О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

89.      Петренко Г. Тенденции и перспективы отечественного брендо-строительства. Игры взрослых маркетологов / Г. Петренко, В. Савицкий // Новый маркетинг. - 2008. - № 10. - С. 35-39.

90.      Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконо-метрическом моделировании / В. Плюта ; пер. с польск. В. В. Иванова. - М. : Финансы и статистика, 1989. - 176 с.

91.      Пономаренко В. С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. - 384 с.

92.      Приходченко Я. В. Модель бренда підприємства в умовах марке­тингової орієнтації / Я. В. Приходченко // Інноваційна економіка. Все­український науково-виробничий журнал. - № 10. - С. 169-174.Приходченко Я. В. Бренд-менеджмент торговельних підпри­ємств в умовах маркетингової орієнтації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підпри­ємствами" (за видами економічної діяльності) / Я. В. Приходченко. -Донецьк, 2009. - 20 с.

93.      Приходченко Я. В. Формування бренда підприємства в умовах маркетингової орієнтації / Я. В. Приходченко // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. - Вип. 24, Т. 3. - С. 284-290.

94.      Приходченко Я.В. Бренд-менеджмент торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації / Я. В. Приходченко // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. - Вип. 21, Т. 2. -

С. 91 -99.

96.      Просветов Г. И. Математические методы и модели в экономике: задачи и решения : учебн.-практ. пособ. / Просветов Г. И. - М. : Альфа-Пресс, 2008. - 344 с.

97.      Решетнікова Г. Стратегії марок світових та вітчизняних виробників кондитерських виробів // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 6. - С. 32-36.

98.      Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебн. пособ. / Г. В. Савицкая. - Мн. : Новое знание, 2001. - 704 с.

99.      Сахаров В. Є. Застосування торгових марок у просуванні товарі / В. Є. Сахаров, Н. В. Безрукова // Актуальні проблеми економіки. - 2003. -№ 7(25). - C. 75-85.

100.     Смит П. Коммуникации стратегического маркетинга : учебн. пособ. / П. Смит, К. Берри, А. Пулфорд ; [пер. с англ. ; под ред. проф. Л. Ф. Никулина]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 415 с.

101.     Статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції в Україні за 2010 рік". - К. : Державний комітет статистики України, 2011. - 44 с.

102.     Статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції в Україні за 2011 рік". - К. : Державна служба статистики України, 2012. - 44 с.

103.     Статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції в Україні за січень-березень 2012 року". - К. : Державна служба статистики України, 2012. - 38 с.

104.     Статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність в Україні". - К. : ДП "Інформаційно-видавничий центр Держстату України", 2011. - 282 с.

105.     Статистичний збірник "Регіони України" / за ред. Осаулен-ко О. Г. -К. : Державна служба статистики України, 2011. - Ч. І. - 358 c.

106.    Статистичний збірник "Регіони України" / за ред. Осаулен-ко О. Г. - К. : Державна служба статистики України, 2011. - Ч. ІІ. - 783 c.Стратегія ефективного брендингу : монографія / О. В. Кендюхов, С. М. Димитрова, Л. А. та ін. - Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Ту-ган-Барановського. - Донецьк : Вид. "Вебер", 2009. - 280 с.

107.    Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент / П. Темпорал ; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. - СПб. : Издательский Дом "Нева", 2003. -

320 с.

109.    Тєлєтов О. С. Брендинг та ребрендинг в умовах сучасних промислових виробництв / О. С. Тєлєтов // Зб. тез доповідей VIII-ї міжнарод­ної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі ме­неджменту". - 4 - 6.10.2010. - Львів : Вид. Львівської політехніки. - 2010. -

С. 463-469.

110.    Тимонин К. А. Анализ использования брендов промышленными предприятиями / К. А. Тимонин // Управління розвитком : зб. наук. статей. -Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. - № 7. - С. 171-174.

111.    Тимонин К. А. Бренды как инструмент виртуальных коммуникаций / К. А. Тимонин // Управління розвитком : зб. наук. статей. -Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. - № 8. - С. 12-13.

112.    Тимонин К. А. Основные методы оценки капитала бренда / К. А. Тимонин // Управління розвитком : зб. наук. статей. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. - № 9. - С. 93-95.

113.    Тимонин К. А. Оценка стоимости бренда предприятия как источника формирования его дополнительных финансовых ресурсов / К. А. Тимонин // Матеріали МНПК "Сучасні проблеми інтеграції економіки України у світове господарство" ; Управління розвитком : зб. наук. статей. -Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. - № 4. - С. 74-75.

114.    Тихонова Ю. О. Шляхи підвищення цінності матеріальних товарів через Інтернет / Ю. О. Тихонова // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 3. -

С. 60-63.

115.    Тімонін К. О. Визначення сили бренда в процесі просування інноваційної продукції : об'єктивна та суб'єктивна складові : монографія / К. О. Тімонін // Управління інноваційною діяльністю ; під заг. ред. О. М. Ястремської, Г. В. Верещагіної. - ВД "ІНЖЕК", 2010. - С. 371-382.

116.     Тімонін К.О. Методичний підхід до комплексної оцінки соціально-економічної ефективності використання брендів промислових підприємств / К. О. Тімонін // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес та ефективність виробництва. - Х. : НТУ "ХПІ". - 2012. - № 06. - С. 136-144.Тімонін К. О. Модель формування бренда промислового підпри­ємства / К. О. Тімонін // Матеріали ВНПК "Сучасні погляди розвитку економі­ки: новації, проекти, гіпотези" (30-31 березня 2012 р.). - Дніпропетровськ : НО "Перспектива", 2012. - С. 136-138.

117.     Тімонін К. О. Обґрунтування системи показників для оцінки економічної ефективності бренда підприємства / К. О. Тімонін // Управління розвитком : зб. наук. статей. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. - № 8. - С. 20-21.

118.     Тімонін К. О. Основні моделі бренда / К. О. Тімонін // Конкуренто­спроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України". - Х. : ФОП Лі-буркіна Л. М. ; ВД "ІНЖЕК", 2009. - 312 с.

119.     Тімонін К. О. Оцінка ступеня емоційної задоволеності брендом машинобудівного підприємства / К. О. Тімонін // Управління розвитком : зб. наук. статей. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - № 20(96). - С.159-161.

120.     Тімонін К. О. Підвищення ефективності використання бренда підприємства на основі формування комплексних програм / К. О. Тімонін // Матеріали VII МНПК "Актуальні проблеми економіки, менеджменту, марке­тингу" (10-11 лютого 2012 р.). - Львів : Львівська економічна фундація, 2012. -Ч. ІІ. - С. 16-17.

121.     Тімонін К. О. Складові оцінювання ефективності бренда під­приємства: економічна та соціальна / К. О. Тімонін // Управління розвитком : зб. наук. статей. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. - № 17. - С. 199-201.

122.     Тімонін К. О. Теоретичні аспекти формування регіональної інноваційної системи як складової НІС / К. О. Тімонін // Концептуальні засади формування регіональної інноваційної системи : препринт / В. О. Коюда, Т. П. Близнюк, В. В. Воліков та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, доцента В. О. Коюди. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. - С. 90-102.

123.     Тімонін К. О. Формування комплексної цільової програми з підвищення ефективності використання бренда підприємства / К. О. Тімонін // Матеріали МНПК "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми теорії та практики" (22-23 листопада 2011 р.). - Х. : ВД "ІНЖЕК', 2011. - С. 124-126.

124.     Тімонін К. О. Формування та використання бренда в процесі управління / К. О. Тімонін // Управління розвитком : зб. наук. статей. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. - № 4(101). - С. 39-41.

125.     Тімонін О. М. Технічне переозброєння підприємства на основі концепції маркетингу : монографія / О. М. Тімонін, К. В. Ларіна. - Х. : ВД "ІНЖЕК', 2008. - 256 с.Торговельні марки та фірмові найменування від "А" до "Я": довідково-презентаційне видання. - Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. - Київ, 2006.

126.     Трофимов Я. Форма и содержание в брендинге : важность баланса и последствия диспропорций / Я. Трофимов // Отдел маркетинга. -2008. - № 2. - С. 18-21.

127.     Устенко А. О. Створення бренда в країнах із трансформаційною економікою / А. О. Устенко, О. Я. Малинка, Г. А. Предик // Вісник ТАНГ. -2004. - № 2. - С. 77.

128.     Уэллс У. Реклама: принципи и практика / У. Уэллс, Д. Бернет, С. Мориарти. - СПб. : Питер, 1999. - 736 с.

129.     Федорченко А. В. Актуальність використання технологій бренди-гу на горілчаному ринку України / А. В. Федорченко, І. К. Ярошенко // Мар­кетинг в Україні. - 2005. - № 1. - С. 26-31.

130.     Федосеев В. В. Экономико-математические методы в марке­тинге / В. В. Федосеев. - М. : Финстатинформ, 1996. - 110 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання