Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Слід відмітити, що спроби вчених дати чітке визначення капіталу, на нашу думку, приречені бути безуспішними, адже капітал як категорія бухгалтерського обліку може інтерпретуватися найрізноманітнішими способами. Головним у визначенні його сутності вважаємо його належність конкретному суб'єкту і його використання з метою задоволення потреби цього суб'єкта, при чому не важливо якої форми він буде (уречевленої чи не уречевленої). У випадку з підприємством, на якому ведеться бухгалтерський облік і де капітал є його предметом, головним суб'єктом буде власник (або власники) цього підприємства та мета його створення (використання капіталу для задоволення потреб цього суб'єкту).

Таким чином, детально дослідивши підходи вчених та науковців щодо визначення сутності капіталу з економічної та юридичної сторін, робимо висновок, що бухгалтерський аспект сформувався та поєднував у собі два попередні аспекти (рис. 2.13).

1ГЗ


бухгалтерському обліку визначається на основі юридичного та економічного підходів, що не суперечить економічній теорії та враховує невидимо присутні відносини з приводу власності та той чи інший об'єкт. Баланс є основним джерелом інформації, який наглядно представляє ці аспекти капіталу для користувачів в частині активу як конкретних матеріально-речових цінностей та пасиву як відображення належності, джерела надходження та призначення таких цінностей.

В процесі дослідження сутності категорії капітал з'ясовано, що йому притаманний широкий спектр функцій, що пояснюється існуванням різних видів капіталу, які підлягають дослідженню задля їх об'єднання у спільні групи. За допомогою дослідження історичних аспектів встановлено, що поділ капіталу на власний та залучений пов'язаний з його розглядом в юридичному напрямі. Капітал можна розглядати з позиції власника і з позиції позичальника. Така ситуація зумовлює появу різноманітних розрізів капіталу та різних підходів до його класифікації. Відсутність науково обґрунтованої класифікації капіталу для цілей бухгалтерського обліку ускладнює процес його вивчення і використання, організації та ведення бухгалтерського обліку, і як наслідок - негативний вплив на якість управлінських рішень.

У науковій літературі використовується досить велика кількість назв видів та форм капіталу, що породжує проблему розуміння їх теоретичної сутності та ускладнює створення такої класифікації капіталу в бухгалтерському обліку, яка б найбільш повно охарактеризувала стан підприємства та результативність його діяльності. Детальне вивчення сутності існуючих форм та видів капіталу дозволить їх згрупувати та систематизувати, пояснити природу того чи іншого капіталу, встановити необхідність відображення окремих видів капіталу у системі бухгалтерського обліку.


 

 

 

2.3. Види капіталу та їх вплив на побудову класифікації пасивних рахунків бухгалтерського облікуДослідженнями видів та форм капіталу, вивченням проблем їх класифікації займалися і займаються вчені та науковці різних країн. Ними зроблено вагомий внесок у вирішення зазначеної проблеми, створено чимало різних підходів до визначення сутності того чи іншого виду капіталу. Відповіді на основні проблемні питання неодноразово намагалися знайти у своїх дослідженнях такі науковці як Ю.А. Бабаєв, Ф.Ф. Бутинець, І.П. Комісарова, І.В. Малишев, М.Ю. Мєдвєдєв, Е. Райс, І.Й. Яремко, С. Коротаєв та ін. До того ж трактування понять капіталу, його видів та форм наводиться у фінансових та бухгалтерських словниках під редакцією А.А. Благодатіна, А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюк, Л.Ш. Лозовського, С.В. Мочерного, Г.О. Партина, Б.А. Райзберга та ін.

У результаті дослідження різних літературних джерел виявлено дев'яносто шість видів, типів та форм капіталу (табл. 2.5), визначення яких наведено в Додатку К.

З табл. 2.5 бачимо, що одними з понять, які найчастіше зустрічаються в науковій літературі при характеристиці капіталу, є "власний" і "залучений" капітал. Таке розмежування пояснюється необхідністю відокремлення належності активів підприємства тому чи іншому суб'єкту, що більш детально розглянуто в першому розділі.

Проф. В.В. Сопко вказує, що "у бухгалтерському обліку мають чітко розмежовуватися поняття власного капіталу (власності засновників) та чужого (залученого) капіталу, тобто власності суб'єктів власності. За залучений ззовні капітал потрібно платити проценти, незалежно від рівня прибутковості чи збитковості підприємства. При ефективному використанні власного капіталу засновники одержують дохід (дивіденди, проценти тощо), а в разі збитковості сума вкладеного ними зменшується пропорційно сумі збитку. Тому засновники, незалежно від  розміру  частки  власних внесків,   мають  право участі  в управлінні

383

383 Бухгалтерський облік на підприємствах з особливостями швейної галузі: [практ. посіб.] / В.В. Сопко, Н.І. Ценклер, М.П. Бадида; за ред. В.В. Сопка. - Ужгород: ІВА, 2007. - 440 с.


підприємством" [   , с. 61].&ягидо огохя oda гішшхАд гищдрСЕ


к

й

 

 

3


о f-

го

 

 

И

 

Г-" о


 

 

 

 

 

о


а*,

 

 

 

 

m

&

S3

 

 

ж

 

Я

ч:

G

О

о

m

 

 

 

 

 

 

 

О


 

"IF1 ж к

Я

m

о

&

га S-Ог-t-o г-


С-1

г­г­


г­


о со со


го соогохя bda гішшхАдF1


Fк


s ^

го )К 3 го m 3

о rt

о и 8 <"

о о

L J ГГі


 

 

Ж

к н о ж к к я я

эго


ГО


4-і£xivgo огохя oda гішшхАд


 

 

 

F1ж


а*. to


 

го ^


 

 

 

Ж


to-ЖІЕ


ш о

РЭ

 

РЗ


о

R РЗ

 

РЗ


о РЗ•—і


Н [і   CD    и М

я     щ а ^

о   Ш Оto


[г I

га Ыте .. "


о

теьсо


ж к и

о ж к m

о

і-, о Н со


 

 

 

 

о


п

 

m о о

л

3

 

 

к m

о о

о

OJ

 

Я

о

3"

Ео о

го


 

 

2

,те


 

 

 

 

а ч:1


 

 

 

 

 

I IЯ |со


а?

 

у те 8

g га^

 

 

 

ю о ■ ш а


РЭ


РЗ го -­и ж ^ кК


fo

 

 

 

 

л


 

 

S

га

to


to"


to

 

 

Ш

га"

 

О я m

 

ш О


 

к

 

 

о S


 

 

 

га"

а

К

О о


к


 

 

 


 

О |

m ^

 

о лЦ-1


Ц-1


■тхг

4-і


Ч-І>Н   Щ Л

з і-S3 g § л


РЗ
К Я 4D


.3 Э


Є. ° ^ о ща к m о

а

о


 

 

те


Й        3

га         м

N 3

а  я

(D        О

те S


m о

 

ч:

о

те


к ,_ ,

я "

5-а

р, -4-І

га л


 

те

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі