Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

b)      встановлення рівноважної адсорбції між іонами;

c)      обмін іонів, які містяться у розчині з іонами іонообмінної смоли;

d)     рівноважне розділення іонів між двома газовими фазами;

e)      встановлення адсорбційної рівноваги між нерухомою рідинною та рухомою твердою фазами.

4.    Який носій використовується у методі тонкошарової хроматографії?

 

a)      шар сорбенту, нанесений на пластину;

b)      гранули катіонів чи аніонів;

c)      тонкий шар рідини на гранулах;

d)     гідрофільний носій - папір;

e)      активоване вугілля.

5.    Які іони має утримувати адсорбент для ідентифікації речовини методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) з використанням пластинки «Si1ufo1», вкритої адсорбентом?

 

a)      ті, що утворюють з адсорбентом важкорозчинні сполуки;

b)      ті, що утворюють з адсорбентом легкорозчинні сполуки;

c)      розчинника;

d)     води;

e)      досліджуваного розчину.

6.    Катіоніти - це смоли, на яких відбувається процес:

 

a)       обміну катіонами;                          d) відновлення;

b)      обміну аніонами;                            е) обміну гідроксильних груп.

c)       окиснення;

7.    При хроматографуванні розчину фенобарбіталу було одержано відстань від лінії старту до центру плями 5,1 см, а до лінії фронту розчинника -10 см. Чому дорівнює величина Rf?

 

a)       10;                               d) 1,96;

b)      0,051;                          е) 0,51.

1.    5,1;За рахунок яких процесів відбувається розділення речовин у хроматографії? Яка функція нерухомої і рухомої фаз в колонці? Який фізичний зміст коефіцієнту розподілу і від яких факторів він залежить?

2.    Які вимоги висуваються до адсорбентів і розчинників? Назвіть найпоширеніші розчинники та адсорбенти для рідинно-адсорбційної хроматографії.

3.    В чому сутність методів кількісного аналізу: а) внутрішньої нормалізації (нормування); б) внутрішнього стандарту?

4.    В чому полягає сутність розподільної хроматографії на папері? Дайте визначення Rf.

5.    Наведіть класифікацію хроматографічних методів за: а) типом взаємодії; б) агрегатним станом фаз; в) технікою виконання.

6.    При хроматографуванні розчинів глюкози та лактози на пластинці одержали дві плями на відстані: 5,8 см та 2,9 см, відповідно. Розчинник за цей час пройшов відстань, яка дорівнює 12,6 см. Визначте Rf для кожної сполуки.

7.    При хроматографуванні розчинів фруктози та сахарози на пластинці одержали дві плями на відстані: 5,0 см та 3,6 см, відповідно. Розчинник за цей час пройшов відстань, яка дорівнює 10 см. Визначте Rf для кожної сполуки.

8.    Для стандартних розчинів А, Б, В та Г одержали значення Rf відповідно: 0,31; 0,25; 0,45 та 0,54. При проведенні хроматографічних визначень умов досліджуваного розчину за тих самих на пластинці одержали чотири плями на відстані: 3,6 см; 4,5 см; 6,3 та 8,1 см. Розчинник за цей час пройшов відстань, яка дорівнює 18 см. Визначте речовини, які присутні у досліджуваному розчині.

9.    Для стандартних розчинів, що містять кофеїн та бутадіон, одержали значення Rf відповідно: 0,70 та 0,61. При проведенні хроматографічних визначень досліджуваного розчину за тих самих умов на пластинці одержали пляму на відстані 8,4 см. Розчинник за цей час пройшов відстань, яка дорівнює 12 см. Визначте речовину, яка присутня у досліджуваному розчині.

 

10.    Для стандартних розчинів, що містять кофеїн та фенобарбітал, одержали значення Rf відповідно: 0,70 та 0,51. При проведенні хроматографічних визначень досліджуваного розчину за тих самих умов на пластинці одержали пляму на відстані 6,4 см. Розчинник за цей час пройшов відстань, яка дорівнює 12,5 см. Визначте речовину, яка присутня у досліджуваному розчині.

Коефіцієнти рухомості малонової, янтарної, глутарової, адипінової та яблучної кислот відповідно дорівнюють: 0,23; 0,30; 0,34; 0,40 та 0,19. Яка пара кислот буде розділятися найбільш повно? Які пари кислот неможливо розділити повністю? Довжина проходження рухомої фази становить 10 см.12. Визначте вміст (у %) бензолу, нафталіну, фенантрену і антрацену у суміші за наведеними даними:

 

Речовина

Бензол

Нафталін

Фенантрен

Антрацен

S, мм2

55

60

94

80

 

0,45

0,62

0,73

0,88

13. Визначте вміст (у %) гексану, гептану, октану і нонану у суміші за наведеними даними:

 

Речовина

Гексан

Гептан

Октан

Нонан

S, мм2

40

55

70

45

k

0,70

0,72

0,75

0,80

14.     Для визначення динамічної обмінної ємності через колонку, яка містить 5,0 г катіоніту, пропустили 120 см3 0,1 М розчину NaCl. Фільтрат збирали порціями по 10 см і титрували кожну 0,1 М розчином NaOH. На титрування відповідно витрачено: 2,0; 7,5; 7,6; 7,5; 7,4; 7,5; 7,7; 7,6; 7,6; 6,0; 2,5 і 0,5 см3 титранту. Визначте динамічну обмінну ємність катіоніту.

15.     Наважку калій хлориду масою 0,3174 г розчинили у воді та отриманий розчин пропустили крізь колонку з катіонітом у H+^ормі. На титрування елюату витрачено 12,3 см3 0,2038 М розчину NaOH. Визначте вміст (у %) калій хлориду у розчині.

16.     Наважку натрій нітрату масою 0,4019 г розчинили у воді та отриманий розчин пропустили крізь колонку з аніонітом у ОН--формі. На титрування елюату витрачено 19,7 см3 0,1064 М розчину HCl. Визначте вміст (у %) натрій нітрату у розчині.

17.     Наважку кальцій хлориду масою 0,5020 г розчинили у воді та отриманий розчин пропустили крізь колонку з аніонітом у ОН--формі. На титрування елюату витрачено 9,8 см3 1,0215 М розчину HCl. Визначте вміст (у %) кальцій хлориду у розчині.

18.     Наважку натрій броміду масою 0,4736 г розчинили у воді та отриманий розчин пропустили крізь колонку з аніонітом у О^-формі. На титрування елюату витрачено 24,3 см3 0,1012 М розчину HCl. Визначте вміст (у %) натрій броміду у розчині.

19.     Для визначення повної статичної обмінної ємності сильнокислотного катіоніту КУ-2 в H+^ормі, 1,0005 г цього катіоніту занурили у 50 см3 0,1 М розчину NaOH. На титрування аліквоти 10 см3 цього розчину, відібраної після добового контакту фаз, витратили 5 см3 0,1 М розчину HCl. Визначте повну статичну обмінну ємність катіоніту.

Наважку харчової солі масою 1,0000 г розчинили у 50 см3 води, аліквоту 5 см цього розчину пропустили через колонку з аніонітом у ОH -формі, промили колонку водою і зібрали фільтрат у конічну колбу. На титрування фільтрату витрачено 13,0 см3 0,10 М розчину HCl. Чому дорівнює вміст (у %) NaCl у продукті?ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.   Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 1. Титриметрические и гравиметрические методи анализа: Учебник. М.: Дрохва, 2002.

2.   Аналитическая химия. Аналитика: Учебник: в 2кн. / Ю.Я. Харитонов. М.: Высш. школа, 2003.

3.   Алексеев В.Н. Количественный анализ. _ М.:Химия, 1972. _ 456 с.

4.   Васильєв В.П. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 2. Физико-химические методы анализа. _ М.: Высш. шк., 1989. _ 384 с.

5.   Аналітична хімія / За заг. ред. проф. В.В.Болотова. Навчальний посібник. _ Х.: Основа, Вид-во НФАУ 2000. _ 432 с.

6.   Скуг А., Уэст Д. Основи аналитической химии, т.1-2. Пер. с англ. М.:Мир, 1987. _ 674 с.

7.   Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2 т. _ М.: Химия, 1990. _ 846 с.

8.   Харитонов Ю.А. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. _ М.: Высш.шк., 2001. _ 559с.

9.   Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. _ М.: Химия, 1974. _

596 с.

10.    Алесковский В.Б. и др. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство. _ М.: Химия, 1971. _ 424 с.

11.    Крешков А.П., Ярославцев А.А. Курс аналитической химии. _ М.: Высш.шк., 1987. _ 450 с.

12.    Основи аналитической химии. Задачи и вопросы: Учеб. пособие для вузов/ В.И. Фадеева и др. Под ред. Ю.А. Золотова. - М.: Высш. школа,2002 - 412 с.

13.    Задачн. по аналитической химии/ Н.Ф. Клещев, Е.А. Алферов. Н.В. Базалей и др.; Под ред. Н.Ф. Клещева. - М.: Химия, 1993. - 224 с.

14.    Толстоусов В.Н., Эфрос С.М. Задачник по количественному анализу. Л.: Химия, 1986. - 160 с.

15.    Сборник вопросов и задач по аналитической химии/ Под ред. В.П. Васильева. Учеб. пособие для вузов - М.: Высш. школа, 1976. - 216 с.

16.    Лур'є Ю.Ю. Довідник по аналітичній хімії. М.: Хімія, 1989. 448 с.

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.       Основы аналитической химии / Под ред. Ю.А. Золотова. В 2 кн. Общие вопросы. Методы разделения. Серия "Классический университетский учебник". Кн.1. М.: Высшая школа, 2004. _ 360 с.

2.       Основы аналитической химии / Под ред. Ю.А. Золотова. В 2 кн. Методы химического анализа. Серия "Классический университетский учебник". Кн.2. М.: Высшая школа, 2004. _ 504 с.

3.       Москвин Л.Н., Царицына Л.Г. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. -Л.: Химия, 1991. _ 256 с.

4.       Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. М.: Бином, 2003. _ 243 с.Золотов Ю.А., Кузьмин Н.М. Экстракционное концентрирование. _ М.: Химия, 1971. _ 272 с.

5.       Золотов Ю.А., Цизин Г.И., Дмитренко С.Г., Моросанова Е.И. Сорбционное концентрирование из растворов. _М.: Наука, 2007. _ 320 с.

6.       Лурье А.А. Хроматографические материалы. _ М.: Химия, 1978.

Лебухов В.И., Окара А.И., Павлюченкова Л.П. Физико-химические свойства и методы контроля качества потребительских товаров. _ Хабаровск, 1999, 251 с.ДОДАТОК 1

 

Схема систематичного ходу аналізу катіонів І аналітичної групи


Схема 1Na+ K+ NH4+
Перевіряємо рН середовищаВідс утні й

йон

NH4+


Якщо

виявлений

катіон

NH4+

у окремій пробі, його видаляють


рН > 7і

 

 

 

 

 

Перевіряємо


+ NaOH, А        + КОН, А

І

 

 

середовища

+ КОН або N a

1 O

і H

 

 

+ реактив Несслера

K2[Hgl4]Лужне нейтралізуємо - CH3COOH розб. Кисле нейтралізуємо :


 

 

червоно-бурий осад+ Ш2СО3

1

+ Na3[Co(NO2)6] рН = 6-7

І

осад


+ К2СО3

1

+ K[Sb(OH)6] рН=7-8 або+ KH2SbO4 рН=7-8

білий

1

осад


І

 

 

NH4+І
ДОДАТОК ІІ

Формула


Константа дисоціації, К


рК =1. Кислоти

 

 

 

Ціанідна..

Карбонатна..

 

 

 

Силікатна(мета)...

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу