В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

-   приклад і пістолетна рукоятка - призначені для зруч­ності дій автоматом під час стрільби;

-   затворна рама з газовим поршнем - призначена для приведення в дію затвора і ударно-спускового механізму;

-   затвор - призначений для досилання патрона в патрон­ник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля і викидання гільзи із патронника;

-   зворотній механізм - призначений для повернення за­творної рами з затвором в попереднє положення;

-   газова трубка зі ствольною накладкою - призначена для направлення руху газового поршня та захисту рук кулемет­ника від опіків під час стрільби;

-   ударно-спусковий механізм - призначений для спуску курка з бойового взводу, нанесення удару по ударнику, забезпе­чення ведення автоматичного або поодинокого вогню, припи­нення стрільби і поставлення на запобіжник;

-           цівки - призначена для зручності дій та для захисту руккулеметника від опіків під час стрільби;

- магазин - призначений для розміщення патронів і по­дання їх у ствольну коробку;

 

Розбирання та збирання кулемета

Порядок неповного розбирання кулемета:

-         відокремити магазин;

-         перевірити відсутність патрона в патроннику, зробити конт­рольний спуск;

-         вийняти пенал із приладдям;

-         відокремити шомпол;

-         відокремити вогнегасник;

-         відокремити кришку ствольної коробки;

-         відокремити зворотний механізм;

-         відокремити затворну раму із затвором;

-         відокремити затвор від затворної рами;

-         відокремити газову трубку зі ствольною накладкою.

 

Порядок збирання автомата:

-         приєднати газову трубку зі ствольною накладкою;

-         приєднати затвор до затворної рами;

-         приєднати затворну раму з затвором до ствольної коробки;

-         приєднати повертаючий механізм;

-         приєднати кришку ствольної коробки;

-         спустити гачок з бойового взводу і поставити на запобіж­ник;

-         приєднати вогнегасник;

-         приєднати шомпол;

-         поставити пенал в гніздо приклада;

-         приєднати магазин до кулемета.

 

 

Принцип роботи частин і механізмів кулемета ґрунтується на використанні енергії порохових газів, які відводяться через отвори в каналі ствола.


ЗАТРИМКИ ПІД ЧАС СТРІЛЬБИ

Затримки та їх харак­теристика

Причини затримки

Заходи усунення

Не подання патронів. Затвор у передньому положенні, але пост­ріл не відбувся, а в патроннику немає па­трона

1   Забруднення або не­справність магазина

2   Несправність заскоч­ки магазина

1 Перезарядити кулемет

1   продовжити стрільбу.

2   Під час повторної за­тримки замінити мага­зин.

Відправити кулемет на ремонт

Патрон кулею утика­ється у казенний зріз ствола, рухомі части­ни зупинилися в се­редньому положенні

Несправність магазина

Утримуючи рукоятку затворної рами, видали­ти патрон і продовжити стрільбу. Якщо повто­рюється затримання -змінити магазин

Затвор у передньому положенні, патрон у патроннику, курок спущений - постріл не відбувся

1   Несправність патрона

2   Несправність ударни­ка або ударно-спускового механізму; забруднення або засти­гання мастила (відсут­ній або малий удар по капсулю)

3   Заклинення ударника в затворі

1   Перезарядити кулемет та продовжити стрільбу.

2   Якщо затримка повто­рюється, оглянути і прочистити ударник та ударно-спусковий меха­нізм

3   Відділити ударник від затвора і прочистити отвір

Гільза у патроннику, наступний патрон упирається в неї ку­лею, рухомі частини зупинилися в серед­ньому положенні

1   Брудний патрон або забруднення патронни­ка

2    Забруднення або не­справність екстрактора чи його пружини

1  Відвести рукоятку за­творної рами назад і утримувати її в задньо­му положенні, відділити магазин та вийняти пат­рон.

2   Оглянути та очистити екстрактор від бруду

9-мм пістолет Макарова

9-мм пістолет Макарова є особистою зброєю нападу і захисту, призначеною для ураження противника на корот­ких відстанях [12].

б)

 

 

 

 

 

 

 

Тактико-технічні характеристики 9-мм пістолета Макарова

 

Маса пістолета із спорядженим магазином, г 810 Маса пістолета з магазином без патронів, г 730

Довжина пістолета, мм                                                    161

Висота, мм                                                                    126,75

Довжина ствола, мм                                                           93

Убивча дальність, м              до 350Ефективна стрільба, м           до 50

Початкова швидкість кулі, м/с                                       315

Бойова швидкість стрільби, пострілів/хв                        30

Ємність магазина, патронів                                                8

Калібр, мм                                                                             9

Кількість нарізів у стволі                                                     4

 

Основні частини і механізми пістолета:

-   рамка - призначена для з'єднання всіх частин і механі­змів;

-   ствол - призначений для направлення польоту кулі;

-   спускова скоба - призначена для запобігання від випад­кового натиску спускового механізму;

-   затвор - призначений для досилання патрона в патрон­ник; запирання каналу ствола під час пострілу; викидання стрі­ляної гільзи (патрона); зведення курка;

-   викидувач - призначений для утримання гільзи (патро­на) до її зустрічі з відбивачем;

-   ударник - призначений для нанесення удару по капсу­лю;

-   захисник - призначений для запирання затвора із рам­кою, обмеження руху гачка (вперед і назад), зняття гачка з бо­йового взводу і утримання ударника;

-   повертаюча пружина - призначена для повернення за­твора в кінцеве переднє положення;

-   рукоятка - призначена для утримання пістолета в руці;

-   затворна затримка - призначена для утримання затвора в задньому кінцевому положенні після використання всіх пат­ронів у пістолеті і під час огляду зброї;

-   магазин - призначений для розміщення і подачі патро­нів.

 

Призначення частин ударно-спускового механізму

-   гачок - призначений для нанесення удару по ударнику;

-    шептала з пружиною - призначене для утримання гачка у бойовому та запобіжному положенні;
бойова пружина - призначена для приведення в дію га­чка і спускової тяги з важелем взводу;

-    засувка бойової пружини - призначена для кріплення бойової пружини до основи рукоятки пістолета;

спускова тяга з важелем взводу і спусковий гачок -призначені для зпуску гачка з бойового положення, а також для взведення і зняття його з бойового положення під час стрільби самозведенням.
Розбирання та збирання пістолета

 

Порядок неповного розбирання пістолета:

-          утримувати зброю в безпечному напрямку;

-          вийняти магазин;

-          вимкнути запобіжник і перевірити, чи немає патрона в патроннику;

-          відвести спускову скобу вниз, нахилити її вліво і відо­кремити затвор;

-          зняти зворотну пружину;

-          поставити на місце спускову скобу;

-          утримуючи голівку курка, поставити його на запобіж­ник.

 

Збирання після неповного розбирання:

-             відділити зворотну пружину і поставити гачок у бо­йове положення;

-             приладнати затвор, включити запобіжник і повернути спускову скобу на початкове місце;

вставити магазин в основу рукоятки пістолета, уві­мкнути запобіжник.Порядок виконання повного розбирання:

-         провести неповне розбирання;

-         відділити такі деталі: шептала з пружиною і затворну затри­мку; рукоятку із гвинтом; засувку бойової пружини; гачок; спу­скову тягу з важелем зведення; спусковий гачок;

-         розібрати затвор;

-         розібрати магазин.


Збирання виконується у зворотному порядку.2.2 Зберігання, догляд, чищення та змащування зброї

 

Догляд за автоматом (кулеметом) та його зберігання

Чищення та змащування стрілецької зброї проводить­ся під безпосереднім керівництвом командира відділення. Він зобов'язаний:

-      визначити ступінь розбирання зброї (неповне або повне);

-      перевірити справність приладдя та якість матеріа­лів для чищення;

-      перевірити правильність та якість чищення і дати дозвіл на змащування і збирання;

-      перевірити правильність змащування та збирання зброї [4, 7].

Автомат (кулемет) повинен знаходитись у повній справності і бути готовим до дії. Це досягається своєчас­ним і умілим чищенням і змащуванням, дбайливим пово­дженням і правильним зберіганням автомата (кулемета) [10].

Чищення автомата (кулемета), що знаходиться в під­розділі, проводиться:

-      під час підготовки до стрільби;

-      після стрільби бойовими і холостими патронами негайно після закінчення стрільби на стрільбищі (у полі), під час цього чистяться і змащуються канал ствола (ство­льна коробка), газова камера, газова трубка, газовий по­ршень, затвор і рама затвора. Після повернення зі стрільб або навчання здійснюється остаточне чищення автомата (кулемета), потім воно повторюється протягом наступних трьох-чотирьох днів;

-      після наряду і занять у полі без стрільби - після по­вернення з наряду або занять;

у бойовій обстановці і на тривалих навчаннях -щодня в періоди між бойовими діями і під час перерв нанавчаннях;

-      якщо автомат (кулемет) не застосовувався - не рі­дше одного разу на тиждень [4].

Після чищення автомат (кулемет) необхідно змасти­ти. Оливу наносять тільки на добре очищену і суху повер­хню металу негайно після чищення, щоб не допустити дії вологи на метал.

На стрільбищі автомат (кулемет) після стрільби слід чистити у відведених для цього місцях розчином для чи­щення стволів (РЧС) або оливою рушничною рідкою. Ав­томат (кулемет), вичищений на стрільбищі оливою рушни­чною рідкою, після повернення в казарму необхідно вичи­стити розчином РЧС [9].

У польових умовах чищення і змащування автомата (кулемета) проводяться тільки оливою рушничною рідкою.

Під час розташування в казармі або польовим табо­ром чищення зброї проводять у спеціально відведених міс­цях і на обладнаних для цього столах, а в бойовій обстано­вці і на навчаннях - на чистих підстилках, дошках, фанері і т.п. [1].

Чищення автомата (кулемета) проводиться у такому порядку:

-      підготувати матеріали для чищення і змащування;

-      розібрати зброю;

-      оглянути приладдя і підготувати його для викорис­тання під час чищення;

-      прочистити канал ствола.

Змащування автомата (кулемета) проводять у такому порядку. Спочатку змащують канал ствола, нагвинчують на шомпол протирку і кладуть на нього ганчір'я, просочене оливою, вводять протирку в канал ствола з дульної частини і плавно просувають її два-три рази по всій довжині ствола, щоб рівномірно змастити його тонким шаром оливи. Потім змащують патронник з казенної частини ствола [7].Решта всіх металевих частин і механізмів автомата (кулемета) покривають тонким шаром оливи за допомогою промасленого ганчір'я. Зайва олива забруднює частини ав­томата (кулемета) і може викликати затримки під час стрі­льби.

Дерев'яні і пластмасові частини не змащують.

Після закінчення змащування автомат (кулемет) зби­рають. Під час збирання звіряють номери на його частинах для того, щоб не переплутати їх із частинами інших авто­матів (кулеметів). У кожного автомата (кулемета) номеру на ствольній коробці повинні відповідати номери на криш­ці ствольної коробки, рамі затвора, газовій трубці, затворі і багнеті [10].

Після збирання автомата (кулемета) перевіряють ро­боту його деталей і механізмів, а потім чистять і змащують магазини і приладдя.

У холодну пору року при температурі повітря 5°С і нижче автомат (кулемет) змащують тільки оливою рушни­чною рідкою. Під час переходу з однієї оливи на іншу слід ретельно видалити стару оливу з усіх частин автомата (ку­лемета). Для цього необхідно провести повне розбирання автомата (кулемета), промити всі металеві деталі в оливі рушничній рідкій і обтерти їх чистим ганчір'ям [7].

Застосування оливи рушничної рідкої, коли темпера­тура повітря нижче 5°С, забороняється.

Автомат (кулемет), внесений з морозу в тепле примі­щення, чистять через 10-20 хвилин після того, як зникне волога з металевих частин. Рекомендується перед входом у тепле приміщення зовнішні поверхні автомата (кулемета) обтерти ганчір'ям, просоченим рідким рушничним масти­лом.

Автомат (кулемет), що здається на склад на тривале зберігання, змащують рідким рушничним мастилом, загор­тають в один шар спочатку інгібованого, а потім парафіно­ваного паперу.

Під час перевезення залізничним або водним транс­портом автомат (кулемет) встановлюють у спеціальну пі­раміду. Якщо вагон (пароплав) не обладнаний пірамідами, автомат (кулемет) можна тримати в руках або покласти на полицю так, щоб він не міг впасти або отримати пошко­дження [4].

Автомат (кулемет) зберігається і переноситься завжди незарядженим із знятим багнетом, окрім випадків, перед­бачених статутами і пов'язаних із бойовою обстановкою. Автомат (кулемет) завжди повинен бути на запобіжнику, він знімається із запобіжника тільки для ведення вогню.

Для попередження роздуття або розриву ствола забо­роняється чим-небудь затикати його.

Патрони повинні зберігатися в сухому місці і по мо­жливості закритими від сонячних променів. Змащувати па­трони забороняється.

З патронами треба поводитися дбайливо, берегти від пошкоджень, вологи, оливи і бруду, не допускати їх втра­ти.

 

Чищення і змащення пістолета

Пістолет завжди повинен бути в чистоті і справності. Це досягається своєчасним і правильним чищенням і зма­щенням, дбайливим доглядом за пістолетом і правильним його зберіганням:

Чищення пістолетів відбувається:

-      у бойовій обстановці, на маневрах і під час трива­лих навчань у полі - щодня під час перерв у бою чи в пе­рервах між заняттями;

-      після навчань, занять у полі без стрільби - негайно після закінчення навчань чи навчальних занять;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка