О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Щодо напрямів упровадження інновацій, то аналіз даних табл. 2.6 свідчить, що суттєво збільшилась питома вага підприємств, що здійснювали комплексну механізацію та автоматизацію виробництва (з 1,7 % у 2000 році до 7,9 % у 2010 році), частка підприємств, що впроваджували нові технологічні процеси, за досліджуваний період майже не змінилась (вона складає 4 - 5 %). Проте суттєво зменшилась частка підприємств, які освою­вали виробництво нових видів продукції (з 13,7 % у 2000 році до 5,8 % у 2010 році), що знайшло відображення в від'ємній динаміці освоєних найменувань інноваційної продукції, кількість яких скоротилась майже в 5 разів.Таблиця 2.6


Динаміка показників упровадження інновацій на промислових підприємствах [175; 189; 190]
Загальна сума витрат на інноваційну діяльність в Україні має додатну динаміку темпів приросту (табл. 2.7), за винятком 2009 року. Протягом 2000 -2011 років сума витрат збільшилась більше ніж у 8 разів з 1 757,1 млн грн до 14 333,9 млн грн, що, безумовно, є позитивним фактом орієнтації промисло­вості на інноваційний шлях розвитку.

Основними джерелами фінансування інноваційної діяльності підпри­ємств промисловості протягом 2000 - 2011 років були власні кошти підпри­ємств, хоча їх частка скоротилася з 79,6 % у 2000 році до 52,9 % у 2011 році, натомість зросла частка фінансування з боку іноземних інвесторів з 7,6 % у 2000 році до 30 % у 2011 році. Це означає, що іноземні інвестори орієнту­ються на фінансування інноваційних проектів з високим вмістом доданої вартості. Фінансування та підтримка інноваційної діяльності з боку держави залишається вкрай низькою, питома вага держбюджету в структурі фінансу-вавння інноваційної діяльності знаходиться на рівні 1 - 3 %, хоча і має пози­тивну динаміку в бік збільшення.

Оскільки інновації є основним підґрунтям зростання ефективності використання брендів підприємств, науковий інтерес становить розподіл підприємств промисловості за типами впроваджених інновацій (табл. 2.8). Так, за 2009 - 2011 роки питома вага промислових підприємств, що впроваджували інноваційну продукцію та інноваційні процеси, складає 11,4 % та 11,5 % відповідно.Таблиця 2.7

Обсяги та структура фінансування інноваційної діяльності в промисловості України

за 2000 - 2011 роки [105; 175; 189; 190]

 

№ п/п

Показник

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Загальна  сума витрат, млн грн

1757

1971

3014

3060

4535

5752

6160

10851

11994

7950

8046

14334

 

в тому числі за рахунок коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

власних

1399

1654

2142

2148

3502

5045

5211

7999,6

7264

5169

4775

7585,6

1.2

держбюджету

7,7

55,8

45,5

93

63,4

28,1

114,4

144,8

336,9

127

87

149,2

1.3

іноземних інвесторів

133,1

58,5

264,1

130

112,4

157,9

176,2

321,8

115,4

1513

2411

56,9

1.4

інших джерел

217

203,1

562,4

688,4

857,3

520,2

658

2384,7

4277,9

1141

771,9

6542,2

2

Загальна сума витрат, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

у тому числі за рахунок коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

власних

79,64

83,9

71,07

70,21

77,22

87,72

84,6

73,72

60,56

65,02

59,35

52,92

2.2

держбюджету

0,44

2,83

1,51

3,04

1,4

0,49

1,86

1,33

2,81

1,6

1,08

1,04

2.3

іноземних інвесторів

7,57

2,97

8,76

4,25

2,48

2,75

2,86

2,97

0,96

19,03

29,97

0,4

2.4

інших джерел

12,35

10,3

18,66

22,5

18,91

9,04

10,68

21,98

35,67

14,35

9,59

45,64

Таблиця 2.8


Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації упродовж трьох років, за типами інновацій за видами економічної діяльності [189; 190]Організаційні та маркетингові інновації впроваджували 3,8 % та 3,7 % промислових підприємств. Машинобудування та його окремі галузі мають показники вищі, ніж у промисловості загалом. Так, за 2009 - 2011 роки інноваційну продукцію в машинобудуванні впроваджували 22,4 % підприємств, інноваційні процеси - 17,2 %, організаційні інновації -7,3 %, маркетингові інновації - 6,5 %, що сприятиме зростанню сили брендів машинобудівних підприємств у стратегічному періоді. Слід зазначити високі показники впровадження на підприємствах машинобу­дування організаційних та маркетингових інновацій, які не є пріоритет­ними для цієї галузі порівняно, наприклад, з легкою промисловістю, показники якої перевищено удвічі.

Це означає, що поряд з упровадженням нових прогресивних технологій та нового сучасного обладнання, модернізацією виробництва для засвоєння нових видів продукції, механізацією та автоматизацією виробництва підприємства машинобудування активно займаються організаційними перетвореннями, реінжинірингом бізнес-процесів, упровадженням систем автоматизації проектування та управління виробництвом, аналізом ринків збуту та впровадженням маркетингових інновацій в сфері роботи зі споживачами, просуванням продукції на ринку, що також сприяє зростанню сили їх брендів.

Проведений аналіз свідчить про існування позитивних тенденцій щодо активізації інноваційної діяльності українських промислових підприємств загалом та підприємств машинобудівної галузі, які після значного кризового скорочення виробництва, мінімізації інвестицій в основний капітал, вимушеної реструктуризації відновили позивну динаміку зростання обсягів виробництва продукції, активізували інвестиційну діяльність та продовжили інноваційні перетворення в сфері продуктів, технологій, організації та маркетингу, адаптуючись до умов ринку. Це дозволяє зробити висновок, що підприємства машино­будування мають потенціал та готовність для подальшого зростання виробництва продукції, яка буде конкурентоспроможною на ринку, а якісні зміни у сфері маркетингу та розвитку брендів дозволять сформувати та поширити позитивний імідж цих підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках. Активізація інноваційної діяльності сприяє збільшенню інтелектуальної власності, тому доцільно про­аналізувати процеси подачі заявок на видачу охоронних документів та їх отримання, які також сприяють успішності брендів підприємств.Динаміка надходжень заявок на ОПВ в УкраїніЗа статистичними даними офіційного веб-порталу Державної служби інтелектуальної власності України [177 - 179] в табл. 2.9 подана динаміка та структура надходжень заявок на об'єкти промислової власності (ОПВ), починаючи з 1992 року.

Графік динаміки надходження заявок на об'єкти промислової власності за основними видами (винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів та послуг) наведено на рис. 2.3.
На основі аналізу даних графіка 2.3 можна зробити висновок, що в останні 8 років спостерігається позитивна динаміка зростання кількості надходжень заявок на ОПВ в Державну службу інтелектуальної власності України, кількість яких зросла з 12 674 в 1995 році до 50 665 у 2008 році, тобто в чотири рази. У 2009 році внаслідок фінансово-економічної кризи на фоні зниження активності промислових підприємств кількість надходжень скоротилася на 16,8 % до 42 173.

У 2010 році позитивна динаміка відновилася і кількість надходжень збільшилася до 46 256 або на 9,7 %, а у 2011 році - на 2 % до 47 205.

Графік динаміки надходження заявок на об'єкти промислової власності (рис. 2.3) свідчить про значні темпи зростання надходжень заявок на знаки для товарів та послуг, які перевищували темпи збільшення кількості заявок на інші види ОПВ, що підтверджує активне використання інструментів брендингу в управлінні підприємствами для покращення результатів їх діяльності. Так, у 2008 році кількість заявок на знаки збільшилася в 5,3 раза порівняно з 1995 роком і складала 33 081. Фінансово-економічна криза негативно вплинула на кількість надход-
ження заявок, яка скоротилася на 20 % у 2009 році, але у 2010 році позитивна динаміка відновилась. Така ситуація призвела до суттєвих змін у структурі заявок на ОПВ (рис. 2.4 - 2.6).Так, якщо у 1992 році частка заявок на знаки для товарів і послуг складала 34 % у загальній кількості заявок на ОПВ, то у 2000 році вона зросла до 56 %, а у 2011 році становила вже 63 %.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання