Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Розрізняють юридичний та економічний підходи до трактування балансу. Юридичний напрям розвитку бухгалтерського обліку та балансу було започатковано в Іспанії, звідки він поширився майже на всі країни Західної Європи. Його основоположник - видатний іспанський математик і юрист Дієго дель Кастіло - у 1522 р. першим визначив поняття балансу, виходячи з його юридичної природи. До активу балансу включив заборгованість усіх осіб, з якими було укладено договори, а до пасиву -обсяг прав і зобов'язань, що випливали з цих договорів [21, с. 255-256].

 

19 Цыганков К.Ю. Начала теории бухгалтерского учета, али Баланс, счета и двойная запись / К.Ю.
Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.

20 Губер Т. Как читать баланс / Т. Губер. - М.: МАКИЗ, 1925. - 38 с.

21 НочовнаЮ.О. Минуле та майбутнє бухгалтерського балансу / Ю.О.Ночовна, В.А. Куценко //
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Турган-

Барановськог - 2008. - №4(40). - С. 252-260Проф. Ю.М. Верига зазначає, що "виникнення балансу відноситься до 1546 р. Баланс складався, в першу чергу, для перевірки правильності застосування подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку, а окремі вчені, наприклад Ф. Ескобара (1603 р.), зазначали, що баланс є важливим інструментом для оцінки діяльності фірм. Форма, зміст балансу не були в той період чітко регламентовані, але в ньому узгоджувалися інвентар і капітал" [22].

По-іншому визначає термін появи балансу проф. Я.В. Соколов: "Як бухгалтерське поняття слово "баланс" використовується вже майже 600 років. За даними Рувера, слово "баланс" було вперше застосоване до фінансових звітів 1427 року, незалежно від того, були ці звіти насправді балансами в сучасному розумінні цього слова чи ні" [23, с. 53-54].

Россі Дж. виділяв в предметі бухгалтерського обліку три види відносин: економічні (актив), юридичні (пасив) та фінансові (бюджет). Тобто пасив бухгалтерського балансу відображає юридичний аспект здійснення господарської діяльності, тобто їх зобов'язання, на відміну від активу, у якому відображаються реальні об'єкти, що належать підприємству.

Теодоро д'Іполіто [24, с. 201] висунув три критерії визначення послідовності розташування статей в активі: функціональне призначення коштів, відтворюваність, іммобілізація; та один критерій, за яким визначають послідовність розташування статей у пасиві - термін вимоги (погашення). Відповідно, виділяють: зобов'язання, які належать до негайної сплати; зобов'язання з тривалим терміном погашення та зобов'язання, терміни погашення яких не беруться до уваги. Виходячи з такого підходу відображення статей пасиву, можна говорити про пасив як про розділ бухгалтерського балансу, який містить інформацію про строки та терміни користування активами.

На думку Дж. Дзаппи [25], зв'язки підприємства з кореспондентами, тобто із зовнішнім світом, характеризують частку дебіторської заборгованості в активі та кредиторської заборгованості в пасиві.

 

 

22 Верига Ю. Історичний аспект розвитку Балансу та використання його в аудиті / Ю. Верига //
Вісник тернопільської академії народного господарства. - 2002. - № 3. - С. 152-156

23 Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика,
1985. - 271 с.

24 Ippolito T. d' La contabilita e il bilancio della aziende di produzione / Т. Ippolito. - Milano, 1945.

25            Zappa D. La determinazione del reddito nelle imprese commerciali / D. Zappa. - Rome, 1929.Італійський інженер Джузеппе Форні, засновник економічного напряму, який випустив у 1790 р. "Трактат о настоящей двойной записи", розвинув думку про те, що завданням подвійного методу є облік активів і пасивів, як "сукупності економічних благ", незалежно від будь-яких відносин із суб'єктами господарювання [26, с. 331].

На думку Р. Саватьє, ідея про те, що майном є права, в той час ще не ввійшла повністю у юридичну свідомість, у зв'язку з чим, облік, з точки зору вченого, є "цифровим вираженням динаміки певних правових ситуацій". Він неодноразово підкреслював, що бухгалтер має справу не з майном, а з правами на майно. При цьому Р. Саватьє вважав, що облік, перетворюючи майно на право, призводить до того, що "з усіх якостей предмета зберігається тільки одна: його вартість, що підлягає обліку та виражена в певних грошових одиницях". У своїх дослідженнях вчений виводить загальну дефініцію обліку: "Бухгалтерський облік є, в основному, відображення динаміки вимог та зобов'язань" [27, с. 331]. Вчений зазначав, що вимоги відображаються в активі, зобов'язання - в пасиві балансу, а співвідношенням вимог та зобов'язань визначає рівень економічної стійкості підприємства.

Економічний підхід до трактування балансу підтримував і видатний італійський вчений Ф. Беста (1845 - 1923) [28]. Проголошуючи об'єктом обліку не людські взаємовідносини, а вартість цінностей, на які вони спрямовані, Ф. Беста став автором теорії фонду. Фонд, згідно з його теорією, - це загальний обсяг вартостей, вкладених у підприємство, що складається з окремих елементів, кожному з яких відповідає окремий бухгалтерський рахунок. Ф. Беста висував такі вимоги до структури балансу: у його активі відображаються рахунки активів і кредиторів, у пасиві -рахунки власника та фінансових результатів.

Німецький вчений Е. Шмаленбах [29] вважав, що пасив - це наступні матеріальні засоби. В основі концепції Е. Шмаленбаха лежить певна думка, при побудові якої він виходив з тієї передумови, що баланс

 

26 Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.І: Навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів спеціальності
7.050106 "Облік і аудит" / 2-е вид., доп. і
перероб.
- Житомир: ПП "Рута", 2001. - 512 с.

27 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов /
Я.В. Соколов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

28 Беста Ф. Счетоводство в ряду других наук / Ф. Беста // Счетоводство. - 1893. - № 22, 24; 1894. - № 1, 4.

29          Шмаленбах Э. Счетные планы. Пер с нем. / Э. Шмалепнбах. - Л.: Экономическое образование,
1928. - 93 с.
відображає не стан господарських засобів та їх джерел, а навпаки, рух і засобів, і джерел. Е. Шмаленбах визначав пасив як доходи, які ще не стали цінностями. Пасив поділявся на п'ять розділів: затрати, але ще не витрати (заборгованість постачальникам, по заробітній платі тощо); надходження, але ще не витрати (отримані позики); затрати, які стануть цінностями (резерви - накопичена амортизація, за рахунок якої будуть придбані основні засоби); доходи, які стануть цінностями (отримані аванси тощо); капітал - це другий за важливістю після каси центральний рахунок, саме він передбачає рух інвестицій в організації [30, с. 351-352].

Лунський М.С. вперше ввів поняття "джерела засобів" і дав широку інтерпретацію пасиву як власних засобів та кредиторської заборгованості [31, с. 238]. Тобто пасив, на думку вченого, розглядався як джерела засобів, а їх, в свою чергу, поділяв на власні засоби і засоби кредиторів.

На думку Н.А. Кіпарісова, термін "пасив" походить від латинського patti, що значить - "пов'язувати, страждати" [32, с. 31]. Такої ж думки дотримується проф. Я.В. Соколов [33]. На думку Н.А. Кіпарісова, терміни актив і пасив "виникли для буржуазного торгового права, як характеристика прав і обов'язків, як дійсне майно (актив) і майно страждальне (пасив), що обтяжує власника капіталістичного підприємства обов'язком платежу. Під "пасивом" у буржуазному торговому праві і у буржуазній бухгалтерії, розуміють тільки зобов'язання власника перед третіми особами. "Чистий капітал" в буржуазній бухгалтерії приєднується до пасиву тільки для управління. Звідси формула буржуазної бухгалтерії: актив = пасив + чистий капітал" [34, с. 31].

В 1963 р. Н.А. Кіпарісов надає перелік статей пасиву та наводить їх характеристику (табл. 1.1).

 

 

30 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов /
Я.В. Соколов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

31 Лунский Н.С. Краткий учебник коммерческой бухгалтерии / Н.С. Лунский. - 3-е изд., доп. - М.:
Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. - 316 с.

32 Кипарисов Н.А. Краткий курс основ советского балансового учета / Н.А.Кипарисов. - М.:
ВСЕККЗО, 1937. - 120 с.

33 Соколов Я.В. Занимательная бухгалтерия: [Електронний ресурс] / Я.В. Соколов. - Режим доступу:
http://www.buh.ru/documents.jsp?ParentID=50&partIrFHDLDP50FsDI=1

34          Кипарисов Н.А. Краткий курс основ советского балансового учета / Н.А.Кипарисов. - М.:
ВСЕККЗО, 1937. - 120 с.

наголошував у 1945 р. Н.А. Кіпарісов [36, с. 38]. Нижче наведено схему звітного балансу, що діяла в 1945 році (табл. 1.2).


 

[37, с. 38]

 

Гальперин Я.М. Курс теории бухгалтерского    учета / Я.М. Гальперин, Н.А. Кипарисов,
Н.А. Леонтьев. - М. Госпланиздат, 1945. - 228 с.

36 Гальперин Я.М. Курс теории бухгалтерского    учета / Я.М. Гальперин, Н.А. Кипарисов,
Н.А. Леонтьев. - М. Госпланиздат, 1945. - 228 с.

37            Гальперин Я.М. Курс теории бухгалтерского       учета / Я.М. Гальперин, Н.А. Кипарисов,
Н.А. Леонтьев. - М. Госпланиздат, 1945. - 228 с.
Далі Н.А. Кіпарісов робить висновок про те, що "таке протиставлення в балансі засобів певної категорії джерелам їх покриття полегшує аналіз фінансового стану підприємств і контроль за правильністю використання наданих йому коштів" [38, с. 39]. Запропонований баланс дає можливість визначити чи дійсно за цільовим призначенням використовуються залучені в діяльності підприємства кошти. Крім того, Н.А. Кіпарісов відмічає, що "порядок розміщення коштів, а також джерел їх утворення та представлення може бути різним залежно від характеру діяльності і типу підприємства" [39, с. 39]. Сьогодні в умовах капіталістичного суспільства з такою точкою зору вченого не можна погодитися, адже фінансова звітність підприємства повинна бути зрозумілою та інтерпретованою не одним користувачем, а декількома, причому їх інтереси можуть бути абсолютно протилежними. Саме тому здійснювати представлення звітності залежно від характеру діяльності або типу підприємства є недоцільним. Врахування таких факторів може бути корисним при складанні внутрішньої звітності, яка впливатиме на ефективність прийняття управлінських рішень.

В 1969 році Н.М. Грабовська, С.А. Дідковський, П.П. Німчинов [40, с. 43­44] розкривають три загальні способи групування коштів і джерел їх утворення, відбитих у статтях балансу: засоби підприємства (актив) групують в балансі за сферами функціонування їх в суспільному виробництві, а джерела (пасив) - за способом їх формування і цільовим призначенням; засоби підприємства групуються за способом передачі їх вартості заново створеному продукту, а

 

38 Гальперин Я.М. Курс теории бухгалтерского учета / Я.М. Гальперин, Н.А. Кипарисов,
Н.А.
Леонтьев. - М. Госпланиздат, 1945. - 228 с.

39 Гальперин Я.М. Курс теории бухгалтерского учета / Я.М. Гальперин, Н.А. Кипарисов,
Н.А. Леонтьев. - М. Госпланиздат, 1945. - 228 с.

40  Грабовська Н.М. Бухгалтерський облік і економічний аналіз у районних об'єднаннях і відділенях
"Сільгосптехніка"
/ Н.М. Грабовська, С.А. Дідковський, П.П. Німчинов - К.: Урожай, 1969. - 818 с.джерела - за способом їх формування і цільовим призначенням та засоби і їх джерела групуються в балансі відповідно до цільового призначення джерел. Бачимо, що вченні пропонують різні способи групування статей пасиву балансу, тому пропонуємо прослідкувати еволюційні наслідки структури пасиву балансу у табличному вигляді (табл. 1.3).41  Бабенко И.П. Курс двойной бухгалтерии / И.П. Бабенко. - С.-Пб.: Издание В.И. Губинскаго,
1911. - 1106 с.

промышленного          предприятия   /   С.А. Щенков. -

промышленного          предприятия   /   С.А. Щенков. -

лтерского  учета  / Я.М. Гальперин,   Н.А. Кипарисов,

28 с.

промышленного           предприятия   /   С.А. Щенков. -

42  Кипарисов Н.А. Краткий курс основ советского балансового учета / Н.А. Кипарисов. -
М.: ВСЕККЗО, 1937. - 120 с.

43   Щенков С.А.   Бухгалтерский баланс
М.: Госфиниздат, 1963. - 232 с.

44   Щенков С.А.   Бухгалтерский баланс
М.: Госфиниздат, 1963. - 232 с.

45   Гальперин Я.М. Курс теории бухга]
Н.А. Леонтьев. - М. Госпланиздат, 1945. - 2

46   Щенков С.А.   Бухгалтерский баланс
М.: Госфиниздат, 1963. - 232 с.

47 Чижевська Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики / Л.В. Чижевська. - Житомир:
Ж
ІТІ, 1998. - 408 с.

48          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99&p=1154500791191400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Фонд в розпорядженні директора

 

-

 

 

+ ф

 

 

 

Спеціальні (цільового призначення)

 

-

+ ф

+

+ ф

 

+ ф

 

Фінансування капітальних вкладень

 

-

 

 

-

 

+

 

Цільове фінансування

 

-

 

+

-

 

+

 

Бюджетне фінансування

 

 

 

+

 

+

 

 

Фінансування від главка; цільові надходження

 

 

 

+

 

 

 

 

Державна дотація на покриття планових збитків

 

 

 

 

 

+

 

 

Прибуток:

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений звітного року; використаний у звітному році

 

 

 

 

 

 

+

 

Звітного року

 

-

 

+

-

+

+

 

До звітного року

 

 

 

+

 

+

 

 

Сальдо накопичень і втрат (прибуток)

 

 

+

 

 

 

 

 

Прибуток (різні джерела доходу, різні прибутки)

+

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

 

 

 

 

+

Резерви:

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв майбутніх витрат та платежів

 

 

+

+

 

 

+

 

Заборгованість із заробітної плати і відрахувань на соціальне    страхування;    резерв раднаргоспу, міністерства для надання тимчасової фінансової допомоги

 

 

 

 

 

+

 

 

Резерв спірних боргів; гарантійний резерв

+

 

Забезпечення таких витрат і платежів:

Забезпечення виплат персоналу; інші забезпечення; цільове фінансування

 

 

 

 

 

 

 

+

Довгострокові пасиви (зобов'язання):

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредити банків

 

 

 

 

 

 

+

+

Позикові кошти; позики для працівників

 

 

 

 

 

 

+

 

Інші довгострокові пасиви (інші довгострокові фінансові зобов'язання)

 

 

 

 

 

 

+

+

Довгострокове кредитування

 

 

+

+

 

 

 

 

Інші   довгострокові   зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

+

Короткострокові пасиви (зобов'язання):

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

 

 

+

+

 

+

+

+

Кредити     банку    під     нормовані товарно-матеріальні цінності; позики під розрахункові документи в дорозі і на купівлю чекових книжок; позики, не оплачені в строк

 

 

 

+

 

+

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі