В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

організації бойової підготовки.

2 Для керування стрільбою та її обслуговування, забез­печення вимог безпеки призначити:

старшим керівником стрільби - командира 1-го механі­зованого батальйону підполковника Рудого Є. А.;

керівниками стрільби на ділянках:

№ 1 з виконання 1, 4 ВНС із АК-74 - командира 1-ї ме­ханізованої роти капітана Бобка В.Г., командира 2-ї меха­нізованої роти капітана Шиманського С.Є.;

№ 2 з виконання 1а ВНС із РПГ-7В - заступника ко­мандира 1-ї механізованої роти старшого лейтенанта Ци­бика І.І., командира 1-го взводу 2-ї механізованої роти ста­ршого лейтенанта Шолуденка І. В.;

№ 3 з виконання 2 ВНС із АГС-17 - командира 1-го взводу 1-ї механізованої роти лейтенанта Ходу І.В., коман­дира 2-го взводу 2-ї механізованої роти лейтенанта Со­ву О.Н;

№ 4 з виконання 1а ВНС з озброєння БТР-80 - заступ­ника командира 1-го механізованого батальйону майора Грищенка В.Д.;

начальником оточення - командира 3-го механізовано­го взводу 3-ї механізованої роти лейтенанта Губка М.І.;

особовий склад оточення. - 12 осіб від 3-ї механізованої роти;

черговим фельдшером - фельдшера медичного пункту 1-го механізованого батальйону прапорщика Соколо­ва А.В.;

начальниками пунктів бойового постачання - старшину

1-         ї механізованої роти прапорщика Рися Ю.В., старшину

2-   ї механізованої роти прапорщика Вербовенка В.О.;черговим зв'язківцем - командира відділення КШМ взводу зв'язку 1-го механізованого батальйону сержанта Бойка О.В.;

артилерійським майстром - старшого техніка 2-ї меха­нізованої роти сержанта Воробця В.С.;

начальником поста освітлення - командира 2-го відді­лення 1-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти сержанта Вовка А.І.

3       Заступнику командира військової частини: перевірити готовність особового складу, стан навчаль­ної матеріально-технічної бази підрозділів та організацію проведення занять з вогневої підготовки;

ужити необхідних заходів щодо запобігання порушень правил безпеки під час проведення стрільб.

4  Заступнику командира військової частини з озброєн­ня:

взяти на контроль забезпечення необхідною кількістю боєприпасів відповідно до умов вправ Курсу стрільб;

організувати перевірку технічного стану та правильну експлуатацію озброєння та військової техніки, яка залуча­ється для забезпечення та проведення занять з вогневої пі­дготовки.

5  Заступнику командира військової частини з тилу взя­ти на контроль забезпечення необхідною кількістю палив­но-мастильних матеріалів для озброєння та військової тех­ніки, яка залучається для забезпечення та проведення за­нять з вогневої підготовки.

6  Начальнику автомобільної служби військової частини спланувати:

автомобіль УРАЛ-4320 в/н 0001 А1 для перевезення особового складу оточення від роти матеріального забез­печення;

санітарний автомобіль ГАЗ-66 в/н 0002 А1 від 1-го ме­ханізованого батальйону;автомобіль УРАЛ-4320 в/н 0003 А1 для перевезення боєприпасів від роти матеріального забезпечення.

7   Начальнику служби ракетно-артилерійського озбро­єння військової частини забезпечити проведення занять з вогневої підготовки необхідною кількістю боєприпасів ві­дповідно до умов виконання Курсу стрільб.

8   Начальнику полігона інструктаж старшого керівника стрільби, чергового лікаря та особового складу оточення провести о 17.00 03.04.10 у класі полігона.

9   Старшому керівнику стрільби інструктаж керівників стрільби на ділянках провести безпосередньо перед почат­ком стрільби на центральному командному пункті.

 

10 Контроль за виконанням наказу покласти на заступ­ника командира військової частини.

11 Наказ довести до всього особового складу в частині, якої це завдання стосується.

 

Командир військової частини А-0000
полковник                     В.Ш. Ісмаілов

 

„_"        2010 рокуДодаток 8 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини

 

(в. звання, прізвище, ініціали)
„____ "_____________ 2010 р.

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

(план-конспект) для проведення заняття зі стрілецької зброї та вогневої підготовки

 

Тема: організація і методика проведення практичних занять.

Заняття: організація і методика проведення практич­них занять зі стрілецької зброї та вогневої підготовки (виконання вправ зі стрілецької зброї).

 

Навчальна та виховна мета:

1    Навчити офіцерів, слухачів організації та прове­денню занять зі стрілецької зброї та вогневої підготовки.

2    Відпрацювати практичні рекомендації з проведення практичного заняття зі стрілецької зброї та вогневої підго­товки.

3    Виховувати відповідальність за якість проведення занять та виконання заходів безпеки.

Час:      4 години (180 хв.).

Місце:  стрільбище навчального полігона.

Вид занять: практичне.

Навчальні групи: особовий склад 2-ї батареї.Навчально-матеріальне забезпечення:

1    Обладнання, технічні засоби військового стрільби­ща.

2    Плащ-намети.

3    Сигнальні прапорці.

4    Приладдя для чищення зброї.

5    Указки.

6    Плакати.

7    Списки особового складу.

8    Документація. (плани занять, витяги з наказів, ін­струкції, відомості та ін.).

9    Екіпірування особового складу: форма одягу -польова, протигаз, фляга з водою, мала саперна лопата (у слухачів), шоломи, бронежилети; для офіцерів (командирів підрозділів) - без малої саперної лопати.

10  Гільзоуловлювачі.

 

 

Література

1   Порадник зі служби військ полігонів ЗС України.

2   Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин (КС СЗ і БМ - 09) для підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, Повітряних Сил та Військово-морських Сил Збройних сил України. К.: Видавництво

Варта", 2009. -185с.

3  Керівництво по 5,45-мм автомату Калашникова

(АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) і 5,45-мм кулемету Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н).

4   Настанова зі стрілецької справи.-М.: Військове ви­давництво, 1982. - 656 с.

Статути Збройних сил України.-К.: Видавництво ЗАТ "ВІПАЛ", 2004. - 498 с.Організаційно-методи чні вказівки

1    Під час підготовки до практичного заняття зі стрі­лецької зброї та вогневої підготовки рекомендовано корис­туватись зазначеною літературою.

2    Підготовчі вправи та вправи навчальних стрільб виконуються відповідно до умов ведення наступального і оборонного бою.

3    Вправи навчальних стрільб відпрацьовуються не менше 2-х разів на місяць.

4    Згідно із розкладом занять відділення служби військ складає наказ про проведення стрільб.

5    Керівник заняття складає план для проведення за­няття, який може включати тактичну обстановку, схему навчальних місць, порядок оцінки, умови виконання впра­ви, ТТХ стрілецької зброї.

6    Помічники керівника заняття складають часткові плани помічників керівника заняття на навчальних місцях та на напрямках стрільби.

7    Особовий склад вивчає умови та оцінку виконання вправи, складає залік зі знання заходів безпеки, готує осо­бисте екіпірування.

8    Боєприпаси отримуються в день виконання навча­льних стрільб, для чого подаються заявка та витяг з наказу. Разом з боєприпасами отримується роздавально-здавальна відомість, яка здається на склад разом із гільзами після стрільби.

Після приїзду на полігон керівник проходить ін­структаж у начальника полігона. Начальнику полігону ке­рівник віддає один примірник виписки з наказу та один примірник списків осіб, що склали заліки із заходів безпе­ки під час проведення навчальних стрільб.
I Вступна частина (15 хв.)

1  Перевірити наявність офіцерів та слухачів, їх зов­нішній вигляд, матеріальне забезпечення, готовність на­вчальних місць та військового стрільбища.

2  Оголосити тему заняття, навчальну мету та навча­льні питання.

3  Вступне слово.

Аналіз досвіду виконання завдань за призначенням підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України у миротворчих операціях у сучасних збройних конфліктах, зміна поглядів на ведення сучасного загальновійськового бою змушують ввести у практику підготовки особового складу і підрозділів додаткові, нові вправи зі стрільб, які найбільше відповідають вимогам сучасності. Актуальність заняття полягає в удосконаленні офіцерським складом та курсантами організації та проведення навчальних стрільб зі стрілецької зброї.II Основна частина (120 хв.) Перше навчальне питання (15 хв.)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБ

На підставі розкладу занять складається наказ по ін­ституту, який включає час, місце проведення заняття, пе­релік посадових осіб, які залучаються до його проведення, вказівки начальнику служби РАО на видачу боєприпасів, начальнику полігона - на проведення інструктажу посадо­вих осіб у день стрільб, перелік осіб, які здійснюють конт­роль за виконанням заходів безпеки та підтримання війсь­кової дисципліни та виконання вимог даного наказу. Напе­редодні занять необхідно здійснити перевірку зброї та привести її до нормального бою. Видача зброї здійснюєть­ся на підставі розкладу занять у день виконання стрільб; кожному курсанту видається зброя, яка за ним закріплена. На всіх заняттях з вогневої підготовки з виконання вправ стрільб повинні бути перевірочні мішені, які повинні зна­ходитися у керівника стрільби.

Виконання вправ стрільб із не приведеної до норма­льного бою зброї забороняється.

Положення для стрільби (спосіб ведення вогню) під час виконання вправ визначається на вибір тих, хто навча­ється, якщо в умовах вправ немає інших вказівок.

Підготовка військового стрільбища проводиться си­лами та засобами полігона та військових частин.

Відповідність за своєчасну та якісну підготовку стрі­льбища несе начальник полігона, а об'єктів, що не входять до складу полігона, - командир (начальник), якому об'єкт підпорядковується.

Не пізніше ніж за 1-2 доби до початку стрільби ко­мандир військової частини (підрозділу) зобов'язаний пред­ставити начальнику полігона заявку на підготовку мішене­вого поля відповідно до умов вправи, що буде виконува-Усі роботи щодо підготовки навчальних об'єктів до стрільби закінчуються не пізніше ніж за одну годину до початку заняття.

Про готовність обладнання військового стрільбища до стрільби начальник навчального об'єкта доповідає кері­внику заняття (стрільби). На контрольні заняття, підсумко­ві перевірки (інспекції) оформляється акт готовності об'єкта, який повинен знаходитися у керівника стрільби.

Військове стрільбище обладнується відповідно до вимог Посібника зі служби полігонів Збройних сил Украї­ни та Альбому схем навчальних об'єктів та полів полігонів Збройних сил України.

Крім того, на військовому стрільбищі на глибину до 200-300 м мішеневого поля влаштовуються укриття та споруджуються макети різних місцевих предметів (камені, колоди, колодязі, огорожі та ін.), що дозволяють викорис­товувати їх особовим складом під час виконання вправ стрільб для укриття та маскування, не обмежуючи можли­вості ведення вогню з усіх видів зброї.

Рубіж відкриття вогню - лінія, після досягнення якої дозволяється стрільба. Рубіж відкриття вогню повинен розташовуватись на віддаленні від вихідного рубежу не ближче 10 м.

 

Друге навчальне питання (75 хв.)

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБ, ВИКОНАННЯ ВПРАВ НАВЧАЛЬНИХ СТРІЛЬБ Підрозділ прибуває на військове стрільбище не піз­ніше ніж за 30 хвилин до початку стрільби. Цей час вико­ристовується для перевірки зброї на розрядженість, органі­зації занять на навчальних місцях, перевірки роботи полі­гонного обладнання мішеневого поля та огляду мішеней; перевірки зв'язку старшого керівника стрільби з керівни­ками стрільби на ділянках, з навчальними місцями, на яких буде проводитися стрільба, а також для перевірки готовно­сті зброї до стрільби.

При проведенні занять з вогневої підготовки та під час виконання вправ стрільб дотримуються такого поряд­ку. З початком заняття командир підрозділу, що стріляє:

-    оголошує тему, мету, порядок проведення заняття;

-    вказує навчальні місця (додаток) та порядок взає­модії з керівниками стрільби на ділянках (навчальних міс­цях, де проводиться стрільба), час початку та закінчення стрільби;

-    перевіряє знання особами, що навчаються, основних положень Курсу стрільб та вимог заходів безпеки при стрільбі, доводить до тих, хто навчається, метеодані;

-    після доведення завдань дає команду на зайняття підрозділом зазначених навчальних місць.

Курсанти, отримавши боєприпаси, оглядають їх, спо­ряджають патронами магазини, укладають магазини (стрі­чки) в сумки та під керівництвом командира відділення (старшого зміни) прямують у вихідне положення.

Переконавшись у готовності курсантів і у безпеці стрільби, старший керівник стрільби дає розпорядження на подачу сигналу „ВОГОНЬ".

Із зайняттям підрозділом зазначеної ділянки керівник стрільби:

-    доводить тему, мету (за необхідності) і порядок проведення заняття;

-    вказує на місцевості вихідне положення, рубежі відкриття та припинення вогню, основні та небезпечні на­прямки стрільби, напрямок руху, порядок зайняття та змі­ни рубежу, рубежі припинення вогню та повернення у ви­хідне положення;

-    визначає порядок взаємодії з керівниками на навча­льних місцях, де буде проводитися стрільба;перевіряє знання курсантами основних положень Курсу стрільб, умов виконуваної вправи та вимог заходів безпеки при стрільбі;

-    ставить командирам взводів (відділень), що стріля­ють, бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні.

Вказувати курсантам місця розташування цілей та порядок їх показу забороняється.

Після сигналу „ВОГОНЬ" за командою керівника стрільби на ділянці „До бою!" курсанти готуються до стрі­льби, заряджають зброю та доповідають: „Курсант такий-то до бою готовий". Після отримання завдання спостеріга­ють у вказаному секторі обстрілу, самостійно виявляють та уражають цілі з положень для стрільби, передбачених умо­вами вправи.

У ході виконання вправи керівник стрільби на ділянці спостерігає за діями курсантів, керує показом цілей та оці­нює курсантів. Керівнику забороняється втручатися в дії стріляючого, якщо вони не порушують вимог безпеки.

Після закінчення виконання вправи стріляючі допові­дають „Такий-то стрільбу закінчив" і ставлять зброю на запобіжник. За командою керівника стрільби на ділянці „СТІЙ, РОЗРЯДЖАЙ" (під час стрільби з місця) або „ПРИПИНИТИ ВОГОНЬ, РОЗРЯДЖАЙ" (під час вико­нання вправи на ходу) ті, що стріляють, розряджають зброю і доповідають „Такий-то, зброя розряджена, постав­лена на запобіжник". Керівник стрільби на ділянці, підхо­дячи до стріляючих, оглядає зброю, за необхідності подає команду „Встати, середина, рядовий Губко, до середини (ліворуч, праворуч) зімкнись", „Зброю до огляду" і після огляду зброї повертає зміну (пару, обслугу, групу) у вихід­не положення, дає розпорядження замінити на дільнично­му пункті управління червоний прапор білим (відкрити бі­лі півкола ВСП) та заслуховує доповідь кожного того, хто навчається, про його дії під час виконання вправи, проспостереження за результатами стрільби, витрату боєпри­пасів, несправності та затримки під час стрільби. Форма доповіді: „Товаришу капітан, рядовий Грищенко викону­вав бойове завдання зі знищення противника в зазначено­му напрямку (секторі стрільби). У ході бою спостерігав: -

кулеметна обслуга, дальність___ , приціл___ , у центр (під

обріз) - уражений (не уражений);... боєприпаси витрачені

повністю (неповністю, залишилося___ патронів), затримок

при стрільбі не було (були___ )".

Заслухавши доповіді тих, хто навчається, керівник стрільби робить короткий розбір виконання вправи, оцінює кожного стріляючого. Результати стрільби заносить у ві­домості обліку результатів виконання вправи зі стрільб. Наказує зібрати гільзи, перевірити зброю, магазини, сумки для магазинів, за необхідності оглядає мішені, потім про­водить розбір з усім особовим складом та доводить загаль­ну оцінку виконання вправи.

Під час проведенні стрільби з використанням інфор­мації про ураження цілей огляд мішеней не проводиться.

У ході виконання вправ стрільб керівник стрільби на ділянці повинен знаходитися при стрільбі - вдень не бли­жче 15 м від стріляючого, вночі не ближче 5 м;

Показ кожної наступної цілі проводиться, як правило, після закінчення показу попередньої цілі. Варіанти показу цілей для кожної зміни тих, хто навчається, визначаються керівником стрільби на ділянці або особою, що перевіряє.

Вправа виконується вдруге (повністю або боєприпа­сами, що залишилися) у випадках:

якщо при виконанні вправи були поломки, несправ­ності та затримки, які не можна було виявити перед стрі­льбою та усунути під час стрільби;

якщо стрільба не велася, була припинена через відмо­ву в роботі мішеневого обладнання;

якщо у ході стрільби ціль зникла (упала), ранішевстановленого часу була збита, але при огляді її ураження не було встановлене, а боєприпаси для стрільби по ній ку­рсант витратив не повністю; у тому випадку, коли курсант витратив боєприпаси не повністю зі своєї вини, виконання вправи оцінюється за результатами ураження цілей.

Порядок повторної стрільби визначає керівник стрі­льби (старший керівник стрільби) або той, хто перевіряє. При повторній стрільбі показуються всі цілі, які передба­чені умовами вправ, але в іншій послідовності, незалежно від того, повністю виконується вправа або тільки боєпри­пасами, що залишилися. В останньому випадку курсант обстрілює ту ціль, по якій він не вів вогонь при першій стрільбі, а по інших цілях тільки позначає ведення вогню.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка