О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

179.      Дмитриева И. Имидж организации, предприятия [Электронный ресурс] / И. Дмитриева. - Режим доступа : http://www.reklaming.ru/imidzh-organizacii-predpriyatiya.

180.      Дымшиц М. Разработка бренда. Генерация имени бренда [Электронный ресурс] / М. Дымшиц. - Режим доступа : http://www.vaal.ru /show.php?id=13.

181.      Журевич П. С. Объекты и методы формирования имиджа [Электронный ресурс] / П. С. Журевич. - Режим доступа : http://dit.perm.r /articles/marketing/data/010809.htm.

182.      Ишнякова М. Концепция формирования имиджа компании [Электронный ресурс] / М. Ишнякова. - Режим доступа : http://www.iteam. ru/publications/marketing/section_49/article_862.

183.      Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2003 -2011 роки (відсотків до попереднього року). - Сайт Головного управління статис-тики у Харківській області [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/prom/tab6.html.

184.      Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг № 576 від 03.08.2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon 1.rada.gov.ua.

185.      Котлер Ф. Мастер-клас Філіпа Котлера [Електронний ресурс]. / Ф. Котлер // Режим доступу : http://kotler.in.ua/.

186.      Недосекин А. О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами [Электронный ресурс] / А. О. Недосекин // Аудит и финансовый анализ. - 2000. - № 2. - Режим доступа : http://www. cfi n. ru/press /afa/2000-2/08. shtml.

187.      Пустотин В. Украинские бренды и украинский брендинг [Электронный ресурс] / В. Пустотин. - Режим доступа : http://www.sledopyt. com.ua/misli/pusto/.Статистичний збірник "Україна у цифрах - 2011" ; за ред. Осау-ленко О. Г. - К. : Держана служба статистики України, 2012. - 251 с. [Елект­ронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/katalog /kat_u/publ1_u.htm.

188.      Статистичний збірник "Україна у цифрах - 2010" ; за ред. Осау-ленко О. Г. - К. : Держана служба статистики України, 2011. - 252 с. [Елект­ронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/katalog /kat_u/publ1_u.htm.

189.      Статистичний збірник "Промисловість України у 2007 - 2010 роках" ; за ред. Л. М. Овденко. - К. : Держана служба статистики України, 2011. - 307 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov. ua/druk /katalog/kat_u/publ2_u.htm.

190.      Статистичний щорічник України за 2008 рік; за ред. О. Г. Осауленка. - К. : Держаний комітет статистики України, 2009. - 567 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk /katalog/kat_u/publ1_u.htm.

191.      Статистичний щорічник України за 2009 рік ; за ред. О. Г. Осау-ленка. - К. : Держаний комітет статистики України, 2010. - 567 с. [Елект­ронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/katalog /kat_u /publ1_u.htm.

192.      Статистичний щорічник України за 2010 рік ; за ред. О. Г. Осау-ленка. - К. : ТОВ "Август Трейд", 2011. - 560 с. [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/katalog/kat_u /publ1_u.htm.

193.      Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Комітет з питань науки і освіти України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua /komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718.

194.      Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року / Харківська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kharkivoda.gov.ua/uk/article/static/id/243.

195.      Укрбренд - 2011. ТОП-100 Украинских брендов. - К. : МРР Consulting [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.mppconsulting. com.ua

Федінчук Л. Моделі створення бренда [Електронний ресурс] / Л. Федінчук. - Режим доступу : http://intkonf.org/category/arhiv/konf1.Додатки

 

 

Додаток А

Вихідні дані для багатовимірного факторного аналізу

 

Таблиця А.1

Назви підприємств машинобудування, результати діяльності яких використано для визначення тенденцій господарювання машинобудування у Харківському регіоні

 

п/п

Назва підприємства

1

ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"

2

ПуАТ "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш"

3

ПАТ "Електромашина"

4

ТОВ "Завод енергетичного машинобудування"

5

ПАТ "Харківський верстатобудівний завод"

6

ПАТ "Харківський завод штампів та пресформ"

7

ВАТ "Завод ім. Фрунзе"

8

ВАТ "Куп'янський машинобудівний завод"

9

ПАТ "Харківський електротехнічний завод "Трансзв'язок"

10

ВАТ "Турбоатом"

11

ПАТ "Харківський електроапаратний завод"

12

ПАТ "Завод "Південкабель"

13

ПАТ "Завод "Промзв'язок"

14

ПАТ "Вовчанський агрегатний завод"

15

ПАТ "Харківський машинобудівний завод "ФЕД"

Таблиця А.2

Система показників для визначення результатів діяльності машинобудівних підприємств Харківського регіону

 

Назва показників за групами

Код показника

1

2

Показники ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

X1

Коефіцієнт термінової ліквідності

Х2

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

Х3

Показники рентабельності підприємства

Рентабельність сукупного капіталу

Х4

Рентабельність власного капіталу

Х5

Валова рентабельність продажів

Х6

Операційна рентабельність продажів

Х7

Чиста рентабельність продажів

Х8

Показники ділової активності

Частка власних обігових коштів в активах

Х9

Коефіцієнт оборотності капіталу

Х12

Коефіцієнт оборотності власного обігового капіталу

Х11

Коефіцієнт оборотності обігового капіталу

Х12

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

Х13

Коефіцієнт оборотності готової продукції

Х14

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Х15

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Х16

Коефіцієнт оборотності основного капіталу

Х17

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Х18

Показники фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт фінансової стійкості

Х19

Коефіцієнт фінансового ризику

Х20

Коефіцієнт автономії

Х21

Коефіцієнт маневреності капіталу

Х22

Маневреність робочого капіталу

Х23

Показник фінансового левериджу

Х24

Коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними джерелами формування

Х25

Показники ефективності використання основних виробничих фондів

Коефіцієнт придатності основних фондів

Х26

Коефіцієнт відновлення основних фондів

Х27

Фондовіддача

Х28

Фондоозброєність

Х29

Продовження табл. А.2

 

1

2

Показники обіговості обігових коштів

Питома вага обігових коштів у сфері виробництва на створення однієї грошової одиниці реалізованої продукції

Х30

Питома вага обігових коштів у сфері обігу на створення однієї грошової одиниці

Х31

реалізованої продукції

 

Показники ефективності використання людських ресурсів

Коефіцієнт використання робочого часу

Х32

Питома вага працівників у віці від 15 до 55 років

Х33

Питома вага працівників, які мають науковий ступінь

Х34

Питома ваги працівників, які є винахідниками та націоналізаторами

Х35

Питома вага працівників, що закінчили вищі навчальні заклади

Х36

Питома вага працівників, навчених новим професіям

Х37

Питома вага працівників, що підвищили кваліфікацію у звітному році

Х38

Питома ваги працівників, які зайняті в умовах, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам (за результатами атестації робочих місць за умовами праці)

Х39

Питома вага трудових витрат у загальних витратах на проведення

Х40

Середньорічне вироблення на один працюючого, тис. грн/осіб

Х41

Питома вага додаткової заробітної плати у фонді оплати праці

Х42

Показники структури операційних витрат

Матеріальні витрати

Х43

Амортизація

Х44

Витрати на оплату праці

Х45

Відрахування на соціальні потреби

Х45

Інші операційні витрати

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання