В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

РОЗВІДКА МІСЦЕВОСТІ - добування, збір та ви­вчення відомостей про місцевість та її окремі елементи в районі (смузі) наступних бойових дій військ: про рельєф, гідрографію, населені пункти, мережу доріг, ґрунтово-рослинний покрив тощо, 49.

РОЗВІДКА СПОСТЕРЕЖЕННЯМ - добування

розвідувальних даних про об'єкти (цілі) противника шля­хом спостереження. Спостереження ведеться зі спостереж­них пунктів, літальних апаратів, кораблів. Для спостере­ження застосовуються різні прилади розвідки, 52.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (Р) - бойовий документ зуправління військами; бойові Р підлеглим об'єднанням, з'єднанням, частинам і підрозділам, що віддаються замість бойового наказу і стисло відображають його зміст; бойові Р безпосередньо підлеглим з'єднанням, групам, частинам, підрозділам родів військ, спеціальних військ; Р щодо видів забезпечення, зв'язку, ПУВ та ін. разі обмежених термінів підготовки операції (бою) після відпрацювання команду­вачем (командиром) задуму можуть віддаватися попередні бойові Р, в яких вказується орієнтовне завдання, до вико­нання якого треба бути готовим, 42.

СЕКТОР СПОСТЕРЕЖЕННЯ - ділянка місцевості, обмежена справа наліво двома орієнтирами, у межах якої ведеться спостереження, 52.

СИГНАЛ УПРАВЛІННЯ (СУ) - сигнал, що слу­жить для швидкого і таємного передавання команд, нака­зів, розпоряджень, донесень. СУ встановлюється статута­ми, керівництвами або командувачами (командирами), штабами, 102.

СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ - сполучення спо­стережних пунктів і постів, командних пунктів родів військ і спеціальних військ, розміщених на місцевості, у літальних апаратах, на кораблях з метою найкращого пере­гляду місцевості та розкриття об'єктів противника, 52.

СМУГА РОЗВІДКИ (СР) - смуга місцевості у роз­ташуванні противника, обмежена справа і зліва розмежу­вальними лініями, в якій повинна вестися розвідка силами і засобами об'єднання (з'єднання, частини). СР, як прави­ло, призначається ширше смуги бойових дій об'єднання (з'єднання, частини), а за глибиною - не менше глибини його бойового завдання, 52.

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ - вид вогнепальної зброї ка­лібром до 20 мм, 5.

СХЕМА ОРІЄНТИРІВ (СО) - графічний бойовий документ із зображенням на ньому місцевих предметів,прийнятих за орієнтири. Орієнтири нумеруються справа наліво і по рубежах - від себе у бік противника. Кожному орієнтиру надається своє найменування і вказується від­стань до нього. СО полегшує постановку завдань підрозді­лам, організацію взаємодії, цілевказання, ведення вог­ню, 50.

ТЕМП ВОГНЮ - проміжок часу між послідовними пострілами стрілецької зброї, 62.

ТЕХНІЧНА ШВИДКОСТРІЛЬНІСТЬ - найбільша швидкострільність, що допускається технічними можливо­стями даної зброї. Визначається часом між двома послідо­вними пострілами (часом перезаряджання і здійснення по­стрілу). Для автоматичної зброї вона називається темпом стрільби і є найбільшою швидкострільністю під час безпе­рервного вогню, 62.

ТОЧКА ВИЛЬОТУ - точка, в якій знаходиться центр мас кулі на момент вильоту (тобто початкова точка траєкторії), 19.

ТОЧКА ЗУСТРІЧІ З ЦІЛЛЮ - точка, в якій пови­нна бути ціль під час ураження кулею, 19.

ТОЧКА ПАДІННЯ - точка перетину траєкторії кулі з горизонтом зброї, 19.

ТОЧКА ПРИЦІЛЮВАННЯ - характерна точка цілі

для наведення зброї під час стрільби, 18.

ТОЧКА ЦІЛІ - місце розташування цілі, що береть­ся за точку, 18.

ТРАЄКТОРІЯ - лінія, що описується у просторі ру­хомою матеріальною точкою стосовно обраної системи координат, 17.

ТРАСЕР (Т) - піротехнічний пристрій патрона, за допомогою якого позначається траєкторія його польоту. Видимість траєкторії польоту кулі полегшує коректування вогню під час стрільби. Т є металевою склянкою, заповне­ною спресованим трасувальним складом. Т запалюєтьсявід полум'я метального заряду в момент пострілу, 87.

УДАРНИК - основна деталь ударного механізму за­твора сучасної зброї, безпосередньо призначена для здійс­нення пострілу - приведення до дії засобу запалювання, 64.

УКРИТТЯ - фортифікаційна споруда, елементи ре­льєфу і місцеві предмети, що використовуються для захис­ту і маскування особового складу, зброї, військової техніки і майна, 96.

УМОВНІ ЗНАКИ - символічні штрихові і фонові позначення об'єктів місцевості, бойової і метеорологічної обстановки, застосовані на географічних картах і географі­чних документах. Залежно від призначення розрізняють топогеографічні, тактичні і метеорологічні. Вони можуть бути масштабними, позамасштабними, лінійними та пояс­нювальними, 114.

ФЛАНГОВИЙ ВОГОНЬ - ведення вогню по цілях у фланг бойових порядків противника, 106.

ЦІЛИК - елемент найпростішого прицілу, виконано­го у вигляді планки з прорізом або прохідним круглим отвором, рухомо або нерухомо закріпленим на частинах вогнепальної зброї, служить для наведення зброї в ціль шляхом суміщення на одній лінії цілі, мушки, прорізу (отвору) цілика та ока стріляючого, 25.

ЦІЛЕВКАЗАННЯ - повідомлення даних про харак­тер, місцезнаходження і дії цілі. Здійснюється командира­ми, штабами, органами розвідки і спостереження. Цілевка-зання може виконуватися від орієнтирів (місцевих предме­тів), наведенням на ціль приладу або зброї, в полярних, прямокутних або географічних координатах, за картою, ае-рофотознімком, розривами артилерійських снарядів і т. ін.,

50.

ЦІЛЕВКАЗАННЯ ВІД ОРІЄНТИРА (ЦВО) - спо­сіб повідомлення про місцезнаходження цілі іншій особішляхом передачі величини кута між орієнтиром і ціллю, дальності стосовно орієнтира (більше, менше) і переви­щення цілі. Розрізняють випадки, коли той, хто передає, і той, хто приймає ЦВО, знаходяться на одному СП або на різних СП. В іншому випадку той, хто передає ЦВО, тран­сформує дані тому, хто приймає цілевказання, 57.

ЦІЛЕВКАЗАННЯ ЗА ВІДЛІКОМ ПРИЛАДУ -спосіб повідомлення про місцезнаходження цілі іншій осо­бі шляхом передачі величин відліку, знятих з приладу (кут, дальність і перевищення). Прилади того, хто дає, і того, хто приймає, повинні бути зорієнтовані на основний на­прям, 57.

ЦІЛЬ (Ц) - об'єкт противника, намічений для ура­ження. Ц розділяють: за розташуванням у просторі - на­земні, підземні, повітряні, надводні і т. ін.; за складом -поодинокі (танк, корабель, літак і т. ін.), групові і складні; за розмірами - точкові, площинні, лінійні; за характером діяльності - активні, пасивні, рухомі, у тому числі манев­рові, нерухомі і на такі, що з'являються; за ступенем за­хищеності - відкриті, укриті, броньовані; за умовами спо­стереження - спостережувані і неспостережувані; за спе­цифічними відмітними ознаками, наприклад, за оптичною, тепловою, радіолокаційною контрастністю, 17.

ШВИДКІСТЬ КУЛІ - одна із основних характерис­тик руху кулі, що чисельно дорівнює відстані, яку прохо­дить центр мас кулі за одиницю часу. Вимірюється в м/с,

11.

ШВИДКОСТРІЛЬНІСТЬ ЗБРОЇ (ШЗ) - кількість пострілів, що їх можна здійснити з даного зразка зброї за одиницю часу (як правило за 1 хв.); одна із основних так-тико-технічних характеристик зброї, що визначає її потуж­ність і дійсність стрільби. ШЗ залежить від калібру, ступе­ня автоматизації і механізації зброї, стійкості її під час стрільби, 62.ДОДАТКИ

Додаток 1

Обов'язки осіб, які організують, керують та обслуговують стрільбу

 

Старший керівник стрільби відповідає за дотри­мання підрозділами, що стріляють, встановленого порядку проведення занять, вимог безпеки та умов виконання вправ стрільб, підготовку особового складу, що обслуговує стрі­льбу. Йому підпорядковуються керівники стрільби на ді­лянках (директрисах, вогневих містечках, навчальних міс­цях) та особовий склад, що обслуговує стрільбу.

Він повинен:

напередодні стрільби:

знати вимоги Інструкції із заходів безпеки полігона, розробленої на кожному полігоні відповідно до Положення зі служби полігонів Сухопутних військ Збройних сил України;

отримати не пізніше ніж за тиждень до початку на­вчань (під час підготовки до проведення стрільб - не піз­ніше ніж за три доби) витяг з наказу командира військової частини щодо організації проведення стрільб (навчань);

перевірити доведення наказу до посадових осіб, що призначені для керівництва стрільбою та її обслуговуван­ня, організувати їх підготовку та забезпечення всім необ­хідним для несення служби, перевірити готовність до ви­конання завдань та знання ними функціональних обов'язків;

з'ясувати, які вправи стрільб і на яких навчальних об'єктах будуть виконуватися;

з'ясувати маршрути руху, місця занять (стрільб), міс­ця розташування підрозділів, бойової та іншої техніки, ко­рдони полігона, організацію служби на ньому;напередодні несення служби у визначений час пред­ставити начальнику полігона на інструктаж посадових осіб, які призначені для керівництва стрільбою та її обслу­говування (до інструктажу залучаються: старший керівник стрільби, начальник оточення і особовий склад оточення, керівник польотами на вертолітній директрисі, черговий лікар (фельдшер). Керівники стрільби на ділянках (директ­рисах, вогневих містечках, навчальних місцях) залучають­ся до інструктажу начальника полігона у випадках, що пе­редбачені Інструкцією із заходів безпеки полігона. За на­явності змін у їх призначенні надати витяги з відповідних наказів командирів військових частин щодо внесення змін;

до початку стрільби:

організувати виставлення оточення, отримати допо­відь від начальника оточення про виставлення постів;

організувати спостереження за навчальними об'єктами та мішеневими полями, уточнити завдання по­садовим особам, які призначені для обслуговування стрі­льби;

отримати від начальників навчальних об'єктів допо­відь про готовність навчальних об'єктів до проведення стрільб (навчань), у разі потреби перевірити акти готовно­сті навчальних об'єктів до проведення занять;

отримати доповідь від командирів підрозділів, що стріляють, про прибуття підрозділу на навчальний об'єкт, відомості про наявність особового складу на навчальному об'єкті;

провести інструктаж (під підпис) керівників стрільб на ділянках (директрисах, вогневих містечках, навчальних місцях) про порядок проведення стрільб, нагадати їм вимо­ги безпеки, у разі потреби видати картки обліку снарядів (мін, гранат), що не вибухнули;

отримати від командирів підрозділів, що стріляють (керівників стрільби на ділянках, директрисах, вогневихмістечках, навчальних місцях), доповіді про готовність до стрільби;

не пізніше ніж за 10 хв. до початку стрільби повідо­мити (у разі відсутності прямого зв'язку - через чергового полігона або оперативного чергового) районний диспет­черський центр обслуговування повітряного руху (далі - РДЦ ОПР) про початок стрільби;

доповісти начальнику полігона про готовність до стрільби та отримати дозвіл на відкриття вогню;

після доповіді керівників стрільби на ділянках (дире­ктрисах, містечках, навчальних місцях) про готовність до стрільби впевнитися у відсутності перешкод для стрільби, подати команду на подання звукового сигналу „Слухайте всі" і виставлення на командному пункті відповідного ві­зуального сигналу (вдень - кола червоного кольору зовні­шнього ВСП або прапора червоного кольору, вночі - ліх­таря червоного світла);

надати керівникам стрільби на ділянках (директрисах, вогневих містечках, навчальних місцях) дозвіл на прове­дення стрільб (відкриття вогню) на навчальних об'єктах;

під час стрільби:

стежити за суворим дотриманням вимог безпеки та Курсу стрільб;

у разі порушення вимог безпеки, появи на мішенево­му полі людей, машин або тварин, виникнення пожежі на мішеневому полі, отримання доповіді від начальника ото­чення про порушення вимог безпеки, появи візуального сигналу білого кольору на бліндажі (укритті) або в іншому випадку, передбаченому Інструкцією із заходів безпеки полігона, негайно подати сигнал „Відбій", замінити візуа­льний сигнал на командному пункті та вжити заходів щодо припинення стрільби;

дозволяти у випадках та порядку, визначеному Ін­струкцією із заходів безпеки полігона, вихід особовогоскладу на мішеневі поля під час продовження стрільб на інших навчальних об'єктах;

ужити заходів щодо усунення причин перешкод стрі­льбі відповідно до вимог Інструкції із заходів безпеки по­лігона;

після усунення перешкоди стрільбі подати команду на продовження стрільб;

після закінчення стрільби:

упевнитися, що на всіх дільничних пунктах управлін­ня (командних пунктах) відкриті кола білого кольору зов­нішнього сигнального пристрою;

подати команду на відкриття кола білого кольору зо­внішнього ВСП командного пункту та на подання сигналу „Відбій";

не пізніше ніж через 5 хвилин після закінчення стрільби повідомити РДЦ ОПР;

отримати доповіді від керівників стрільби на ділянках (директрисах, вогневих містечках, навчальних місцях) про результати стрільби;

отримати від керівників стрільб картки обліку снаря­дів (мін, гранат), що не вибухнули (якщо вони видавалися). У разі наявності боєприпасів, що не розірвалися, силами підрозділів, що стріляли, організувати їх пошук та позна­чення;

зробити запис у журналі обліку навчань, стрільб (за­нять) про результати стрільб;

доповісти начальнику полігона про закінчення стрільб, отримати дозвіл на закінчення несення служби оточенням, здати до штабу полігона (начальнику полігона) картки обліку снарядів (мін, гранат), що не вибухнули.

Керівник стрільби на ділянці (директрисі, вогневому містечку, навчальному місці) відповідає за суворе дотри­мання порядку проведення занять, умов виконання вправ стрільб і вимог безпеки тими, хто навчається. Під час стрі­льби йому підпорядковується електрик-оператор дільнично­го пункту управління та всі посадові особи, які призначені для обслуговування стрільби на ділянці.

Він повинен:

до початку стрільби:

знати вимоги Інструкції із заходів безпеки полігона у частині, що його стосується;

отримати інструктаж від старшого керівника стрільби про порядок проведення стрільби, вимоги безпеки, у разі потреби отримати картки обліку снарядів (мін, гранат), що не вибухнули;

прибути з підрозділом, що стріляє, на навчальний об'єкт не пізніше ніж за 30 хв. до початку стрільби, про що доповісти старшому керівнику стрільби;

перевірити готовність навчального об'єкта до занять;

поставити завдання тим, хто стріляє;

довести вимоги безпеки, особливо сигнали припи­нення вогню, та перевірити їх знання тими, хто навчається;

призначити спостерігача на дільничному пункті управління (командному пункті) та поставити йому за­вдання;

перевірити зв'язок зі старшим керівником стрільби (БМ, бліндажами);

під час підготовки до виконання вправ стрільб на плаву перевірити готовність евакуаційно-рятувальної групи;

організувати проведення занять на навчальних міс­цях;

отримати доповідь від спостерігача про результати огляду небезпечної зони, від чергового зв'язківця - про стан зв'язку з БМ (бліндажами), від артилерійського майс­тра (техніка) - про результати огляду озброєння, що засто­совується під час стрільб;доповісти старшому керівнику стрільби про готов­ність до стрільби після того, як чергова зміна тих, хто стрі­ляє, зайняла вихідне положення;

після отримання від старшого керівника стрільби до­зволу на стрільбу подати команду на відкриття півкіл чер­воного кольору зовнішнього ВСП дільничного пункту управління (командного пункту);

подати команду черговій зміні „На зазначені позиції, вперед". Після зайняття тими, хто стріляє, вогневих пози­цій впевнитися у безпеці стрільби, віддати вказівку на по­дання команди „Вогонь";

під час стрільби:

спостерігати за порядком виконання вправ стрільб тими, хто стріляє, керувати показом цілей;

вести облік виконання вправ стрільб особовим скла­дом підрозділу;

вимагати суворого дотримання вимог безпеки та Кур­су стрільб усім особовим складом, що перебуває на ділян­ці;

у разі порушення вимог безпеки, появи на мішенево­му полі людей, машин або тварин, виникнення пожежі на мішеневому полі, появи візуального сигналу білого кольо­ру на командному пункті (бліндажі, укритті) або в іншому випадку, передбаченому Інструкцією із заходів безпеки полігона, негайно подати сигнал „Відбій", замінити візуа­льний сигнал на дільничному пункті управління (команд­ному пункті) і вжити заходів щодо припинення стрільби;

уживати заходів щодо усунення перешкоди стрільбі, при цьому діяти у порядку, визначеному Інструкцією з ви­мог безпеки полігона;

після усунення перешкод для продовження стрільби отримати дозвіл від старшого керівника стрільби;

контролювати ведення обліку снарядів (мін, гранат), що не вибухнули;після закінчення стрільби:

подати команду на відкриття півкіл білого кольору зовнішнього ВСП дільничного пункту управління;

доповісти старшому керівнику стрільби про припи­нення стрільби;

організувати збирання стріляних гільз, огляд БМ, стрілецької зброї та переконатися у відсутності в них боє­припасів і гільз. Перевірити роздавально-здавальну відо­мість боєприпасів (форма 9а) та підписати її особисто, зві­рити відповідність витрати боєприпасів, що вказані у роз­давально-здавальній відомості, з даними відомості обліку результатів виконання навчальних (контрольних, бойових) стрільб;

зробити запис у журналі обліку стрільб (занять) нав­чального об'єкта про результати стрільби та надати ці дані старшому керівнику стрільб;

доповісти старшому керівнику стрільби про наявність снарядів (мін, гранат), що не вибухнули, разом з начальни­ком навчального об'єкта силами підрозділу, що навчався, організувати пошук та позначення вибухонебезпечних предметів, після чого здати старшому керівнику стрільби картки обліку снарядів (мін, гранат), що не вибухнули;

ужити заходів щодо відновлення виведених з ладу під час стрільб (навчань) полігонного обладнання і НТЗ, спо­руд, доріг, ліній електропостачання і зв'язку.

Черговий лікар (фельдшер) призначається зі складу офіцерів (санінструкторів) медичної служби. Він відпові­дає за своєчасне надання першої медичної допомоги та евакуацію поранених до медичного закладу. Йому підпо­рядковується водій санітарного автомобіля.

Він повинен:прибути на санітарному автомобілі не пізніше ніж за 30 хв. до початку стрільби до командного пункту, про що доповісти старшому керівнику стрільби;

перевірити наявність санітарних інструкторів на на­вчальних об'єктах, де проводяться стрільби, їх знання та забезпечення засобами надання першої медичної допомо­ги;

доповісти старшому керівнику стрільби про готов­ність медичного забезпечення стрільби;

під час стрільби:

постійно бути поруч зі старшим керівником стрільби в готовності діяти за його командою;

у разі поранення, травмування або ураження електри­чним струмом особового складу за командою старшого ке­рівника стрільби прибути на місце події для надання пер­шої медичної допомоги;

про стан справ доповісти старшому керівнику стріль­би;

евакуювати постраждалих та доставити їх до лікарсь­кого закладу.

після закінчення стрільби:

вибути до пункту постійної дислокації тільки з дозво­лу старшого керівника стрільби.

 

Начальником пункту бойового постачання при­значається, як правило, старшина роти або підготовлений сержант зі складу підрозділу, що стріляє. Він відповідає за зберігання боєприпасів під час їх перевезення до району занять і під час проведення стрільб, дотримання правил поводження з боєприпасами та підготовку боєприпасів до стрільби, видачу боєприпасів особовому складу і отриман­ня від нього стріляних гільз та невикористаних боєприпа­сів, ведення обліку боєприпасів на пункті бойового поста­чання.Він повинен:

до початку стрільби:

вивчити правила поводження з боєприпасами, що за­стосовуються під час стрільби;

вміти підбирати боєприпаси за ваговими ознаками снарядів;

за вказівкою керівника стрільби на ділянці (директри­сі, вогневому містечку, навчальному місці) розгорнути пункт бойового постачання у підготовлених приміщеннях (під час проведення ТН з БС - у зазначеному місці) відпо­відно до вимог Інструкції про організацію обліку, збері­гання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29.06.05 № 359;

під час стрільби:

видавати боєприпаси черговій зміні тих, хто стріляє, відповідно до роздавально-здавальної відомості боєприпа­сів (форма 9а), яка повинна бути зареєстрована у службі ракетно-артилерійського озброєння військової частини;

спостерігати за дотриманням правил підготовки боє­припасів до стрільби та виконанням вимог безпеки;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка