В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Лінії для перевірки: 1 - зброї, що використовує набої зр. 1943 р.; 2 - снайперської гвинтівки; 3 - кулеметів, що використовують гвинті­вковий набій; 5 -5,45 мм автомата Калашникова; 6 - пістолетів і рево­льверів; 7 - 12,7 мм великокаліберного кулемета; 8 - 5,45 мм ручного кулемета Калашникова

Обробка мішені після виконання стрільби починаєть­ся з перевірки купчастості бою габаритом. Якщо купчас­тість бою виявляється ненормальною, то зброя оглядаєть­ся, виявляються і усуваються несправності, що стали при­чиною великого розсіювання. Після цього повторно про­водиться перевірка бою. Якщо купчастість бою знову ви­явиться ненормальною або несправності не можуть бути усунені на місці, зброя передається в майстерню для ремо­нту.

За умов задовільної купчастості визначаються поло­ження середньої точки влучення і величина її відхилення від контрольної точки. Під час відхилення, більше допус­тимого проводиться регулювання положення прицільної лінії.

Робота щодо регулювання положення прицільної лі­нії називається приведенням зброї до нормального бою.

Таким чином, сутність приведення зброї до нормаль­ного бою полягає в налагодженні прицільного пристрою так, щоб зброя відповідала точності встановленим нормам (табл. 3.1).

Налагодження прицільного пристрою виконується звичайно переміщенням мушки. Мушка вкручується в то­му випадку, якщо середня точка влучення відхиляється вниз від контрольної точки; мушка викручується, якщо се­редня точка влучення відхиляється вверх від контрольної точки. За умови відхилення середньої точки влучення лі­воруч (праворуч) від контрольної точки, мушка пересува­ється ліворуч (праворуч).

Регулювання прицільних пристроїв пістолета вико­нується за рахунок переміщення або підбору цілика. Від­пилювати мушку пістолета забороняється. Цілик перемі­щають в бік, протилежний відхиленню середньої точки влучення.
Для виправлення бою зброї мушку слід переміщати в той бік, в який під час стрільби відхилилась СТВ.

Для знаходження середньої точки влучення за чоти­рма пробоїнами необхідно:

      з'єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни і проміжок між ними розділити навпіл;

      отриману точку з'єднати з третьою пробоїною і відстань між ними розділити на три рівні частини;

      точку поділу, найближчу до двох перших пробо­їн, з'єднати з четвертою пробоїною і відстань між ними розділити на чотири рівні частини.

Точка поділу, найближча до перших двох пробоїн, і буде середньою точкою влучення СТВ (рис. 3.21а).

Якщо всі чотири пробоїни не вміщуються у вказаний габарит, СТВ дозволяється знаходити за трьома більш ку­пчасто розташованими пробоїнами за умови, що четверта пробоїна віддалена від СТВ, визначеної за цими трьома пробоїнами більш ніж на 2,5 радіуса кола, яке вміщує ці пробоїни (рис. 3.21в).

Для знаходження СТВ за трьома пробоїнами необ­хідно:

      з'єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни і відстань між ними розділити навпіл;

      отриману точку з'єднати з третьою і відстань між ними розділити на три рівні частини. Точка поділу, най­ближча до перших двох пробоїн, і буде СТВ (рис. 3.21б).

Таким чином, бій зброї перевіряється подвійно: за розташуванням пробоїн у габариті роблять висновок щодо купчастості бою, а за розташуванням СТВ стосовно КТпро влучність бою зброї.

Окрім перевірки поодиноким вогнем, для кулеметів передбачена перевірка бою автоматичним вогнем.

-           СТВ під час стрільби автоматичним вогнем визнача­ється таким чином:зверху або знизу відраховується половина пробо­їн, які відокремлюються горизонтальною лінією;

-           так само відраховується половина пробоїн справа або зліва, які відокремлюються вертикальною лінією.

Точка перетину горизонтальної та вертикальної ліній визначає положення СТВ (рис. 3.21г).


Якщо під час автоматичної стрільби СТВ відхилилась від КТ більш ніж на допустиму величину, після огляду ку­лемета і перевірки його установки на вогневій позиції стрі­льбу слід повторити. Якщо в результаті повторної стрільби СТВ все ж відхилилась більше, ніж на допустиму величи­ну, необхідно змінити положення мушки так, як зазначало­ся раніше. Після зміни положення мушки стрільба повто­рюється.

Якщо кулемет не вдається привести до нормального бою автоматичним вогнем, то він відправляється в ремон­тну майстерню для огляду та ремонту [7,9].

Перевірка бою зброї вважається закінченою, коли зброя як за купчастістю, так і за положенням середньої то­чки влучення задовольняє вимоги нормального бою.

Після приведення зброї до нормального бою стара риска на полозку мушки забивається, а замість неї набива­ється нова.

Останній результат стрільби під час приведення зброї до нормального бою заноситься в картку якісного стану автомата, карабіна, пістолета або у формуляр кулемета, снайперської гвинтівки.

 

 

Заходи безпеки під час користування зброєю (пістолет Макарова)

Куля пістолета системи Макарова має велику енергію та зберігає убивчу силу до 350 метрів. Пістолет, як і будь-яка вогнепальна зброя, є предметом підвищеної небезпеки, особливо при невмілому поводженні з ним. Тому необхід­но детально вивчити та запам'ятати заходи безпеки при користуванні зброєю:

1   Усі учасники стрільб повинні знати та дотримува­тись заходів безпеки при користуванні зброєю та боєпри­пасами.

2   Військовослужбовець повинен у будь-який момент зупинити стрільбу, якщо у зоні стрільби з'явилися люди, тварини чи склалися небезпечні обставини.

3   Заряджати зброю дозволяється тільки на лінії вог­ню після команди „ЗАРЯДЖАЙ!".

4   Пістолети при стрільбі на 25 метрів заряджаються не більше ніж п'ятьма патронами.

5   Стрілок може користуватися тільки справною збро­єю, що виключає несанкціоновані постріли.

6   Коли стрілок, знаходячись на лінії вогню, не веде стрільбу, його зброя повинна бути розрядженою.

7  Поза лінією вогню зброя повинна знаходитися в кобурі, футлярі чи ящику.Зробивши останній постріл у вправі (або після того, як надані загальні команди „ВІДБІЙ!" і „РОЗРЯДЖАЙ!"), стрілок повинен негайно розрядити зброю (відкрити за­твор, поставити його на запобіжник, відокремивши мага­зин) та, не залишаючи свого місця, подати зброю для огля­ду.

8  Тренування без патрона проводиться тільки на лінії вогню або в спеціально відведених для цього місцях.

 

10  Забороняється торкатися до зброї у перервах між серіями, коли у зоні стрільби знаходяться люди, а також торкатися або брати зброю іншого стрілка без його дозво­лу. Без дозволу стрілка це може зробити тільки керівник стрільби.

11  Категорично забороняється наводити зброю, на­віть незаряджену будь-куди, крім мішеней, стріляти по ра­мах, тросах, апаратурі, прапорцях, номерах щитів та ін.

12  Заборонено залишати без нагляду зброю та боє­припаси.

Під час поводження зі зброєю та боєприпасами забо­роняється:

-           користуватися несправною зброєю;

-           зберігати поза розташуванням військової частини (вдома, у гуртожитку та ін.) стрілецьку зброю та боєприпа­си, у тому числі й спортивну;

-           носити пістолет без кобури, патрони до будь-якої зброї розсипом;

мати зброю під час перебування у санаторії, бу­динку відпочинку, у відпустці, на лікуванні, а також під час відвідування театрів, клубів та інших громадських місць, якщо перебування в них не пов'язане з несенням служби [12].3.6 Умови та порядок виконання початкової вправи, вправ навчальних та контрольних стрільб вдень і вночі

Вправи стрільб зі стрілецької зброї виконуються усі­ма категоріями військовослужбовців Збройних сил Украї­ни з метою набуття та удосконалення умінь і навичок у стрільбі, підтримання їх на рівні, що забезпечує якісне ви­конання поставлених завдань.

Військовослужбовці механізованих, аеромобільних, розвідувальних підрозділів, підрозділів спеціального при­значення, морської піхоти та курсанти, які навчаються за цими спеціальностями, вправи Курсу стрільб виконують у відповідності до його вимог.

У ході вдосконалення навичок військовослужбовців командир підрозділу залежно від рівня їх підготовки роз­робляє ВПС, які призначені для тренування у виконанні вогневих завдань з метою підготовки особового складу до виконання ВНС. Для кожної ВНС командиром підрозділу розробляється необхідна кількість ВПС, спільне відпрацю­вання яких забезпечує послідовне навчання вмілих дій зі зброєю, влучної стрільби, вмілого використання правил стрільби [2].

 

Порядок дій під час виконання вправ стрільб

Керівник стрільби на ділянці наказує черговій зміні (обслузі) тих, хто стріляє, отримати на пункті боєпоста­чання боєприпаси. Боєприпаси видаються тим, хто навча­ється, поштучно за відомістю (додаток п'ять). У разі необ­хідності боєприпаси можуть видаватися роздавальником боєприпасів у вихідному положенні у споряджених мага­зинах, стрічках.

Ті, хто навчається, отримавши боєприпаси, огляда­ють їх, споряджають патронами магазини (стрічки), укла­дають магазини (стрічки), гранати в сумки (коробки) та підкерівництвом командира відділення (старшого зміни) пря­мують у вихідне положення.

Командир взводу (відділення) або керівник стрільби на ділянці уточнює тим, хто навчається, порядок виконан­ня вправи (вогневу позицію, місце для стрільби, положен­ня для стрільби, сектор стрільби, напрямок руху, черго­вість стрільби тих, хто стріляє) та нагадує вимоги безпеки під час виконання вправи.

Переконавшись у готовності зміни тих, хто навчаєть­ся, та ділянки до стрільби керівник наказує на дільничному пункті управління відкрити червоні півкола візуального сигнального пристрою (далі - ВСП) і доповідає про готов­ність до стрільби старшому керівнику стрільби.

Після перевірки готовності всіх ділянок до стрільби старший керівник стрільби наказує на командному пункті відкрити червоні півкола ВСП і віддає розпорядження на подання сигналу „Слухайте всі".

За цим сигналом і за командою керівника стрільби „На визначені напрямки - вперед" ті, хто стріляє, відповід­но до отриманого завдання виходять (розмикаються) на свої напрямки для стрільби. Переконавшись у готовності тих, хто навчається, та в безпеці стрільби, керівник стріль­би на ділянці віддає розпорядження на подання сигналу „Вогонь".

Керівник стрільби на ділянці подає команду „Вогнева позиція - 10 м попереду, положення для стрільби (лежачи, з коліна, стоячи), сектор стрільби (орієнтир 1, орієнтир 2) -до бою". Для зайняття вогневої позиції гранатометнику подається команда „Гранатометнику Петренко! Вогнева позиція - 10 м попереду - до бою".

Ті, хто навчається, діють у такій послідовності: -  під час виконання вправ, де передбачена стрільба з місця (зі зміною вогневих позицій), ті, хто навчається, за­ймають зазначені вогневі позиції на РВВ, готуються дострільби, заряджають зброю і доповідають: „Перший (дру­гий), до бою готовий" та діють відповідно до отриманого завдання, спостерігають у зазначеному секторі стрільби та в разі виявлення цілей самостійно відкривають вогонь з положень для стрільби, передбачених умовами вправи;

- під час виконання вправ, де передбачене висуван­ня, ті, хто навчається, у визначеному положенні на РВВ го­туються до стрільби: заряджають зброю, приєднують баг­нет до автомата (у разі необхідності замінюють магазин), готують ручні гранати і доповідають: „Перший (другий), до бою готовий". За командою керівника стрільби „В атаку - вперед" рухаються прискореним кроком, короткими пе­ребіжками або бігом, самостійно виявляють і уражають ці­лі з положень для стрільби, передбачених умовами вправ.

Вогонь на ходу та з коротких зупинок ведеться з примкнутим багнетом, перезарядження зброї проводиться на ходу, не припиняючи руху.

Після закінчення виконання вправи ті, хто навчаєть­ся, доповідають: „Перший (другий), стрільбу закінчив" і ставлять зброю на запобіжник. За командою керівника стрільби на ділянці „Стій. Розряджай" (під час виконання вправи на ходу) або „Припинити вогонь. Розряджай" (під час стрільби з місця) ті, хто стріляє, розряджають зброю і доповідають: „Перший (другий), зброя розряджена, поста­влена на запобіжник". Керівник стрільби на ділянці, підхо­дячи до тих, хто стріляє, подає команду „Зброю до огля­ду", оглядає зброю, після чого подає команду „Зброю оглянуто".

Після огляду зброї старший керівник стрільби на ді­лянці повертає зміну (пару, обслугу, групу) у вихідне по­ложення, дає команду „Відбій" та розпорядження відкрити білі півкола ВСП на дільничному пункті управління, допо­відає старшому керівнику стрільби про закінчення стріль­би зміною. Після цього заслуховує доповідь кожного, хтонавчається, про його дії під час виконання вправи, про спостереження за результатами стрільби, витрату боєпри­пасів, несправності та затримки під час стрільби.

Форма доповіді: „Товаришу капітане, рядовий Петрен-
ко виконував бойове завдання зі знищення противника в за-
значеному напрямку (секторі стрільби). У ході бою спостері-
гав: кулеметна обслуга, дальність
__ , приціл__ , у центр (під

обріз) уражена (не уражена); РПГ, дальність _____ , при-
ціл
__ , у центр (під обріз) - уражений (не уражений); група

піхоти, що відходить (контратакує), дальність_ , приціл__ ,

у центр (під обріз) - уражена (не уражена). Боєприпаси ви-
трачені повністю (не повністю, залишилося
____ патронів),

затримок під час стрільби не було (були____ )".

Заслухавши доповіді тих, хто навчається, керівник стрільби робить короткий розбір дій тих, хто виконував вправу. Після проведення розбору керівник стрільби на­казує здати на пункт боєпостачання або роздавальнику невитрачені боєприпаси та прямувати на наступне на­вчальне місце (додаток шість).

Після доповідей керівників стрільби на ділянці, коли на всіх дільничних пунктах управління будуть відкриті білі півкола ВСП, старший керівник стрільби віддає вказівку відкрити на командному пункті біле півколо ВСП і подати сигнал „Відбій" та у разі потреби оглянути мішені.

Результати стрільби заносяться у відомість визначен­ня індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання вправ стрільб, а після закінчення стрільби всього підрозді­лу - у журнал обліку проведених стрільб (додаток десять Курсу стрільб) та журнал обліку бойової підготовки.

Під час виконання вправ стрільб керівник стрільби перебуває в пішому порядку вдень - не ближче 15 м від того, хто стріляє, вночі - не ближче 5 м; під час стрільби через бійниці (поверх борту) БМ, вертольота у польоті - у БМ, вертольоті та підтримує зв'язок з дільничним пунктомуправління.

Під час виконання вправ зі стрілецької зброї з місця керівник стрільби заздалегідь намічає за РВВ на глибину до 100 м (під час стрільби в горах - до 50 м) дві-три вогне­ві позиції на кожному напрямку для стрільби; з однієї вог­невої позиції обстрілюється одна або декілька цілей.

Висування тих, хто стріляє, на вогневі позиції та змі­на цих позицій відбуваються за командою керівника стрі­льби, наприклад: „Вогнева позиція - 10 м попереду - впе­ред (до бою)", „Вогневу позицію змінити".

Показування цілі починається через 10-20 с після за­йняття вогневої позиції тими, хто стріляє.

 

 

Вправи стрільб з автомата, снайперської гвинтівки, ручного кулемета, кулемета та підствольного гранатомета

Вправа початкових стрільб Стрільба з місця по нерухомих цілях Цілі:

-         грудна фігура з колами (мішень № 4) на щиті 0,75х0,75 м, нерухома, щит установлюється на рівні повер­хні землі (без просвіту);

-         атакуючий (контратакуючий) стрілець - ростова фігура (мішень № 8).

Дальності до цілей:

-         до грудної фігури - 100 м;

-         до   атакуючого   (контратакуючого)   стрільця -

200 м.

Кількість боєприпасів:

-         для автомата, ручного кулемета та кулемета - 11;

для снайперської гвинтівки Драгунова (далі -снайперської гвинтівки) - 6. З них 3 для стрільби по груд­ній    фігурі    з    колами   -    одиночними пострілами,8 - по атакуючому стрільцю (чергами для автомата і куле­метів).

Час на стрільбу: не обмежений.

Положення для стрільби: лежачи з упору (із со­шок).

Оцінка:

„відмінно" - 25 очок та уразити мішень № 8; „добре" - 20 очок та уразити мішень № 8; „задовільно" - 15 очок та уразити мішень № 8.

Особливості виконання вправи

Після виконання вправи керівник стрільби разом із тим, хто навчається, оглядає мішені та вказує на допущені помилки.

 

Вправи навчальних стрільб

1-а вправа навчальних стрільб Стрільба з місця по нерухомих цілях

Цілі:

-         стрілець, що обороняється, - грудна фігура (мі­шень № 6), що з'являється на 50 с;

-         кулеметна обслуга (мішень № 10а), що з'являється на 40 с;

-           атакуючий стрілець - ростова фігура (мішень № 8), що з'являється на 30 с.кулями.

Положення для стрільби: вправа виконується послідо­вно з різних положень, у тому числі:

лежачи із-за укриття (пеньок, камінь, вирва тощо) - з автомата та снайперської гвинтівки;

лежачи із-за укриття з сошки - із кулеметів;

з коліна - з автомата, снайперської гвинтівки та ручного кулемета;

стоячи - з автомата та ручного кулемета.

Час на стрільбу: 2 хв 10 с.

Оцінка:

„відмінно" - уразити три цілі; „добре" - уразити дві цілі; „задовільно" - уразити одну ціль.

Особливості виконання вправи

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка