В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Курсанти, які не виконали вправу стрільб, допуска­ються до повторного виконання цієї вправи за рішенням керівника стрільби на ділянці. У ході перевірок та контро­льних занять повторне виконання вправи з метою підви­щення оцінки забороняється.

 

Третє навчальне питання (15 хв.) УМОВИ ВИКОНАННЯ ТА ОЦІНКА ВПРАВИ

Вправи навчальних стрільб ( ВНС) 1-а ВНС

Стрільба з місця по нерухомим цілях

Ціль:

стрілець, що обороняється, - грудна фігура (мі-шень№6), що з'являється на 50 с;

кулеметна обслуга (мішень №10а), що з'являється на

40 с;

атакуючий стрілець - ростова фігура (мішень №8), що з'являється на 30 с;кулями.

Положення для стрільби: вправа виконується по­слідовно з різних положень, у тому числі:

лежачи із-за укриття (пеньок,камінь, вирва тощо) - з автомата та снайперської гвинтівки;

лежачи із-за укриття з сошки - з кулеметів;

з коліна - з автомата, снайперської гвинтівки та руч­ного кулемета;

стоячи - з автомата та ручного кулемета.

Час на стрільбу: 2 хв. 10 с.

Оцінка:

„відмінно" - уразити 3 цілі; „добре" - уразити дві цілі; „задовільно" - уразити одну ціль.

Особливості виконання вправи

Під час виконання вправи стрільбу вести з однієї во­гневої позиції. Зміна положення для стрільби здійснюється за командою стрільби на ділянці.1-б ВНС

Стрільба з місця по нерухомій та рухомих цілях Цілі:

атакуюча група піхоти - дві ростові фігури (мішень №8) на фронті не менше 3 м, що рухаються під кутом 15-20о до площини стрільби зі швидкістю 2-3 м/с на ділянці

60 м;

кулеметна обслуга (мішень №10а), що з'являється на

30с;

група піхоти, що відходить, - дві ростові фігури (мі­шень №8) на фронті не менше 3 м, що рухається під кутом 15-25о до площі стрільби зі швидкістю 2-3 м/с на ділянці

60 м.

ми кулями.

Положення для стрільби: вправа виконується з різ­них положень, у тому числі:

лежачи із-за укриття (пеньок, камінь, вирва тощо) - з автомата та снайперської гвинтівки (по атакуючій (тій, що відходить) групі піхоти);лежачи із-за укриття з сошки - з кулеметів; з коліна - з автомата, снайперської гвинтівки (по ку­леметній обслузі - мішень №10а). Оцінка:

„відмінно" - уразити три цілі;

„добре" - уразити дві цілі, у тому числі ціль, що руха­ється;

„задовільно" - уразити одну ціль, що рухається.

Особливості виконання вправи

Зміну положення для стрільби здійснює той, хто стрі­ляє, самостійно залежно від цілі, що з'являється . Режим вогню на вибір того, хто навчається, з кулеметів - чергами.

 

Четверте навчальне питання (20 хв.)

ВИМОГИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБ

Командири частини і підрозділу несуть повну відпо­відальність за чітке виконання підлеглими заходів безпеки під час стрільби.

Кордони стрільбища позначаються на місцевості зна­ками: „СТІЙ СТРІЛЯЮТЬ", „ПРОЇЗД ,ПРОХІД ЗАБОРО­НЕНО". На кожному стрільбищі повинні бути інструкції із заходів безпеки.

1 Безпека при стрільбі забезпечується чіткою органі­зацією стрільб, точним дотриманням правил та вимог без­пеки, високою дисциплінованістю усіх військовослужбов­ців.

На стрільбищі з урахуванням особливостей та місце­вих умов розробляється та вивішується на командному пу­нкті інструкція щодо вимог заходів безпеки, яку повинен твердо знати особовий склад підрозділу, що виводиться на стрільбу.

Особовий склад, який не засвоїв правила та вимоги заходів безпеки, до стрільби та обслуговування стрільби недопускається.

2   Кожний військовослужбовець повинен беззапереч­но та точно виконувати всі правила та вимоги заходів без­пеки при стрільбі.

Командир частини та командир підрозділу несуть по­вну відповідальність за точне виконання встановлених правил та вимог заходів безпеки підлеглим особовим скла­дом.

3   Перед проведенням стрільб: підрозділи інституту наказом (а населення через місцеві органи влади) повинні бути сповіщені про час проведення стрільб, про заборону проходу та проїзду по території полігону з оформленням запису у журналі оповіщення.

4   Мішеневе поле перед стрільбою повинно бути оглянуте та з його території повинні бути усунені люди, тварини і транспорт.

Для забезпечення безпеки перед кожною стрільбою виставляється оточення.

5   Пересування на полігоні дозволяється лише по до­рогах та у районах, які позначені начальником полігону.

6   Для контролю за безпекою стрільби та діями тих, хто стріляє, та для своєчасного попередження про появу людей, тварин і транспорту на мішеневих полях організу­ється спостереження.

Спостерігачі забезпечуються оптичними приладами (біноклями, стереотрубами) та планшетами.

7   Дозвіл на відкриття вогню на військовому стріль­бищі дає старший керівник стрільби.

Ведення вогню дозволяється тільки після підняття на всіх ділянках та командному пункті червоних прапорів

(ВСП).

8   Стрільба негайно припиняється за командою керів­ника або самостійно кожним, хто стріляє, у випадках:

- появи людей, тварин та машин на мішеневому по­лі, низько літаючих апаратів, вертольотів над районом стрільби;

-       доповіді або подання встановленого сигналу з по­ста оточення про небезпеку продовження стрільби:

-       якщо піднятий білий прапор (ВСП, ліхтарі) на ко­мандному пункті;

-       виникнення пожежі на мішеневому полі та на те­риторії полігона;

-       втрати орієнтування тими, хто стріляє.

Для негайного припинення вогню усіма тими, хто стріляє, подається команда: „Стій. Припинити вогонь!" та виставляється білий прапор (ВСП, ліхтар) замість чер­воного.

За командою „Стій. Припинити вогонь!" ті, хто

стріляє, припиняють вогонь. Зброя розряджається.

9   Зброю дозволяється заряджати тільки після прохо­дження рубежу відкриття вогню.

10 На рубежі припинення вогню зброя розряджається, проводяться контрольні спуски, після чого доповідають керівнику стрільби: „Такий-то. Зброю розряджено".

11 Категорично забороняється:

-            заряджати зброю бойовими та холостими набоя­ми (також бойовими та інертними гранатами) до сигналу „Вогонь" (команди керівника, командира);

-            направляти зброю на людей, у бік або у тил стрі­льбища незалежно від того, заряджена вона чи ні;

-       відкривати та вести вогонь з несправної зброї, не­справними набоями; за межі небезпечних напрямків стрі­льби; при піднятому білому прапорі на командному (діль­ничному) пункті; по бліндажах, незалежно від того, знахо­дяться у них люди чи ні, а також по інших спорудах (ви­шках, тригонометричних пунктах та декоративному обла­днанню); після втикання ствола зброї у ґрунт або пере­шкоду;залишати будь-де заряджену зброю або передавати її іншим особам;

-       проводити стрільбу з автомата з приладом для без­звучної та безполуменевої стрільби (ПБС) звичайними па­тронами.

 

Завершальне слово

На даному занятті ми розглянули загальний порядок проведення стрільб; організацію проведення стрільб; умо­ви виконання та оцінку вправи; вимоги безпеки під час проведення стрільб. Знання цього матеріалу дасть вам мо­жливість свідомо і правильно організувати та провести практичне заняття зі стрілецької зброї та вогневої підгото­вки, а від цього значною мірою залежить ефективність проведення стрільб.

Відповісти на запитання військовослужбовців.

 

III Заключна частина (25 хв.)

1  Підбити підсумок заняття (оцінка виконання вправи підрозділом, позитивне в ході заняття, недоліки (особлива увага приділяється порушенню заходів безпеки, якщо вони мали місце на занятті)).

2  Відповісти на запитання.

3  Завдання до самостійної роботи.

 

Заступник командира частини

(військове звання)                                (прізвище, ініціали)

„          "           2010 р.9
Додаток 11

Алгоритм перевірки бою стрілецької зброї та приведення її до нормального боюПильно оглянути зброю і якщо не­обхідно - відре­монтувати

Підготувати і вста­новити перевірочну мішень на встанов­лену дальність


Встановити прицілІ

Повторити стрільбу


ні


Чотири пробоїни (чи три за однією відда­леною) входять у встановлений габарит

 

Правильно та одна­ково прицілюючись, зробити чотири по­одинокі пострілитакЧотири пробоїни (чи три за однією відда­леною) входять у встановлений габарит


так


З'ясувати серед­ню точку влу­чення СТВ

СТВ відхилилась від контрольної точки не більше, ніж на вста­новлену величинуні


ніВідправити зброю до ре­монтної майс­терні

Результати стрільби за­нести в кар­тку якісного стану авто­мата (гвин­тівки, кара­біна)

Зброю приве­дено до нор­мального бою

І

Для кулеметів додатково

 

 

Провести ре­гулювання мушки

1Результати стрільби зане­сти до форму­ляра


Бій кулемета визнається нормальним, якщо зазначе­на в таблиці кількість про­боїн вміщується у вказаний габарит та СТВ при цьому

відхиляється від КТ не бі­льше, ніж на допустиму ве­личину

Виконати стрільбу ав­томатичним вогнем вказаною кількістю черг, витрачаючи пев­ну кількість патронівСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.   Колесніков В.О. Управління повсякденною діяль­ністю підрозділів у мирний час: підручник /В.О. Колесні­ков та ін. - Суми: Вид-во „Слобожанщина", 2001. - 483 с.

2.   Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин (КС СЗ і БМ - 09) для підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, Повітряних Сил та Військово-морських Сил Збройних сил України. - К.: Вид-во „Варта", 2009. - 185 с.

3.   Свідлов Ю.І. Посібник для випускника ВВНЗ з ор­ганізації повсякденної діяльності підрозділів: посібник /Ю.І. Свідлов та ін. - Суми: Вид-во СумДу, 2005. - 422 с.

4.   Свідлов Ю.І. Організація і проведення вогневої підготовки: навчальний посібник /Ю.І. Свідлов та ін - Су­ми: Вид-во СумДУ, 2007. - 320 с.

5.   Статути Збройних сил України. - К.: Вид-во „Вар­та", 2004. - 499 с.

6.   Правила стрельбы из стрелкового оружия и грана­тометов. - М.: Воениздат, 1972. -135 с.

7.   Наставление по стрелковому делу. - М.: Воениз-дат, 1985. - 640 с.

8.   Руководство по ночным прицелам к стрелковому оружию и ручным гранатометам. - М.: Воениздат, 1986. -

231 с.

9.      Кривошеєв О.В. Вогнева підготовка: посібник /О.В. Кривошеєв. - Харків: ХВУ, 2001. - 130 с.

10.  Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова

(АК-74, АКС-74, АК-74А, АКС-74А) и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова (РКК-74, РККС-74, РКК-74А,

РККС-74А). - М.: Воениздат, 1976. - 75 с.

11. Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова

укороченному АКС-74У (АКС-74УН2). - М.: Воениздат,

12.  1986. - 48 с.Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова. - М.: Воениздат, 1982. - 64 с.

13.  Наставление по стрелковому делу. Ручные грана­ты. - М.: Воениздат, 1981. - 68 с.

14.  Шаповалов О.О. Словник ракетних і артилерійсь­ких термінів /О.О. Шаповалов та ін. - Суми: СВАКУ,

2001. - 262 с.Навчальне видання

 

Ляпа Микола Миколайович Петренко Валентин Миколайович Судніков Олександр Іванович та ін

 

 

 

 

 

Вогнева підготовка

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Художнє оформлення обкладинки Л.В Петренко Редактор Н.В.Лисогуб Комп'ютерне верстання В.Є. Житника

 

 

 

Формат 60х84/16. Ум.друк.арк. ,   Обл.-вид. арк. , Тираж 300 пр. Зам №

 

 

 

Видавець і виготовлювач Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка