О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

131.     Федотов В. Н. Метод оптимизации потоков информации в управ­лении производством / В. Н. Федотов. - М. : Экономика, 1970. - 64 с.

132.     Филюрин А. С. Как вы марку назовете (три составляющих словесного товарного знака) / А. С. Филюрин // ЭКО. - 1999. - № 10. -

С. 184-191.

135.     Филюрин А. С. Российские особенности продвижения торговой марки и управления ею / А. С. Филюрин // ЭКО. - 2000. - № 5. - C. 169-181.

136.     Хамініч С. Ю. Особливості створення конкурентоспроможного бренда / С. Ю. Хамініч, В. В. Буряк // Схід. - 2008. - № 5(89). - С. 37-40.

137.     Хамініч С. Ю. Реклама та рекламна діяльність у сучасному вимі­рі : монографія / С. Ю. Хамініч, А. А. Жигулин. - Дніпропетровськ : Вид. Маковецький Ю. В., 2011. - 144 с.

138.     Хамініч С. Ю. Формування товарного асортименту підприємства / С. Ю. Хамініч, Т. В. Левченко // Вісник Сумського національного аграрного університету, Серія "Фінанси і кредит", 2011. - № 1. - С. 73-75.

139.     Хамініч С. Ю. Характерні особливості брендингу на споживчому ринку України / С. Ю. Хамініч // Держава та регіони Науково-виробничий журнал, Гуманітарний Університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". Серія : Економіка та підприємництво, 2010. -

№ 2.

140.     Цуневская О. Оценка клиентской базы в программах лояльности / О. Цуневская // Маркетинг. - 2008. - № 2(99). - C. 59-68.Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя, которое принесет миллионы / Г. Чармэссон. - СПб. : Питер, 1999. - 244 с.

141.     Чевертон П. Теория и практика современного маркетинга: Полный набор стратегий, инструментов и техник / П. Чевертон ; пер. с англ. В. Н. Егорова. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 608 с.

142.     Штовба О. В. Товарний брендинг підприємств та шляхи забезпечення його ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління під­приємствами" / О. В. Штовба. - Хмельницький, 2006. - 20 с.

143.     Щербак В. Г. Аналіз ефективності управління торговими марками за допомогою показників рівня розвитку та сили домінування (на прикладі підприємств легкої промисловості) / В. Г. Щербак, О. М. Бихова // Актуальні проблеми економіки. - К. - 2010. - № 5(107). - C. 159-165.

144.     Щербак В. Г. Использование методов таксономии при оценке конкурентной позиции предприятия / В. Г. Щербак, А. П. Лозенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. - Вип. 80. - C. 172-185.

145.     Эллвуд Я. 100 приемов эффективного брендинга / Я. Эллвуд ; [пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского]. - СПб. : Питер, 2002. - 368 с.

146.     Энджел Д. Поведение потребителей / Д. Энджел, Р. Дж. Блэ-куэлл, П. У. Миниард. - СПб. : Питер, 1999. - 346 с.

147.     Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підпри­ємств: методологічні та методичні засади : монографія / О. М. Ястремська. -[2-ге вид.]. - Х. : ВД "ІНЖЕК', 2004. - 488 с.

148.     Ястремська О. М. Значення бренда підприємства в процесі інвестування / О. М. Ястремська // Управління розвитком : зб. наук. ст. ХДЕУ. - Х. : Вид. ХДЕУ, 2003. - № 1. - С. 3-8.

149.     Ястремська О. М. Методика визначення узагальнюючого показ­ника ефективності маркетингового комунікаційного процесу / О. М. Ястремсь-ка, Ю. В. Челенко // Економіка та управління підпри-ємствами машинобу­дівної галузі: проблеми теорії та практики, 2008. - № 1(1). - C. 150-159.

150.     Ястремська О. М. Підхід до вибора стратегії презентації економічних можливостей об'єкта господарювання / О. М. Ястремська // Еко­номіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. - Вип. 165. - С. 242-249.

151.     Ястремська О. М. Соціальний аспект брендингу / О. М. Яст-ремська // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. Серия: экономические науки. - К. : "Техніка", 2003. - Вып. 48. - С. 192-198.Ястремська О. М. Стратегії брендів в процесі інвестиційної діяльності / О. М. Ястремська // Українська наука: минуле, сучасне, май­бутнє. - 2003. - Вип. 6. - С. 361-370.

152.     Ястремська О. М. Бренд підприємства як важливий економічний ресурс: процес формування / О. М. Ястремська, К. О. Тімонін // Вісник Національного університету водного господарства та природокористу­вання. Випуск № 2(58), 2012. Збірник наукових праць. - Рівне. - 2012. -

С. 195-202.

155.     Ястремська О. М. Соціально-економічна сутність та види брендів в контексті інноваційної діяльності підприємства / О. М. Ястремська, К. О. Ті-монін // Інновації: проблеми науки та практики : монографія / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В. С., д-ра екон. наук, проф. Ки-зима М. О., д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б. - Х. : ФОП Лібуркіна Л. М. ; ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 125-145.

156.     Яцюк Д. В. Управління рекламною діяльністю в системі брен-дингу на ринку продовольчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" (за видами економічної діяльності) / Д. В. Яцюк. - Київ, 2008. - 20 с.

157.     Aacker D. Building Strong Brands / D. Aacker. - N.-Y. : The Free Press, 1996. - 546 p.

158.     Arnold D. The Handbook of Brand Management / D. Arnold. -London : Economist Books Ltd, 1992. - 432 p.

159.     Cannon T. Basic Marketing: principles and practice / T. Cannon. -4-th edition. - Chassell Publishers Limited, 1996. - 452 p.

160.     Davidson H. Offensive Marketing or How to make your Competitor Followers / H. Davidson. - Penguin books, 1987. - 472 p.

161.     Feldwick P. What is brand equity anyway, and how do you mea­sure it? / Р. Feldwick // Journal of market research society, 1996. - № 38(2). -Рр. 85-104.

162.     Goderis J. P. Barrier Marketing: From Customer Satisfaction to Customer Loyality / J. P. Goderis // CEMS Business Review. - 1998. - № 2(4). -

P. 285-294.

163.     Fuzzy Sets in Management, Economy and Marketing / ed. by C. Zopounidis and oth. - World Scientific Pub Co, 2002. - 269 p.

Gummesson E. Total Relations Marketing: Marketing Strategy Moving from the 4Ps - Product, Price, Promotion, Place - of Traditional Marketing Management to the 30 Ps - the Thirty Relationships - of a newMarketing Paradigm / E. Gummesson. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2002. - 350 p.

165.     Gummesson E. Total Relationship Marketing : Marketing management, relationship strategy and CRM approaches for the network economy / E. Gummesson, 2008. - 211 pp.

166.     Jones T. O. Why Satisfied Customers Defect? / T. O. Jones, W. E. Sasser // Harvard Business Review. - 1995. - № 73. - P. 88-99.

167.     Lehmann D. R. Analysis for Marketing Planning / D. R. Lehmann, R. S Winer. - 2nd edition. - Boston : Irwin, 1991. - 451 p.

168.     Leidig G. Benchmarking - Lernen von den Besten, Leistung und Qualitaut steigern, in: Informationen Betriebswirtschaft I/1995, Hsrg / G. Leidig. -Bundesverband Druck E. V. - Wiesbaden, 1995. - 468 p.

169.     Peter D. Benet Dictionary of Marketing Terms / D. Peter. - 2d ed., (Chicago: American Marketing Association), 1995. - 526 p.

170.     Watson G. H. Benchmarking. Edizione italiana A / G. H. Watson; cura di Piercarlo Ceccarelli, Franco Angeli. - Milano, 1995. - 540 p.

171.     Weheli H.-P. Marketing. 2., uuberarb / H.-P. Wehrli. - Wetzikon; Switzerland: by WWC AG, 1992. - 490 p.

172.     Гавриш О. А. Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств / О. А. Гавриш, С. М. Савченко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". -Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет. -Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=

1&iid =464.

173.     Головне управління статистики у Харківській області. Офіційний веб-сайт. - Режим доступу : http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf.html.

174.     Гур'єв В. І. Розв'язання економічних задач з використанням надбудови пошук рішення програми Microsoft Excel [Електронний ресурс] / В. І. Гур'єв, І. В. Фірсова // Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа. - Чернігів, 2011. - № 1(1). - С. 70-73. - Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/Chnch_tekh/ 2011gvipme.pdf.

175.     Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт. - Ре­жим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

176.     Державне підприємство "Український інститут промислової влас­ності". Офіційний веб-сайт. - Режим доступу: http://www.ukrpatent.org/ua.

177.      Державний департамент інтелектуальної власності. Офіційний веб-сайт. - Режим доступу : www.sips.gov.ua/.Державний департамент інтелектуальної власності. Річний звіт за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sips.gov.ua/i_upload /zvit_ua10.pdf.

178.      Державний департамент інтелектуальної власності. Річний звіт за 2011 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sips.gov.ua/i_ upload/file/ukr.pdf.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання