В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

приймати невикористані боєприпаси та гільзи по­штучно;

після закінчення стрільби:

доповісти командиру підрозділу, що навчався, про кі­лькість використаних боєприпасів, їх залишок, наявність стріляних гільз;

перевірити роздавально-здавальну відомість боєпри­пасів (форма 9а), підписати її особисто в командира під­розділу, що навчався, та керівника стрільби, звірити відпо­відність витрати боєприпасів, що вказані у роздавально-здавальній відомості, з даними відомості обліку результа­тів виконання вправ стрільб;стежити за тим, щоб на пункті бойового постачання не спалювали упаковки від боєприпасів.

Артилерійський технік (майстер) призначається з техніків (старших техніків) підрозділів або спеціалістів з ремонту озброєння. Він відповідає за проведення перевір­ки готовності озброєння БМ до стрільби та своєчасне усу­нення несправностей, що виникли під час стрільби.

Артилерійський технік (майстер) забезпечується ком­плектом інструменту та запасних частин, що призначені для перевірки і ремонту артилерійського та стрілецького озброєння в польових умовах.

Він повинен:

до початку стрільби:

провести огляд озброєння БМ, перевірити готовність озброєння до стрільби та відповідність його дійсного стану актам технічного стану;

доповісти результати огляду керівнику стрільби на ділянці (директрисі, вогневому містечку, навчальному міс­ці);

під час стрільби:

постійно перебувати у визначеному місці та не поки­дати його без дозволу керівника стрільби;

здійснювати контроль за технічним станом озброєн­ня, вживати заходів щодо усунення несправностей, що ви­никли;

після закінчення стрільби:

провести огляд озброєння БМ та доповісти керівнику стрільби на ділянці (директрисі, вогневому містечку, на­вчальному місці) про його результати.

Начальник метеопоста відповідає за визначення ме­теорологічних даних у районі стрільб.

 

Він повинен:за вказівкою керівника стрільби на ділянці (директри­сі, вогневому містечку, навчальному місці) розгорнути

метеопост у зазначеному місці, підготувати до роботи прилади та розпочати визначення метеорологічних даних у районі стрільб (атмосферного тиску, температури повітря, температури зарядів, напрямку вітру відносно до площини стрільби (дирекційний кут) і його швидкості);

під час стрільби:

через визначені проміжки часу доповідати метеоро­логічні дані керівнику стрільби на ділянці (директрисі, во­гневому містечку, навчальному місці) .

Начальник поста освітлення відповідає за безпечне застосування засобів освітлення місцевості та дотримання порядку освітлення відповідно до умов вправ.

Він повинен: напередодні стрільби:

вивчити умови вправ, що будуть виконуватися під час занять;

твердо засвоїти порядок і правила освітлення місце­вості для забезпечення ведення прицільного вогню з різних видів зброї (озброєння);

до початку стрільби:

отримати на пункті бойового постачання засоби осві­тлення згідно з розрахунком;

провести інструктаж особового складу поста освіт­лення щодо вимог безпеки під час застосування засобів освітлення, порядку поводження із засобами освітлення та порядку освітлення місцевості під час занять.

під час стрільби:

за командою керівника стрільби на ділянці застосову­вати засоби освітлення місцевості;

керувати діями особового складу поста освітлення;

після закінчення стрільби:здати невикористані засоби освітлення місцевості та стріляні гільзи до пункту бойового постачання;

доповісти керівнику стрільби на ділянці про резуль­тати роботи поста, кількість використаних засобів освіт­лення, їх здавання до пункту бойового постачання.

Начальник оточення відповідає за проведення огля­ду небезпечної під час стрільби ділянки місцевості, запобі­гання проникненню людей на небезпечну ділянку місцево­сті під час стрільби, підготовку та бездоганне несення служби особовим складом оточення і виконання ним вимог безпеки.

Він повинен:

напередодні стрільби:

знати вимоги Інструкції із заходів безпеки полігона у частині, що його стосується, схему розташування постів оточення і порядок зв'язку з ними, обов'язки посадових осіб оточення;

з'ясувати порядок отримання засобів зв'язку, сигна­льних засобів, забезпечення транспортним засобом тощо;

організувати підготовку особового складу оточення та забезпечення його всім необхідним для несення служби, перевірити готовність до виконання завдань та знання ним функціональних обов'язків;

представити у визначений час особовий склад ото­чення начальнику полігона для перевірки готовності до не­сення служби та інструктажу;

подати під час інструктажу начальнику полігона ви­тяг із наказу командира військової частини (зі стройової частини) про призначення особового складу оточення з ві­дміткою про проходження ним медичного огляду;

отримати від начальника полігона схему руху ото­чення під час висування на пости;у визначений час особисто виставити пости оточення;

уточнити на місцевості завдання тим, хто несе служ­бу, забезпечити їх сигнальними засобами, довести сигнали припинення вогню, встановити і постійно підтримувати з ними радіозв'язок;

під час виставлення постів оточення особисто огля­нути небезпечні ділянки місцевості;

доповісти старшому керівнику стрільби і черговому полігона про виставлення оточення та результат огляду небезпечних ділянок полігона;

поставити завдання спостерігачу старшого керівника стрільби;

під час стрільби:

постійно бути на командному пункті старшого керів­ника стрільби та діяти за його вказівками;

підтримувати постійний зв'язок із постами оточення;

контролювати несення служби спостерігачем старшо­го керівника стрільби;

періодично перевіряти несення служби на постах оточення з дозволу старшого керівника стрільби;

у разі порушення вимог безпеки, появи на мішенево­му полі людей, машин або тварин, виникнення пожежі на мішеневому полі, після подачі сигналу про припинення во­гню постом оточення негайно доповісти про це старшому керівнику стрільби та діяти у порядку, визначеному Ін­струкцією із заходів безпеки полігона;

після закінчення стрільби:

отримати дозвіл від старшого керівника стрільби на зняття постів оточення;

оглянути місцевість, місця несення служби під час руху по маршруту для збору оточення;

доповісти старшому керівнику стрільб (навчань) про закінчення служби оточенням, результати огляду небезпе­чних ділянок полігона та отримати дозвіл на повернення до пункту постійної дислокації.

Військовослужбовець (слухач), що несе службу на посту оточення, відповідає за неухильне виконання вимог Інструкції щодо порядку несення служби на посту оточен­ня, затвердженої командиром військової частини, якому підпорядковано полігон.

Він повинен:

твердо знати і бездоганно виконувати свої обов'язки;

уважно спостерігати за дорученою ділянкою, не допускати без дозволу начальника оточення прохід (проїзд) на територію полігона людей, тварин і транспо­ртних засобів;

не залишати пост без дозволу начальника оточен­ня;

у разі порушення вимог безпеки або в інших випа­дках, що визначені Інструкцією з вимог безпеки поліго­на, негайно доповісти начальнику оточення та подати сигнал про припинення вогню;

підтримувати на посту порядок і дбайливо стави­тися до його обладнання.

Спостерігач відповідає за своєчасне виявлення в сек­торі спостереження сигналів, що встановлені на час стрі­льби, людей, тварин і транспортних засобів; негайне по­відомлення керівника стрільби на ділянці про порушення заходів безпеки тими, хто стріляє, та за ведення обліку сна­рядів (мін, гранат), що не вибухнули.

Він повинен:

до початку стрільби:

оглянути мішеневе поле у визначеному секторі з ме­тою виявлення людей, тварин і транспортних засобів;вивчити порядок дій тих, хто стріляє, та заходів без­пеки;

доповісти керівнику стрільби на ділянці (директрисі, вогневому містечку, навчальному місці) або старшому ке­рівнику стрільби про результати спостереження;

під час стрільби:

бути на дільничному пункті управління (командному пункті), вести спостереження у визначеному секторі;

негайно доповідати керівнику стрільби на ділянці (директрисі, вогневому містечку, навчальному місці) або старшому керівнику стрільби про появу в небезпечній зоні людей, тварин і транспортних засобів, порушення порядку дій тими, хто стріляє, та заходів безпеки, виникнення по­жежі на мішеневому полі та про подання сигналу припи­нення вогню постом оточення;

вести картку обліку снарядів (мін, гранат), що не ви­бухнули, яку він отримує від керівника стрільби на ділянці (директрисі, вогневому містечку, навчальному місці);

після закінчення стрільби:

доповісти керівнику стрільби на ділянці (директрисі, вогневому містечку, навчальному місці) або старшому ке­рівнику стрільби про результати спостереження, поверну­ти картку обліку снарядів (мін, гранат), що не вибухнули.

Усі посадові особи, які керують та обслуговують стрільбу, повинні мати на лівому рукаві пов'язку з білої тканини на напівжорсткій основі завдовжки 30-40 см і завширшки 10 см або білий нагрудний знак. На пов'язку (нагрудний знак) наноситься чорною фарбою або нашивається з тканини напис, наприклад: „Керівник стрі­льби на ділянці".Додаток 2

Округлені дальності прямого пострілу по мішенях курсу стрільб___________

з/п

Види зброї

Номери мішеней, їх висота та дальність прямого пострілу, м

 

 

№ 6,

6а,9а,1 0

№ 9,

9б, 10а,

11а, 13б,14

б, 17б,

19а

№ 7, 11, 12б

№ 8,

8а, 17,

17а

№ 19

№ 13, 13а

№ 14,

14а, 12,

12а

№ 18,

20а, 22, 23, 23а,

23в

 

 

0,5

0,75

1,0

1,5

1,75

2,0

2,35

2,6

1

7,62-мм автомат та ручний кулемет (АКМ, РПК, РПД)

350

400

450

500

-

-

-

600

2

5,45-мм автомат (АК-74) та 7,62-мм ку­лемет Калашникова (КК, ККТ СГМТ)

400

500

550

600

-

-

-

750

3

5,45-мм ручний кулемет (РГ1К-74) та 7,62-мм снайперська гвинтівка (СГД)

400

500

600

650

-

-

-

800

8

РПГ-7

-

150

200

-

300

300

300

350

Примітки:

1 Дальності прямого пострілу по мішенях, яких немає у таблиці, приймаються такими,

що дорівнюють дальностям прямого пострілу по цілях приблизно такої самої висоти.

2 Дальності прямого пострілу для інших видів озброєння та боєприпасів визначаються за відповідними таблицями стрільбиДодаток 3

 

Перелік документації, яка повинна бути на робо­чому місці старшого керівника стрільби, командному пункті військового стрільбища (директрисі, вогневому містечку, ділянці), на дільничному пункті управління (навчальному місці), на пункті бойового постачання

 

На командному пункті старшого керівника стрі­льби:

витяг з Інструкції із заходів безпеки полігона; схема полігона;

інструкція старшому керівнику стрільби;

інструкція начальнику оточення;

схема постів оточення;

схема зв'язку з постами оточення;

схема зв'язку з районним диспетчерським центром обслуговування повітряного руху;

інструкція спостерігачу;

інструкція черговому лікарю (фельдшеру);

інструкції керівників стрільби на військовому стрі­льбищі (директрисах, вогневих містечках, ділянках, навча­льних місцях);

журнал інструктажу керівників стрільби на навча­льних об'єктах (ділянках, навчальних місцях);

журнал обліку навчань, стрільб (занять), які прове­дені на полігоні (стрільбищі, директрисі);

графік використання навчальних об'єктів на тиж­день;

ключ від кришок люків бойових машин, з яких ви­конуються вправи стрільб (один комплект).На командному пункті військового стрільбища (директриси, вогневого містечка):

інструкція з вимог безпеки військового стрільбища (директриси, вогневого містечка);

інструкція керівнику стрільби на військовому стрі­льбищі (директрисі, вогневому містечку);

інструкція артилерійському техніку (майстру);

інструкція спостерігачу;

інструкція черговому зв'язківцю;

інструкція начальнику метеопоста;

інструкція керівнику польотами (на вертолітній ди­ректрисі);

схема навчального об'єкта з позначенням усіх його елементів, обладнання, кордонів тощо;

журнал обліку навчань, стрільб (занять), які прове­дені на стрільбищі (директрисі, вогневому містечку);

ключ від кришок люків бойових машин, з яких ви­конуються вправи стрільб (один комплект);

акти готовності мішеневого поля до виконання вправ стрільб, акти технічного стану техніки (озброєння, зброї), мішені, по яких проводилася пристрілка озброєння БМ (зброя), для стрілецької зброї - перевірочні мішені.

На дільничному пункті управління (навчально­му місці, де проводиться стрільба):

інструкція з вимог безпеки на ділянці (навчальному

місці);

інструкція керівнику стрільби на ділянці (навчаль­ному місці);

інструкція спостерігачу; інструкція черговому зв'язківцю; інструкція артилерійському техніку (майстру); інструкція начальнику поста освітлення; інструкція електрику-оператору;схема ділянки з позначенням усіх її елементів, об­ладнання, кордонів тощо;

варіанти показу цілей (відповідно до умов вправ, що виконуються);

журнал обліку навчань, стрільб (занять), які прове­дені на ділянці (навчальному місці);

ключ від кришок люків БМ, з яких виконуються вправи стрільб (один комплект);

акти готовності мішеневого поля до виконання вправ стрільб, акти технічного стану техніки (озброєння, зброї), мішені, по яких проводилася пристрілка озброєння БМ (зброї), для стрілецької зброї - перевірочні мішені. На пункті бойового постачання:

інструкція начальнику пункту бойового постачання;

правила поводження з боєприпасами;

плакати (малюнки) зі зразками боєприпасів, які до­зволено використовувати на навчальному об'єкті, та їх ма­ркування;

зразок роздавально-здавальної відомості боєприпасів (форма 9а);

витяг з Карного кодексу України про кримінальну ві­дповідальність за крадіжку боєприпасів.Додаток 4

 

БОЙОВІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

 

 

Вид зброї

Найменування характеристик

ПМ

АКМ

АК74

АК-

СУ74У

РПК

РПК74

ПК/ПКТ

свд

Калібр, мм

9

7,62

5,45

5,45

7,62

5,45

7,62

7,62

Кількість нарізів, шт.

4

4

4

4

4

4

4

4

Довжина ствола, мм

93

415

415

206,5

590

590

658/-

620

Початкова швидкість кулі, м/с

315

715

900

735

745

960

825/855

830

Прицільна дальність, м

до 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка