Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Регламентує мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів

Визнання статей балансу (зокрема і кожної статті пасиву) та їх зміст. Оцінка та розкриття статей балансу

 

Визначення змісту і форми звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей, особливості складання консолідовано звіту про власний капітал

 

 

 

 

Порядок оцінки внесків у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів до статутного капіталу

 

 

 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності

Визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітностіПродовження табл. 3.1Інструкція про застосування Плану рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і

організацій_________

Наказ про облікову політику

1   I                   2                    I 3

14

Визначає порядок застосування та призначення рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

 

 

 

 

 

15

Визначає порядок проведення інвентаризації зобов'язань, створення різного роду фондів, способи

обліку зобов'язань, власного капіталу____________

Як видно з табл. 3.1, законодавчі чи нормативно-правові документи з

питань регулювання бухгалтерського обліку пасивів в Україні відсутні.

На міжнародному ж рівні відсутній окремий МСФЗ, який регулював би

порядок відображення  і  склад пасивів  підприємства.  Представлені ж

документи лиш опосередковано стосуються даного об'єкту дослідження.

Вищенаведене дає змогу стверджувати про необхідність розробки та затвердження на державному рівні нормативного документу, який би врегульовував на теоретичному та практичному рівня всі суперечності, наведені в діючих нормативних документах з питань бухгалтерського обліку пасивів та вирішував проблемні питання методики бухгалтерського обліку операцій з пасивами.

Розглянемо нормативне регулювання основних складових пасиву балансу, зокрема, власного капіталу та зобов'язань.

Основоположними у раціональній організації і веденні бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом в Україні є Господарський, Цивільний та Податковий кодекси України, а також для акціонерних товариств - Закон України "Про акціонерні товариства".

У Господарському та Цивільному кодексах України [500, 501] закріплено правові аспекти формування статутного капіталу, що визначають розмір, склад, строки, порядок внесення вкладів учасниками, оцінку майна при внесенні і вилученні, порядок зміни часток учасників, їх відповідальність  за порушення  зобов'язань  за внесками.  Крім того,

 

500 Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 р. 436-IV. - Верховна рада України -
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

501        Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 435-IV. - Верховна Рада України - [Електронний
ресурс].
- Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/t030435.html.чинними Господарським та Цивільним кодексами прописано право підприємств формувати на власний розсуд інші фонди. При цьому жодних вимог до формування складових власного капіталу Приватних підприємств, Фермерських господарств, підприємств з іноземними інвестиціями, іноземних підприємств в даних документах немає. У свою чергу, Податковим кодексом України чітко визначено відсоткову ставку податку на прибуток, що, безпосередньо, впливає на розмір статті балансу "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)", окреслено об'єкт і суб'єкт оподаткування, визначено склад прибутку підприємства, хто є платником податку. Відповідно до Податкового кодексу України поняття валових втрат та доходів відсутнє. При цьому даний нормативний документ містить питання щодо порядку визначення та складу доходів та витрат, що дозволяє будь-якому підприємству відповідно до закону визначити суму оподаткованого прибутку. Закріплено правові основи щодо питання придбання інвестиційного активу у разі здійснення операцій з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права. У Податковому кодексі щодо визначення розміру власного капіталу вказано, що він здійснюється відповідно до законодавства України, але чітко не прописано у яких саме нормативно-правових документах [502].

Обліку акціонерного капіталу присвячено багато положень і роз'яснень. Питання емісії, обігу, обліку та випуску акцій акціонерними товариствами, вимоги та обмеження щодо розміщення цінних паперів підприємств для формування і поповнення статутного капіталу емітента визначаються Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" [503]. Порядок внесення змін (збільшення або зменшення) щодо розміру статутного капіталу акціонерних товариств регулюються положенням "Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства" [504].

 

 

 

502 Податковий кодекс України від 11.10.2011 р. № 2755-17 / [Електронний ресурс]. - Режим
доступу
: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

503 Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.1991 р. 1202-ХІІ / [Електронний
ресурс].
- Режим доступу: www.rada.kiev.ua.

504           Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного
товариства, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
08.04.98 р. № 44 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
16.10.2000 р. № 158) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.kiev.ua.Законодавчі обмеження, пов'язані з випуском і розміщенням акцій, джерел і засобів збільшення власного капіталу, вимоги до способів і строків оплати внесків суттєво впливають на формування капіталу товариства, його зобов'язань перед засновниками (акціонерами) і, відповідно, на порядок відображення даних операцій в бухгалтерському обліку і звітності.

Порядок формування та облік власного капіталу залежить від організаційно-правової форми підприємства, вимог чинного законодавства щодо мінімального розміру статутного, резервного та інших видів капіталу.

Дослідження структурних елементів власного капіталу підприємств України дозволило встановити особливості формування складових власного капіталу, що, в свою чергу, впливає на порядок облікового відображення інформації про них, а також сприяє оптимізації структури власного капіталу в цілях управління. Крім того, таке дослідження дозволило встановити переваги структури власного капіталу в акціонерних товариствах: 1) можливість виникнення емісійного доходу і його використання; 2) наділення акціонерів майновими та немайновими (управлінськими) корпоративними правами; 3) нарахування дивідендів за привілейованими акціями в обов'язковому порядку; 4) наявність вільних грошових коштів для створення фондів [505].

В сучасній науковій літературі значну увагу нормативно-правовому забезпеченню прибутку приділяють в частині формування доходів і витрат, що формують прибуток, порядку його оподаткування та розподілу. Проблематикою нормативного регулювання прибутку займалися такі дослідники як Дерій В.А. в частині формування доходів і витрат, Т.Т. Дуда, М.О. Микитин, А.А. Пономарьов - в частині розподілу прибутку, Цвєтнова О.В. - щодо удосконалення оподаткування прибутку. На нашу думку, у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України, дослідження в даній сфері повинні поглиблюватись.

Варто погодитись з думкою проф. Г.Г. Кірейцева, що формування прогресивних систем і моделей бухгалтерського обліку, як і нормативно-правової бази ведення обліку, справа непроста і нелегка. Вона потребує найвищого рівня теоретичної підготовки вчених і практиків, які розробляють рекомендації з удосконалення обліку та його системи [506, с. 21].

 

 

 

505 Варічева Р.В. Бухгалтерський облік і аналіз формування та змін власного капіталу: організація і
методика: дис... на здоб. наук. ст. к.е.н.; спец.
08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)"
/ Руслана Вікторівна Варічева. - Житомир, 2012. - 260 с.

506           Кірейцев Г.Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України /
Г.Г. Кірейцев // Зб. наук. праць; за ред. М. І. Бахмата. - Кам'янець-Подільський, 2009. -744 с. - С. 22-29.Щодо рівнів нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку, то існують різні погляди. Наприклад, проф. М.С. Пушкар, М.Т. Щирба нормативно-правове регулювання фінансового обліку в Україні відповідно до МСФЗ розглядають на чотирьох рівнях: законодавчому, нормативному, методичному і організаційно-розпорядчому [507, с. 41].

Проф. Л.К. Сук та П.Л. Сук [508, с. 30-31] вважають, що до основних нормативних документів, що забезпечують регулювання та регламентацію бухгалтерського обліку в Україні, належать такі документи як Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", П(С)БО, Плани рахунків бухгалтерського обліку (повний і спрощений) "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку".

На нашу думку, нормативно-правове забезпечення обліку включає сукупність нормативно-правових актів найвищих гілок влади у державі, Міністерства фінансів України, інших міністерств та відомств, і, власне, кожного підприємства зокрема, які забезпечують повноцінне функціонування та динамічний розвиток бухгалтерського обліку, фінансової звітності й контролю в нашій державі.

Тому за доцільне вважаємо розглядати регулювання бухгалтерського обліку прибутку на таких рівнях: міжнародному, державному, на рівні підприємства. Відповідно міжнародний рівень характеризується нормативними актами міжнародного значення. До них можуть належати міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, директиви ЄС. Державний рівень включає регулювання бухгалтерського обліку законами, кодексами, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями, методичними рекомендаціями, вказівками та ін. На рівні підприємства бухгалтерський облік регулюється Наказом (Положенням) про облікову політику, а також іншими розпорядчими документами, що видаються керівником. Це накази, розпорядження, посадові інструкції та інші внутрішні документи. Дані рівні регламентації бухгалтерського обліку прибутку представлено на рис. 3.2.

 

 

 

507 Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики [Текст]: [монографія]. /
М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. - Тернопіль: Карт-бланш, 2009. - 260 с.

508        Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: [підручник] / Л.К. Сук, Л.П. Сук. - К.: Каравела;
Піча Ю.В.,
2009. - 624 с.Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку прибутку

 

 

 

 

 

 

К И

'Si

к


 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку


-   П(С)БО 2 "Баланс"

-   П(С)БО   3   "Звіт   про фінансові

результати"

-   П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"

-   П(С)БО 15 "Дохід"

-   П(С)БО 16 "Витрати"

-   П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

 

Нормативно-правові акти (інструкції, вказівки) та методичні рекомендації

 

 

 

 

Рішення (накази, розпорядження) щодо організації бухгалтерського обліку та облікової політики

Інструкція про застосування Плану рахунків    бухгалтерського обліку активів,    капіталу,    зобов'язань    і | господарських операцій підприємств

і організацій

-    План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

-      Наказ (Положення) про облікову політику,

посадові інструкції підприємства, тощоРис. 3.2. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку операцій з прибутком

Отже, як бачимо, необхідно розділяти регламентування бухгалтерського обліку на міжнародному, державному рівнях та рівні підприємства. Такий поділ сприяє чіткому визначенню міжнародних державних норм та вимог на окремих підприємствах.

Міжнародний рівень регулювання бухгалтерського обліку прибутку представлений Міжнародним стандартом фінансової звітності 8 "Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці". Метою цього стандарту є визначення класифікації, розкриття інформації та облікового підходу до певних статей звіту про прибутки та збитки з тим, щоб усі підприємства складали і подавали звіти про прибутки та збитки напослідовній основі. Це сприяє зіставності як фінансових звітів підприємства за попередні періоди, так і зіставності з фінансовими звітами інших підприємств. Відповідно, цей стандарт вимагає класифікації та розкриття інформації про екстраординарні статті, а також розкриття інформації про певні статті у межах прибутку і збитків від звичайної діяльності. Він визначає також облікові підходи щодо змін в облікових оцінках, обліковій політиці та коригування суттєвих помилок [509, с. 168-181].

Цвєтнова О.В. [510] зазначає, що національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку не містять Положення, яке б регламентувало порядок обліку прибутку (збитку). На основі вивчення змісту МСФЗ 8 "Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці" О.В. Цвєтновою розроблено національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Прибуток (збиток) за звітний період", який враховує національні особливості організації бухгалтерського обліку [511].

Державний рівень нормативного регулювання бухгалтерського обліку прибутку було згруповано за основними 4 напрямками: кодекси і закони України; постанови КМУ; положення (стандарти) бухгалтерського обліку; нормативно-правові акти (інструкції, вказівки) та методичні рекомендації.

Розглянемо більш детально нормативні акти за кожним за напрямів задля визначення питань, які регулюють бухгалтерський облік прибутку. Дана систематизація дозволить визначити, які питання регулюються в частині обліку прибутку та чи існують суперечності в урегулюванні між різними нормативними актами.

Отже, першим підрівнем є кодекси та закони, які регулюють бухгалтерський облік операцій з прибутком, представлені в табл. 3.2.

 

 

 

509 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення / [пер. з англ. за ред.
С.Ф. Голова].
- К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001. - 224 с.

510 Цвєтнова О.В. Актуальність розробки Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Прибуток
(збиток) за звітний період" на основі аналізу міжнародного досвіду / О.В. Цвєтнова // Держава та
регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Науково-виробничий журнал.
- Донецьк. - 2010. -
№ 6. -
С. 243-246.

511 Цвєтнова О.В. Актуальність розробки Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Прибуток
(збиток) за звітний період" на основі аналізу міжнародного досвіду / О.В. Цвєтнова // Держава та
регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Науково-виробничий журнал. - Донецьк. - 2010. -

№ 6. - С. 243-246.Отже, серед кодексів та законів виділено два безпосередньо головних нормативних документів, що регламентують бухгалтерський облік прибутку. Бухгалтерський облік прибутку в частині його оподаткування регулюється Податковим кодексом України. Він регулює питання формування доходів і витрат, що забезпечують визначення прибутку та аспектів його оподаткування. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" є основним документом в сфері бухгалтерського обліку, оскільки визначає усі суттєві загальні аспекти обліку, зокрема й прибутку. Така невелика кількість нормативних актів зумовлена тим, що Податковим кодексом було систематизовано та вдосконалено положення законів та інших нормативних актів.

Другий підрівень державного нормативного регулювання бухгалтерського обліку прибутку характеризується постановами Кабінету міністрів України. Проаналізувавши законодавчу базу сайту Ліга Закон [514] за ключовим словом "прибуток" за постановами Кабінету міністрів України, було визначено 29 діючих постанов (Додаток М), що регулюють, переважно, питання відрахування частини прибутку до бюджету за різні звітні періоди підприємств різних галузей господарства. Також деякі постанови регулюють порядок адміністрування податку на прибуток, надання пільг окремим вітчизняним промисловим підприємствам.

 

512 Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

513 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999
року
996-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.uapravo.net/data/base52/ukr52561.htm.

514           Портал Ліга Закон [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сторінки: http://www.ligazakon.ua.Третій підрівень нормативних актів включає положення (стандарти) бухгалтерського обліку прибутку, що представлені наступними стандартами (табл. 3.3).

 

515 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства
фінансів України
№ 87 від 31.03.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.

516 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про рух фінансові результати", затверджене
наказом Міністерства фінансів України
№ 87 від 31.03.1999 р. зі змінами і доповненнями [Електронний
ресурс].
- Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0397-99.

517 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом
Міністерства фінансів України
№ 87 від 31.03.99 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0399-99.

518 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства
фінансів України № 290 від 29.11.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://pro-
u49ot.info/index.php?section=browse&CatID=92&ArtID=133.

519 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства
фінансів України № 318 від 31.12.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://pro-
u40ot.info/index.php?section=browse&CatID=92&ArtID=117.

520           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом
Міністерства фінансів України
№ 353 від 28.12.2000 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92&ArtID=139.Вище наведені положення (стандарти) бухгалтерського обліку регулюють, безпосередньо, бухгалтерське відображення операцій з прибутком, а саме:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі