Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

605           Галаганов В.А. Акционерное дело: [учебник] / В.А. Галаганов. - М.: Финансы и статистика,
2003. - 544 с.
У ринкових умовах на формування сприятливого інвестиційного клімату і зміцнення економіки країни суттєво впливає рівень розвитку законодавства в частині забезпечення прав акціонерів на інформацію. У сучасному суспільстві інформація відіграє вирішальну роль, а інформаційні ресурси стають в один ряд з найважливішими ресурсами держави - природними, трудовими, фінансовими і іншими, складовими його потенціалу [608, с. 6]. К.е.н. Євтушевська О.В. відмічає, що особливо складним та проблемним питанням в даний час є питання про права дрібних акціонерів та їх взаємодія з власниками великих пакетів акцій [609, с. 336]. Розосередження власності означає для акціонерів неможливість участі у визначенні корпоративної політики. Призначені менеджери керують підприємством, а акціонери слідують за рішеннями менеджерів. Щоб управління роботою акціонерного товариства було найбільш ефективним, на наш погляд, право голосу в управлінні акціонерним товариством повинні мати і менеджери, і акціонери, і рада директорів, а для цього необхідний широкий спектр інформації.

Однією з головних причин зловживань є закриття або надання менеджерами недостовірної інформації акціонерам, суспільству і державі. Поділяємо точку зору Р.С. Кравченко: "Інформаційна прозорість ринку цінних паперів виступає як одна з основних гарантій прав інвесторів" [610, с. 4]. Дж. Дайн виділяє чотири види порушень фундаментальних обов'язків директорів, характерних для права Англії: 1) незаконне заволодіння власністю компанії; 2) конфлікт між особистими інтересами директора і його обов'язками діяти на користь компанії; 3) використання наданих директорові владних повноважень для неналежних цілей; 4) здійснення дій, що приводять до "виходу компанії за рамки її правоздатності" [611]. Отже, без отримання акціонерами інформації про повну і чітку картину роботи акціонерного товариства в стислі терміни і при мінімальних матеріальних витратах, здійснення інших прав акціонерами може виявитися досить ускладненим або просто неможливим. Розглянемо склад інформації, що може бути необхідною для акціонерів (табл. 3.15).

 

606 Галаганов В.А. Акционерное дело: [учебник] / В.А. Галаганов. - М.: Финансы и статистика,
2003. - 544 с.

607 Тарасова О.В. Проблеми формування капіталу підприємств корпоративного сектору економіки /
О.В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. - 2011. - № 1 (9). - С. 40-44.

608 Кравченко Р.С. Корпоративное управление: обеспечение и защита права акционеров на информацию
(российский и англо-американский опыт) / Р.С. Кравченко. - М.: Спартак, 2002. - 112 с.

609 Євтушевська О.В. Концепії розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге / О.В. Євтушевська //
Теоретині та прикладні питання економіки. - 2012. - № 27, Т. 1. - С. 332-336.

610 Кравченко Р.С. Корпоративное управление: обеспечение и защита права акционеров на информацию
(российский и англо-американский опыт) / Р.С. Кравченко. - М.: Спартак, 2002. - 112 с.

611        Dine J. Companu Law / J. Dine. - L.: Macmillan Press Ltd., 1998.о а

G

m о а G

m
ч:
R К


 

 

 

 

 

 

h id

II

О mктггеїчсіофт вньпчономз
■р

о о


Р

о о о Я

 

Шо

К

2 М


о

 

(в Н ■я


Ч


Ч


S m

 

 

Н и

о л

к Й

SL °

^ У

о 3

т-1 ТО

Ё.З

D-, -в­о щ

я

ft сп Я ^

 

S щ

о СП

 

 

Си а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а я


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о о а Нина


 

 

 

 

 

 

 

 

о

к

К Я

■II ч °

о m

га

пі Є Я Я р

ё |3

 

 

я И" а

 

 

Я"

 

 

 

го        Ж
го Н

о ft С

К f m t

їм


 

 

Я и

о о

я |

о D 1=^С о


я з о о і- Й

 

* 5 a.5 В- ч

„ о о к

a a

> £ G г, о .3 О и с


я н

m

я -

ч

 

а

3

О цкрличсіофні тирліїлнеjdоt2

о

G

m 4

ш


і- H

G CT*i G CD

P - л гир H г-j о

° о-г £

о]

к к m

|ls

а її &

" ° ж G G и

ш

Ч Р ИРч -&


m ч

ш її


га н о о G га

.3 -&а

к

га


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of

 

3^

дощ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ь я


 

 

я4 К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аґ'ю '


К

П) га

)G

а  щ

m .3

G

ш о

Р '■£> о Л

m ^

о G

о о

I-,

ч к

G

о  а

ш к

и о   и

л а

g а

а " G ш га

о

G £


f2* о     к

m

S.a a G

Є a

о a

G

о G аШ

<D О

ffi.a a.?

Э w

О о

К К о

к a Л «о

Э S и °

(D   я ш G

G

Я"

о

о ч о

 

н

о

Ж

га

a

aктггеїчсіофт ЕНЬИІПГОЦ


КрЛШЧйофН] ЕЯОЯЕСІТТ

.S3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m К

 

 

 

 

m . й о и

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі