О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

8.   Визначається внесок r-го фактора в дисперсію всіх n ознак. Він визначає ту частку загальної дисперсії, яку даний головний компонент пояснює. Цей внесок обчислюється за формулою:

 

n

Ч  aJr > (2.5)

j=i

де    j - індекс ознаки; r - індекс фактора;

ajr - елементи матриці A.

9.      Будується таблиця результатів, отриманих методом головних компонент. Головними компонентами вважаються фактори з високим відсотком сумарної дисперсії.

10.   Інтерпретація отриманих результатів.

Таким чином, методом головних компонент із 32 показників, що характеризують діяльність 15 підприємств машинобудування Харківської області, були отримані 8 факторів (додаток Б, рис. Б.1), проте отриманий результат не може бути прийнятий як очікуваний, оскільки кількість показників, які увійшли до фактора, є незначною. Тому було здійснено обертання матриці (перемішування) за методом Varimax raw (додаток Б, рис. Б.2), яке дозволило покращити результат і визнати його задовільним за правилами застосування багатовимірного факторного аналізу, а саме: кумулятивна дисперсія 8 факторів становить 70,45 %, тобто перевищує 70 % і описує достатній обсяг дисперсії показників діяльності підприємств, які досліджуються. Величини кумулятивної дисперсії та власні числа за кожним фактором наведено в додатку Б, рис. Б.3. Кам'янистий осип або критерій відсіювання, що характеризує залишки дисперсії, дозволяє зупинитися на дослідженні 8 факторів і доводить їх достатність для аналізу й отримання обґрунтованих висновків про тенденції діяльності підприємств (додаток Б, рис. Б.4).Спираючись на отримані значення факторних навантажень показни­ків (додаток Б, рис. Б.2), які вважаються суттєвими за умови перевищення їх значень 0,7, доведено недостатню значущість окремих досліджуваних показників для інтерпретації існуючих тенденцій діяльності аналізованих 15 машинобудівних підприємств за період 2007 - 2011 років, тому їх виключено з подальших досліджень. До складу таких показників увійшли Х1, Х4, Х5, Х10, Х14, Х20, Х26, Х28, Х32, Х33, Х38, Х48, Х67, Х69, Х75, Х81.

Відповідно до отриманих результатів показники, які мають суттєвий вплив і характеризують діяльність досліджуваних підприємств, згрупу­вались у фактори, які подані в табл. 2.16.

 

Таблиця 2.16

Склад факторів і показників, які зумовлюють діяльність досліджуваних підприємств машинобудування за 2007 - 2011 роки

 

Номер фактора

Показники, що увійшли до складу фактора і мають високе факторне навантаження

Назва фактора

Фактор 1

Чиста рентабельність продажів (X8). Питома ваги працівників, які є винахідниками та раціона­лізаторами (X35). Питома вага витрат на дослі­дження й розробки (без амортизації) у загально­му обсязі витрат на інновації (X68)

Рентабельність продажів, що дозволяє акумулювати кошти на здійснення інноваційних досліджень і розробок

Фактор 2

Фондоозброєність (тис. грн/осіб) (X29). Питома вага інвестицій у загальному капіталі (X56). Питома вага інвестицій на інновації в загально­му капіталі (X66)

Інвестування виробничої та інноваційної діяльності

Фактор 3

Питома вага витрати на маркетинг та рекламу у витратах на реалізацію продукції (X50). Питома вага інвестицій у нематеріальні активи в загаль­ному обсязі інвестицій (X59). Питома вага немате­ріальних активів у загальній вартості активів (X63)

Інвестування у нематеріальні активи та інформування про здобутки підприємства

Фактор 4

Питома вага працівників, навчених новим профе­сіям (X37). Питома вага власних інвестицій на технологічні інновації в загальному обсязі витрат на інновації (X71)

Професійна актуалізація персоналу з метою впровадження технологічних інновацій

Фактор 5

Коефіцієнт фінансової стійкості (X19). Коефіцієнт автономії (X21)

Фінансова незалежність та стійкість підприємств

Фактор 6

Адміністративні витрати (X49). Питома вага інвестицій на інновації в загальному обсязі інвестицій (X60)

Управління виробничою, інвестиційною та інновацій­ною діяльністю підприємств

 

Спираючись на результати, можна стверджувати, що основними тенденціями діяльності машинобудівних підприємств за аналізований період були:підвищення рентабельності продажів, що дозволяє акумулювати кошти на здійснення інноваційних досліджень і розробок;

інвестування виробничої та інноваційної діяльності;

інвестування у нематеріальні активи та інформування про здобутки підприємств;

навчання персоналу новим професіям для впровадження технолог-гічних інновацій;

фінансова незалежність та стійкість підприємств;

управління виробничою, інвестиційною та інноваційною діяльністю підприємств;

створення якісних умов праці персоналу.

Таким чином, підприємства приділяли увагу формуванню та застосуванню нематеріальних активів, управлінню брендами щодо їх формування та ефективного використання.

Основним показником, який характеризує вартість та силу бренда, що увійшов до відібраних за результатами аналізу показників, є Х63 - питома вага нематеріальних активів у загальній вартості активів підприємств. Тому для обґрунтування заходів з управління ним та визначення основних факторів і показників, які їх характеризують, доцільно побудувати кореляційно-регресійну модель залежності Х63 від тих показників, які виділені як найвпливовіші за результатами аналізу та увійшли до складу 8 факторів і подані в табл. 2.16.


Побудована модель (додаток Б, рис. Б.5) має такий вигляд:

її достовірність підтверджено значеннями таких критеріїв:

коефіцієнт щільності зв'язку - множинної кореляції - 0,83;

коефіцієнт множинної детермінації - 0,79;

скоригований коефіцієнт множинної детермінації - 0,79.

Найбільш значущими показниками моделі за значенням t-критерію є показники Х50, Х56, Х59, тому було досліджено їх вплив на показник питомої ваги нематеріальних активів у загальній вартості активів (X63).Результати побудованої залежності Х63 від Х50, Х56, Х59 наведено у додатку Б, рис. Б.6.

Остаточно побудована модель від найбільш значущих показників має такий вигляд:

 

XII    0    І^0ИЯНК^КНК!НЯ (2.7)

 

Модель підтверджує суттєву залежність питомої ваги не матері­альних активів у загальній вартості активів (X63) від питомої ваги витрат на маркетинг та рекламу у загальних витратах на реалізацію продукції (X50), питомої ваги інвестицій у нематеріальні активи в загальному обсязі інвестицій (X59), питомої ваги інвестицій у загальному капіталі (X56).

Побудована модель (додаток Б, рис. Б.7) має тільки значущі пара­метри за t-критерієм, при цьому:

коефіцієнт множинної регресії дорівнює 0,84;

коефіцієнт множинної детермінації - 0,71;

скоригований коефіцієнт множинної детермінації - 0,70.

Працездатність отриманої моделі перевірено на даних ТОВ "ЗЕМ", як одного з підприємств, бренд якого є молодим, знаходиться на стадії становлення і має перспективи до розвитку, а керівництво підприємства приділяє значну увагу його відомості на ринку продукції виробничо-технічного призначення машинобудівної галузі.

Таким чином, для використання побудованої моделі маємо задати такі значення: питомої ваги витрат на маркетинг та рекламу у загальних витратах на реалізацію продукції 0,1, питомої ваги інвестицій у нематеріальні активи в загальному обсязі інвестицій 0,3, питомої ваги інвестицій у загальному капіталі 0,9.

Отримані за моделлю результати представлено у додатку Б, рис. Б.8. Прогнозне значення питомої ваги нематеріальних активів у загальній вартості активів (X63) буде дорівнювати 0,7, вірогідністю 0,95 нижня та верхня межі відповідно матимуть значення (0,52; 0,87). Аналіз залишків моделі наведено на рис. Б.9, Б.10 додатка Б, що підтверджують її адекватність та практичну значущість для подальшого застосування.

Застосування моделі для всіх 15 досліджуваних підприємств доцільно здійснити з метою визначення тих з них, приріст питомої ваги нематеріальних активів для яких буде найбільшим, що дозволить визначити машинобудівні підприємства, які приділяють значну увагу формуванню та ефективному використанню своїх брендів.Порівнюючи приріст питомої ваги нематеріальних активів підприємств за прогнозною моделлю на 2012 рік, в якій в якості вихідних параметрів були застосовані середні значення за показниками моделі за період з 2007 по 2011 рік з фактичними кількісними значеннями питомої ваги нематеріальних активів підприємств у 2011 році, виявлено підприємства-лідери та аутсайдери щодо управління нематеріальними активами загалом і брендом зокрема (табл. 2.17).

Серед усіх досліджуваних машинобудівних підприємств вирізняються ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш", ВАТ "Турбоатом", ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря", ПАТ "Завод "Південкабель", ТОВ "ЗЕМ", приріст питомої ваги нематеріальних активів яких є найбільшим (рис. 2.10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Графік результатів прогнозування приросту питомої ваги нематеріальних активів в активах машинобудівних підприємствТаблиця 2.17

Результати прогнозування і визначення приросту питомої ваги нематеріальних активів

в активах машинобудівних підприємств

 

 

 

Значення показників

Середні значення показників

 

Відхилення між

 

 

за 2011 рік

 

за період 2007

- 2011 років

Прогнозні

прогноз-ними та фактичними значеннями показників за 2011 рік

п/ п

Назва підприємства

X50

X56

X59

X63

X50

X56

X59

X63

значення показників на 2012 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш"

0,009

0,019

0,643

0,012

0,025

0,017

0,326

0,0073

0,236

0,2287

2

ВАТ "Турбоатом"

0,029

0,011

0,137

0,0346

0,025

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання