 см, що містить 4,5 г стрихніну в 1 л, обертає площину поляризації вліво на 1,170.

27.   Визначте величину кута обертання площини поляризації розчину D-винної кислоти С4Н6О6, якщо величина питомого обертання 0,55 моль/л розчин товщиною шару 15 см дорівнює 11,980.Величина питомого обертання площини поляризації спиртового розчину L-борнеолу визначена при довжині хвилі 1D=589,3 нм дорівнює 37,70. Визначте концентрацію L-борнеолу (у г/л), якщо розчин L-борнеолу товщиною шару 25 см обертає площину поляризації вліво на 1,250.

28.   Визначте величину питомого обертання площини поляризації спиртового розчину хініну С20Н24О2М2, якщо 0,017 моль/л розчин товщиною шару 20 см, обертає площину поляризації вліво на 1,90.

29.   Для розчинів, що містять 3,5 г та 6,8 г аскорбінової кислоти (С6Н8О6) у 25 см3 розчину, були проведені поляриметричні визначення. На шкалі клінового поляриметра одержали значення відповідно 6,7 та 13,4 мм. Визначте концентрацію (у моль/л) розчину аскорбінової кислоти, якщо для цього розчину значення поляриметра дорівнюють 10,3 мм.

30.   Визначте величину питомого обертання площини поляризації спитового розчину L-морфіну, якщо розчин, що містить 0,45 г L-морфіну у 35 см метилового спирту товщиною шару розчину 20 см, обертає площину поляризації вліво на 4,920.

31.   Величина питомого обертання площини поляризації спиртового розчину стрихніну С21Н22О2М2 з концентрацією 22,5 г/л дорівнює 139,30, а для розчину з концентрацією 25,4 г/л - 104,30. Визначте концентрацію стрихніну (у моль/л) якщо розчин стрихніну товщиною шару розчину 25 см обертає площину поляризації вправо на 4,850.

32.   Для визначення складу розчину D-винної кислоти С4Н6О6 поляриметричним методом приготували серію стандартних розчинів та провели вимірювання на кліновому поляриметрі. Одержали такі дані:

 

СО 4Н6О6), %

10

20

30

40

Покази поляриметра, мм

9,9

19,1

27,3

34,9

Побудувати калібрувальний графік та визначити кількість хініну, яку необхідно розчинити в 100 см3 води для одержання на поляриметрі значення, що дорівнює 23,5 мм.

34.  
Для D-манози С6Н12О6 при 200С величина питомого обертання площини поляризації для a-форми дорівнює +29,30, а для b-форми - (-17,0°). Зразок масою 3,68 г, що містить обидві форми, розчинили в 15 см3 розчинника. Кут обертання площини поляризації одержаного розчину при товщині шару 15 см дорівнює +3,860. Визначте вміст (у %) a-форми у зразку.

Величини питомого обертання площини поляризації виноградного сахару при різних довжинах хвиль відповідно дорівнюють:Нефелометричний та турбідиметричний аналіз

Теоретичні основи та сутність методів нефелометричного та турбідиметричного анлізів. Формула Релея. Поняття мутність та її вимірювання. Залежність характеру розсіювання від відношення довжини хвилі світла до розмірів та форми завислих часточок. Ефект Тиндаля. Фактори, які впливають на інтенсивність флуоресценції.

Принципові схеми приладів для нефелометричних та турбідиметричних вимірювань, їх оптичні схеми, основні вузли приладів. Фототурбідиметричне титрування. Нефелометричне та турбідиметричне визначення мутності питної, стічної та технологічної води (контроль процесу водопідготовки) різних хімічних виробництв.

Нефелометричний аналіз заснований на визначенні інтенсивності світлового потоку, що виникає внаслідок розсіювання падаючого на суспензію світла (вимірювання Ір).

Турбідиметричний аналіз заснований на визначенні ослаблення світлового потоку, що пройшов через суспензію (вимірювання І).

При проходженні світла через дисперсну систему (суспензії, емульсії, І0 колоїдні розчини), спостерігається бічне розсіювання світла. Завислі у дисперсній системі тверді частки порушують проходження світла і створюють кількісну характеристику - мутність.

При     проходженні     світла через абсолютно чисту рідину, навіть в абсолютно   Схема вимірювання світлових потоків в

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу