Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

1.   Закон бухгалтерського обліку пасивів полягає у невіддільності від правового законодавства.

2.   Закон належності капіталу - об'єкти, що знаходять своє відображення в активі бухгалтерського балансу мають власника, належність якому у грошовому виразі відображається в пасиві, незалежно від відносин цього власника з підприємством.

На основі дослідження основних законів та закономірностей бухгалтерського обліку капіталу, можна зробити висновок, що існування у різних економічних системах різної структури балансу є закономірним, оскільки існування різних основних користувачів зумовлює відмінне представлення інформації у ньому. Наприклад, при командно-адміністративній системі - основним користувачем бухгалтерського балансу є держава і прибуток практично не відображається в балансі, а при капіталістичному суспільстві превалює приватна власність, основними користувачами є акціонери, що зумовлює необхідність відображення в балансі власного і залученого капіталу, крім того у складі власного капіталу виділяється окремо зароблений підприємством прибуток.

Факт інтеграції наук та наукових знань, яка здійснюється найрізноманітнішими методами, перетворився з тенденції в закономірність. Останніми роками ми все більше спостерігаємо дослідження проблем бухгалтерського обліку у їх взаємозв'язку з іншими науками та дисциплінами. Всі ці процеси здійснюються задля забезпечення ефективного процесу виробництва, в якому поєднуються більшість відомих на сьогодні наук та наукових знань. Комплексне дослідження досвіду функціонування бухгалтерського обліку сприятиме створенню способів та прийомів посилення його потенціалу як науки і сприятиме підвищенню якості наукового процесу за допомогою засобів організаційного впливу. Вивчаючи закони та закономірності, а також тенденції розвитку бухгалтерського обліку,   його   взаємозв'язку   з   суспільством,   отримаємо можливістьпроаналізувати його внутрішньонаукові зв'язки та відносини, а також його взаємозв'язок з іншими науками. Володіючи знаннями про закони функціонування капіталу в економіці та системі бухгалтерського обліку, зокрема, управлінський персонал підприємства забезпечить прийняття таких управлінських рішень, які дозволять ліквідувати негативний вплив деяких господарських операцій та попередити їх виникнення в майбутньому.

 

 

 

Висновки до 2-го розділу

 

Вивчення капіталу як балансової рівності в системі бухгалтерського обліку дає підстави зробити висновки, які мають значення для його подальшого дослідження.

1.    Аналіз останніх наукових досліджень показав наявність різних підходів авторів до визначення сутності капіталу, що ускладнює його розуміння та, відповідно, практичне застосування в бухгалтерському обліку. Історичні аспекти формування та розвитку даного поняття свідчать про глибоку проблему розуміння змісту та значення капіталу в економічній науці та бухгалтерському обліку, зокрема. Вирішення загальних фундаментальних проблем теоретичного характеру дає змогу визначити основні напрями досліджень та ефективність методологічних розробок щодо відображення капіталу та його змін в бухгалтерському обліку.

2.    Інтерпретації капіталу в літературі різної теоретичної спрямованості виявили загальну проблему у відсутності взаємоузгодження в трактуванні його сутності на різних рівнях пізнання. Виявлено також суперечність визначення капіталу в економічній науці та в бухгалтерському обліку як складової останньої. Таке парадоксальне явище призводить до значної варіативності облікового відображення капіталу в балансі як формі фінансової звітності. Більшість вчених, на жаль, ототожнюють капітал з засобами виробництва, тобто з обліковими активами, також поширеним в науковій літературі є підхід до їх розмежування як складових бухгалтерського балансу.

-    Вивчення капіталу як однієї зі складових бухгалтерського балансу дає змогу визначити чотири основні підходи до його облікового відображення за умов дотримання балансової рівності:в пасиві, коли капітал разом з кредиторською заборгованістю дорівнює активу;

-    в пасиві, за умови, що актив прирівнюється до суми кредиторської заборгованості, а сума капіталу, що перевищує і актив, і кредиторську заборгованість, відображається у від'ємному значенні і, таким чином, досягається рівність;

-    в активі, коли капітал разом з іншими складовими прирівнюється до кредиторської заборгованості;

-    можливий варіант, який не передбачає відображення капіталу, а актив, в свою чергу, прирівнюється до кредиторської заборгованості.

 

3.    Вивчення зміни підходів до визначення сутності пасиву в історичному аспекті відображає трансформацію капіталу з вузького розуміння в якості грошей чи засобів праці до основної рушійної сили -суспільного розвитку, оскільки капіталом може бути будь-що, використання або застосування чого спрямоване на досягнення мети його власника. На звичайному практичному рівні у власності окремої фізичної особи капітал може бути як у формі майна, так і у вигляді здібностей або вмінням, спрямованим, в кінцевому результаті, на задоволення його потреб. На рівні підприємства капітал - все те, що забезпечує його діяльність, спрямовану на отримання прибутку, збереження джерела отримання цього прибутку, збільшення вартості самого підприємства.

4.    З думок вчених різних країн, випливає твердження про паралельне формування та розвиток відносин власності з необхідністю ідентифікації об'єктів, з приводу яких вони виникли. В результаті чого можна бачити, що основи появи категорії "капітал", були закладені задовго до початку систематизації наукових думок та вчень, а також встановлено факт нерозривного існування економічних та юридичних основ обліку капіталу. Такий підхід дозволяє говорити про бухгалтерський облік як результат взаємодії та одночасне розходження думок в економічних і юридичних науках.

5.    Визначення сутності капіталу в економічному аспекті як матеріально-речових об'єктів або активів, задіяних у господарській діяльності, та в юридичному аспекті - як належності цих об'єктів або права власності на них конкретному суб'єкту дозволяє сформувати обліковий аспект, що поєднує в собі попередні два і відображає нерозривну взаємодію між ними.Вивчення капіталу за різними його ознаками нараховує більше дев'яноста різних видів та форм, що ускладнює його класифікацію в бухгалтерському обліку як єдиного цілісного об'єкту. Дослідження природи кожного виду капіталу дозволило виявити проблему застосування різних назв для схожих за сутністю капіталів, що породжує нерозуміння і плутанину при ухваленні управлінських рішень. Причиною існування такої кількості назв-аналогів капіталів у науковій літературі, пояснюється наявністю різних ознак, які беруться за основу дослідження та, відповідно, різних їх напрямів. Групування капіталу за різними ознаками показало, що не всі його види знаходять відображення в системі бухгалтерського обліку. Капітал за формою відображається в активі бухгалтерського балансу, в пасиві - за змішаними ознаками, на основі чого, можна говорити про те, що баланс є важливою формою бухгалтерської звітності, де узагальнено та згруповано капітал за ознаками, які мають вагоме значення для ухвалення важливих управлінських рішень. Такий підхід до визначення балансу та відображення в ньому складових капіталу дозволяє визначити основний напрям подальших теоретичних і практичних досліджень пасивів в обліку в розрізі основних ознак їх групування та відображення в обліковій системі.

Дослідження історичних аспектів інтерпретації сутності капіталу та вивчення змісту його видів та форм дозволяє визначити складові науки про бухгалтерський облік в розрізі його об'єктів, предмету, категорій, законів та закономірностей, разом з науковим обґрунтуванням цих складових, що дає можливість закріпити статус бухгалтерського обліку як необхідної економічної науки. Вивчення причинно-наслідкових зв'язків між змінами, які відбуваються з капіталом протягом життєвого циклу підприємства та результатами змін, дозволяє сформувати основні закони та закономірності розвитку капіталу підприємства, що забезпечить управлінський персонал необхідною інформацією для прогнозування подальшого розвитку подій в господарському житті, а також виявити основні тенденції розвитку підприємства та змін в пасивах. Це, в свою чергу, дає змогу ухвалювати оперативні управлінські рішення для своєчасного реагування на зміни, що відбуваються в мікро- та макросередовищі, задля раціонального управління капіталом.РОЗДІЛ 3

 

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПАСИВІВ НА СТАДІЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

 

Не життя повинно підпорядковуватися і слугувати обліку, а, навпаки, облік повинен виконувати вимоги життя, не суперечити законам, правилам, традиціям.

Єзерський Ф.В. [497, с. 101]

 

3.1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку пасивів

 

Питання особливостей нормативно-правового регулювання пасивів є досить актуальним враховуючи те, що чинним законодавством з питань бухгалтерського обліку в Україні повною мірою не врегульовано організацію процесу формування, використання пасивів підприємства. Визначено тільки загальні положення, порядок формування та відображення на рахунках бухгалтерського обліку для деяких елементів пасиву. Стабільна вітчизняна законодавча база в частині пасивів підприємства сприятиме належному рівню регулювання в нашій державі процесів формування та використання пасивів задля забезпечення захисту інтересів їх власників.

Значний вклад у розробку теоретичних засад реформування вітчизняного бухгалтерського обліку пасивів внесли С.Ф. Голов, В.М. Пархоменко, В.М. Костюченко, В.В. Сопко, І.Й. Яремко та інші. Велику роль у цій справі відіграли методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. Слушною є думка І.Й. Яремка, що "найпершим із проблемних питань є відсутність стандарту "Власний

 

 

497 Слово о счетах и записях. Сборник цитат и афоризмов о бухгалтерском учете. / Авт. сост. М.Ю. Медведев. - М.: Изд-во Техинпресс, 2002. - 546 с.капітал", складовою якого є "нерозподілені прибутки". МВФ нині визнає, що прийняті правила формування фінансової звітності, корпоративних фінансів створили "розмиті показники оцінки ризику дефолту портфельних інвестицій" і що справедлива вартість "урегульовує нестабільність ринку" (див. IMF, Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundkess, op cit. p. 64. 65). Тобто можна зазначити відступ провідних фінансових інституцій від дотепер сповідуваного ними аксіоматичного підходу в економічній науці" [498, с. 548]. Вирішення проблемних питань у нормативно-правовому регулюванні пасивів потребують врахування історичного аспекту, що дозволить усвідомити недоліки та помилки, які мали місце у сфері організації обліку в частині пасивів в минулому, зрозуміти їх причини, а також дати об'єктивну оцінку досягненням законодавчого регулювання особливостей формування і використання пасивів на сьогодні. Вище сказане відображає доцільність подальшого розгляду даного аспекту, що і ставимо за мету параграфу.

Правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [499]. Відмітимо, що цим законом не надається визначення поняття пасиву, хоча розкривається сутність зобов'язань. Відмітимо, що в Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) також жодного разу не згадується поняття "пасив". Хоча МСФЗ регулюють питання капіталу і зобов'язань. Отже, на даний час нормативна регламентація сутності, складових пасивів та їх обліку вкрай недосконала та поверхнева.

Нормативні документи мають різний правовий статус, а тому одні з них підпорядковуються іншим, формуючи в загальному п'ять основних рівнів регулювання бухгалтерського обліку пасивів, які представлені на рис. 3.1.

 

 

 

498 Яремко І.Й. Балансознавство у контексті і форматі методології економічної науки / І.Й. Яремко,
Т.В. Федак
// Вісник Національного університету "Львівська Політехніка" / Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
- 2009. - № 647. - С. 547-552.

499        Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.99 р. 996-XIV
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

 

л я

"S.


 

 

МСБО 1 "Подання фінансової звітності" МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність"

МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи"

МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність"

 

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16 червня 1997 р. 996-XIVа> ЇЇ

"S.

« S

я

Ш

а

а>


І

III рівень Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

І


П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

П(С)БО 2 "Баланс"

П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"

П(С)БО 11 "Зобов'язання"

П(С)БО 20 "Консолідовані фінансові звіти"IV рівень Підзаконні акти міністерств та відомств і державних комітетів


Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
І

V рівень Децентралізовані нормативні документи


 

 

Наказ (Положення) про облікову політику, посадові інструкції тощоРис. 3.1. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку складових

пасиву бухгалтерського балансу

Розглянемо кожен з п'яти рівнів більш детально та спробуємо деталізувати проблемні питання у нормативному регулюванні бухгалтерського обліку пасивів (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік пасивів

 

з/п 1

Нормативне джерело

Питання, що регулює

 

2

3

1

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності"

Призначення фінансових звітів, інформація про поточні та непоточні зобов'язання, інформація, яку потрібно подавати у звіті про фінансовий стан та у звіті про зміни у власному капіталі, інформація стосовно управління капіталом

J_


_________ 2_________

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність"


Продовження табл. 3.1 3 І

Подання консолідованих фінансових звітів, сфера застосування консолідованих фінансових звітів, облік інвестицій у дочірні, спільно контрольовані та асоційовані підприємства в окремих фінансових звітах4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

9

 

 

10

 

 

 

11

12 Т3Г


Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 "Проміжна фінансова звітність"

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16 червня 1997 року 996-XIV

 

 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

I      "Загальні вимоги до фінансової звітності" Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

2"Баланс"___________

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5   "Звіт   про власний

капітал"____________

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

7 "Основні засоби" Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

8           "Нематеріальні

активи"____________

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

9"Запаси"___________

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

II"Зобов'язання" Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"


Зміст та форма проміжного фінансового звіту, мінімальні компоненти проміжного фінансового звіту, розкриття інформації у річних фінансових звітах

Визначення забезпечення, зобов'язання: юридичного та конструктивного, непередбачених зобов'язань, взаємозв'язок забезпечень та непередбачених зобов'язань     оцінка     зобов'язання, використання

забезпечень___________________________________

Визначає основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, порядок оформлення первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, обов'язки підприємств в проведенні інвентаризації активів, зобов'язань, при складанні фінансової звітності, зокрема в частині відображення пасиву балансу

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі