Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

В цілому, на увагу заслуговує тенденція до достатньо активного проведення досліджень різної галузевої спрямованості категорії "пасиви", що спостерігається останнім часом. Проте їй приділяють увагу переважно правознавці і економісти.

Мало хто з представників бухгалтерської науки і ще менша частка широкої економічної публіки мають уявлення про роль обліку руху пасивів у житті підприємства. Навпаки, згідно загальному упередженню, фундаментальні облікові дослідження руху пасивів є не настільки цікавими, як інші об'єкти обліку. У монографії ця думка спростовується нетрадиційним чином - шляхом визначення тієї користі, яку приносить облік руху пасивів власникам та працюючим. По-перше, ми зробили поглиблений екскурс в історію розвитку обліку пасивів з метою порівняння підходу, який застосовується в бухгалтерській науці сьогодні, з тим, що застосовувався у минулому. Хоча часовий проміжок від появи рекомендацій до їх практичного застосування в обліку невеликий, за науковими стандартами, при оцінці впливу фундаментальних бухгалтерських досліджень слід оперувати термінами декількох десятиліть. Відповідно, розвиваючи тезу нашого дослідження, ми заглянули у глиб минулого. По-друге, ми відмовились від напряму дослідження пасивів з вузької точки зору. Як правило, бухгалтери схильні забувати про спеціальні дисципліни, на яких базується облік та з використанням досягнень яких, у широкому сенсі, формується його методологія. Фінанси, дослідження операцій, багато сфер менеджменту і права - ось наочні приклади тих дисциплін, які можна розглядати як основу бухгалтерської науки і її складової - руху пасивів, які, безумовно, задіяні у фундаментальних облікових дослідженнях економіки і використовують їх досягнення. По-третє, ми відмовились від невиправдано завищених стандартів обліку пасивів. На жаль, нашу науку часто оцінюють за рівнем досягнення нею економічних цілей, що задаються суспільством або політичним процесом, хоча подібні цілі в обліку часто недосяжні. Навпаки, в даному дослідженні, за прикладом інших наук, ми розглядаємо прогрес на шляху досягнення вибраних, довгострокових соціальних цілей, а не успіхи в їх досягненні. В цьому відношенні важливо відзначити, що прикладні цілі вбухгалтерській науці набагато складніші, ніж в інших економічних науках. Жодна з інших наук не ставить перед собою таких важко досяжних цілей, як вплив на економіку в цілому або хоча б контроль за яким-небудь одним напрямом життєдіяльності підприємства. Характерною помилкою є спроба оцінювати бухгалтерські дослідження з точки зору виконання тієї або іншої високої мети (такої, як ліквідація безробіття, інфляції або картельних змов на ринку), фактично задаючи таку планку, яку не в змозі подолати жодна наука. Таким чином, нас цікавить не досягнення мети, а рух в напрямі до неї.

Вузьке розуміння пасивів в бухгалтерському обліку можна подолати, якщо представити їх як систему стосунків, в яких ключову роль відіграють саме відносини з приводу переходу прав власності на активи та суб'єкти їх здійснення. У такому контексті пасиви представлені як суспільна власність, що відрізняє її в правовому режимі від державної власності та зближує з власністю індивідуального члена суспільних відносин. Вважається, що таке розуміння є більш обґрунтованим хоча б якщо виходити з того, що публічний інтерес не завжди співпадає з зацікавленістю органів державної влади і їх посадовими особами.

Втілення цих пропозицій в життя є сьогоденною потребою, про що додатково свідчать резонансні публікації в засобах масової інформації, що викривають факти неефективного, а місцями - бездумного, управління підприємствами, що призводять до багатомільярдних збитків.

В ринкових умовах вітчизняні спеціалісти сфери бухгалтерського обліку і контролю прагнуть змінити та наблизити методику облікового відображення фактів господарського життя до відповідної методики західних країн; удосконалити форму і складові бухгалтерського балансу як основного джерела отримання інформації для ухвалень управлінських рішень щодо використання капіталу та пасивів в цілому.

До порушення усталених в світі правил ефективного управління пасивами призводять наступні ситуації, що виникають на підприємстві:

1.   Відсутність чіткої мети управління пасивами та чітко розробленого плану дій щодо досягнення поставленої мети.

2.   Не завжди правильна організація структури апарату управління направлена на ефективне формування та використання пасивів підприємства.

Багатовекторність орієнтації управлінців, яка полягає у розширенні меж поведінки відповідальних працівників, що призводить до нестійких таневідповідних відносин з іншими внутрішніми і зовнішніми суб'єктами економіки, сприяє порушенню необхідних зв'язків, репутації та взаємовигідної співпраці.

4.   Відсутність чітко розроблених внутрішніх документів, а звідси, неузгодженість дій адміністративного персоналу підприємств щодо управління пасивами.

5.   Спрямованість власника на захоплення якомога більшої частини активів підприємства, яка призводить до жорсткої і не завжди виваженої конкуренції.

6.   Відсутність надійного державного захисту активів власника та необхідних нормативно-правових актів щодо чіткої регламентації здійснення руху пасивів підприємства.

7.   Не завжди виважена поведінка керівництва підприємства щодо суб'єктів, з якими воно співпрацює.

Практичне значення монографії полягає у можливості використання висновків і рекомендацій з вдосконалення організаційних і методичних основ бухгалтерського обліку і контролю стану пасивів суб'єктами господарювання, з метою підвищення якості облікової роботи і задоволення потреб зацікавлених користувачів в інформаційному забезпеченні аналізу, поточного фінансового стану суб'єктів господарювання і прогнозу їх подальшого розвитку.

Ця монографія є першою спробою обґрунтувати актуальність обліково-аналітичної проблематики подальшого розвитку теорії бухгалтерського обліку і господарського контролю руху пасивів підприємств.

Застосування діючих бухгалтерських принципів до обліку руху пасивів є невід'ємною частиною сучасної політики бухгалтерського обліку. Успіхи облікової науки дозволяють серйозно оптимізувати облікову політику і практично всю базову структуру правових питань з обліку пасивів на користь власника та працюючих. Такий підхід дозволяє виявити більше втрат від недобросовісної поведінки і надмірного використання власниками "улюблених" методів розподілу прибутку на свою користь.

Підвищений науковий і практичний інтерес до питань організації обліку і контролю руху пасивів пояснюється їх спрямованістю на забезпечення економічного і соціального розвитку держави, кожного окремо взятого господарюючого суб'єкта, засновника та працюючих.Монографія присвячена найважливішим фундаментальним проблемам обліку і контролю пасивів - одному із загальнотеоретичних напрямів економічної науки, який, на відміну від теорії бухгалтерського обліку та аналізу, що також належать до останніх, поки що не особливо розглядається дослідниками. Ми ж узяли на себе таку сміливість. При цьому, як свідчить і сама назва монографії, і її зміст, досліджується коло фундаментальних і суспільно-економічних проблем через призму обліку і контролю пасивів. При цьому пасиви трактуються не в загальноприйнятому вузькому тлумаченні, як розділ облікових знань, а в ширшому сенсі, як суспільно-економічне явище, з акцентуванням уваги на удосконаленні основ облікової науки.

Дане дослідження побудоване із врахуванням результатів десятків спостережень, кожне з яких відноситься до вирішення певної проблеми, прямо або опосередковано зачіпаючи інтереси власника та працюючих. Ці спостереження служать обґрунтуванням проведеного комплексного і систематизованого дослідження проблем обліку руху пасивів.

Представляючи на суд читачів роботу такого роду, розуміємо, що поставлені до вирішення проблеми потребують серйозного і вдумливого обґрунтування. До теперішнього часу загальний формат теорії обліку пасивів став, по суті справи, канонічним, що зафіксовано на декількох сторінках численних підручників з обліку.

Бухгалтерська наука повинна через систему обліку руху пасивів внести свій посильний вклад в розуміння причин і наслідків бідності. Хоча питання прийняття політики з викорінювання бідності залишається відкритим, облікова наука є основним джерелом надання інформації з соціального захисту працюючих та вироблення пропозицій в цій сфері. Існування бідності, незважаючи на багатство нашої країни і економічне зростання, вважається серйозною соціальною проблемою, для вирішення якої слід прикласти дослідницькі зусилля, особливо з боку бухгалтерів, фінансистів, економістів і соціологів.

На закінчення підкреслимо: ми у жодному випадку не прагнули підготувати монографію, що називається, "з чистого листа". Навпаки, намагалися, наскільки це можливо, максимально використати все багатство обліково-правової думки, включаючи методологічний інструментарій, що знаходиться в її розпорядженні. Тому не слід дивуватися тому, що в монографії читач зіткнеться з відомими ідеями, методами та способами, які адаптовано до нових умов господарювання.Цінність отриманих нами наукових результатів полягає в дослідженнях, присвячених комплексному вивченню проблем обліку і контролю створення і руху пасивів, які сьогодні знаходяться на недостатньо розвиненому рівні. Нами досліджено низку питань організаційно-облікового характеру щодо формування пасивів, їх місця в ефективному господарюванні та соціальній відповідальності власників в частині захисту працюючих.

Щиру вдячність висловлюю своєму Вчителеві, науковому консультанту - засновнику Житомирської наукової бухгалтерської школи, Заслуженому діячу науки і техніки України, Заслуженому професору ЖДТУ, доктору економічних наук, професору Францу Францовичу Бутинцю за слушні поради та підтримку при підготовці та виданні цієї монографії.

Особлива подяка рецензентам: доктору економічних наук, професору Олександру Михайловичу Брадулу, доктору економічних наук, професору Борису Івановичу Валуєву, доктору економічних наук, професору Олександру Михайловичу Петруку.

Також виражаю вдячність своїм колегам - представникам Житомирської наукової бухгалтерської школи, за конструктивну критику і рекомендації, плідну наукову дискусію та дружню підтримку в ході проведення досліджень. За технічне оформлення монографії моя особлива вдячність Вірі Маслюк, Анні Ткачук, Вікторії Свіцельській.

Без підтримки своєї сім'ї, розуміння і створення ними сприятливих умов для проведення наукових досліджень, цієї монографії не було б. Також низький уклін Вам, мої любі, дорогі для мене батьки Іван Іванович та Євгенія Олексіївна, брат Володимир, чоловік Олександр та донька Ірина.

 

Н.І. Петренко, к.е.н., доцент, м. Житомир, червень, 2012р.РОЗДІЛ 1

 

ПАСИВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ: ГНОСЕОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

 

Бухгалтерська звітність, як компас, що дозволяє капітану вести судно за вірним курсом, повинна допомагати керівнику для вибору майбутнього шляху розвитку підприємства.

Соколов Я.В. [3, с. 11]

 

1.1. Бухгалтерський баланс як форма звітності: сутність та необхідність складання і застосування

 

 

Інтенсивне збільшення навантаження інформацією усіх сфер суспільного життя є одним з визначальних глобальних факторів подальшого розвитку людства. Не виключенням є господарська діяльність підприємства, яка прямо залежить від повноти, достовірності, надійності та оперативності використовуваної інформації. Будь-яке підприємство здатне стабільно працювати за умови відповідності інформації вище визначеним критеріям. Узагальнена інформація відображається у звітності підприємства, що включає баланс як форму звітності, яка надає аналітикам та управлінцям інформацію, необхідну для проведення аналізу та оцінки діяльності підприємства. Обов'язкове складання бухгалтерської звітності є не тільки вимогою чинного законодавства, але і важливою умовою функціонування підприємства, менеджмент якого зацікавлений у розвитку та досягненні мети діяльності.

У ринкових умовах вітчизняні спеціалісти з бухгалтерського обліку і звітності прагнуть змінити та наблизити вітчизняну методику облікового відображення фактів господарського життя до методики облікового відображення західних країн, зокрема, удосконалити форму і складові бухгалтерського балансу як основного джерела отримання інформації для

 

3 Соколов Я.В. Бухгалтерская (финансовая) отчётность: [учеб. пособие] / под. ред проф. Я.В. Соколова. - М.: Магистр, 2009. - 479 с.управління капіталом. Слід відмітити, що в умовах фінансової кризи інформаційна база, яка впливає на прийняття управлінських рішень в частині аналітичних розрізів підлягає критиці. Відмітимо погляд І.Й. Яремко: "Нині на рівні найвпливовіших фінансово-економічних інституцій обговорюється дилема створення нової "фінансової архітектури", яка, своєю чергою, повинна бути забезпечена суттєво іншим інформаційно-аналітичним базисом та регуляторними інструментами (інституціями)" [4, с. 549]. Так, наприклад, серед американських вчених поширювалася думка про те, що саме бухгалтери мають нести відповідальність за крах підприємства [5, с. 48]. Поява нових видів підприємницької діяльності та форм співробітництва в Україні зумовила необхідність удосконалення інформації, яку можна отримати із фінансової звітності, зокрема, з балансу для цілей управління такими підприємствами.

В ході проведеного дослідження історичного аспекту розвитку структури пасиву балансу встановлено низку неточностей у понятійному апараті, що використовувався при трактуванні історичних фактів щодо розуміння необхідності балансу, його структури, інформаційного змісту та практичного застосування.

На думку С.Г. Жоровіна, "важливим напрямом удосконалення форми бухгалтерського балансу повинно стати науково обґрунтоване групування статей активу і пасиву. Слід враховувати, що кожна стаття повинна охоплювати певні категорії майна та зобов'язань, вони повинні бути пов'язані із загальними і юридичними ознаками. В нашій практиці це важливе положення часто не дотримується. Це стосується, перш за все, розташування пасиву балансу" [6, с. 51]. В 1969 р. Н.М. Грабова, С.А. Дірковський, П.П. Німчинов наголосили на тому, що "для того, щоб найбільш ефективно використати бухгалтерський баланс для вказаної мети, необхідно відображену в ньому сукупність засобів і джерел найбільш вдало групувати. В цілому питання групування є дуже важливим питанням в економічних дослідженнях. Необхідно прагнути до розробки таких принципів групування засобів і джерел у балансі, які б забезпечили всебічний і глибокий аналіз господарської і фінансової роботи

 

4 Яремко І.Й. Балансознавство у контексті і форматі методології економічної науки / І.Й. Яремко, Т.В. Федак // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка" / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2009. - № 647. - С. 547-552.

5 Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ванн Бреда. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 576 с.

6           Жоровин С.Г. Приближение содержания бухгалтерского баланса предприятий республики Беларусь к требованиям международных стандартов / С.Г. Жоровин // Тезы докладов Международной практической конференции "Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков" (20-21 апреля 2000 г.). - Минск, 200 г. - 285 с. - С. 50-51підприємства і контроль за збереженням та цільовим використанням засобів" [7, с. 42-43]. Отже, правильно згруповані джерела утворення активів є передумовою формування точної інформації, яка буде може використовуватися в економічному аналізі для ефективного управління підприємством та прогнозування його подальшої діяльності. З цього приводу вдало висловився І.Ф. Шер: "бухгалтерський облік - непогрішний суддя минулого, необхідний керівник теперішнього і надійний консультант майбутнього кожного підприємства" [8, с. 5].

Дійсно, однією з головних функцій бухгалтерського обліку є інформаційна, яка проявляється у наданні необхідних для прийняття рішень даних його користувачам. За умов переходу від планово-адміністративної економіки до ринкової змінилися потреби користувачів, як наслідок, змінилися мета діяльності підприємства і вимоги до інформації, яку повинен надавати бухгалтерський облік. Таким чином, інформація є одним з головних інструментів управління підприємством та засобом прийняття рішень, що дає змогу проаналізувати стан підприємства та спрогнозувати можливий розвиток подій у майбутньому. Цікавою є ідея П.А. Страссмана [9], який відобразив рух інформації з точки зору програмістів (рис. 1.1).


Ні

Задача

 

 

...... ;

Вирішення

 

 

 

Вирішення

 

Аналіз

 

 

 

Результат

 

 


 

 

Так

 

ДаніРис. 1.1. Потоки інформації в закладі з точки зору програміста [10]

 

 

7 Грабовська Н.М. Бухгалтерський облік і економічний аналіз у районних об'єднаннях і відділенях "Сільгосптехніка" / Н.М. Грабовська, С.А. Дідковський, П.П. Німчинов. - К.: Урожай, 1969. - 818 с.

8 Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр. - М.: Экономическая жизнь, 1925. - 247 с.

9 Страссман П.А. Информация в век электроники. Проблема управления / пер. с англ. / П.А. Страссман - М.: Экономика, 1987. - 240 с.

10            Страссман П.А. Информация в век электроники. Проблема управления / пер. с англ. /
П.А. Страссман - М.: Экономика, 1987. - 240 с.
Зображені на рис. 1.1 потоки інформації, що мають місце в програмуванні за своїм рухом є подібними до руху інформації в бухгалтерському обліку, адже задля вирішення поставленої задачі, бухгалтер має накопичувати, систематизовувати та узагальнювати отримані дані, на основі яких здійснюється аналіз діяльності та вирішення поставленої на початку задачі, що є результатом всього потоку інформації. Зрозуміти сутність та значення всього потоку інформації в бухгалтерському обліку в різні часи розвитку суспільства з метою порівняння та визначення інформаційних потреб користувачів сьогодення можливо завдяки вивченню історичних аспектів їх змін.

Вивчення історії дає можливість усвідомити причини постійних змін структури пасиву балансу, що сприяє визначенню напрямів його подальшого розвитку. Теоретичне переосмислення ролі та сфери застосування бухгалтерського балансу внаслідок вивчення історичних аспектів його розвитку дозволить встановити значення пасиву бухгалтерського балансу в управлінні підприємством та економікою країни в цілому.

Поняття балансу в історичній ретроспективі розкрито в роботах Р.Я. Вейцмана [11], Ю.А. Вериги [12, 13], Н.М. Гудзенко, Т.В. Гончарук [14, с. 366], Ю.О. Ночовної, В.А. Куценко [15, с. 254], О.П. Харчик [16], К.Ю. Циганкова [17], Л.В. Чижевської [18] та інших. Відмітимо, що у вказаних дослідженнях основна увага приділяється розвитку бухгалтерського балансу в

 

11 Вейцман Р.Я. Курс счетоводства двойная бухгалтерия в ее применении к различным видам
хазяйств / Р.Я. Вейцман - [Издание семнадцатое переработанное]. - М.: ОГИЗ, 1931. - 513 с.

12 ВеригаЮ. Історичний аспект розвитку Балансу та використання його в аудиті / Ю. Верига //
Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2002. - № 3. - С. 152-156.

13 Верига Ю.А. Баланс підприємства: історичний аспект та удосконалення в Україні / Ю.А. Верига //
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. - 2003. - №
1(23). -
С. 66-71.

14 Гудзенко Н.М. Минуле та майбутнє бухгалтерського балансу / Н.М. Гудзенко, Т.В. Гончарук //
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце бухгалтерського
обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики:"
(14 травня 2010 р.) -

1К5.: КНЕУ, 2010. - С. 365-368.

15 НочовнаЮ.О. Минуле та майбутнє бухгалтерського балансу / Ю.О.Ночовна, В.А. Куценко //
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Турган-

Барановськог - 2008. - №4(40). - С. 252-260.

16 Харчик О.П. Баланс, як центральний елемент методу обліку / О.П. Харчик // Міжнародна науково-
практична конференція "Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та
перспективи": Частина ІІ Науково-учбово-методична робота з обліку та звітності в
АПК: стан та
перспектив. / За редакцією П.Т. Саблука, М.Я. Дем'яненка, В.М. Жука. - К.: Інститут аграрної
економіки,
2003. - 196 с. - С. 95-96.

17 Цыганков К.Ю. Начала теории бухгалтерского учета, али Баланс, счета и двойная запись /
К.Ю. Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.

18          Чижевська Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики / Л.В. Чижевська. - Житомир:
ЖІТІ, 1998. - 408 с.цілому, тому недостатньо висвітленою залишається еволюція формування статей пасиву балансу. Аналіз проведених досліджень показав, що питанням побудови активу балансу приділено більше уваги ніж питанням формування пасивів. Якщо раніше (при командно-адміністративній системі управління) інформація про стан пасивів була не настільки значущою, оскільки переважала державна власність, то сьогодні, у зв'язку з функціонуванням підприємств різних формам власності, без забезпечення такою інформацією не можливо ефективно управляти економікою як підприємства, так і економікою на мезо-, макро-, мега- рівнях.

Існують різні підходи до визначення часу виникнення бухгалтерського балансу. Наприклад, проф. Циганков К.Ю. відмічає, що "баланс було отримано разом з бухгалтерією з Італії в кінці XV ст. в готовому вигляді, але без пояснення. Розташовувався він в Головній книзі - там, де і всі інші бухгалтерські рахунки, і мав форму рахунку. Називався він рахунком Балансу, сторони його, як і у всіх рахунках мали заголовки "Дебет" і "Кредит". Групування даних в балансі відповідали цим назвам. В дебетовій (лівій) частині відображалися дебетові сальдо всіх бухгалтерських рахунків, а в кредитовій - всі кредитові сальдо, незалежно від економічного змісту рахунку" [19, с. 36]. Не ставимо за мету визначити чітку дату появи бухгалтерського балансу, вважаємо за доцільне більше звернути увагу на підходи побудови пасиву бухгалтерського балансу в історичному аспекті. Сутність пасиву бухгалтерського балансу намагався розкрити проф. Т. Губер в роботі "Как читать баланс" (1925 р.) [20].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі