Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

-    П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" регулюють порядок відображення нерозподіленого прибутку у фінансовій звітності. В Балансі окремим рядком відображається нерозподілений прибуток, як результат діяльності за звітний період. У Звіті про фінансові результати чистий прибуток формується шляхом порівняння доходів та витрат. А Звіт про власний капітал відображає інформацію про склад власного капіталу, зокрема його елементу -нерозподіленого прибутку.

-    П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати" регулюють порядок формування відповідно доходів та витрат в бухгалтерському обліку, порівнюючи які визначається фінансовий результат діяльності підприємства - прибуток або збиток.

-    П(С)БО 17 "Податок на прибуток" відображає інформацію про обчислення та нарахування податку на прибуток, який відображається у фінансовій звітності підприємства.

До останнього підрівня належать нормативно-правові акти (інструкції, вказівки) та методичні рекомендації, що регламентують бухгалтерський облік прибутку, представлені в табл. 3.4.

Таблиця 3.4.   Нормативно-правові  акти   (інструкції,   вказівки) та методичні рекомендації, що регулюють питання бухгалтерського обліку операцій з прибутком Продовження табл. 3.4

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [522]


Застосовується підприємствами, організаціями та
іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних
установ) незалежно від форм власності, організаційно-
правових форм і видів діяльності, а також виділених на
окремий баланс філій, відділень та інших відособлених
підрозділів юридичних осіб та, зокрема, визначає коди
рахунку для обліку нерозподілених прибутків
(непокритих збитків)
            План рахунків та Інструкція про його застосування регулюють безпосередньо бухгалтерський облік нерозподіленого прибутку, тобто визначають шифри рахунків, їх призначення та порядок застосування.

Також існує група нормативно-правових актів, що регулює розподіл прибутку, а саме відрахування частини чистого прибутку в бюджет окремими підприємствами або галузями. Ця група представлена постановами Кабінету міністрів України, наказами та роз'ясненнями Державної податкової адміністрації. Ці нормативно-правові акти згруповані в Додатку М та не є загальними для всіх підприємств.

Аналіз нормативних актів показав, що існує невелика кількість основних документів, які регулюють облік прибутку на підприємстві. Якщо визначати ті нормативні акти, що безпосередньо мають вплив на облік і контроль прибутку, то до них належать Податковий кодекс України, П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 15 "Доходи", П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Також інші нормативні документи регулюють загальні аспекти обліку. До них можна віднести Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Щодо удосконалення нормативно-правових актів з обліку прибутку, пропонуємо внести наступні зміни (табл. 3.5).

 

522 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 1591 від 09.12.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=z1557-11.Таблиця 3.5. Удосконалення нормативно-правових актів з обліку прибутку з/п 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


Нормативний документ Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств    і організацій

[523]

 

 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств    і організацій

[524]


Пропозиції щодо удосконалення Охарактеризувати призначення рахунку 78 "Загальний прибуток звітного періоду" (для обліку й узагальнення інформації про прибуток отриманий у звітному періоді, але ще нерозподілений). Описати субрахунки 78 рахунку, відобразити інформацію, яка відображається по дебету і кредиту цих рахунків. Навести типові проводки з рахунком 78 "Загальний прибуток звітного періоду" Введення нового рахунку для обліку прибутку звітного періоду - 78 "Загальний прибуток звітного періоду" та вилучення рахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" як такого, що не відповідає своїй назві4 1


П(С)БО 15 "Дохід" [525]

 

П(С)БО 16 "Витрати" [526]

П(С)БО   17  "Податок на

прибуток" [527]


Наблизити положення бухгалтерського та податкового обліку щодо визнання доходів та витрат відповідно шляхом узгодження з положеннями Податкового кодексу України

Скасувати поняття відстроченого податкового
активу,         відстроченого податкового

зобов'язання і створення єдиного розрахунку податку на прибуток, необхідного до сплати в бюджетКрім положень, зазначених в табл. 3.5, з поліпшення нормативно-правових актів України щодо обліку та контролю прибутку підприємств необхідно, насамперед, завершити розпочату справу щодо формування Податкового кодексу, який би зміг чітко регулювати податки в Україні, зокрема, податок на прибуток.

 

523 Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов'язань
та господарських операцій підприємства і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів
України
№ 291 від 30.11.99 р., і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р.
№ 893/4186 (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0495500-97.

524 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України
№ 1591 від
09.12.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/
laws/main.cgi?nreg=z1557-11.

525 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства
фінансів України
№ 290 від 29.11.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pro-
u46ot.info/index.php?section=browse&CatID=92&ArtID=133.

526 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства
фінансів України № 318 від 31.12.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://pro-
u47ot.info/index.php?section=browse&CatID=92&ArtID=117.

527           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом
Міністерства фінансів України
№ 353 від 28.12.2000 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92&ArtID=139.Основними нормативними документами з приводу регулювання зобов'язань в Україні є Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України.

Дія нормативно-правових актів обумовлює виникнення юридичних і економічних відносин між суб'єктами господарювання, що виявляються у взаємних правах та обов'язках сторін таких відносин. Наявність обов'язків у суб'єкта господарювання характеризується виникненням зобов'язань з нормативно-правовим (або законодавчим) джерелом. Особливістю таких зобов'язань є те, що вони виникають у результаті дії норм чинного законодавства, а не за згодою сторін. Переважно, до них відносяться зобов'язання підприємства зі сплати податків і платежів, платежів за загальнообов'язковим державним соціальним і пенсійним страхуванням. Такі зобов'язання цілковито залежить від встановлених об'єкта та бази оподаткування, порядку нарахування та погашення податкового або іншого зобов'язання [528, с. 76].

У ст. 509 Цивільного кодексу України [529] зазначається, що "зобов'язаннями є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші) або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку".

У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [530], Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [531] та 2 "Баланс" [532] подано визначення зобов'язань як категорії бухгалтерського обліку. Зокрема, зобов'язання розуміють як "заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди".

 

528 Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль зобов'язань суб'єктів господарювання: теорія і
методологія [Текст]: монографія
/ І.В. Орлов - Житомир: ЖДТУ, 2010. - 400 с.

529 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 435-IV. - Верховна Рада України - [Електронний
ресурс].
- Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/t030435.html.

30 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 12.07.2000 р. № 2121-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.liga.net.

531 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затверджене Наказом Міністерства фінансів України
№ 290 від 29.11.99 р. [Електронний ресурс]. -
Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92&ArtID=120&PHPSESSID=
5mvr214l9f2pojddpa9mr7u6b7.

532           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства
фінансів України
№ 87 від 31.03.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.Наведені визначення свідчать про різне тлумачення терміну "зобов'язання" з правової та облікової точок зору. Якщо в цивільному праві наголос при визначенні зобов'язань робиться на суб'єктах: "... одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію.", то в нормативних актах, які регулюють ведення бухгалтерського обліку, цей пріоритет утрачається.

Книга п'ята Цивільного кодексу України [533] присвячена зобов'язальному праву, відповідно до якої термін "зобов'язання" носить наступне трактування - це правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. У книзі п'ятій визначено два види зобов'язань - договірні та недоговірні.

Господарський кодекс України дещо ширше розглядає сутність і види зобов'язань. Саме розділ IV "Господарські зобов'язання" присвячений даним питанням. Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку [534].

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України, основними видами господарських зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання.

Слід додати, що Господарський і Цивільний кодекси взаємодоповнюють один одного з точки зору визначення сутності та основних   моментів   зобов'язання   як   правової   категорії. Узагальнимо

 

533 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 435-IV. - Верховна Рада України - [Електронний
ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

534------------- Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 р. 436-PV. - Верховна рада України -
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws.----- ^--------------

Цивільний кодекс України


Договірні зобов'язаннярезультати дослідження за Цивільним та Господарським кодексами на рис. 3.3, що надасть змогу підкреслити взаємодоповнюваність у визначенні класифікаційних ознак зобов'язань.Недоговірні зобов'язання


Організаційно-господарські зобов'язанняСоціально-комунальні зобов'язання

Публічні зобов'язання

Рис. 3.3. Види зобов'язань за Цивільним та Господарським кодексами України [систематизовано на основі 535; 536]

Систематизація підходів до виділення складових зобов'язань у Цивільному та Господарському кодексах України створює передумови для вдосконалення класифікацій зобов'язань у бухгалтерському обліку.

Серед нормативних документів вищого рівня, в частині визначення норм про зобов'язання підприємства, можна виділити: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" від 16.07.1999 р. 996-XIV [537], Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державним цільовими фондами" 2181-ІІІ від 21.12.2000 р. [538]. Відмітимо, що основним нормативним документом на основі якого відбувається фіксація господарських операцій щодо зобов'язань підприємства виступає П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Нами був проведений аналіз нормативного регулювання зобов'язань в контексті порівняння вітчизняного та зарубіжного досвіду. Даний аналіз представлений в Додатку Н. Отже, з проведеного дослідження можна

 

 

535 Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 р. 436-PV. - Верховна рада України -
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws.

536 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 435-IV. - Верховна Рада України - [Електронний
ресурс].
- Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/t030435.html.

537 Закон України "Про авторське право і суміжні права" 3792-ХІІ від 23.12.1993р. (зі змінами
доповненнями) [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/
main.cgi?nreg=379212&pass=4/UMfPEGznhha2y.ZitFkFUdHI4wYs80msh8Ie6.

538        Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державним цільовими фондами"
2181-ІІІ від 21.12.2000 р. [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2181-14.зробити наступний висновок. що в Україні, Російській Федерації, Республіці Білорусь та МСФЗ облік зобов'язань регулюють різні нормативні документи, але назви їх дещо схожі.

Визначено, що найбільш змістовним документом є П(С)БО 11 "Зобов'язання", оскільки даний документ визначає значний перелік питань у відображенні зобов'язань підприємства. Проте, слід зазначити, що не виявлено нормативного документа, який би повністю поєднав усі вагомі положення в частині регулювання зобов'язань. Кожен вище розглянутий нормативний документ представляє собою незначні пояснення загального масштабу. Саме тому, необхідність у виділення основних відомостей за кожним нормативним документом, їх подальше узагальнення в єдиний нормативний документ загальнодержавного масштабу, надасть можливість позбавитися в більшій мірі суперечливих та проблемних питань за зобов'язальними відносинами, що наявні в сфері господарювання підприємств різних форм власності на сьогодні.

Проведене порівняння П(С)БО та МСФЗ, які регулюють облік зобов'язань та визначили їх спільні та відмінні риси (Додаток П), дало можливість дійти наступних висновків. Поняття зобов'язань в міжнародних і національних стандартах ідентичне: зобов'язання - це теперішня заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої, як очікується, спричинить вибуття з підприємства ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди. Для повного визначення цієї категорії потрібно охарактеризувати такі поняття, як час виникнення зобов'язань, їх оцінка та класифікація. Зобов'язання повинні записуватись в обліку тільки тоді, коли виникає заборгованість за ними. Суми, які потрібно буде погасити в майбутньому, до зобов'язань не належать. Оцінювати зобов'язання потрібно сумою грошей, вартістю товару або послуги, необхідних для сплати боргу. Переважно ця сума відома і лише в деяких випадках повинна бути розрахована.

Для визнання і оцінювання зобов'язань потрібно дотримуватись таких умов: оцінка їх може бути достовірно визначена; існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок погашення існуючої заборгованості.Зобов'язання повинні відповідати таким характеристикам: - наявність у підприємствах зобов'язання, виконати яке можна лише шляхом передачі активу або надання послуг іншій організації в майбутньому; господарська подія, що призвела до виникнення цього зобов'язання, вже відбулася; виникнення зобов'язання повинно бути принаймні ймовірним.

Зобов'язання підприємств і згідно з національними П(С)БО, і згідно з МСФЗ, прийнято поділяти на довгострокові, короткострокові і непередбачені.

У міжнародній практиці довгострокові і короткострокові зобов'язання відносять до фактичних, тобто таких, які виникають з договорів, контрактів або на основі законодавства і їх вартість можна точно визначити. Непередбачені зобов'язання відносять до умовних - це неіснуючі зобов'язання, але вони є потенційними, тому що залежать від майбутніх подій, які можуть виникнути в результаті минулої події.

У країнах з розвиненою економікою серед фінансових ресурсів для підприємств найбільшу цінність являють довгострокові зобов'язання, оскільки кредитори не впливають на прийняття рішень щодо діяльності підприємства на відміну від власників, а виплата відсотків за довгостроковою заборгованістю вираховується із суми доходів, що оподатковуються податком на прибуток, на відміну від дивідендів.

У зарубіжній практиці до довгострокової заборгованості відносять: облігації до виплати, векселі до сплати, закладні до сплати, лізингові зобов'язання, пенсійні зобов'язання.

Віднесення зобов'язань до довгострокових або поточних у нашій країні регулюється П(С)БО 11 "Зобов'язання" [539] і визначаються наступним чином.

Довгострокові зобов'язання - це зобов'язання, погашення яких не передбачається протягом звичайного операційного циклу та термін погашення яких перевищує дванадцять місяців, починаючи з дати балансу.

 

 

539 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 85 від 11.12.2000 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nregz0725-99.http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі