Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал / Дж.Р. Хикс; общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. пер. -3с англ.]. - М.: "Прогресс" - "Универс", 1993. - 488 с.

306 Сиверс Е.Е. Общее счетоводство. / Е.Е. Сиверс -[ 4-е изд.] - СПб., 1915. - 102 с.

307 Сиверс Е.Е. Общее счетоводство. / Е.Е. Сиверс -[ 4-е изд.] - СПб., 1915. - 102 с.

308 Новодворский В.Д. Балансовое обобщение как метод бухгалтерского учета / В.Д. Новодворский,
А.Н. Хорин
// Бухгалтерский учет. - 1995. - 3. - С. 19-25.


Капітал (інвестиційні ресурси), охоплює всі виробничі засоби виробництва, тобто всі види інструментів, машин, обладнання, транспортні засоби і збутову мережу, що використовують при виробництві товарів іпослуг та при доставці їх кінцевому споживачеві [309, с. 37]. Промислово розвинені країни використовують велику кількість будівель, техніки. Всі подібні ресурси називаються капіталом. Капітал - це чинник виробництва, ресурс тривалого користування, який сам по собі є продуктом

310

економіки [ , с. 72]. Проф. Соколов В.Я. вказував, що під капіталом можна розуміти або весь актив, або весь пасив, а можна розуміти тільки так звані чисті   активи,   тобто   різницю   між   засобами   підприємства   та його

311

кредиторською заборгованістю [   , с. 170].

Підсумовуючи вищевикладене, можна виділити чотири різні підходи вчених до відображення капіталу в бухгалтерському обліку, за умов виконання балансової рівності:

1)   в пасиві, коли капітал разом з кредиторською заборгованістю дорівнює активу;

2)   в пасиві, за умови, що актив прирівнюється до суми кредиторської заборгованості, а сума капіталу, що перевищує і актив, і кредиторську заборгованість, відображається у від'ємному значенні і, таким чином, досягається рівність;

3)   в активі, коли капітал разом з іншими складовими прирівнюється до кредиторської заборгованості;

4)   не передбачає відображення капіталу, а актив, в свою чергу, прирівнюється до кредиторської заборгованості.

309 Макконел К.Р. Экономикс / К.Р. Макконел, С.Л. Брю - М.: 14-е изд. дораб. и испр. - 2003. - 972 с.

310 Самуэльсон П.А. Экономика [учеб. пособие] / П.А. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус; Под ред.
Л.С. Тарасевича, А.И. Леусского - [пер. с англ]. - 15-е изд. - М.: Бином: КноРус, 1997. - 799 с.

311  Соколов В.Я. Теоретические начала (основы) двойной бухгалтерии / В.Я. Соколов - СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2006. - 188 с.


Отже, серед вчених та науковців немає єдиного загальноприйнятого підходу до визначення сутності капіталу. В бухгалтерському обліку спірним залишається його відображення в пасиві бухгалтерського балансу, оскільки таке його представлення створює суперечливість у визначенні його як комплексу засобів, тобто майнових цінностей, яке наводять більшість економістів та навіть деякі бухгалтери. Така невідповідність у визначеннях породжує вагому проблему теорії бухгалтерського обліку в частині невизначеності категорійно-понятійного апарату, що ускладнює їх практичне застосування.2.2. Обліковий аспект дослідження сутності поняття капіталу

 

 

Наявність різних підходів вчених до визначення сутності капіталу ускладнює його інтерпретацію в бухгалтерському обліку. Існування різних точок зору щодо визначення одного і того ж об'єкту призводить до виникнення плутанини та протиріччі в самому понятті, що в подальшому породжує проблему застосування теоретичних доробок на практиці. Розуміння сутності того чи іншого поняття в бухгалтерському обліку за його змістовним наповненням не повинно суттєво відрізнятися від визначення, даного поняття в економічній літературі. Важливим питанням, що підлягає вирішенню при розробці методики облікового відображення капіталу є його узгодження з економічною теорією, що можливо завдяки більш детальному вивченню природи капіталу, що відображається в бухгалтерському обліку.

Досить вдало визначають проблему вивчення капіталу, російські вченні: "Без глибокого вивчення сутності поняття, неможливо сформувати єдиний однозначний підхід до його трактування. У практично-буденному прояві розумінь тих чи інших понять, а також у теоретично-науковому середовищі, погляди на одні й ті ж об'єкти відрізняються в силу їх практичного застосування. В економічній літературі категорія "капітал" характеризує ресурси організації, потрібні для здійснення її господарської діяльності. Зміст даної економічної категорії неоднозначний. В найбільш загальному вигляді автори виділяють два підходи до визначення сутності капіталу" [312, с. 6].

312  Снитко Л.Т. Управление капиталом торговой организации. Экономический аспект: [учебное
пособие]. / Л.Т.
Снитко, Е.Н. Висторобская, Т.Ю. Бугаева - М.: Издательство РДЛ, 2004. - 320 с.

313  Маркс К. Капитал. Критика политической экономии - [Т. 1. Кн. 1. Процесс производства
капитала] / К. Маркс - М.: Политиздат, 1983. - [Т. IV; Маркс К. Капитал. Критика политической
экономии. Т. 2. Кн. 2. Процесс обращения капитала / Под ред. Ф. Энгельса. - М.: Политиздат,
1984. - Т.
IV; Экономическая теория (политэкономия): Учеб. / Под общей ред. В.И. Видяпина,
Г.П. Журавлевой. - М.: ИНФРА-М, 1997.


З одного боку, ряд авторів відповідно до марксистської теорії розглядають капітал як самозростаючу вартість, створену за рахунок праці найманих працівників [313]. В рамках іншого підходу, який отримав широкерозповсюдження в період ринкових реформувань в Росії, капітал ототожнюється з факторами виробництва, що виступають як в матеріально-

~ і             го і л  315 316 317 318п

речовій, так і в грошовій формах [314,    ,    ,    , ].

Проф. Лачінов Ю.М. зазначає, що К. Маркс, розглядаючи капітал як самозростаючу вартість, не показав, як саме відбувається це самозростання [319, с. 42]. Крім того, автор підкреслює відсутність в марксистському підході питання власності. Тоді як, на його думку, саме власність викликає інтерес до капіталу з боку всіх суб'єктів економіки - від держави до приватної особи. "Власність присутня і в понятті інтелектуального капіталу. Проте виробництво різних цінностей, включаючи інформацію, знаходиться у тісних взаємодіях з великою кількістю осіб в найрізноманітніших галузях і набуває все більш суспільного характеру в державному оформленні. Тому в сучасних умовах капітал - це благо у власності суб'єкта, застосування якого в суспільному виробництві приносить власнику та всьому суспільству продукт і дохід", - вважає вчений [320, с. 42].

314 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? / И.Т. Балабанов -
М.: Финансы и статистика, 1996. - С. 29.

315 Бланк И.А. Управление использованием капитала / И.А. Бланк - Киев: Ника-Центр, 2000. - С. 12.

316 Руководство по кредитному менеджменту / Под ред. Б. Эдварса. - М.: ИНФРА-М, 1996. - С. 166.

317 Финансы предприятий: [учеб. для вузов] / Под ред. Н.В. Колчиной. - [2-е изд., перераб. и доп.] -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - С. 133.

318 Экономика и статистика фирм: [учеб.] / Под ред. С.Д. Ильенковой. - [2-е изд.] - М.: Финансы и
статистика, 1997. - С. 128.

319 Лачинов Ю.Н. Экономика в школе, лицее, колледже, вузе и дома / Ю.Н. Лачинов - М.: ЛЕНАНД,
2012. - 88 с.

320 Лачинов Ю.Н. Экономика в школе, лицее, колледже, вузе и дома / Ю.Н. Лачинов - М.: ЛЕНАНД,
2012. - 88 с.

321 Цыганков К.Ю. Начала теории бухгалтерского учета, или Баланс, счета и двойная запись /
К.Ю. Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.


Проф. К.Ю. Циганков відмічає, що капітал - це основне невизначуване поняття бухгалтерії, синонім словосполучення "фінансовий стан" і повсякденного слова "багатство". Капітал є предметом бухгалтерського обліку і рейтинговим показником, який найповніше і всесторонньо характеризує фінансові можливості будь-яких організацій та дозволяє зіставляти їх" [321, с. 108]. З вищезазначеного можна зробити висновок, що капітал, з одного боку, є сукупністю ресурсів, які можуть приносити економічні вигоди, а з іншого - виробничими відносинами, які представлено основним, оборотним капіталом та відносинами власності, що формують власний та залучений капітал.Проф. А.М. Галаган підкреслював, що теорії, економічна і юридична, характеризуються тим, що в першій - всі господарські операції розглядаються як зміни відносин між людьми; в другій - ці операції розуміються як зміна цінності господарських благ; тобто юридична теорія виходить з положення, що основним елементом господарства є особа; основним елементом господарства є річ [322, с. 26]. Н.В. Ткачук вважає, що юридичний напрям з'явився раніше економічного. Представники цього напряму за основу приймали власника, його волю - як організовуючого початок господарства. Тому, на їх думку, рахунок власника (рахунок капіталу) - це центр наукової системи. Задачею бухгалтерського обліку є визначення впливу господарської діяльності підприємства на рахунок власника [323, с. 66]. Новодворський В.Д. та Марін В.В. вважають, що юридична спрямованість облікової думки, по суті, визначила перший науковий підхід до бухгалтерського обліку - прихильники цього напряму побачили сенс бухгалтерської науки у вивченні зміни прав і обов'язків осіб, що беруть участь у господарському процесі, що дозволило усвідомити значення перших облікових категорій [324, с. 14]. З цього приводу І.Ф. Шерр зазначав, що одним із наслідків введення кредиту стала необхідність розділяти різні блага на юридичні категорії, тому що серед активних частин майна з'являються також, в якості позитивних частин майна, вимоги, що їм протистоять як пасивні частини майна - борги; відокремлення мого від твого стає новим рахунковим моментом. Як наслідок, бухгалтерії доводиться контролювати не тільки речові блага, а й юридичні [325, с. 20]. Тобто вченими значна увага приділяється юридичному аспекту бухгалтерського обліку, вони вважають, що одним із завдань бухгалтерського обліку є контроль за юридичними благами та взаємним виконанням прав і обов'язків.

Найважливішими аспектами розкриття сутності капіталу доц. О.І. Пилипенко вважає економічний, юридичний та обліковий (рис. 2.5).

322  Галаган А.М. Основные принципы счетоведения. Конспективный курс / А.М. Галаган -
М.: Издание редакционно-издательского отдела объединения работников учета, 1925. - 78 с.

323  Ткачук Н.В. Методолгические основы формирования иформации о собственном капитале /

Н.В. Ткачук. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - 176 с.

324


Новодворский  В.Д.   Учет  собственного  капитала /  В.Д. Новодворский,   В.В. Марин


М.: Экономистъ, 2004.

325 Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр. - М.: Экономическая жизнь, 1925. - 247 с.


На рис. 2.5 показано чітке розмежування трьох аспектів: економічного, юридичного та облікового, при чому визначення капіталу за даних підходів не узгоджені між собою.Економічний аспект


Юридичний аспект


Обліковий аспектт


т


твартість, що продукує додаткову вартість

атрибут відносин власності

джерело формування активів підприємстваРис. 2.5. Основні аспекти трактування поняття "капітал " [326] Проф. Т.В. Давидюк у дисертації також зазначає, що зміст категорії "капітал" можна пояснити з використанням трьох підходів, але дещо інших: економічного, бухгалтерського та обліково-аналітичного (рис. 2.6).Категорія "Капітал


DDІ і

1


економічний

 

 

 

 

бухгалтерський


Заснований на фізичній концепції, що трактує капітал як сукупність обмежених ресурсів, що накопичуються і використовуються в підприємницькій діяльності, включених в процеси відтворення шляхом взаємної конвертації всіх його різноманітних форм

 

Заснований на фінансовій концепції, що трактує капітал як фінансові ресурси, інвестовані власниками в активи фірми або як власний капіталобліково-аналітичний


Заснований на фінансовій концепції, що трактує капітал як джерело довгострокового фінансування327

Рис. 2.6. Підходи до трактування капіталу [   , с. 19] На   основі   наведених   результатів   наукових   досліджень щодо трактування капіталу, на нашу думку, особливу увагу слід звернути лише на два    загальних    підходи:    економічний    та    юридичний, оскільки загальноприйнятим  підходом  є віднесення  бухгалтерського  обліку до

328

Пилипенко О.І. Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / О.І. Пилипенко; Нац. аграр. ун-т.-К., 2005. - 20 с.

327  Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія:
монографія
/ Т.В. Давидюк. - Житомир: ЖДТУ, 2011. - 508 с.

328 Цыганков К.Ю. Теория и методология бухгалтерского учета капитала / Цыганков Ким Юрьевич.
Диссертация на соискание учётной степени доктора экономических наук: специальность 08.00.12 -
"Бухгалтерский учет, статистика". - Новосибирск, 2009. - 304 с.


економічних наук, що переконливо довів проф. К.Ю. Циганков [ , с. 114]. Також, під сумнівом знаходиться доцільність розглядати обліково-аналітичний підхід відокремлено від бухгалтерського, адже однією з функцій бухгалтерського обліку є аналітична.Розділення економічного та бухгалтерського підходу до визначення сутності капіталу викликає сумнів щодо правомірності такого поділу. Припускаємо, що сутність капіталу в економічній теорії та бухгалтерському обліку не повинна різнитися, натомість відмінність становитиме лише врахування юридичного аспекту в останньому.

Отож, заслуговує на увагу юридичний підхід до трактування сутності капіталу, який є взаємопов'язаним з бухгалтерським, адже капітал є об'єктом купівлі-продажу підприємства в цілому або ж окремої його частини, а тому є атрибутом відносин власності. Про це в своїй доповіді зазначає Є.А. Гудкова [329, с. 45]. Зміст доповіді представлено у вигляді рис. 2.7.

іпіталДомінант АКТИВ

Домінант ПАСИВМатеріально-речове

Трактування


Фінансове, абстраговане від предметно-речовогоСукупність визначених матеріальних і нематеріальних цінностей

! Вся власність підприємства, що знаходиться в його розпорядженні, : сформовану як за рахунок власних, так і за рахунок позикових засобів

Активи, сформовані за рахунок власного капіталу та довгострокових фінансових зобов'язань

 

Різниця між вартісною оцінкою активу та його короткостроковими зобов'язаннямиГудкова Е.А. О различных трактовках категории "оборотный капитал" / Е.А. Гудкова// Проблемы учета, анализа, контроля и статистики в условиях реформирования экономики: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 17-18 октября 2002 г. - Мн.: БГЭУ, 2002. - С. 45-47

330 Гудкова Е.А. О различных трактовках категории "оборотный капитал" / Е.А. Гудкова// Проблемы учета, анализа, контроля и статистики в условиях реформирования экономики: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 17-18 октября 2002 г. - Мн.: БГЭУ, 2002. - С. 45-47


Рис. 2.7. Підходи до трактування терміну "капітал " [узагальнено на основі 330, с. 45] Підхід Є.А. Гудкової, наведений на рис. 2.7, має певну неточність у такому представленні капіталу. Автором зазначено, що в пасиві знаходить своє відображення трактування, абстраговане від матеріально-речового, але в деталізації вказуються активи, які, в свою чергу, і є матеріальними і нематеріальними цінностями, що вказуються в активі.Італійський бухгалтер Дж. Чербоні (1827-1917), автор логісмографії, висунув вчення, що полягало у персонілізації рахунків, ціль - в контролі агентів та кореспондентів; предмет становив собою права і обов'язки фізичних та юридичних осіб, а метод - реєстрацію. В основу логісмографії були покладені два принципи: персоналізм - за кожним рахунком обов'язково стояла особа або група осіб і дуалістичність - сальдо рахунків власника дорівнює сальдо сукупного рахунку агентів і кореспондентів. В цьому, на його думку, полягала сутність подвійного запису. К. Белліні (1852-1935), учень і послідовник Дж. Чербоні, пояснював подвійний запис не як абстрактний прийом, а як принцип, що виражає основну ідею управління, - узгодження протилежних інтересів [331, с. 193]. Тобто, можна припустити, що вся система подвійного запису створена для відображення речей та їх належності тому чи іншому суб'єкту, який бере участь у господарській діяльності.

Проф. Соколов Я.В. та Соколов В.Я. зазначають, що на початку розвитку подвійного запису капітал становив собою єдиний елемент [332, с. 47]. Французькі вчені вважають, що розвиток техніки обліку результатів призвів до формування одного з основних принципів класичної бухгалтерії - принципу збереження капіталу, у відповідності з яким розмір капіталу не повинен змінюватися (за винятку зношення капіталу або його вилучення), а зміни активів і пасивів можуть здійснюватися виключно по рахунку прибутків та збитків [333, с. 13]. В такому підході, на нашу думку, превалює саме юридичний підхід, в розумінні збереження власності суб'єкта господарювання і її зміни внаслідок позитивного або негативного фінансового результату.

331 Теория измерения капитала и прибыли: монография / [коллектив авторов] Под общ. ред. проф.
Бутынца Ф., проф. Добии М. - Краков:
Fundacja Uniwersytetu Ekomiczego w Krakowie, 2010. - 400 c.

332 Соколов Я.В. История бухгалтерского учета / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов - М.: Финансы и
статистика, 2006. - 496 с.

333 Garnier P. Comptabilite commerciale, (Comptabilite generate). - Paris: Dunod, 1961.

334 Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл - М.: Финансы и
статистика, 1996.


Серед американських вчених існує думка, що капітал в балансі концентрується в невеликій кількості статей і зводиться до двох видів капіталу: власних засобів, з відокремленням частини меншості, і накопиченим фінансовим результатом. Таке представлення капіталу в балансі повністю відповідає уявленню про нього як про чисті активи, тобто різниці між активами і пасивами [334, с. 21]. Знову ж таки визначення капіталу зводиться до різниці між активами та пасивами, проте відмітимо,що вченими уточнюється, що під капіталом маються на увазі саме власні засоби, а тому можна припустити, що вони намагаються визначити саме власний капітал як об'єкт бухгалтерського обліку.

З цього приводу досить вдало висловлюється Ентоні Райс: "Чисті активи - це сума, яка залишається після того, як всі активи продані, а всі зобов'язання сплачені. Ця сума буде належати акціонерам; звідси випливає, що "власний капітал" - просто інша назва чистих активів" [335, с. 18]. Разом з цим вчений робить акцент на юридичному аспекті активів: "Чисті активи -це те, з чим ви залишитесь, якщо продасте всі ваші активи за вказаною вартістю і розрахуєтесь за всіма вашими зобов'язаннями. Іншими словами, ваші чисті активи - це вартість вашої власності" [336, с. 14].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі