Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

209 Канцуров О.О. Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" /
О.О. Канцуров. - Київ, 2000. - 21 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

210 Омецінська І.Я. Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств: методика та організація: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності)" / І.Я. Омецінська. - Тернопіль, 2008. - 20 с. [Електронний ресурс] -
Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

211                                                  Орлов І.В. Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю зобов'язань суб'єктів
господарювання: дис...
канд. економ. наук: 08.00.09 / Ігор Віталійович Орлов. - Ж., 2011. - 572 с.О.І. Пилипенко [212], Л.О. Примостка [213], О.Б. Ретюнських [214],
О.М. Петрук
[215],                     В.В. Сопко [216],                     О.І. Степаненко [217],

К.С. Сурніна [218], М.С. Федорець [219], О.В. Ярощук [220]. Слід відмітити значний внесок у розвиток бухгалтерського обліку операцій з пасивами проф. В.В. Сопко [221], нею розкрито концепцію бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльністю.

Основні проблеми бухгалтерського обліку, в зазначених вище дисертаціях, розкрито в частині: договірних зобов'язань і прав; експортно-імпортних    операцій;    власного    капіталу;    зобов'язань будівельних

 

 

212 Пилипенко О.І. Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" /
О.І. Пилипенко. - Київ, 2005. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

213 Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д.е.н.: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Л.О. Примостка. - Київ,
2002. - 33 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

214 Ретюнських О.Б. Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" /
О.Б. Ретюнських. - Харків, 2004. - 19 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

215 Петрук О.М. Договірні зобов'язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств
Житомирської області): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:
спец.
08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / О.М. Петрук. - Київ, 2000. - 20 с. [Електронний
ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

216 Сопко В.В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні
підприємницькою діяльністю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.:
спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності" /
В.В. Сопко. - Київ, 2008. - 31 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

217 Степаненко О.І. Облік і аналіз експортно-імпортних операцій (на прикладі суб'єктів підприємницької
діяльності України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:
спец.
08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / О.І. Степаненко. - Київ, 2005. - 19 с.
[Електронний ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

218 Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових
підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський
облік, аналіз та аудит" / К.С. Сурніна. - Луганськ, 2002. - 19 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

219 Федорець М.С. Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)"
/ М.С. Федорець. - Київ, 2009. - 22 с. [Електронний ресурс] -
Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

220 Ярощук О.В. Аналіз формування капіталу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / О.В. Ярощук. - Тернопіль,
2004. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

221        Сопко В.В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні
підприємницькою діяльністю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.:
спец.
08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" /
В.В. Сопко. - Київ, 2008. - 31 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.
підприємств, кредитних спілок; дебіторської і кредиторської заборгованості та ін. В теорії і практиці аналізу розкрито питання: бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства; формування капіталу. Питання обліку власного капіталу розглядалися на прикладі акціонерних товариств АПК та в цілому на сільськогосподарських підприємствах. Слід відмітити, що до сих пір недостатньо розкритими залишаються питання:

-    теоретичного переосмислення ролі та сфери застосування пасиву бухгалтерського балансу,

-       розкриття значення пасиву бухгалтерського балансу в управлінні економікою країни,

-    розробки та систематизації категорій пасиву бухгалтерського балансу задля розмежування їх сутності,

-    розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку операцій з пасивами для підвищення ефективності стратегічного управління підприємством,

-    зарубіжного досвіду обліку операцій з пасивами та можливості його впровадження у вітчизняну систему бухгалтерського обліку;

-    вивчення та шляхів удосконалення комп'ютерних програм бухгалтерського обліку операцій з пасивами щодо забезпечення потреб управління тощо.

Значну    кількість    робіт    захищено    в    межах спеціальностей

08.06.1         "Економіка,    організація    і    управління    підприємствами" та

08.03.1         "Економіко-математичне моделювання" по 6 робіт (тобто по 8,82 % від загальної сукупності). За спеціальністю 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" до найбільш вагомих питань відтворення капіталу житлово-пасивного регулювання дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства, обґрунтування суті категорії "податкові зобов'язання підприємств" як об'єкту управління, чинники ефективності формування та використання капіталу підприємств з урахуванням специфіки машинобудівної галузі тощо.

За спеціальністю 08.03.02 "Економіко-математичне моделювання" дисертаційні роботи присвячені моделюванню: ефективної взаємодії банків з підприємствами; ліквідності комерційних банків в Україні; формування основних показників діяльності банківських установ; процесів управлінняконкурентоздатністю комерційного банку; адаптивного управління підприємством у нестабільному економічному середовищі; а також моделюванню та комп'ютеризованим засобам підтримки прийняття рішень при адмініструванні податків; розробці динамічної моделі банку та її використанню в стратегічному плануванні і управлінні.

Варто зазначити, що з проблем власного капіталу та зобов'язань протягом 2000-2010 р. захищено 6 дисертацій за юридичним напрямом. Зокрема, це В.Д. Чернадчук, Л.М. Козодой, В.О. Галан, С.Б. Булеца, О.В. Басай, С.В. Антонов. Дисертаційні роботи юридичного напряму присвячені дослідженню відшкодуванню моральної шкоди при порушенні трудових прав, визначенню спрямування та меж її впливу на процес правонаступництва країнами-учасницями щодо міжнародно-правових зобов'язань, активів і пасивів колишнього СРСР, правового забезпечення соціального захисту безробітних в Україні тощо.

Наступним етапом вивчення дисертаційних робіт є аналіз динаміки захистів дисертацій, який дає можливість визначити активність досліджень у певний часовий проміжок, а також визначити фактори, які обумовили дану активність, зважаючи на певні часові рамки, що представлено у табличній (табл. 1.17) та графічній формах (рис. 1.8).

Таблиця 1.17. Групування дисертаційних робіт з питань здійснення операцій з пасивами за роками захисту (Україна)

 

Рік

Кількість

В тому числі

 

 

економічні

юридичні

2000

3

3

-

2001

6

5

1

2002

9

9

-

2003

6

6

-

2004

9

9

-

2005

13

11

2

2006

9

7

2

2007

7

6

1

2008

9

9

-

2009

2

2

-

2010

1

1

-

Разом

74

68

6

Дані табл. 1.17 свідчать про те, що за період з 2000 р. по 2010 р. захисти дисертаційних робіт не мали чіткого спрямування у динаміці, вони коливався, то до різкого збільшення (15 дисертацій в 2005 р.), то до
зменшення (1 дисертація в 2010 р.). Це зумовлено, на нашу думку, певним чином зміною економічної ситуації в країні. Поступове поширення на практиці законодавчих змін щодо операцій з пасивами підприємства, стимулювало розробку науковцями адекватних методик їх облікового відображення, удосконалення методів контролю та аналізу.

Рис. 1.8. Динаміка захищених в Україні дисертаційних робіт з питань здійснення операцій з пасивами за 2000-2010 рр.

На рис. 1.8 відображена динаміка дисертаційних робіт з економіко-правових аспектів здійснення операцій з пасивами в Україні за 2000-2010 рр. за усіма напрямами дослідження в цілому. Найбільша кількість дисертацій з питань здійснення операцій з пасивами захищена в Україні у 2005 р. -15 робіт, з них за економічним напрямом - 11. Максимальна кількість робіт з економічного напряму захищена у 2005 р. - 11 робіт, висока активність досліджень за даною тематикою спостерігалася з 2001 по 2008 рр. Незважаючи на значний спад кількості захищених дисертацій, присвячених операціям з пасивами після 2009 р., дана тематика залишається актуальною у зв'язку зі зміною податкового законодавства у 2011 р. з прийняттям Податкового кодексу України, а також перманентними змінами умов господарювання, нестабільністю економіко-політичної ситуації у державі.

Таким чином, систематизувавши підходи вчених до розгляду понять "пасив" та "капітал", встановлено, що відображення капіталу в пасиві можна називати традицією бухгалтерського обліку, яка виникла за часів появи подвійного запису. При цьому, показник власного капіталу, що відображається в пасиві бухгалтерського балансу засвідчує право власності на активи, сформовані власниками (учасниками).1.4. Категорії пасиву в бухгалтерському обліку: взаємопроникнення понять

 

 

Розвиток науки або теоретичної концепції неможливий без розробки понятійно-категорійного апарату, що ускладнюється для тих галузей знань, які в ході суспільного розвитку доповнюються новими положеннями і висновками, це стосується і науки про бухгалтерський облік, яка має презентувати такий апарат свого опису.

Понятійний апарат або "мова" бухгалтерського обліку повинна володіти тією пізнавальною аналітичною силою, яка має проникати у сутність господарських процесів, що відбуваються на підприємстві. У процесі такого пізнання розкривається внутрішня структура, встановлюється стійкі зв'язки між ними. Поняття та категорії є формою відображення предметів, процесів господарського життя підприємства, законів та закономірностей їх руху. Особливістю понять є відображення не всього предмету та процесу, а лише окремих їх сторін, властивостей та відношень. В більш загальному вигляді, цю функцію виконують категорії які виступають рушійною силою будь-якої теорії, що характеризуються здатністю скорочувати, ніби "зжимати", знання, що сприяє поглибленню їх інформаційного навантаження.

Проф. Я.В. Соколов зазначав, що в бухгалтерських проводках приховано відносини, які ми не бачимо, що відображають матеріальні, фінансові (монетарні), юридичні, економічні, політичні, соціальні, психологічні (біхевіористичні) зв'язки між учасниками господарського процесу. Складність таких відносин призводить до того, що теорія бухгалтерського обліку представляється собою механізм, зібраний з деталей інших наук [222, с. 190-191]. На думку І.Ф. Шерра: "Вичерпна праця з бухгалтерії повинна будувати, перш за все, нову науку на математичній, правовій і господарській основі, щоб потім вивести різноманітні додатки до практичних потреб господарства. Спроби поставити всю систему викладання бухгалтерії на науковий фундамент

 

 

222 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: [учеб. пособие] / Я.В. Соколов. - М.: Магистр; ИНФРА-М, 2010. - 224 с.відносяться до новітнього часу" [223]. У такому разі постає питання про існування суто бухгалтерських категорій, які відображають загальні властивості та зв'язки між цими науками.

Предметом нашого дослідження є об'єкти, що відображаються в пасиві бухгалтерського балансу, тому слід визначити, які з застосовуваних у балансі термінів є поняттями, а які категоріями, що сприятиме висвітленню частини понятійно-категорійного апарату.

Кожна наука оперує власним понятійно-категорійним апаратом, що визначає сутність тих чи інших предметів та явищ і сприяє встановленню їх взаємодії та взаємозв'язків. Ще Є.Є. Сіверс розумів під рахунковеденням теоретичну наукову розробку бухгалтерський категорій [224]. Гегель Г.В. зазначав, що категорії потрібні для більш точного визначення і пошуку предметних відносин [225, с. 85].

Однак, дослідження категоріально-понятійного апарату, в частині визначення пасиву, супроводжується виникненням труднощів у зв'язку з перенасиченням думками науковців і дослідників, які часто є хибними. Проте, як зазначає фізик і письменник Ч.П. Сноу: "... На жаль, в епоху словоблуддя разом з корисним, людина вбирає в себе велику кількість всіляких дурниць... Благозвучне слово - ласкає слух. Якщо його повторювати багато разів, то в результаті забуваєш, що воно абсолютно нічого не значить. Забуваєш, що застосував його тільки для того, щоб приховати своє неуцтво. Ми всі загіпнотезовані словами" [226, с. 70]. Підкреслює дану проблему і Ф.Бекон, відзначаючи, що "визначення складаються зі слів, а слова породжують слова" [227, с. 325]. Проф. Я.В. Соколов вважає, що "обліком є текст, викладений на спеціальній професійній мові, і одне з найважливіших завдань будь-якої людини, яка намагається в ньому розібратися, полягає в необхідності "зняти лушпиння" слів і оголити сенс" [228, с. 184]. Зосереджує увагу на виникненні труднощів при застосуванні термінологічного апарату і вчений

 

223 Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр. - М.: Экономическая жизнь, 1925. - 247 с.

224 Сиверс Е.Е. Счетоводстсво и счетоведение. / Е.Е. Сиверс - СПб.: 1892.

226 Гегель Г.В.Ф. Наука логики Т.1 / Г.В.Ф. Гегель - М.: Мысль, 1970. - 501 с.

226 Сноу Ч.П. Смерть под парусом / Ч.П. Сноу // Английский детектив. - М.: Правда, 1983, с. 19-258.

227 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук; соч. в двух томах. - Т.1. / Бэкон Ф. - М.: Мысль,
1971.- 500 с.

228        Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: [учеб. пособие] /
Я.В. Соколов. - М.: Магистр; ИНФРА-М, 2010. - 224 с.І.П. Павлов: "Слова можуть бути підібрані неточні, невдалі, можуть не правильно розумітися і т.д. І знову слід остерігатися, щоб не побачити завдяки словам дійсність у неналежному, неправильному вигляді. ...фальсифікація дійсності може досягати величезних розмірів" [229]. Поділяємо точку зору П.В. Копніна, стосовно того, що "істина у чистому вигляді існує тільки в абстракції, а кожний реальний процес руху пізнання означає рух від неістинного до істинного, і він не вільний від моментів ілюзорності, омани. Будь-яка теорія містить елементи, неістинність яких визначається у ході подальшого розвитку науки. Не тільки в цілому об'єктивно-істинне знання містить у собі моменти омани. На окремому етапі розвитку пізнання виявляється, що деякі положення науки були оманою" [230, с.143]. Тобто навіть обґрунтоване та беззаперечне твердження може піддаватися сумніву. Одним з термінів, трактування яких викликає дискусії, є "пасив". Наявність неточностей та протиріч зумовлює необхідність дослідження категорій бухгалтерського обліку.

У дослідженнях проф. С.Ф. Легенчука наголошується на необхідності розробки категорій бухгалтерського обліку [231, с. 108-113]. На нашу думку, чітке визначення бухгалтерських категорій в частині об'єктів, що відображаються в пасиві бухгалтерського балансу створить їх системну класифікацію за конкретними ознаками, що вплине на коригування побудови плану рахунків бухгалтерського обліку та, відповідно, фінансової звітності задля узгодження інтерпретації облікової інформації для різних груп користувачів. Урсул А.Д. зазначає: "Загальнонаукові поняття, яких нині налічується вже не один десяток, в деякому розумінні знаходять в собі риси філософських категорій, і з приватнонауковими поняттями їх зближує те, що вони використовуються в якості рівноправних категорій, застосовуваних у відповідній особистій науці [232].

Тому доцільно визначитись зі змістом понять та категорій у філософському значенні, що дозволить правильно окреслити дефініції бухгалтерського обліку (табл. 1.18).

 

 

229 Павлов И.П. Об уме вообще / И.П. Павлов: pro et contra. - СПб.: 1999.

230 Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки / П.В. Копнин. - М.: Мысль,1974. - 566 с.

231 Легенчук С.Ф. Теоретичні передумови систематизації бухгалтерських категорій / С.Ф. Легенчук
2/ Вісник ЖДТУ.
- 2012. - № 1 (59). - с. 108-113.

232 Урсул А.Д. Проблемы информации в современной науке / А.Д. Урсул - М.:, 1975. - с. 270
233    Философский словарь; 4-е изд. / Под ред. И.Т. Фролова - М.: Политиздат, 1980. - 445 с.

234 Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1 / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна,
О.А. Устенко, С.І. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. - Львів: Світ, 2005. - 616 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі