В П Бабак - Оргкомітет конференції - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Бабак Віталій Павлович

ректор Національного авіаційного університету, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

Заступник голови:

Харченко Володимир Петрович

проректор Національного авіаційного університету з наукової роботи, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

Члени оргкомітету: Ґудманян Артур Ґрантович

директор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, доктор

філологічних наук, професор Дротянко Любов Григорівна

завідувач кафедри філософії факультету психології та соціології Гуманітарного

інституту Національного авіаційного університету, доктор філософських наук,

професор Базалук Олег Олександрович

секретар    Міжнародного    філософсько-космологічного    товариства, кандидат

філософських наук, доцент Іванов Сергій Віталійович

проректор з виховної роботи Національного авіаційного університету, доктор

хімічних наук, професор Кримський Сергій Борисович

провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України, лауреат

Національної премії імені Тараса Шевченка, Заслужений діяч науки і техніки

України, доктор філософських наук, професор Кулик Микола Сергійович

проректор з навчальної роботи Національного авіаційного університету. Заслужений

діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Чижова Людмила Володимирівна

директор наукових та культурних програм Представництва в Україні Російського

центру міжнародного наукового та культурного співробітництва при Міністерстві

закордонних справ Російської федерації (Росзарубіжцентр), кандидат історичних

наук, доцент Онопрієнко Валентин Іванович

завідувач відділу методології і соціології науки Центру дослідження науково-

технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, доктор

філософських наук, професор

Полисаєв Олександр Павлович

декан факультету психології і соціології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, кандидат філософських наук, професор

Пролеєв Сергій Вікторович

старший науковий співробітник відділу філософської культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, президент Українського філософського фонду, доктор філософських наук, професор

Суходуб Тетяна Дмитрівна

співголова Товариства російської філософії при Українському філософському фонді, кандидат філософських наук, доцент, професор Центру гуманітарної освіти НАН України

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель:

Бабак Виталий Павлович

ректор Национального авиационного университета, член-корреспондент НАН Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор технических наук, профессор

Заместитель председателя: Харченко Владимир Петрович

проректор Национального авиационного университета по научной работе, лауреат Государственной премии в области науки и техники, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор технических наук, профессор

Члены оргкомитета: Ґудманян Артур Ґрантович

директор Гуманитарного института Национального авиационного университета, доктор филологических наук, профессор

Дротянко Любовь Григорьевна

заведующая кафедрой философии факультета психологии и социологии Гуманитарного института Национального авиационного университета, доктор философских наук, профессор

Базалук Олег Олександрович

секретарь Международного философско-космологического товарищества, кандидат философских наук, доцент

Іванов Сергей Витальевич

проректор по воспитательной работе Национального авиационного университета,

доктор химических наук, профессор Крымский Сергей Борисович

ведущий  научный  сотрудник Института философии  НАН  Украины, лауреат

Национальной премии имени Тараса Шевченко, Заслуженный деятель науки и

техники Украины, доктор философских наук, профессор Кулик Николай Сергеевич

проректор   по   учебной   работе   Национального   авиационного университета,

Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор технических наук, профессор

Чижова Людмила Владимировна

директор   научных   и   культурных   программ   Представительства   в Украине Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской федерации (Росзагранцентр), кандидат исторических наук, доцент Оноприенко Валентин Иванович

заведующий отделом методологии и социологии науки Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, доктор философских наук, профессор

Полисаев Александр Павлович

декан факультета психологии и социологии Гуманитарного института Национального авиационного университета, кандидат философских наук, профессор

Пролеев Сергей Викторович

старший научный сотрудник отдела философской культуры, этики и эстетики Института философии им. Г. Сковороды НАН Украины, президент Украинского философского фонда, доктор философских наук, профессор

Суходуб Татьяна Дмитриевнасопредседатель Товарищества российской философии при Украинском философском фонде, кандидат философских наук, доцент, профессор Центра гуманитарного образования НАН Украины

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

АКТОВА ЗАЛА Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 1)

АКТОВЫЙ ЗАЛ Национального авиационного университета

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 1)

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1001, 1002, 1004, 1006, 1007, 1008)

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ Национального авиационного университета

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, этаж 10, ауд. 1001, 1002, 1004, 1006, 1007, 1008)

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні -до 20 хв. Виступ на засіданні секції та на «круглому столі» - до 10 хв. Участь в обговоренні - до 5 хв.

РЕГЛАМЕНТ

Доклад на пленарном заседании - до 20 мин. Выступление на заседании секции и на «круглом столе» - до 10 мин. Участие в обсуждении - до 5 мин.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

Міжнародний науковий журнал «НАУКА ТА НАУКОЗНАВСТВО»

Збірник наукових праць «ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

ПРОГРАМА

ПРОГРАММА

12 квітня, четвер

830-945

Реєстрація учасників конференції

ХОЛ БІЛЯ АКТОВОЇ ЗАЛИ Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 1)

1000-1300

Відкриття конференції Пленарне засідання

АКТОВА ЗАЛА

Національного авіаційного університету

1300-1400

Обідня перерва

1400-1800 Робота секцій

13 квітня, п'ятниця

900-1200 «Круглий стіл»

АКТОВА ЗАЛА

Національного авіаційного університету 1200-1300

Екскурсія в навчальний ангар НАУ

1300-1400

Обідня перерва

1400-1700 Робота секцій

1715-1800 Заключне пленарне засідання

12 апреля, четверг

830-945

Регистрация участников конференции

ХОЛЛ ВОЗЛЕ АКТОВОГО ЗАЛА Национального авиационного университета

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 1)

1000-1300

Открытие конференции Пленарное заседание

АКТОВЫЙ ЗАЛ Национального авиационного университета

1300-1400

Обеденный перерыв

1400-1800 Работа секций

13 апреля, пятница

900-1200 «Круглый стол»

АКТОВЫЙ ЗАЛ

Национального авиационного университета

1200-1300

Экскурсия в учебный ангар НАУ

1300-1400

Обеденный перерыв

1400-1700

Робота секций

1715-1800

Заключительное пленарное заседание

12 КВІТНЯ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

1000-1020

ХАРЧЕНКО Володимир Петрович

проректор Національного авіаційного університету з наукової роботи, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

ҐУДМАНЯН Артур Ґрантович

директор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, доктор філологічних наук, професор

ЧИЖОВА Людмила Володимирівна

директор наукових та культурних програм Представництва в Україні Російського центру міжнародного наукового та культурного співробітництва при Міністерстві закордонних справ Російської федерації (Росзарубіжцентр), кандидат історичних наук, доцент

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1020-1300

Головують: Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І.

Доповідають:

КУНЦЕВИЧ Всеволод Михайлович (Украина, Киев) доктор технических наук., профессор, академик Национальной Академии наук Украины

Повлияло ли освоение ближнего космоса на современную философскую мысль?

КАЗЮТИНСКИЙ Вадим Васильевич (Россия, Москва)

доктор философских наук, профессор,

ведущий научный сотрудник

Института философии Российской Академии Наук

Философия космизма и современная картина мира

КРЫМСКИЙ Сергей Борисович (Украина, Киев) доктор философских наук, профессор,

ведущий научный сотрудник Института философии НАН Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Заслуженный деятель науки и техники Украины

Космонавтика как фактор космической цивилизации

СИНЕГЛАЗОВ Виктор Михайлович (Украина, Киев) доктор технических наук, профессор

Какой космос нам нужен?

ДРОТЯНКО Любов Григорівна (Україна, Київ) доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии факультета психологии и социологии Гуманитарного института Национального авиационного университета

Космос как философская и физико-математическая

проблема

ПРОЛЕЄВ Сергій Вікторович (Україна, Київ)

доктор філософських наук,

старший науковий співробітник

відділу філософської культури,

етики та естетики інституту філософії

ім. г. Сковороди НАН україни,

президент українського філософського фонду

Філософія космізму та глобальний світ

САВЧУК Варфоломій Степанович (Україна, Дніпропетровськ) док. історичних наук, профессор

Нездійснена мрія К.Е. Цілковського працювати в академії наук України.

ОНОПРИЕНКО Валентин Иванович (Украина, Киев) доктор философских наук, профессор, заведующий отделом методологии и социологии науки Центра исследования научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины

Глобальное сетевое общество и национальная наука.

1300 - 1400 - обідня перерва

12 - 13 КВІТНЯ 2005 р. РОБОТА СЕКЦІЙ

1400-1800

12 квітня

Секція 1

ФІЛОСОФСЬКІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ, СВІТОГЛЯДНІ Й НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ І

ОСВОЄННЯ КОСМОСУ

Кафедра філософії Національного авіаційного університету (корпус № 8, поверх 10, ауд. 1007)

ГОЛОВУЮТЬ:

Базалук Олег Олександрович

секретар Міжнародного філософсько-космологічного товариства, кандидат філософських наук, доцент

Суходуб Тетяна Дмитрівна

кандидат філософських наук, доцент

Секция 1

ФИЛОСОФСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСМЫСЛЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КОСМОСА

Кафедра философии Национального авиационного университета (корпус № 8, этаж 10, ауд. 1007)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:

Базалук Олег Александрович

секретарь Международного философско-космологического общества, кандидат философских наук, доцент

Суходуб Татьяна Дмитриевна

кандидат философских наук, доцент

1. Аляєв Геннадій Євгенович(Україна, Полтава)

доктор філософских наук, професор

2. Кочерга Надія Костянтинівна (Україна, Полтава)

кандидат історичних наук

«Траса Кондратюка»: філософія шляху через терни до зірок.

3. Онопрієнко Михайло Валентинович (Україна, Київ)

кандидат філософських наук. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Київ.

Прогностичні виміри космізму і герменевтики.

4. Мелещенко Лариса Петрівна (Україна, Київ)аспірант, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Київ.

Етика вченого в інтерпретації В.І. Вернадського.

5. Поздняков Володимир Михайлович (Україна. Київ)

старший науковий співробітник, Інститут педагогіки АПН України, Київ.

Питання ноосферної освіти в сучасному суспільстві.

6. Копил Ольга Андріївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Музею космонавтики ім. С.П.Корольова Житомирської обласної ради.

Сергій Павлович Корольов: учений, інженер, людина. .

8. Мочалов И.И.

доктор философських наук, профессор

В.И. Вернадский - философ

9 Кунденко Я. М.. (Україна, Київ) кандидат философських наук.

Фокус на бесконечность

10. Петасюк І.А. Петасюк О.І. (Україна, Київ) кандидат історичних наук, доцент.

Деякі питання розвитку цивільної авіації в Україні в 1920-1930-хрр.

(історіографічний огляд: культурологічний аспект)

11. Тихомирова Ф.А. (Україна, Одесса)

Интеграция и дифференциация современного научного знания: ситемный анализ

12. Dr Zygmunt Pucko (Poland, Krakov)

доктор філософських наук, доцент

The Meaning of Suffering in P. Teilhard de Chardin's

Vision of the Universe

13. Каднікова Лариса Володимирівна. (Україна, Київ) доцент кафедри філософії НАУ

Проблема космізма в історії світової філософської думки

14. Русяєва Тетяна Георгієвна. (Україна, Київ) аспірант кафедри філософії НАУ

Трактування Космосу в аспекті еволюції наукових поглядів учених

15. Ченбай Наталія Анатоліївна (Україна, Київ) аспірант кафедри філософії НАУ

Науково-технічне знання і філософія космізму

16. Ягодзінський Сергій Миколайович. (Україна, Київ) аспірант кафедри філософії НАУ

Сучасний науковий дискурс вчення В.І. Вернадського про наукову думку

як планетарне явище

17. Кукк Олександр Олександрович (Украина, Кировоград) Зав. кафедры социально-гуманистических наук.

Ноосферное мировозрение личности-вызов XXI века.

18. Стороженко Марина Сергіївна (Україна, Київ) аспірант

Філософські, методологічні, світоглядні й науково технічні проблеми осмислення і освоєння Космосу.

19. Веремієнко Валентина Костянтинівна (Україна, Київ) аспірант НАУ

Моделі космосу в математичному описанні.

20. Гордєєва Марина Олександрівна (Україна, Київ) аспірант НАУ

Філософські, методологічні, світоглядні й науково-технічні проблеми осмислення і освоєння Космосу

21. Городиський Володимир Володимирович (Україна, Київ) аспірант НАУ

Філософські, методологічні, світоглядні й науково-технічні проблеми осмислення і освоєння Космосу

22. Мозгова Наталія Григорівна (Україна, Київ) професор, доктор філософських наук

До проблеми витоків російського космізму.

23. Аксьонов Олег Олегович (Україна, Київ)аспірант НАУ

„ Техногенне забруднення навколишнього природного середовища та їх наслідки"

24. Аккаш Олена Станіславівна (Україна, Київ) асистент кафедри філософії НАУ

Сучасний універсалізм в реаліях глобалізації.

25. Боровська Людмила Олександрівна (Україна, Київ) кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії НАУ

Евристичний потенціал античного поняття „Космос".

26. Бриндин Евгений Григорьевич (Россия, Новосибирск)

Концептуальные аспекты гармонии мировозрения

27. Бородій Ірина Петрівна (Україна, Київ) асистент кафедри теоретичної фізики

Специфіка методу моделювання у фізичних дослідженнях.

28. Вітрук Юлія Володимірівна (Україна, Київ) аспірант НАУ

Методи конкретних наук у дослідженнях Космосу.

29. Волинка Григорій Іванович (Україна, Київ)

профессор, доктор філософський наук, проектор з наукової роботи та міжнародних відносин, заслужений діяч науки і техніки України

М. Федоров і Й. Міхневич: світоглядні витоки 30 Данильченко Павел Иванович (Украина, Винница) ведущий специалист по оптическим системам

Единая природа гравитационных и термодинамических свойств вещества - основа Мироздания

31. Іщук Наталія Василівна (Україна, Бровари) асистент кафедри філософії НАУ

Космологічні ідеї в пам 'ятках апокрифічної книжності

32. Вінічук Олег Анатолійович (Україна, Київ) інженер НАУ

Філософські аспекти методології наукового пошуку

33. Маслак Тетяна Перівна (Україна, Київ)

Єдність методології, методів і методики у технічних дослідженнях

34. Черниенко Владимир Александрович (Украина, Харьков) кандидат философских наук, доцент

35. Кузнецов Анатолий Юрьевич (Украина, Харьков)

заведующий кафедры философии, кандидат философских наук, профессор

Историография как дискурсивная практика

36. Подворний Олександр Олександрович (Україна, Київ) спеціаліст

Філософські проблеми осмислення космосу і світобудови. Наукові моделі стобудови

37. Скиба Іван Петрович (Україна, Київ) аспірант кафедри філософії НАУ

Філософський космізм як щабель на шляху освоєння Всесвіту

38. Сакун Тетяна Миколаївна (Україна, Київ) асистент, НАУ.

Єдність натурального та комп'ютерного експерименту

39. Самойліченко Ольга Вікторівна (Україна, Київ) аспірант НАУ.

Поняття кількості і якості у дослідженнях космосу

40. Смеричанський Олександр Володимирович (Україна, Київ) аспірант кафедри філософії НАУ

Космічний аспект мікросвіту

41. Шкепу Марія Олексіївна (Україна, Київ) доктор філософських наук, доцент

Е. Ціолковсьий, І Єфримов, С.Корольов: від творчого

уявлення до реальності

42. Хорошун Леонід Петрович (Україна, Київ)

завідуючий відділом, доктор фізико-математичних наук, професор, членкор НАН України

Двохконтинуумна модель як основа електродинаміки і теорії світового ефіру

43. Шамрай Вікторія Валентинівна (Україна, Київ)

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України

Соціально-філософський сенс концепцій космізму

44. Броннікова Лариса Володимирівна (Україна, Миколаїв) кандидат філософських наук, доцент

"Космічний дискурс " сучасних філософії і науки

45. Діденко Галина Михайлівна (Україна, Київ) доцент

Мислені експерименти К.Е. Ціолковського

46. Рыбак Мая Борисовна (Украина, Львов)

соискатель, директор по продажам ТОВ «Голден Телеком», г. Львов

НОВЫЙ УНИВЕРСУМ - современный вариант философии космизма

47. Мокляк Микола Миколайович (Україна, Київ)завідувач кафедри соціології ФПС ГМІ НАУ, доктор філософських наук, професор

Космізм як складова світогляду

Секція 2 Секция 2

С

ЛЮДИНА Й ЛЮДСТВО В ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В

КОСМОСІ: МЕДИКО- КОСМОСЕ: МЕДИКО-

БІОЛОГІЧНІ, СОЦІАЛЬНО- БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГІЧНІ, ЕТИКО- СОЦИАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭТИКО-

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В П Бабак - Оргкомітет конференції