О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Таким чином, розрахунки цих показників є досить складним системним завданням. Слід зазначити, що підприємства, на яких впроваджено систему стандартів управління якістю ISO 9001:2001, повинні раз у півріччя опитування споживачів на предмет їх задоволеності з метою внесення коректив у якість окремих атрибутів продукції підприємства і підвищення задоволеності споживачів.

Отже, за наявності на підприємстві результатів даних досліджень ці показники слід включити до складу показників ефективності бренда для споживачів.Універсальними та досить простими для розрахунків, на думку авторів, є темп зростання кількості клієнтів підприємства, який буде відображати рівень задоволеності споживачів, а також питома вага кількості замовлень від постійних клієнтів, яка буде свідчити про лояльність споживачів бренда підприємства.

Визначення часткових показників ефективності бренда для дистриб'юторів підприємства базувалось на тому, що сильний бренд сприяє залученню більшої кількості зацікавлених у його розповсюдженні дистриб'юторів підприємства, тобто зростають як кількість дистриб'юторів або торгових агентів, так і обсяги продукції, які ними реалізуються на ринку.

Ефективність бренда з позиції конкурентів доцільно оцінити за допомогою показників частки ринку підприємства, яка свідчить про популярність бренда на ринку та конкуренті позиції марки, а також відносної частки ринку порівняно з найсильнішими конкурентом, що відображає конкурентоспроможність продукції і підприємства на ринку [57].

Крім того, абсолютна і відносна частка ринку, як свідчать дослідження більшості авторів, можуть слугувати критерієм ефективності використання бренда та підприємства загалом [53].

Для держави ефективність бренда буде відображатись в динаміці зростання обсягів надходжень коштів у бюджети усіх рівнів, а для засобів масової інформації - у витратах на маркетинг і рекламу, в числі яких витрати на розміщення інформації про підприємство в засобах масової інформації (ЗМІ), що сприяють зростанню попиту на продукцію та стимулюванню збуту.

До складу показників оцінювання ефективності бренда для інвесторів та інших фінансових структур включено показник рентабельності інвестованого капіталу, який відображає прибутковість інвестування проектів підприємства, та показник фінансової автономії, який свідчить про рівень фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування і фінансову стабільність підприємства, яка є наслідком правильно обраної стратегії розвитку, зростання обсягів реалізації продукції завдяки позитивному іміджу продукції і підприємства на ринку, лояльності клієнтів.

Таким чином, обґрунтована система показників оцінювання економіч­ної ефективності використання бренда підприємства, яка складається з 29 показників, згрупованих відповідно до об'єктів аналізу (внутрішня та зовнішня ефективність), наведена в табл. 3.2.Таблиця 3.2

Система часткових показників для оцінки економічної ефективності використання бренда

 

п/п

Суб'єкти оцінки

Показник

Формула розрахунку

Умовне позна­чення

1         2                     3                                       4 5

Внутрішня економічна ефективність

1

Власники

Темп зростання обсягів реалізації продукції, %

Відношення фактичного обсягу реалі­зації продукції до базового

х1

2

 

Темп зростання суми виплачених дивідендів

Відношення фактичної суми випла­чених дивідендів до базової

х2

3

 

Рентабельність сукупного капіталу

Відношення прибутку до оподатку­вання до загальної вартості активів підпримємства

х3

4

 

Рентабельність власного капіталу

Відношення чистого прибутку до суми власного капіталу підприємства

х4

5

 

Рентабельність продажів

Відношення валового прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації продукції без ПДВ

х5

6

 

Середньорічний виробіток   на одного працюючого

Відношення виручки від реалізації продукції до середньооблікової чи­сельності працюючих

х6

7

 

Матеріаловіддача

Відношення виручки від реалізації продукції до матеріальних витрат

х7

8

 

Фондовіддача

Відношення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості основних фондів

х8

9

 

Коефіцієнт обіговості активів

Відношення виручки від реалізації продукції до вартості активів

х9

10

 

Питома вага інновацій­ної продукції в загально­му обсязі відвантаженої продукції

Відношення обсягу інноваційної про­дукції до загального обсягу відвантаже­ної продукції

х10

11

 

Коефіцієнт оновлення основних фондів

Відношення вартості основних фон­дів, що надійшли до вартості основ­них фондів на кінець періоду

х11

12

 

Питома вага інвести­цій  в нематеріальний основний капітал у за­гальному обсязі інвес­тицій в основний капітал

Відношення суми інвестицій в не­матеріальні активи до загального обсягу інвестицій підприємства в основний капітал

х12

13

 

Питома вага витрат на дослідження і розробки (без   амортизації) в обсязі витрат на іннова­ції

Відношення суми витрат на дослід­ження і розробки (без амортизації) до загального обсягу витрат на інно­вації

х13


1

2

3

4

5

14

 

Коефіцієнт фінансового ри­зику

Відношення суми позикового капі­талу до суми власного капіталу

х14

15

Персонал

Темп приросту фонду оп­лати праці на підприємстві, %

Відношення    фактичного фонду оплати праці з нарахуваннями на підприємстві до базового фонду оплати праці

х15

16

 

Плинність кадрів, %

Відношення чисельності працівни­ків, звільнених за власним бажан­ням та за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності працюючих на підпри­ємстві

х16

17

 

Питома вага працівників, навчених новим професіям

Відношення кількості працівників, навчених новим професіям, до середньооблікової чисельності працівників

х17

18

 

Питома вага працівників, зайнятих повний робочий день

Відношення  кількості працівників, зайнятих повний робочий день, до середньооблікової чисельності працівників

х18

19

 

Питома вага працівників, що підвищили кваліфікацію у звітному році

Відношення  кількості працівників, що підвищили кваліфікацію у звіт­ному році, до середньооблікової чисельності працівників

х19

Зовнішня економічна ефективність

20

Споживачі

Темп зростання кількості клієнтів підприємства, %

Відношення   фактичної кількості клієнтів до базової кількості

х20

21

 

Питома вага кількості за­мовлень від постійних клі­єнтів до загальної кількості замовлень періоду

Відношення кількості замовлень, які поступили від постійних клієнтів, до загальної кількості замовлень

х21

22

Дистри­б'ютори

Темп зростання кількості торгових агентів в системі розподілу продукції

Відношення прирісту кількості торго­вих  агентів  до  базової кількості торгових агентів

х22

23

 

Питома вага продукції в загальному обсязі продук­ції, яка реалізується через посередників

Відношення обсягів продукції, яка реалізується через поседеників до загального обсягу реалізації про­дукції

х23

24

Конку­ренти

Відносна частка ринку під­приємства (порівняно з основним конкурентом)

Відношення частки ринку підпри­ємства до частки ринку найсиль-нішого конкурента

х24

25

 

Частка на ринку підпри­ємства, %

Відношення виручки від реалізації продукції підприємства до загаль­ної ємності ринку

х25

26

Держава

Темп зростання надходжень у бюджети всіх рівнів (ПДВ та податок на прибуток)

Відношення фактичної суми надхо­джень ПДВ та податку на прибуток до базової суми надходжень ПДВ та податку на прибуток до базової суми надходжень у державний бюджет

х26


1

2 3

4

5

27

Мас-медіа

Питома вага витрат на мар­кетинг і рекламу в загаль­ному обсязі витрат на інно­вації

Відношення суми витрат на маркетинг і рекламу до базової суми витрат на інновації

х27

28

Інвестори та інші фінансові структури

Рентабельність інвестовано­го капіталу, %

Відношення суми прибутку до суми інвестицій за певний період часу у відсотках

х28

29

 

Коефіцієнт фінансової авто­номії

Відношення суми власного капі­талу до загальної суми активів підприємства

х29

 

Систему показників оцінювання соціальної ефективності бренда в цій роботі побудовано на базі чотирьох складових емоційного вимірювання задоволеності брендом: ідеологічного, психологічного, соціологічного та культурного, які запропоновані в роботі Я. Еллвуда [146, c. 193-212]. Він вважає, що бренд здатен надати споживачам задоволення цих чотирьох типів, і це найбільш повне трактування складових задоволення від використання бренда, тому в дослідження ці складові обрані для оцінки соціальної ефективності бренда.

Ідеологічне задоволення пов'язане з системами переконань, такими як патріотизм, екологічна безпека, охорона навколишнього середовища. Психологічне задоволення пов'язане з відчуттям особистих досягнень та з виконанням товаром певних функцій, його практичністю.

Соціологічне задоволення пов'язане з відчуттям приналежності до бажаної соціальної групи, статусом, а культурне - з символьним задоволенням споживачів [146].

Емоційний підхід до бренд-менеджменту є підходом, який базується на оцінюванні отриманого споживачем задоволення від бренда з метою максимізації цих вигід для підвищення лояльності споживачів, а також ідентифікації тих аспектів та характеристик, які є джерелами утримання та посилення позицій торгової марки, а також тих емоційних характеристик, які викликають незадоволення споживачів та є причиною емоційного дисонансу. Фактори задоволення та незадоволення брендом за кожною складовою детально описано в роботі Я. Еллвуда [146, c. 193-212].

Складові та параметри оцінювання кожної складової соціальної ефективності (емоційного задоволення від бренда) наведено в табл. 3.3.


1

2

3

 

 

4. Ступінь досягнення брендом відомості за рахунок участі у номінаціях на звання кращого на рівні країни та фактична участь у таких номінаціях

 

 

5. Ступінь досягнення брендом відомості за рахунок участі у номінаціях на звання кращого на рівні галузі та фактична участь у таких номінаціях

 

 

6. Відомість про повагу та визнання в професійних та політичних колах першого керівника і/або власників даного підприємства

 

 

7. Відомість про здійснення брендом підтримки мистецьких заходів, які спрямовані на підтримку національної культури та фактична участь у таких заходах

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання