О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

7

13

1

30

1

8

3.5, 3.14, 3.16

380

3

6

5

10

4

21

2

 

За результатами розрахунків показників ЦКП здійснимо послідовне порівняння варіантів за існуючими у підприємства обмеженнями. Так, можливо зробити висновки, що варіант 5 є недопустимим, оскільки величина фінансових ресурсів та додаткова потреба в персоналі переви­щують значення обмежень (фінансових ресурсів більше 500 тис. грн, а потреба в персоналі більше 8 осіб). Варіанти програми - 2, 4 та 6 не відповідають обмеженням, оскільки значення їх соціального ефекту менше 10 балів.

Залишаються для вибора варіанти 1, 3, 7 та 8. Найнижчий ранг (11) за всіма показниками варіантів ЦКП має 3 варіант, який при цьому має високий соціальний ефект та дозволить реалізувати заходи з меншими додатковими обсягами фінансових ресурсів, а саме 400 тис. грн. Це свідчить про те, що 3 варіант ЦКП є оптимальним та включає такі заходи:

упровадження індивідуального підходу обслуговування споживачів на основі системи знижок та заохочень для підвищення лояльності споживачів (3.4);

активна участь підприємства у соціальних проектах та суспільних регіональних програмах щодо вирішення громадських проблем екології, зайнятості, охорони здоров'я (3.14);

активна участь підприємства, продукції, бізнес-проектів у номіна­ціях і конкурсах на звання кращих на рівні галузі, регіону, країни, міжна­родному рівні, а також у професійних заходах та ініціативах уряду (3.15).

Для вибора оптимального варіанта програми із застосуванням другого підходу використаємо інструмент "Пошук рішення", реалізова­ний в Microsoft Excel [96]. Процедура пошуку рішень дозволяє знайти оптимальне рішення задачі відповідно до цільової функції з врахуванням існуючих обмежень [174].

Задачі, що найкраще вирішуються таким способом, мають три властивості:

єдина мета, що максимізується або мінімізується (прибуток, ресурси

тощо);

наявність обмежень (ресурси матеріальні, трудові, фінансові тощо);існує набір значень змінних, які прямо чи опосередковано впли­вають на обмеження та на величини, які оптимізуються.

Для наявних умов розроблення ЦКП ЕБП ВАТ "Турбоатом" поста­новка задачі є такою: "необхідно визначити набір альтернативних заходів реалізації ЦКП з підвищення ЕВБ, які б давали максимальний соціальний ефект від їх упровадження при виконанні заданих обмежень за додатко­вими ресурсами (величиною фінансових ресурсів та чисельністю персо­налу - виконавців ЦКП ЕБП)".

Критерій вибора заходів - максимальне значення соціального ефекту, тобто максимальна важливість цього заходу з точки зору вкладу в зростання задоволеності споживачів від бренда, тому функція цілі матиме вигляд:

F_C—m, (3.10)де Qj - соціальний ефект від реалізації і-го альтернативного заходу ЦКП;

х, - булева (двоічна) змінна.

Економіко-математична модель вибора варіанта заходів ЦКП з підвищення ЕВБ з урахуванням вказаних вихідних даних буде задачею логічного вибора та вирішуватися з використанням булевих (двоічних) змінних.

Вводимо булеві змінні:

 

x _ |1, якщо захід і реалізується (311) j   [0, якщо захід і не реалізується' .

де    i _ 1, r - альтернативні заходи ЦКП;

r = 6 - кількість запропонованих альтернативних заходів ЦКП.

Обмеження запишемо у вигляді:

 

 

 

^P22r+.--bpXL, (3.12)

C-C-- —CS

де ij - сума фінансових ресурсів, необхідних для реалізації і-го заходу, тис. грн;

K - обмеження фінансових ресурсів на всі альтернативні заходи, K = 500 тис. грн;Pj - додаткова потреба в персоналі, що є необхідним для реалізації і-го заходу, осіб;

L - обмеження додаткової потреби в персоналі на всі альтернативні заходи, L = 8 осіб;

C- соціальний ефект від реалізації і-го заходу, балів;

S - обмеження за соціальним ефектом від реалізації усіх альтерна­тивних заходів, S = 10 балів.


Згідно з наведеними умовами вирішено оптимізаційну задачу з вибора альтернативних заходів ЦКП з підвищення ЕВБ для ВАТ "Турбоатом" на 2011 рік. Вибір варіантів виконано за допомогою інструмента "Пошук рішень" Microsoft Excel. Діалогове вікно інструмента "Пошук рішень" із заданими обмеженнями наведене на рис. 3.11. Розрахунковий лист Microsoft Excel поданий у табл. 3.18.

Надбудова "Пошук рішення" дозволяє змінити багато параметрів роботи під час пошуку рішення, наприклад, змінити метод пошуку відповіді, обмежити час пошуку, задати іншу точність обчислень.

 

При натисканні у діалоговому вікні "Пошук рішення" кнопки "Параметри" з'являється діалогове вікно "Параметри" пошуку рішення (рис. 3.12). Налаштунки за замовчуванням підходять для більшості типів оптимізаційних задач, але найбільш складним для розуміння є метод пошуку рішень, призначений для вибора алгоритму оптимізації (метод Ньютона або спряжених градієнтів).

177
Параметрьі поиска решенияМаксимальное время: |Ш0 секунд

Предельное число итераций: |l00


ОК

 

Отмена0,0001

Относительная погрешность: | Oj 000001 Допустимое отклонение: Сходимость:


 

%


Загрузить модель. Сохранить модель,

СправкаГ~ Линейная модель Г" Автоматическое масштабирование

Г~ Неотрицательные значения     I   Показывать результаты итерацийгОценки — (* линейная

квадратичная

-Разности (* прямые

центральные


гМетод поиска (* Ньютона

сопряженных градиентов
до переліку альтернативних заходів ЦКП за обома варіантами входять два однакові заходи: 3.14 - активна участь підприємства у соціальних проектах та суспільних регіональних програмах щодо вирішення громадських проблем екології, зайнятості, охорони здоров'я та 3.15 -активна участь підприємства, продукції, бізнес-проектів у номінаціях і конкурсах на звання кращих на рівні галузі, регіону, країни, міжнародному рівні, а також у професійних заходах та ініціативах уряду. Реалізація цих заходів є важливою та необхідною умовою підвищення ефективності використання бренда ВАТ "Турбоатом" через зростання соціальної та культурної задоволеності споживачів від бренда підприємства;

відмінність полягає в тому, що до складу заходів за першим варіантом серед альтернативних заходів, спрямованих на підвищення задоволеності та лояльності споживачів, обрано впровадження індивідуального підходу обслуговування споживачів на основі системи знижок та заохочень (захід 3.14), а у варіанті заходів, отриманих шляхом економіко-математичної оптимізації, обрано впровадження системи управління взаємовідносинами з клієнтами CRM (захід 3.5); але ці заходи потребують різної величини використання фінансових ресурсів;

заходи, обрані для реалізації за першим підходом, забезпечать менший соціальний ефект на рівні 12 балів порівняно з 13 балами відповідно до другого підходу, мають меншу потребу в персоналі (4 особи порівняно з 8) та меншу потребу в додаткових фінансових ресурсах (400 тис. грн порівняно з 500 тис. грн), але обраний у першому варіанті захід 3.4 має пріоритет 2, тобто менше значення для досягнення поставлених цілей, ніж перший пріоритет усіх заходів, обраних з використанням інструмента "Пошук рішення".

Щодо стійкості отриманих рішень, то інструмент "Пошук рішення" дозволяє оцінити стійкість отриманих результатів шляхом побудови звіту зі стійкості, який відображає чутливість цільової функції до змінювання значень обмежень ресурсів і змінних рішення. Множник Лагранжа показує, як цільова функція реагує на збільшення відповідного значення обмеження на одну одиницю, а нормований градієнт - як цільова функція реагує на збільшення значення змінної величини на одиницю. Але в задачах з булевими змінними звіт зі стійкості побудувати неможливо. Тому зробити висновок щодо стійкості отриманих у цьому випадку рішень не має змоги. Рішення цієї задачі буде змінюватись залежно від існуючих обмежень, тобто підприємство буде мати можливість обирати оптимальний варіант заходівщодо підвищення ефективності використання свого бренда на наступні періоди, виходячи з поставлених цілей та існуючих обмежень фінансових і людських ресурсів, здійснюючи таким чином програмно-цільове управління.

Тобто використання послідовного підходу до вибора варіанта ЦКП доцільне, коли підприємству поетапно (послідовно) необхідно врахувати обмеження ресурсів для реалізації варіантів, а використання оптиміза-ційного економіко-математичного моделювання - коли обмеження врахову­ються одночасно, комплексно, а також потрібна оптимізація головної цільової функції.

Слід зазначити, що вибір заходу, пов'язаного з упровадженням CRM -системи управління взаємозв'язками - допомагає налагодити партнерські відносини із споживачами та іншими зовнішніми суб'єктами, підкреслити їхню цінність для підприємства, залучитися підтримкою та забезпечити довготривалу взаємодію. Залучення нових клієнтів та партнерів вимагає більше витрат та зусиль, ніж укріплення довготривалих відносин з уже існуючими суб'єктами. Для цього необхідно володіти повною інформацією про зовнішніх суб'єктів та про історію зв'язків з ними, у чому можуть допомогти системи CRM.

CRM-рішення можна розглядати з двох позицій. З одного боку, це програмне забезпечення, яке допомагає ефективно управляти взаємо­зв'язками зі споживачами та партнерами, з іншого - це нові принципи адміністрування та ведення бізнесу, які орієнтовані на задоволення потреб споживачів [16].

У контексті розуміння соціально-економічної сутності бренда, яка була запропонована в дисертаційній роботі, такий вибір є доцільним, актуальним та необхідним для підвищення ЕВБ промислового підприємства.

Використання запропонованих методичних пропозицій дозволить достатньо обґрунтовано здійснити вибір оптимального переліку варіантів заходів ЦКП для підвищення ЕВБ крупних підприємств машинобудування.

Таким чином, дістала подальшого розвитку технологія формування цільової комплексної програми з підвищення ефективності використання бренда підприємства, особливість якої полягає в урахуванні: значущості ієрархії цілей підвищення ефективності використання бренда; запропо­нованих критеріїв їх досягнення; комплексу заходів цільової комплексної програми та вибора оптимального варіанта з урахуванням обмежень щодо обсягу додаткових фінансових ресурсів, чисельності персоналу й очікува­ного соціального ефекту, який полягає у зростанні лояльності споживачів до бренда підприємства.Висновки до розділу 3

1.   Обґрунтовано складові оцінювання соціально-економічної ефек­тивності використання бренда та систему їх часткових показників. Для промислових підприємств у сучасних умовах позитивне уявлення про бренд формується переважним чином на базі його виробничо-технічного потенціалу, впроваджених інновацій, напрямів модернізації виробництва та управління загалом, які сприяють підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності, конкурентоспроможності продукції та зростанню прибутку підприємства, а також взаємозв'язків зі споживачами, партнерами та іншими контактними аудиторіями зовнішнього середовища.

2.      Оцінку ефективності використання бренда запропоновано здійснювати в двох аспектах: економічному і соціальному. Економічний аспект відображає результати використання бренда для зростання ринкової вартості, капіталу бренда та базується на системі показників кількісно-якісного оцінювання ефективності бренда суб'єктами внут­рішнього та зовнішнього середовищ, а соціальний аспект відображає результати впливу маркетингових комунікацій на формування певного образу підприємства в свідомості споживачів, рівень їх емоційної задо­воленості від використання бренда та базується на якісному оцінюванні рівня задоволеності споживачів від впливу складових соціальної ефективності.

Розроблено методичний підхід до комплексного кількісного оцінювання соціально-економічної ефективності використання бренда промислового підприємства щодо виробництва продукції виробничо-технічного призначення. Методичний підхід передбачає розрахунок інтегральних показників складових внутрішньої та зовнішньої економічної ефективності використання бренда таксономічним методом та розрахунок інтегрального показника економічної ефективності використання бренда підприємства загалом з урахуванням коефіцієнтів значущості запро­понованих складових методом адитивної згортки. Розрахунок інтегральних показників соціальної ефективності запропоновано здійснювати на основі визначення характеристик емоційної привабливості бренда для споживачів шляхом їх анкетування відповідно до 4 складових соціальної ефективності бренда залежно від типів емоційного задоволення: ідеологічного, психологічного, соціологічного та культурного.5.         Розроблено технологію формування комплексної цільової програми
з підвищення ефективності використання
бренда підприємства, що полягає
у врахуванні значущості ієрархії цілей підвищення ефективності ви-
користання
бренда, запропонованих критеріїв їх досягнення, комплексу
заходів цільової програми та вибора оптимального варіанту з урахуванням
обмежень щодо обсягу додаткових фінансових ресурсів, чисельності
персоналу та очікуваного соціального ефекту, який полягає у зростанні
лояльності споживачів продукції підприємства до його
бренда. Технологія
передбачає використання двох варіантів пошуку оптимальних рішень щодо
складу заходів ЦКП: поступового врахування критеріїв у разі стабільної
економічної ситуації у внутрішньому і зовнішньому середовищах підпри-
ємства та використання інструментів економіко-математичного моделю-
вання, якщо така ситуація буде відзначатися суттєвою мінливістю.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання