В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

 

ВКС

Стрільба по цілях, що з'являються та рухаються, різними способами (для спеціалістів танкових, механізованих підрозділів, підрозділів родів військ та спеціальних військ, офіцерів

управлінь видів Збройних сил України, оперативних командувань, армійських корпусів, військових частин, військових навчальних закладів та установ) Цілі:

кулеметна обслуга (мішень № 10а), що з'являється на 30 с;-  два стрільці (мішень 8а), що розташовані на рі­зних рубежах, імітуючи рух (наближення, віддалення) цілі, при цьому дальній стрілець з'являється на 20 с, а ближній на 15 с з проміжком 10-20 с. Дальності до цілей, м:

 

Вид зброї

Ц і л і

 

кулеметна обслуга

група піхоти на дальньо­му рубежі

(два стрільці) на ближ­ньому ру­бежі

Автомат

250-300

300-250

200-150

Ручний кулемет, ку­лемет

350-300

350-300

250-200

 

Проміжок між показом цілей під час виконання впра­ви з однієї вогневої позиції становить 10-20 с.

Кількість боєприпасів: для автомата, ручного куле­мета та кулемета - 12, з них 3 із трасуючими кулями.

Положення для стрільби: із-за укриття (пеньок, ка­мінь, вирва тощо) з автомата, з ручного кулемета - із сош­ки, з кулемета - із сошки (зі станка); з підствольного гра­натомета - з коліна.

Оцінка:

„відмінно" - уразити дві цілі;

„добре" - уразити дві мішені, у тому числі й кулеме­тну обслугу;

„задовільно" - уразити одну мішень.

Особливості виконання вправи

Під час виконання вправи стрільбу вести з однієї вог­невої позиції по одній цілі.ВПРАВИ СТРІЛЬБ З ПІСТОЛЕТА

 

 

Вправи навчальних стрільб

1-ша вправа навчальних стрільб Стрільба по нерухомій цілі

Ціль: грудна фігура з колами (мішень № 4) на щиті 0,75х0,75 м, що встановлена на висоті очей того, хто стріляє, нерухома.

Дальність до цілі: 25 м.

Кількість боєприпасів: 5.

Час на стрільбу: необмежений.

Положення для стрільби: стоячи.

Оцінка:

„відмінно" - вибити 35 очок; „добре" - вибити 30 очок; „задовільно" - вибити 25 очок.

 

 

2-га вправа навчальних стрільб Стрільба з місця по нерухомій цілі Ціль: грудна фігура (мішень № 6), що з'являється тричі по 8 с із проміжком 4-5 с. Дальність до цілі: 25 м. Кількість боєприпасів: 3.

Час на стрільбу: обмежений часом показу цілі.

Положення для стрільби: стоячи.

Оцінка:

„відмінно" - уразити ціль трьома кулями; „добре" - уразити ціль двома кулями; „задовільно" - уразити ціль однією кулею.Вправа контрольних стрільб

ВКС

Стрільба по нерухомій цілі

Ціль: грудна фігура (мішень № 6), що з'являється на необмежений час.

Дальність до цілі: 25 м. Кількість боєприпасів: 3. Час на стрільбу: необмежений. Положення для стрільби: стоячи. Оцінка:

„відмінно" - уразити ціль трьома кулями; „добре" - уразити ціль двома кулями; „задовільно" - уразити ціль однією кулею.

 

 

 

3.7 Організація і методика проведення занять з вогне­вої підготовки

 

У вищих військових навчальних закладах та навчаль­них підрозділах (факультетах, курсах) родів військ і спеці­альних військ виконуються вправи початкових, навчальних і контрольних стрільб, вправи з розвідки цілей і спостере­ження, метання ручних гранат - відповідно до програм пі­дготовки курсантів.

У військових частинах і підрозділах охорони, родів військ і спеціальних військ виконуються вправи навчаль­них, контрольних стрільб, вправи з розвідки цілей та спо­стереження і метання ручних гранат.

Заняття з вивчення матеріальної частини зброї (озброєння) та боєприпасів проводяться у класах, у парках, на вогневих містечках і у полі. Заняття організовуються, як правило, з групами військовослужбовців, які навчаються одній спеціальності, або повзводно під керівництвом офі­церів, прапорщиків чи сержантів. Основний метод - роз­повідь у поєднанні з показом будови, роботи частин і ме­ханізмів на схемах, макетах, навчальних зразках зброї (озброєння) та боєприпасів. Мета цих занять - прищепити військовослужбовцям знання з будови зброї (озброєння) та боєприпасів, виробити навички з підготовки озброєння до стрільби та усунення можливих затримок і найпростіших несправностей, а також з їх технічного обслуговування.

Заняття з вивчення основ і правил стрільби прово­дяться, як правило, у взводах, а при вивченні специфічних питань - у навчальних групах за однією спеціальністю під керівництвом командирів взводів методом розповіді (пояс­нення), показу та тренування у вирішенні вогневих завдань щодо застосування основ і правил стрільби з використан­ням схем, плакатів, таблиць, прицілів, навчальної зброї (озброєння), тренажерів. Мета заняття - навчити особовий склад підрозділу застосуванню правил стрільби для ура­ження цілей різними способами стрільби [2,4].

Вправи початкових стрільб, вправи з розвідки цілей і спостереження, метання ручних імітаційних гранат, а та­кож дії при зброї відпрацьовуються на вогневих тренуван­нях. Вогневі тренування проводяться на військовому стрі­льбищі та на вогневих містечках відповідно до розкладу занять вдень та вночі за будь-яких погодних умов.

Навчання на навчально-тренувальних засобах (НТЗ) сприяє удосконаленню та інтенсифікації процесу навчання і формує у військовослужбовців в більш стислі терміни на­вики з ефективного застосування зброї (озброєння) у бою.

Після набуття особовим складом початкових навичок у діях з озброєнням та у вирішенні вогневих завдань на тренажерах здійснюється перехід до завдань безпосеред­ньо на бойовій техніці та з озброєнням з метою вдоскона­лення навиків у стрільбі та злагодженні екіпажів.

Вогневі (стрілецькі) тренування та виконання вправстрільб проводяться на вогневих містечках, військових стрільбищах.

Вогневі тренування проводяться з метою набуття, вдосконалення або відновлення навиків у діях з озброєн­ням та вирішення вогневих завдань. Послідовне проведен­ня тренувань повинно забезпечувати постійне ускладнення умов ведення вогню шляхом удосконалення підготовчих вправ і скорочення часу на відпрацювання нормативів. Підготовчі вправи та вправи з управління вогнем розроб­ляються командиром підрозділу з урахуванням реальної підготовленості особового складу.

Постійними навчальними місцями на кожному трену­ванні повинні бути: навчальне місце для виконання підго­товчих вправ стрільб та навчальне місце з розвідки цілей, визначення дальностей до них і вихідних установок для стрільби. Інші навчальні місця включаються до плану тре­нування залежно від рівня підготовки особового складу та навчальних цілей.

Зміст вогневого тренування і кількість навчальних місць для нього визначаються керівником заняття. На вог­невих тренуваннях і заняттях в обов'язковому порядку по­винні розгортатися навчальні місця для приведення зброї до нормального бою, навчання влучності стрільб, вико­нання нормативів.

Для керівництва стрільбою та її обслуговування, а та­кож для забезпечення виконання вимог безпеки під час стрільби наказом командира військової частини щодо ор­ганізації проведення стрільб (навчань) призначаються по­садові особи (додаток 7).

Керівнику стрільби на ділянці підпорядковується весь особовий склад підрозділу.

Керівник стрільби на ділянці (навчальному місці) призначає зі складу підрозділу спостерігачів, команду для гасіння пожеж на мішеневому полі, а за необхідності ­роздавальників боєприпасів, сигналіста, особовий склад поста освітлення та обслугу для ремонту мішеней. Підго­товку особового складу для виконання завдань за вищеза­значеними посадами організує і проводить командир під­розділу.

За необхідності для обслуговування стрільб можуть бути призначені інші особи, обов'язки яких визначає ко­мандир підрозділу, що стріляє.

Загальні обов'язки осіб, що керують стрільбою та її обслуговують, викладені у додатку 1.

Старший керівник стрільби та інші особи, які залуча­ються до проведення заняття, відпрацьовують методичні документи (методичну розробку, план-конспект, часткові плани керівників занять на навчальних місцях, у тому чис­лі і керівники стрільби на ділянці). У додатку 8 наведений варіант методичних документів, які розробляються та го­туються для проведення практичного заняття з вогневої пі­дготовки.

Вправи стрільб зі стрілецької зброї військовослужбо­вці, як правило, виконують зі штатної (закріпленої за ни­ми) зброї.

Під час виконання вправ стрільб організуються занят­тя (тренування) на навчальних місцях (додаток 6). Кіль­кість навчальних місць, номери нормативів (якщо не обу­мовлені умовами вправи) та зміст занять на них визначає керівник стрільби на ділянці. Навчальні місця з розвідки цілей спостереженням, виконання нормативів, вивчення основ і правил стрільби є обов'язковими під час проведен­ня контрольних занять.

До виконання вправ стрільб допускаються особи, які вивчили матеріальну частину зброї та боєприпасів, вимоги заходів безпеки, основи і правила стрільби, умови вправи та склали залік.

Військовослужбовці, які не склали залік та не засвої­ли вимоги безпеки, до стрільби не допускаються.

Особовий склад повинен навчатись стрільби у проти­газах. Протягом навчального року військовослужбовці по­винні виконувати вправи стрільб у протигазах, а при ін­спектуванні (перевірках) - до однієї їх третини за рішен­ням того, хто перевіряє.

Стрільба у протигазах проводиться без змін умов вправи. Протигази надягаються особовим складом у вихід­ному положенні за командою „Гази", що подається керів­ником стрільби на ділянки перед сигналом „Слухайте всі", і знімаються за командою керівника стрільби на ділянці пі­сля повернення у вихідне положення.

Якщо військовослужбовці носять окуляри, вони ви­конують вправи зі стрілецької зброї у протигазі із коригу­вальними стеклами, а за відсутності корегувальних стекол, їм дозволяється виконувати вправи без протигаза.

Під час виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї військовослужбовці повинні бути у польовій формі одягу з польовим спорядженням, сумкою із магазинами, сумкою з ручними гранатами, флягою, малою лопатою (для офіцерів і прапорщиків - без малої лопати), засобами індивідуаль­ного захисту (сталевим шоломом, бронежилетом).

Дозволяється при виконанні вправ стрільб заміняти штатні (бойові) бронежилети навчальними, що відповіда­ють їм за об'ємом та масою.

У польове спорядження військовослужбовців родів військ і спеціальних військ вносяться зміни відповідно до визначеної для них зброї.

 

 

 

Загальний порядок проведення стрільб

Напередодні занять здійснити перевірку зброї та при­вести її до нормального бою. На всіх заняттях з вогневоїпідготовки з виконання вправ стрільб повинні бути переві­рочні мішені, які повинні знаходитися у керівника стріль­би [2,4].

Виконання вправ стрільб із зброї, не приведеної до нормального бою, забороняється.

Положення для стрільби (спосіб ведення вогню) під час виконання вправ визначається на вибір військовослуж­бовців, якщо в умовах вправ немає інших вказівок.

Підготовка військового стрільбища проводиться си­лами та засобами полігону та військових частин.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку несе начальник полігону, а об'єктів, що не входять до складу полігону, - командир (начальник), якому об'єкт підпорядковується.

Не пізніше ніж за 1-2 доби до початку стрільби ко­мандир військової частини (підрозділу) зобов'язаний пред­ставити начальнику полігона заяву на підготовку мішене­вого поля відповідно до умов вправи, що буде виконува­тись.

Усі роботи щодо підготовки навчальних об'єктів до стрільби закінчуються не пізніше ніж за одну годину до початку заняття.

Про готовність обладнання військового стрільбища до стрільби начальник навчального об'єкта доповідає кері­внику заняття (стрільби) на ділянці. На контрольні заняття, підсумкові перевірки (інспекції) оформляється акт готов­ності об'єкта, який повинен знаходитися у керівника стрі­льби.

Військове стрільбище обладнується відповідно до вимог Посібника зі служби полігонів Збройних сил Украї­ни та Альбому схем навчальних об'єктів та полів полігонів Збройних сил України.

Крім того, на військовому стрільбищі на глибині до 200-300 м мішеневого поля влаштовуються укриття таспоруджуються макети різних місцевих предметів (камені, колоди, колодязі, огорожі та ін.), що дозволяють викорис­товувати їх особовим складом під час виконання вправ стрільб для укриття та маскування та не обмежують мож­ливості ведення вогню з усіх видів зброї.

Рубіж відкриття вогню лінія, з досягненням якої дозволяється стрільба. Рубіж відкриття вогню (вогнева позиція) повинен розташовуватись на відстані від вихідно­го рубежу не ближче 10 м.

Під час виконання вправ у метанні бойових ручних гранат рубіж метання розташовується з таким розрахун­ком, щоб у радіусі 300 м не було людей і об'єктів, що мо­жуть бути уражені осколками гранат.

Під час організації та проведення стрільб вночі вно­сяться такі доповнення:

-   прапори на командному пункті, дільничних пунктах управління та укриттях (бліндажах) замінюються ліхтаря­ми (на період стрільби - червоного, а у перервах між стрі­льбою - білого світла);

-   у глибині району цілей на кожній ділянці встанов­люється коло, що вказує основний напрямок стрільби, об­ладнаний ліхтарем зеленого світла, а на флангах - трикутні знаки, що вказують межі небезпечного напрямку стрільби, які обладнані ліхтарями червоного світла;

-   на кожному напрямку руху кожного стріляючого виставляються ліхтарі: у вихідному положенні - білого; на рубежі відкриття вогню, на кожній вогневій позиції право­руч від входу - червоного; на рубежі припинення вогню -синього світла.

Під час підготовки мішеневого поля до стрільби до­тримуються таких правил:

-   мішені фарбуються в колір фону навколишньої міс­цевості, при цьому видимість мішеней повинна забезпечу­вати ведення по них прицільного вогню;мішені встановлюються вертикально, на рівні пове­рхні землі (без просвіту) і так, щоб до початку показу (ру­ху) їх не було видно стріляючим; площина мішеней пови­нна бути перпендикулярна до площини (напрямку) стріль­би з місця відкриття вогню по них; забороняється встанов­лювати мішені поблизу орієнтирів та встановлювати поруч із мішенями будь-які предмети, які помітні тим, хто стрі­ляє;

-   під час виконання вправ стрільб у пішому порядку на шляху руху керівника стрільби, через кожні 25 м, ви­ставляються покажчики з позначенням відстані від рубежу відкриття вогню, по яких керівник стрільби орієнтується під час показу цілей;

-   під час виконання вправ стрільб у горах стрільба ведеться знизу вгору або зверху вниз, а мішені виставля­ються на схилах висот, що прилягають до напрямку руху (основного напрямку стрільби), з додатними або від'ємними кутами місця цілі.

Усі цілі розосереджуються по фронту. Встановлюва­ти їх у створі забороняється:

-   для виконання вправ стрільб кожна ціль, що з'являється, встановлюється на двох та більше рубежах, а ціль, що рухається, - на одному-двох рубежах (вночі на одному рубежі) з таким розрахунком, щоб забезпечувалась можливість зміни послідовності показу цілей та дальнос­тей до них для кожної зміни тих, хто стріляє, у межах да­льностей, зазначених в умовах вправи;

-   кількість варіантів показу цілей, що з'являються та рухаються, під час виконання кожної вправи навчальних та контрольних стрільб повинна бути: вдень - не менше 3, вночі - 2, в горах вдень - 2, вночі - 1-й варіант;

варіанти показу цілей розробляються командиром підрозділу, що стріляє, та затверджуються старшим ко­мандиром (начальником), кожна ціль повинна показувати­ся приблизно на дальній, середній та ближній межах даль­ностей, позначених в умовах вправи;

-    дальності до цілей, що зазначені в умовах вправ, ви­значаються від місця перебування того, хто стріляє, у мо­мент початку показу цілі (дальність до групової цілі ви­значається до її середини);

-    час показу цілі, що з'являється, визначається від моменту повного її підйому до початку падіння;

-    цілі (мішені), що з'являються, по яких стрільба ве­деться зі стрілецької зброї, крім вертольота (мішень № 25), повинні падати при їх ураженні, при повторних показах групової цілі повинні з'являтися тільки неуражені мішені;

-    цілі, що рухаються, повинні з'являтися з початком їх руху та зникати при ураженні або наприкінці руху, а та­кож дозволяти вести стрільбу по них під час руху в обох напрямках;

-    довжина шляху руху цілі (мішені) вимірюється з моменту її повного підйому до початку падіння;

-    під час установлення на одній дорозі (одному шля­ху) декількох цілей вони повинні спостерігатися з рубежу відкриття вогню на інтервалі не менше 0-06 при фронталь­ному русі і не менше 0-10 при фланговому або косому ру­сі; під час курсових кутів більш 25° можуть застосовувати­ся тримірні мішені;

-    інтервал між зростовими фігурами, що рухаються на одній установці, повинен бути не менше 2 м; інтервал між мішенями визначається за просвітом між суміжними краями мішеней;

-    мішені зі складу групової цілі (мішені, що встанов­лені на одному рубежі) повинні спостерігатися з рубежу відкриття вогню (вогневої позиції) на дальності до 500 м -з інтервалом 0-20, при дальностях більше ніж 500 м - з ін­тервалом 0-12;під час стрільби в горах дозволяється замість цілей, що рухаються, установлювати такі, що з'являються, з про­міжком показу за часом 10-15 с, на різних рубежах, що імі­тують наближення (віддалення) цілі: одну ціль - на далекій межі за умовою вправи на 20 с, іншу - ближче на 100 м на 15 с;

-    під час стрільби на вогневих містечках, де глибина мішеневого поля не дозволяє встановлювати цілі на зазна­чені в умовах вправ дальності, дозволяється зменшувати дальність до них, одночасно зменшивши розміри мішеней на відповідну величину.

На всіх стрільбах дозволяється при показі цілей імі­тувати їх вогонь:

-    вдень вогонь з автоматичної стрілецької зброї - зву­ковими імітаторами стрільби (ЗІС), що встановлюються біля кожної мішені, або одним імітатором на групу міше­ней;

-    вночі вогонь цілей імітується „спалахами пострілів" (включенням електричної лампочки, що встановлена на мішені), кожна „черга" зі стрілецької автоматичної зброї імітується спалахами лампочки впродовж 3-5 с, тривалість імітації визначається часом показу (руху) цілі;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка