О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

3.1.    Обґрунтування складових оцінювання ефективності
використання
бренда промислового підприємства................................................................. 123

3.2.    Методичний підхід до комплексного оцінювання соціально-
економічної ефективності використання брендів машинобудівних
підприємств
.................................................................................................................................. 138

3.3.    Формування цільової комплексної програми підвищення

ефективності використання бренда промислового підприємства......................................... 156

Висновки до розділу 3................................................................................................................ 182

Висновки...................................................................................................................................... 183

Використана література.............................................................................................................. 187

Додатки            203НАУКОВЕ ВИДАННЯ

 

Ястремська Олена Миколаївна Тімонін Олександр Михайлович Тімонін Костянтин Олександрович

 

 

 

БРЕНДИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

 

Монографія

 

 

Відповідальний за випуск Ястремська О. М. Відповідальний редактор Сєдова Л. М.

 

 

 

 

Редактор Бутенко В. О.

 

Коректор Мартовицька-Максимова В. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2013 р. Поз. 114-Н.

Підп. до друку                                           Формат 60x90 1/16. Папір МиШСору. Друк Riso.

Ум.-друк. арк. 15,25. Обл.-вид. арк. 19,06. Тираж                         прим. Зам. №

Видавець і виготівник - видавництво ХНЕУ, 61166, м. Харків, пр. Леніна, 9а Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи Дк № 481 від 13.06.2001 р.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання