О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

107

115,8

112,5

103,1

106,2

107,6

94,8

78,1

111,2

107,3

8

Індекс цін виробників про­мислової продукції (грудень до грудня попереднього ро­ку), %

120,8

100,9

105,7

111,1

124,1

109,5

114,1

123,3

123

114,3

118,7

114,2

Динаміка індексу продукції промисловості свідчить про скорочення обсягів виробництва продукції промисловості у 2008 та 2009 роках унаслідок кризових явищ, але ціни на продукцію промисловості зростали, хоча з 2009 року індекс зростання цін промислової продукції дещо уповільнився, що свідчить про високу конкуренцію на ринку та необхідність утримувати ринкові позиції в умовах значного зменшення попиту на продукцію.

Позитивну тенденцію зростання мають обсяги прямих іноземних інвестицій, які щорічно збільшувались, навіть у період спаду економіки країни під впливом фінансово-економічної кризи.

Індекси промислової продукції за видами діяльності

(2001 - 2011 р.) [175]Порівнюючи індекси промислової продукції за видами економічної діяльності (табл. 2.2), можна зробити такі висновки.Темпи падіння обсягів машинобудівної продукції (44,9 %) у 2009 році в складних економічних умовах перевищують як темпи падіння обсягів переробної промисловості в цілому (26,5 %), так і легкої (25,8 %) і хімічної (22,7 %) промисловості. Така ситуація зумовлена значним скороченням виробництва транспортних засобів і устаткування, а також машин і устаткування у 2009 році. Але слід зазначити, що у 2010 і 2011 роках у період післякризового пожвавлення економіки в країні зростання обсягів виробництва машинобудівної продукції відбулося значно більшими темпами, ніж інших галузей переробної промисловості за рахунок виробництва транспортних засобів та устаткування.

За даними Державної служби статистики України проведемо аналіз динаміки та структури капітальних інвестицій у розрізі інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи (табл. 2.3) [175]. Дані свідчать, що з 2002 по 2008 рік обсяги капітальних інвестицій щорічно збільшувалися з 46 563 до 272 074 млн грн. Щорічні темпи приросту капітальних інвестицій коливалися в межах 20 - 50 %, що є позитивною тенденцією розвитку економіки України. Темпи приросту інвестицій у нематеріальні активи були дещо вищими, ніж у матеріальні активи, але сума інвестицій у нематеріальні активи залишилася незначною, що не призвело до суттєвих змін у структурі капітальних інвестицій. Так, якщо у 2003 році частка інвестицій у нематеріальні активи складала 2,38 % у загальному обсязі інвестицій, то у 2011 році вона зросла до 3,63 %. Але все ж таки питома вага інвестицій у нематеріальні активи залишається дуже низькою.

Необхідно зазначити, що динаміка змін інвестицій у нематеріальні активи у 2009 - 2010 роках в умовах фінансової кризи дещо відрізняється від динаміки змін капітальних інвестицій у матеріальні активи та в основний капітал. Так, якщо інвестиції в матеріальні активи скоротилися у 2009 році на 29,6 %, а у 2010 - ще на 2,6 %, то інвестиції в нематеріальні активи у 2009 році скоротилися лише на 7,4 %, а в 2010 році - зросли на 18,5 %.

Це свідчить про меншу залежність цих інвестицій від макро-еконо-мічної кон'юнктури внаслідок особливостей даних активів і необхідності юридичного закріплення прав на власність певними нематеріальними об'єктами в будь-яких, навіть складних економічних умовах. Слід зазначити, що зменшення інвестицій в основний капітал у 2009 році відбулося на 34,9 %, що перевищує скорочення інвестицій в матеріальні активи, але у 2011 році темпи зростання інвестицій в основний капітал вже перевищували темпи зростання інших показників. Це свідчить про значну активізацію реального інвестування економіки України та якісне оновлення основного капіталу, необхідне для виходу з кризи та подальшого інноваційного розвитку.Таблиця 2.3

Динаміка та структура капітальних інвестицій в Україні, млн грн [175]

 

п/п

Показники

Період

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Капітальні інвестиції, всього

46563

59899

89314

111174

148972

222679

272074

192878

189061

259932

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

інвестиції в матеріальні активи

42340

58475

87168

108134

144388

216290

265707

186985

182076

250501

1.1.1

в тому числі в основний капітал

37178

51011

75714

93096

125254

188486

233081

151777

150667

209130

1.2

інвестиції в нематеріальні активи

4223

1424

2146

3040

4584

6389

6367

5893

6985

9431

2

Темпи приросту, %

2.1

капітальних інвестицій

-

28,64

49,11

24,48

34,00

49,48

22,18

-29,11

-1,98

37,49

2.2

інвестицій у матеріальні активи

-

38,11

49,07

24,05

33,53

49,80

22,85

-29,63

-2,63

37,58

2.3

інвестицій в основний капітал

-

37,21

48,43

22,96

34,54

50,48

23,66

-34,88

-0,73

38,80

2.4

інвестицій у нематеріальні активи

-

-66,28

50,70

41,66

50,79

39,38

-0,34

-7,44

18,53

35,02

3

Структура капітальних інвестицій, %

3.1

Капітальні інвестиції, всього

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3.2

інвестиції в матеріальні активи

90,93

97,62

97,60

97,27

96,92

97,13

97,66

96,94

96,31

96,37

3.3

інвестиції в основний капітал

79,84

85,16

84,77

83,74

84,08

84,64

85,67

78,69

79,69

80,46

3.4

інвестиції в нематеріальні активи

9,07

2,38

2,40

2,73

3,08

2,87

2,34

3,06

3,69

3,63

Аналіз інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (табл. 2.4) дозволяє зробити висновки, що інвестиції в основ­ний капітал у промисловості є зростаючими за обсягом (за винятком 2007 та 2009 років). Їх питома вага в загальному обсязі інвестицій в основний капітал впродовж усього періоду коливається на рівні 30 -40 %, питома вага інвестицій у машинобудування складає 2 - 3 % від загального обсягу інвестицій та 10 - 14 % інвестицій у переробну промисловість. Необхідно зазначити, що інвестиції у машинобудування у

2009     році скоротилися на 42,4 %, що значно перевищує темпи падіння обсягів інвестування як промисловості загалом (скорочення на 24,7 %), так і переробної промисловості (на 27, 9%).

Але вже з 2010 року позитивна тенденція зростання інвестицій у машинобудуванні відновилася, що сприяло оновленню активної частини основних фондів підприємств цієї галузі та, як наслідок, розвитку інших галузей промисловості.

У сучасних умовах інвестиційна діяльність промислових підприємств спрямована на інноваційні перетворення, впровадження нової прогресивної техніки і технологій, випуск нової продукції для підвищення конкуренто-спроможності продукції та підприємств, зростання сили та вартості їх брендів на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Це знаходить відображення в інноваційній активності підприємств промисловості, оскільки саме вона має суттєвий вплив на ефективність використання брендів підприємств. Так, у табл. 2.5 наведено кількісні по-казники інноваційно активних підприємств.

Як видно з табл. 2.5, інноваційна активність на машинобудівних підприємствах значно перевищує показники в промисловості України. Так, питома вага інноваційно активних підприємств машинобудування у

році складає 22,2 % порівняно з 13,8 % інноваційно активних підприємств промисловості загалом. Це свідчить про перевагу підприємств машино-будування щодо інноваційної активності, особливо у сфері виробництва транспортних засобів та устаткування, в якій питома вага інноваційно активних підприємств зросла з 22,7 % у 2006 році до 28,7 % у 2010 році.Таблиця 2.4


Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності по Україні, млн грн [102-104]
Тобто підприємства машинобудівної галузі усвідомлюють необхід­ність інноваційних перетворень для підвищення технічного і організацій­ного рівня виробництва, засвоєння випуску інноваційних та конкурен­тоспроможних видів продукції, завоювання іміджу підприємства інноватора на ринку.

Але якщо оцінити динаміку питомої ваги інноваційних підприємств машинобудування в кількості інноваційно активних підприємств про­мисловості (рис. 2.1), то можливо побачити, що машинобудування втрачає свою провідну роль в інноваційному процесі. Незважаючи на зростання кількості інноваційно активних підприємств машинобудування, у 2006 році їх питома вага становила 32,2 % усіх інноваційно активних промислових підприємств, а у 2009 - 2010 роках скоротилася до 28,8 - 28,5 %.

Для забезпечення сили і вартості брендів підприємств важливою є не інноваційна діяльність сама по собі, а її практичний вихід: інноваційна продукція, причому саме така, яку очікують споживачі, що має платоспро­можний попит на ринку.
Для машинобудування це особливо важливо, тому що продукція підприємств даної галузі є об'єктом інвестицій суб'єктів інших галузей економіки, і від того наскільки технологічно новою є продукція машино­будівних підприємств, багато в чому залежить своєрідна "якість" капі­тальних вкладень в економіці країни загалом [172].

У табл. 2.6 наведені дані щодо динаміки впровадження інновацій на промислових підприємствах. Аналіз даних з 2000 по 2011 рік дозволяє зробити такі висновки. Питома вага промислових підприємств, що впро­ваджували інновації, з 2000 по 2005 рік скорочувалась з 14,8 до 8,2 %, а за період з 2006 по 2011 рік повільно зростала з 10 до 12,8 %, але продовжує знаходитись на дуже низькому рівні. Графік динаміки впровадження інноваційних процесів у промисловості наведено на рис. 2.2.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання