Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Унітарне підприємство

1

КТ щ___

Державне

_____ X____

МуніципальнеПАТ


ПрАТРис. 5.5. Види суб'єктів підприємницької діяльності визначені проф. В.В. Ковальовим та Віт. В. Ковальовим [560, с. 9]


Підприємства різних організаційно-правових форм мають певні особливості формування статутного капіталу, які відповідно впливають на відображення пов'язаних з ним операцій в бухгалтерському обліку. З метою виявлення переваг та недоліків створення та функціонування господарських товариств в табл. 3.7 наведено їх порівняльну характеристику відповідно до вимог чинного законодавства.

560 Ковалев В.В. Финансы предприятий: [учебное пособие] / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев -М.: ООО "ВИТРЭМ", 2002. - 352 с.Таким чином, охарактеризувавши господарські товариства за основними ознаками: установчі документи, мінімальний розмір статутного капіталу, капітал підприємства, кількість засновників, максимальна кількість учасників, характер розподілу доходу та відповідальність учасників за зобов'язаннями, можна зробити висновок, що у зв'язку з набранням чинності 7 червня 2011 року Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва" від 21 квітня 2011 року, відбулися деякі зміни в діяльності господарських товариств. Зокрема, закон скасовує мінімальний розмір статутного капіталу для товариств з обмеженою відповідальністю. Крім того, Закон передбачає скасування обов'язкової оплати частини статутного капіталу ТОВ до моменту реєстрації. Статутний капітал ТОВ підлягає оплаті учасниками до закінчення першого року з дня державної реєстрації. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації ТОВ не внесли свої вклади повністю, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень: виключення зі складу товариства тих учасників, які не внесли свої вклади у повному обсязі та визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; зменшення статутного капіталу та визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі або ліквідація товариства.

В результаті таких змін було скасовано вимогу про обов'язкове надання державному реєстратору документу, при створенні товариства, що підтверджує сплату засновниками внесків до статутного капіталу. Таким чином, немає необхідності відкривати тимчасовий поточний рахунок для формування статутного капіталу при внесенні вкладів грошовими коштами.Закон уточнює порядок повідомлення кредиторів ТОВ у випадку зменшення статутного капіталу: рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства протягом триденного строку з дня його прийняття [561].

Крім цього, 8 червня 2011 року Президент підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю" від 12 травня 2011 року. Законом передбачається збільшення максимальної кількості учасників товариств з обмеженою відповідальністю з 10 до 100. Отже, можливість знаходження в учасниках ТОВ до 100 осіб є значним покращенням для підприємницької діяльності.

Товариства з обмеженою відповідальністю зобов'язані були до 1 січня 2012 року привести свої статути у відповідність з цим Законом в частині максимальної кількості учасників.

Також Закон передбачає, що у випадку виникнення необхідності збільшення розміру статутного капіталу у зв'язку з перетворенням товариства з обмеженою відповідальністю на акціонерне товариство, формування такою юридичною особою статутного капіталу здійснюється протягом п'яти років [562].

Формування статутного капіталу є важливим, а в деяких випадках і необхідним етапом створення підприємства. Порядок формування капіталу підприємств різних організаційно-правових форм наведено в табл. 3.8.


Таблиця 3.8. Формування капіталу на підприємствах основних організаційно-правових формОсобливостями функціонування господарських товариств є мінімальний розмір їх статутного капіталу, передбачений чинним законодавством і внесок для реєстрації, а також ступінь відповідальності засновників (учасників) під час виходу з товариства. Аналізуючи інформацію, наведену в табл. 3.8, розуміємо, що чинне законодавство детально регламентує порядок формування статутного капіталу лише в акціонерних товариствах. Для підприємств всіх інших організаційно-правових форм господарювання його розмір визначається засновниками та залежить, насамперед, від виду та масштабу діяльності.

Розмір статутного капіталу на момент створення господарських товариств визначено у ст. 52 та ст. 65 Закону України "Про господарські товариства" від 19.02.91 р. 1576-XII, а також у ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. 514-VI для АТ, створених з 30.04.2009 р., та АТ, внутрішні положення яких приведені у відповідність з нормами цього Закону.

Специфічні вимоги висуваються також до формування статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями. Передусім сам термін "підприємство з іноземними інвестиціями" застосовується до суб'єктів господарської діяльності в тому випадку, коли іноземна інвестиція в статутному капіталі, при його наявності, складає не менше 10 %. При цьому можлива будь-яка організаційно-правова форма такого підприємства, а не тільки господарське товариство, як це було раніше (ст. 1 Закону України від 19.03.96 р. 93/96-ВР "Про режим іноземного інвестування" [563]).

 

 

 

563 Закон України "Про режим іноземного інвестування" 93/96-ВР від 19.03.96 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/93/96-%D0%B2%D1%80.Таким чином, залежно від обраної організаційно-правової форми, підприємства можуть створюватися різними способами, використовувати різну мінімальну величину статутного капіталу, неоднакові способи мобілізації додаткових ресурсів і гарантії інтересів кредиторів.

З прийняттям Закону України "Про акціонерні товариства" [564] почали виділяти наступні типи акціонерних товариств: публічні акціонерні товариства, що можуть здійснювати публічне та приватне розміщення акцій та приватні акціонерні товариства, що можуть здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Акціонерне товариство може бути створене однією особою та до його складу може включатися лише одна особа у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.

Відмінності між функціонуваннями публічних та приватних акціонерних товариств згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" наведені в Додатку Т. Отже, в Законі України "Про акціонерні товариства" чітко окреслені відмінності у функціонуванні публічних і приватних підприємств.

Провівши огляд видів та організаційно-правових форм підприємств, визначених цивільним та господарським законодавством України, слід зазначити, що прогалини і неузгодженість законодавчих норм, недостатня розробленість наукової концепції і теоретичної моделі, призводить до зниження ефективності діяльності підприємств і не дозволяє їм виконувати свої основні функції. Недосконалість законодавства щодо деяких видів підприємств і неврегульованість багатьох питань, пов'язаних з їх створенням (наприклад, відсутність тлумачення визначень організаційно-правових форм благодійних організацій), примушує осіб, які бажають займатися такою діяльністю, застосовувати аналогію закону чи аналогію права або просто в засновницьких документах займатися нормотворчістю. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема бухгалтерського обліку власного капіталу і зобов'язань, оскільки законодавчі вимоги щодо їх формування та використання в господарських товариствах зумовлюють різні підходи до організації обліку операцій з власним капіталом.

 

564 Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI станом на 17 вересня 2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi7page.3.3. Відображення життєвого циклу підприємства в системі бухгалтерського обліку пасивів

 

В економічному та повсякденному житті кожне явище підпорядковується циклічним законам. Не виключенням є й підприємство, яке незалежно від форми власності, сфери та обсягів діяльності проходить ряд послідовних етапів, з моменту свого створення й до моменту завершення своєї діяльності. Дана сукупність етапів формує його життєвий цикл. Будь-яке явище на підприємстві також має циклічний характер, який пов'язаний зі стадіями життєвого циклу підприємства, на якому це явище має місце. Для провадження успішної та прибуткової діяльності підприємству необхідно мати певні активи, які будуть використовуватися ним у процесі своєї діяльності. Кожні активи мають свої джерела утворення, якими є власний капітал та зобов'язання, що формують собою пасиви підприємства. Пасиви, в процесі життєдіяльності підприємства, також проходять ряд послідовних стадій, які формують собою їх життєвий цикл. Врахування теоретичних та практичних процесів циклічного розвитку пасивів підприємства, а також факторів, які впливають на їх поведінку, дозволить підвищити рівень управління зобов'язаннями на підприємстві та раціонального використання власних джерел фінансування підприємства.

Проблемам життєвого циклу підприємства присвятили свої роботи такі вчені, як Т.Ю. Базаров, И.А. Бланк, Л.А. Брагін, С.О. Гуткевич, А.П. Градов, Т.П. Данько, Г.Н. Климко, С.В. Корягіна, О.В. Коваленко, Д.Є. Козенков, О.Є. Кузьмін, Б.І. Кузін, О.Г. Мельник, Ж.В. Поплавська та інші. У своїх працях науковці приділяють значну увагу основним стадіям життєвого циклу підприємства, та основним процесам, які відбуваються на кожній з них. Проте, проаналізувавши економічну літературу, з'ясовано, що нерозкритим є питання життєвого циклу пасивів задля ефективного управління ними.

Мета дослідження полягає у розробці основних стадій життєвого циклу пасивів підприємства, аналізі поведінки пасивів на кожній зі стадій та визначення особливостей синтетичного та аналітичного обліку власного капіталу та зобов'язань на основних стадіях життєвого циклу пасивів підприємства.В момент створення підприємство вже вступає на початкову стадію свого життєвого циклу, кожна подія в житті підприємства прямо пропорційно впливає на результати його діяльності та має своє відображення в життєвому циклі. У праці Г.Н. Климко життєвий цикл підприємства трактується, як шлях, який проходить господарюючий суб'єкт з моменту його реєстрації, як юридичної особи (придбання всієї атрибутики юридичної особи) до моменту його ліквідації [565, с. 197]. Корягіна С.В. визначає життєвий цикл підприємства, як сукупність стадій, що створюють закінчене коло розвитку протягом певного проміжку еволюції підприємства, після якого його цінності і напрями діяльності можуть принципово змінюватися [566, с. 6]. Дещо по іншому трактує життєвий цикл підприємства І.А. Бланк, наголошуючи, що під ним слід розуміти загальний період часу від початку діяльності підприємства до природного припинення його існування або відродження на новій основі (з новим складом власників і менеджерів, з принципово новою продукцією, технологією тощо) [567, c. 674].

Різні автори виділяють різну кількість етапів життєвого циклу підприємства (табл. 3.9).

Таблиця 3.9. Кількість стадій життєвого циклу підприємства, які виділяють різні автори

571

Базаров Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. - М.: Мастерство, 2002. - 224 с. Бланк И.А. Управление активами / И.А. Бланк - К.: Ника-Центр, 2000. - 720 с. 572 Брагин Л.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация / Л.А. Брагин. - [2-е изд. доп.]. / Под общ. ред. проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. Данько. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 560 с.Продовження табл. 3.9

 

1

2

Корягіна С.В. [574, с. 3]

1. Створення. 2. Ріст. 3. Зрілість. 4. Занепад. 5. "Паразитична" зрілість

Гуткевич С.О. [575,

с. 10]

1. Фаза організації (створення підприємства). 2. Фаза становлення. 3. Етапи прискорення. 4. Етап уповільнення зростання фірми. 5. Етап стійкості (зрілості). 6. Етап спаду. 7. Вмирання підприємства

Климко Г.Н. [576, с. 197]

1. Створення. 2. Розвиток. 3. Криза. 4. Санація (оздоровлення). 5. Банкрутство. 6. Ліквідація

Найбільш поширеним є підхід, який передбачає чотири основні етапи

життєвого циклу, такого підходу притримуються вчені О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник [577], Л.А. Брагін, Т.П. Данько [578], Б. Коласс [579]. Наприклад Б. Коласс [580] першу стадію життєвого циклу пропонує назвати дитинством, під час якої підприємство несе збитки, а темпи росту обороту є досить низькі; наступною стадією є юність, на якій підприємство починає отримувати перші прибутки та зростає оборот; третя стадія - зрілість характеризується досягненням підприємством максимального рівня прибутку, проте темпи росту обороту сповільнюються; і завершальною є стадія старості на якій у підприємства спадає рівень прибутків і його оборот [581, с. 30].

Дещо іншими є підходи таких вчених, як А.П. Градов, Б.І. Кузін [582],

Т.Ю. Базаров [583], І.А. Бланк [584],С.О. Гуткевич [585], С.В. Корягіна [586],

 

573 Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы:
Пер. с франц. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576 с.

574 Корягіна С.В. Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01
"Економіка, організація і управління
підприємствами
" / С.В. Корягіна - Львів: Вид-во НУ "Львівська Політехніка", 2004. - 21 с.

575 Гуткевич С.О. Внутрішній економічний механізм підприємства: [навч. посіб.] / С.О. Гуткевич,
М.Д. Корінько, Ю.М.
Сафонов, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова / За ред. проф. С.О. Гуткевич. - Донецьк:
Вид-во СПД Купріянов В.С.,
2011 - 362 с.

576 Климко Г.Н. Основы экономической теории: политэкономический аспект: [учебник] / Отв. ред.
Г.Н. Климко.
- [3-е изд., перераб. и доп.]. - К.: Знання-Прес, 2001. - 646 с.

577 Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: [підручник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - К.: Академвидав,
2003. - 416 с.

578 Брагин Л.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация / Л.А. Брагин. - [2-е изд., перераб. и
доп.]. / Под общ. ред. проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. Данько. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 560 с.

579 Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы:
Пер. с франц. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576 с.

580 Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы:
Пер. с франц. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576 с.

581 Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы:
Пер. с франц. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576 с.

582 Градов А.П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ ред.
А.П.
Градова, Б.И. Кузина - С-П.: "Специальная литература", 1996. - 510 с.

584 Базаров Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. - М.: Мастерство, 2002. - 224 с.

584 Бланк И.А. Управление активами / И.А. Бланк - К.: Ника-Центр, 2000. - 720 с.

585 Гуткевич С.О. Внутрішній економічний механізм підприємства: [навч. посіб.] / С.О. Гуткевич,
М.Д. Корінько, Ю.М.
Сафонов, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова / За ред. проф. С.О. Гуткевич. - Донецьк:
Вид-во СПД Купріянов В.С.,
2011 - 362 с.

586        Корягіна С.В. Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління
підприємствами
" / С.В. Корягіна - Львів: Вид-во НУ "Львівська Політехніка", 2004. - 21 с.Г.Н. Климко [587], на їх думку є необхідним деталізувати основні етапи життєвого циклу підприємства, саме тому, дані автори пропонують поділяти життєвий цикл на п'ять, шість або сім стадій, тим самим деталізуючи основні чотири етапи. Більшу кількість стадій життєвого циклу підприємства пропонує С.О. Гуткевич [588], який поділяє життєвий цикл на фази. Першою фазою є фаза організації, на якій підприємство займається діяльністю пов'язаною зі створенням, та є збитковим в даний період часу. Наступна фаза - становлення, на даній стадії підприємство може досягати точки беззбитковості, оскільки витрати на закупівлю усіх необхідних активів для діяльності підприємства урівнюються з доходами від провадження діяльності. Третя фаза - прискорення характеризується достатньо інтенсивним зростанням активності підприємства; відсутністю або малою кількістю конкурентів. Як правило, на даній стадії керівництво фірми нарощує виробничий потенціал підприємства, збільшує об'єм виробництва і, як наслідок, об'єм реалізації. Після фази прискорення, наступає фаза уповільнення зростання фірми - темпи приросту доходів падають, проте спостерігається зростання доходів. Можливості підприємства підходять до своєї межі, темпи розвитку і збільшення компанії сповільнюються. Фаза стійкості, яка є наступною, характеризується тим, що на цій фазі свого розвитку підприємство досягає вершини успіху. Спостерігається стабільність надходження доходів. Загальний стан фірми стабілізується. Шоста фаза - фаза спаду характеризується різким зниженням обсягу одержуваного прибутку, спадом ділової активності підприємства. Останньою є фаза вмирання підприємства - фірма починає зазнавати прямі збитки від своєї діяльності. На цьому етапі зазвичай починають процедуру ліквідації (банкрутства) підприємства [589, с. 10].

Проф. В.В. Ковальов вважає, що найважливіше завдання підприємства, в процесі його життєдіяльності є правильне управління грошовими коштами. Як правило, зростаюче підприємство проходить декілька фаз розвитку в управлінні грошовими засобами по мірі зростання виробничих фінансових засобів. Так, автор пропонує поділити увесь життєвий цикл підприємства не на фази, а на рівні (табл. 3.10).

 

 

587 Климко Г.Н. Основы экономической теории: политэкономический аспект: [учебник] / Отв. ред.
Г.Н. Климко. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - К.: Знання-Прес, 2001. - 646 с.

588 Гуткевич С.О. Внутрішній економічний механізм підприємства: [навч. посіб.] / С.О. Гуткевич,
М.Д. Корінько, Ю.М.
Сафонов, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова / За ред. проф. С.О. Гуткевич. - Донецьк:
Вид-во СПД Купріянов В.С.,
2011 - 362 с.

589      Гуткевич С.О. Внутрішній економічний механізм підприємства: [навч. посіб.] / С.О. Гуткевич,
М.Д. Корінько, Ю.М.
Сафонов, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова / За ред. проф. С.О. Гуткевич. - Донецьк:
Вид-во СПД Купріянов В.С.,
2011 - 362 с.
590 Ковалев В.В. Финансы: [учебник]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. / Под ред. В.В. Ковалева. -М.: ТК Велби, 2003. - 634 с.Продовження табл. 3.10

1                 і 2

 

Рівень 4

Бізнес Управління Комерційний успіх

Інформаційні зв'язки Планування

Стійкість Пріорітет

Аналогічно рівню 3 Аналогічно рівню 3

Аналогічно рівню 3; контрагенти, які постачають необхідну продукцію,   комплектуючі   та   послуги   в   змозі забезпечити необхідний   рівень   якості;   обов'язкова   наявність власних, постійних та надійних клієнтів (це основа для довгострокового прогнозування) Аналогічно рівню 3

Планові рішення приймаються не інтуїтивно, а на основі явних знань бізнесу компанії; стратегічні плани отримують кількісну оцінку, стратегічні та оперативні плани взаємопов'язані Зміцнюється завдяки підвищенню ринкової привабливості та займанню певної ніши та частки ринку

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі