В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

ГОРИЗОНТАЛЬНА ДАЛЬНІСТЬ - відстань від

точки вильоту до точки перетину траєкторії з горизонтом гармати (зброї), 20.

ДАЛЕКОБІЙНІСТЬ ЗБРОЇ - властивість зброї, що визначається найбільшою дальністю, на яку вона може за­кинути свій снаряд (кулю, гранату), 62.

ДАЛЬНІСТЬ ВИДИМОСТІ - максимальна від­стань, з якої розпізнаються об'єкти на оточуючому їх фо­ні, 25.

ДАЛЬНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ - максимальна від­стань, на якій за допомогою різних засобів розвідки можна виявити ціль і визначити її координати з потрібною точніс­тю, 33.

ДАЛЬНІСТЬ ПРЯМОГО ПОСТРІЛУ - найбільша

дальність стрільби, під час якої траєкторія кулі не переви­щує висоти цілі, 12.

ДАЛЬНІСТЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (ДС) - найбі­льша відстань, на якій виявляється об'єкт (ціль). ДС зале­жить від того, як ведеться спостереження: неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів. ДС неозброє­ним оком залежить від розмірів об'єкта (цілі), часу доби, стану атмосфери і висоти пункту, з якого ведеться спосте­реження, а ДС з використанням приладів, крім того, зале­жить від якості і характеристик приладів, що застосову­ються. Для спостереження вночі застосовуються прилади нічного бачення, 110.

ДАЛЬНІСТЬ СТРІЛЬБИ - найкоротша відстань між точкою вильоту і точкою падіння кулі, гранати , 26.

ДЕМАСКУВАЛЬНІ ОЗНАКИ (ДО) - характерні

ознаки, притаманні діяльності військ та різним військовим об'єктам, за якими може розкриватися наявність військ, їх угрупування, система вогню і т. ін.

До ДО належать рух солдат, машин, підрозділів, шум, звуки, вогонь та спалахи, різні сліди на місцевості, робота передавальних радіозасобів, колір поверхні об'єкта, його форма і розміри, тіні і т. ін., 49.

ДИСТАНЦІЯ - відстань у глибину між військово­службовцями, машинами, пусковими установками, гарма­тами, підрозділами та частинами, 51.ДІОПТР - 1) пристрій для візування, що використо­вується в деяких типах бусолей; 2) частина прицільного пристрою у стрілецькій зброї (диск із отвором, спостеріга­ючи через який стрілець суміщає мушку з ціллю) , 27.

ДІОПТРИЧНА ШКАЛА - поділки, нанесені на зов­нішню оправу окуляра оптичного приладу (бінокля, бусолі, стереотруби і т. ін.). Призначена для установки різкості зо­браження предмета, що розглядається, залежно від стану зору спостерігача, 29.

ДОДАТКОВИЙ СЕКТОР ОБСТРІЛУ (ДСО) - ді­лянка (сектор) місцевості, додатково призначена до смуги вогню або до основного сектору обстрілу виділеним вог­невим засобам (гарматі, пусковій установці, кулемету і т. ін.) для ураження противника прямою наводкою. Вибира­ється ДСО на менш важливому для даного підрозділу (во­гневого засобу) напрямі і, як правило, перекриває смугу вогню або сектор обстрілу сусідів, 108.

ДУГА ТРАЄКТОРІЇ - відстань по траєкторії між двома точками, що розглядаються, 17.

ДУЛКО ГІЛЬЗИ (ДГ) - передня частина гільзи, що переходить у схил або конус. ДГ у гільз унітарних пострі­лів служить для з'єднання кулі із зарядом під час складан­ня (патронування) пострілу. ДГ разом із корпусом забезпе­чує обтюрацію порохових газів під час пострілу, 9.

ДУЛО - передній отвір ствола зразка стрілецької зброї, із якого вилітає куля і порохові гази, що прямують за нею, 12.

ДУЛОВА ШВИДКІСТЬ - відносна швидкість кулі в момент його вильоту із каналу ствола, 11.

ДУЛОВЕ ПОЛУМ'Я (ДП) - полум'я, що утворю­ється поблизу дулового зрізу ствола зброї під час витікан­ня порохових газів із каналу ствола в атмосферу. Утворю­ється внаслідок запалювання (догорання) деяких компоне­нтів порохових газів (окису вуглецю, метану, водню) відсполучення їх із киснем повітря. ДП є фактором, що дема­скує військовослужбовця, який веде вогонь, 10.

ЕКСТРАКЦІЯ - витягнення (викидання) стріляної гільзи (спорядженої гільзи у випадку осічки) із камори за­ряджання, патронника, 63.

ЖИВУЧІСТЬ СТВОЛА - властивість металу ствола протистояти руйнівній дії різних чинників (механічних, хімічних, термічних і газодинамічних), супутніх пострілу,

16.

ЗАПАЛЕННЯ ПОРОХУ - процес поширення реак­ції вибухового перетворення по поверхні порохового зер­на. Швидкість запалення залежить від сорту пороху та зов­нішніх умов, головним чином, від зовнішнього тиску. Зі збільшенням тиску швидкість запалення зростає. Під дією атмосферного тиску швидкість запалення без димового по­роху дорівнює 1 мм/с, швидкість запалення димного поро­ху сягає 3000 мм/с, 9.

ЗАПАЛЮВАЛЬНІ РЕЧОВИНИ - речовини, що ха­рактеризуються властивістю створювати високу темпера­туру у декілька тисяч градусів і найкоротший час вогнища пожеж, 92.

ЗАПОБІЖНИК - пристрій затвора, що запобігає здійсненню пострілу при напівзакритому каналі ствола, 64.

ЗАСОБИ ЗАПАЛЕННЯ - пристрій збудження го­ріння порохових зарядів, 9.

ЗАТВОР - частина стрілецької зброї, призначена для виконання таких основних операцій: щільного і міцного замикання каналу ствола під час пострілу, здійснення по­стрілу, відмикання каналу ствола і викидання стріляної гі­льзи, 9.

Здійснення пострілу забезпечується ударним механі­змом затвора, а викидання стріляної гільзи - викидальним механізмом.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ - комплекс заходів щодо забез­печення безпеки особового складу і збереження зброї і бо­йової техніки. До них належать: очищення району навчань від боєприпасів, що не розірвалися, організація комендант­ської служби, а на водних перешкодах - рятувально-евакуаційної служби; огороджування небезпечних ділянок місцевості (болота, озера, обриви і т. ін.), а також ділянок, на яких намічається імітація вогню; перевірка справності боєприпасів, імітаційних засобів, техніки і зброї, 3.

ЗОНА ДІЙСНОГО ВОГНЮ - простір, у межах яко­го вогонь артилерійського підрозділу (частини) або окре­мого зразка зброї ведеться з високою ефективністю, 49.

ЗОНА СУЦІЛЬНОГО ВОГНЮ - смуга (ділянка) місцевості, на якій заздалегідь або у ході бойових дій військ, що обороняються, готують і ведуть ефективний во­гонь з усіх видів зброї для знищення атакуючого против­ника. Створюється перед переднім краєм оборони, на фла­нгах у проміжках між частинами, підрозділами і у глибині оборони (для знищення противника, що вклинився), 36.

КАЛІБР ЗБРОЇ - відстань, виміряна у міліметрах за номінальним діаметром напрямної частини каналу ствола,

26.

КАНАЛ СТВОЛА ЗБРОЇ - внутрішня порожнина ствола, що складається із затворного гнізда, камори (пат­ронника), напрямної частини, 6.

КАПСУЛЬ (К) - конструктивний елемент капсуль­ної втулки запального заряду підривника, призначений для запалення або детонації. Конструктивно К складається із металевої оболонки, в якій є невелика наважка ініціюваль­ної вибухової речовини, 87.

КІНЦЕВА ДІЛЯНКА ТРАЄКТОРІЇ - ділянка на

низхідній гілці траєкторії від деякої точки до точки зустрі­чі кулі з ціллю (перешкодою), 17.

КІНЦЕВА ШВИДКІСТЬ - швидкість центра мас

кулі у точці падіння, 18.КРОК НАРІЗУ СТВОЛА - відстань по геометрич­ній осі каналу ствола, вздовж якої наріз постійної крутості здійснює один оберт. Вимірюється у калібрах, 68.

КРУГОВИЙ ОБСТРІЛ - можливість ведення вогню підрозділом у будь-якому напрямі у горизонтальній пло­щині.

КУТ МІСЦЯ ЦІЛІ - кут у площині цілі між лінією цілі та горизонтом зброї, 19.

КУТ ПАДІННЯ - кут між дотичною до траєкторії у точці падіння кулі і горизонтом зброї, 19.

ЛІНЗА (Л) - прозоре оптичне скло, обмежене пере­важно сферичними поверхнями. Л, що у середині товщі, ніж по краях, і перетворюють паралельний пучок променів у збіжний, називаються збірними або позитивними; Л, що перетворюють паралельний пучок променів у розбіжний, називаються розсіювальними лінзами, або негативними. Л є найважливішою частиною оптичних приладів (гарматної панорами, теодоліта, бусолі і т. ін.), 29.

ЛІНІЯ ВІЗУВАННЯ - пряма лінія, що збігається з оптичною віссю приладу (артилерійської панорами, теодо­літа, бусолі і т. ін.), 28.

МАНЕВР (М) - організоване пересування військ (сил) у ході бойових дій з метою зайняття вигідного поло­ження стосовно до противника та створення необхідного угрупування сил і засобів, виведення військ з-під ударів противника та ефективного використання їх для виконання поставлених завдань; перенесення вогню по найбільш ва­жливих об'єктах (цілях) або для ураження нових об'єктів (цілей); переміщення боєприпасів, ракет та інших матеріа­льних засобів для повного забезпечення військ (сил), що діють на головному напрямі. За масштабом розрізняють стратегічний, оперативний і тактичний М., 80.

МАСКУВАННЯ (М) - комплекс заходів щодо вве­дення противника в оману стосовно наявності та розташу­вання військ, військових об'єктів (цілей), їх стану, боєго-товності і дій, а також планів командування: вид оператив­ного (бойового) забезпечення, 46.

МЕРТВИЙ ПРОСТІР (МП) - простір у межах даль­ності стрільби, в якому ціль не може бути уражена під час стрільби з даної вогневої позиції. Величина МП залежить від рельєфу місцевості, розмірів укриття та його відстані від вогневої позиції, а також від виду траєкторії, 23.

МІСЦЕВІ ПРЕДМЕТИ (військ.) (МП) - штучні і

натуральні об'єкти на земній поверхні, що використову­ються у військовій справі для вивчення місцевості, орієн­тування, цілевказання і управління військами в бою і опе­рації. До МП належать всі об'єкти місцевості, створені природою чи працею людини (грунтово-рослинний по­крив, гідрографія, мережа доріг, населені пункти, окремі місцеві предмети - орієнтири тощо). На картах МП зобра­жуються у вигляді умовних знаків, 96.

МОМЕНТ ВИЛЬОТУ - момент, у який центр мас кулі знаходиться у точці вильоту, 10.

МУШКА (М) - частина механічного прицілу, закрі­плена в дуловій частині гармати (автомата, гранатомета). Найпростіші механічні приціли (М і націльник) застосову­валися у гладкоствольній артилерії до середини XIX ст. На сьогодні ці приціли вдосконалені і широко застосовуються у стрілецькій зброї. Розрізняють М круглі, гострокінцеві, прямокутні, 86.

НАВІСНА ТРАЄКТОРІЯ - траєкторія кулі під час навісної стрільби, 38.

НАВЧАЛЬНА СТРІЛЬБА - стрільба для навчання особового складу ведення вогню зі штатної зброї, 139.

НАПРЯМ ВІТРУ - напрям, що характеризується ку­том, відрахованим від напряму на північ за ходом годин­никової стрілки до напряму на точку горизонту, звідки віє вітер; виражається у поділках кутоміра (градусах кута), 34.НАРІЗИ - гвинтові канавки на напрямній частині каналу ствола, призначені для надання кулі визначеної швидкості обертального руху, що забезпечує стійкість йо­го польоту, 9.

НІЧНИЙ ПРИЦІЛ - приціл, призначений для вста­новлення прицільних кутів і забезпечення наведення зброї у ціль вночі або в умовах обмеженої видимості, 30.

НОРМАТИВИ - 1) оперативно-тактичні усереднені числові величини, що характеризують просторові і часові показники оперативних (тактичних) завдань військ і райо­нів їх бойових дій: глибину бойових завдань, розміри смуг (ділянок, районів) бойових дій, величину переходу, темпи наступу, терміни виконання завдань, середні швидкості руху колон і т. ін.; 2) часові, кількісні і якісні показники виконання військовослужбовцями або підрозділами за­вдань, прийомів і дій, пов'язаних із застосуванням зброї і техніки у ході бойової підготовки, 134.

ОБТЮРАЦІЯ - усунення прориву порохових газів із каналу ствола під час пострілу, 9.

ОБ'ЄКТИВ - лінза або система лінз в оптичному приладі (прицілі). Призначений для побудови зменшеного, дійсного і переверненого зображення об'єкта, що розгля­дається, 29.

ОКОП (О) - фортифікаційна споруда відкритого ти­пу для ведення вогню і захисту особового складу та війсь­кової техніки від засобів ураження. О маскуються під фон оточуючої місцевості, забезпечують зручність ведення во­гню, захист від осколків і куль, 45.

ОКУЛЯР - лінза або система лінз оптичного прицілу (приладу), за допомогою яких розглядають зображення об'єкта, побудованого об'єктивом, під великим кутом зору, тобто у збільшеному вигляді, 29.

ОПТИЧНИЙ ПРИЛАД (ОП) - пристрій, що склада­ється із корпусу, системи лінз, призначений для розгля­дання зображень предметів у збільшеному вигляді. ОП ви­користовуються в прицілах, приладах розвідки (далекомі­рах, стереотрубах) і топоприв'язування (бусолях, теодолі­тах і т. ін.), 25.

ОПТИЧНИЙ ПРИЦІЛ (ОП) - приціл, в якому під

час введення прицільних кутів переміщуються деталі, що входять до оптичної частини прицілу. Деталлю, що пере­міщується в оптичній частині, є плоскопаралельна пласти­нка з нанесеними на ній прицільними шкалами і знаками. ОП бувають телескопічними, панорамними, шарнірними і з дзеркальною головкою. ОП застосовуються під час стрі­льби прямою наводкою, 28.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВОГНЮ - впровадження заходів, що забезпечують виконання вогневих завдань відповідно до плану бою (операції). Включає: виділення сил і засобів для ведення вогню та їх розгортання, узгодження вогню з діями військ щодо завдань, місця та часу, всебічне забез­печення ведення вогню, а також установлення порядку ви­клику, відкриття, ведення і припинення вогню, 5.

ОРІЄНТИР - місцевий предмет або елемент рельє­фу, що чітко проглядається і виділяється на фоні місцевос­ті, стосовно якого визначається місцезнаходження, розта­шування об'єктів і цілей, напрям руху, цілевказання, керу­вання вогнем, ударами і управління підрозділами в бою, 47.

ОРІЄНТУВАННЯ (військ.) - інформація про обста­новку, наступні бойові завдання та інші дані, що пересила­ється вищим командуванням (штабом), щоб допомогти підлеглим правильно з'ясувати обстановку і своєчасно під­готуватися до виконання бойового завдання, 59.

ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЕВОСТІ (ОМ) - застосування освітлювальних засобів для освітлення місцевості, ство­рення сприятливих умов військам (силам) під час ведення бойових  дій  вночі;   елемент  світлового забезпеченнябою,109.

ОСВІТЛЮВАЛЬНА ДІЯ БОЄПРИПАСІВ - дія

боєприпасів, при якій створюється світловий потік, що фо­рмується під час згорання освітлювального складу, 107

ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ (ОЗ) - пристрої для

освітлення цілі і місцевості у розташуванні противника вночі за рахунок світлового потоку, що утворюється під час згорання освітлювального складу. ОЗ - це освітлюва­льні снаряди, міни, ракети, патрони, 107.

ОСЛІПЛЕННЯ ЦІЛЕЙ (ОБ'ЄКТІВ) - створення

умов, за яких ціль (об'єкт) неспроможна виконувати бойо­ве завдання. Досягається шляхом штучного створення хмари аерозолю (диму, туману), стрільбою осколковими снарядами по уразливих елементах цілі (амбразурах) осві­тлювальними приладами (прожекторами) і снарядами, стрільбою фугасними снарядами по піщаному ґрунту в ра­йоні цілі, 107.

ОСНОВНИЙ СПОСТЕРЕЖНИЙ ПУНКТ - осно­вне місце, призначене для спостереження за діями против­ника, своїх військ, місцевістю і керування вогнем артиле­рійського підрозділу, частини, групи, 106.

ОЦІНКА МІСЦЕВОСТІ - визначення можливого

впливу властивостей даної місцевості і окремих її елемен­тів на вирішення поставленого бойового завдання, 50.

ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ - вивчення й аналіз фак­торів та умов, що впливають на виконання завдань у дося­гненні мети операції (бою). Включає: вивчення й аналіз даних про противника, свої війська (сили), район бойових дій, метеорологічні і кліматичні умови, час та інші елемен­ти обстановки. Під час оцінки обстановки використовують розрахунки, довідки, схеми та інші матеріали, що готують­ся офіцерами штабу, 52.

ПАТРОННИК (П) - каморна частина каналу ствола, призначена для розміщення в ній гільзи патрона. Форма ірозміри П виробляються такими, щоб у ньому розміщува­лась гільза і щоб під час пострілу вона не розривалась, а після пострілу добре вилучалась викидальним механізмом,

63.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ЦІЛІ - різниця висот цілі і вогне­вої позиції стрілецької зброї, 20.

ПІДГОТОВЛЕНА ПОЗИЦІЯ - місцевість, облад­нана в інженерному відношенні і зайнята призначеним підрозділом, 96.

ПОВОРОТНА ПРУЖИНА - деталь механізму стрі­лецької зброї, призначена для повороту затвора вперед піс­ля пострілу, 64.

ПОЗИЦІЯ - смуга (ділянка, район) місцевості, за­йнята або така, що намічається до зайняття військами для ведення бойових дій. Розрізняють оборонні, вичікувальні, вихідні, вогневі, стартові та технічні позиції. В обороні з'єднань армій США, Німеччини та інших країн готуються оборонні, відсічні, блокувальні, запасні та вогневі позиції, що обладнуються у передовому районі оборони бригади, дивізії, корпусу, 96.

ПОЛЕ ЗОРУ (оптичного приладу, оптичного приці­лу) - частина простору, видима у прилад без його перемі­щення. Вимірюється кутом, під яким промені йдуть до кра­їв окуляра, 30.

ПОЛОЖЕННЯ ЦІЛІ СТОСОВНО ОРІЄНТИРА -

віддалення цілі стосовно орієнтира за напрямом, дальністю і висотою. Може вказуватися полярними або прямокутни­ми координатами (приростами координат), 50.

ПОПРАВКА - величина, що характеризує зміну ха­рактеристик руху або елементів траєкторії, відповідна від­хиленням визначальних її параметрів, і береться з оберне­ним знаком, 117.

ПОРОХОВИЙ ЗАРЯД - частина метального (бойо­вого) заряду, хімічна енергія якого використовується длянадання кулі потрібної початкової швидкості, 87.

ПОРЯДОК ЦІЛЕВКАЗАННЯ - встановлене прави­ло (спосіб) для швидкого і точного вказування місця цілі (об'єкта) на полі бою іншій особі. Способи цілевказання: від орієнтирів, за азимутом і відстанню до цілі, наведенням приладу (гармати) на ціль, розривом артилерійського сна­ряда і т. ін., 50.

ПОСТРІЛ (П) - 1) явище, сукупність процесів, що виникають у стволі з моменту запалення порохового заря­ду до моменту закінчення виходу газів із каналу ствола пі­сля вильоту кулі. Явище пострілу включає такі основні процеси: запалення пороху, горіння пороху, створення по­рохових газів, розширення порохових газів, поступальний рух кулі, обертальний рух кулі, рух відкотних частин, ви­тікання порохових газів із каналу ствола. Явище П харак­теризується короткочасністю, великим тиском і високою температурою, 9.

ПОХИЛА ДАЛЬНІСТЬ - найкоротша відстань між двома точками, розташованими на різній висоті. Похилі дальності до цілі в горах приводять до горизонтальних, які використовують для визначення полярних і прямокутних координат цілі, 20.

ПОЧАТКОВА ШВИДКІСТЬ КУЛІ (ПШК) - роз­рахункова швидкість кулі біля дулового зрізу ствола, при якій у передбаченні, що він не зазнає дії порохових газів, які витікають, а підпадає під силу опору повітря, 12.

ПРАКТИЧНА ШВИДКОСТРІЛЬНІСТЬ ЗБРОЇ -найбільша можлива швидкострільність зброї з урахуван­ням часу на відновлення наведення, 67.

ПРИЛАДИ НІЧНОГО БАЧЕННЯ (ПНБ) - елект­ронно-оптичні прилади для спостереження вночі. ПНБ працюють за рахунок використання невидимих для людсь­кого ока інфрачервоних або ультрафіолетових променів,

25.ПРИЛАДИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВІДКИ

(ПСР) - прилади, що служать для виявлення і розпізна­вання різних наземних, морських та інших цілей, спосте­реження за діями противника і своїх військ, розвідки міс­цевості, цілевказання і коректування стрільби. У ракетних і артилерійських частинах, підрозділах застосовуються такі ПСР: біноклі, стереотруби, розвідувальні теодоліти, бусолі, прилади нічного бачення, 50.

ПРИЦІЛЬНА ДАЛЬНІСТЬ - відстань від точки ви­льоту до точки перетину траєкторії кулі з лінією прицілю­вання, 62.

ПРЯМИЙ ПОСТРІЛ - постріл зі зброї, під час яко­го траєкторія снаряда не перевищує висоту цілі. У межах дальності прямого пострілу уражати ціль можна при по­стійній установці прицілу, 22.

РАПТОВІСТЬ ВОГНЮ - несподіване для против­ника відкриття і ведення вогню, що сприяє досягненню ус­піху у виконанні бойових завдань артилерією та іншими во­гневими засобами. Досягається своєчасним розкриттям об'єктів (цілей), збереженням у таємниці прийнятого рі­шення і таємницею підготовки вогневих засобів до дій, 102.

РИКОШЕТ - відбиття кулі від поверхні перешкоди,

113.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка