Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

 

 

 

 

ё э

М Ннгггексіофні внчіґетгіоз


втгіичсіофні IHhlJOITOMgНа підставі наведеної табл. 3.15 щодо інтересів акціонерів до діяльності акціонерного товариства можна зробити висновок, що практично вся інформація різних видів формується за допомогою бухгалтерського обліку. Інша справа, чи вся інформація надається сьогодні на розгляд акціонерам, чи є у акціонерів відповідні вимоги та запити до менеджерів акціонерних товариств надавати таку інформацію.

З наведеного вище бачимо, що у акціонерів існують різноманітні потреби в інформації про діяльність товариства, в яке вони інвестували свій капітал. В даній ситуації виникає питання, чи можуть акціонери мати доступ до такої інформації і якщо так, то яким чином вона повинна бути представлена. Зовнішнім користувачам згідно чинного вітчизняного законодавства надається фінансова звітність, а внутрішні користувачі мають право отримувати не лише фінансову звітність, а внутрішню управлінську звітність. Основним завданням внутрішньої звітності є найповніше задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів. Вважаємо, що для акціонерів інформації, що розкривається у фінансової звітності, недостатньо. З перерахованих в табл. 3.15 джерел інформації бачимо, що для акціонерів для отримання певних видів інформації необхідна не лише фінансова звітність, а й інколи регістри як синтетичного, так і аналітичного обліку, а є випадки де акціонери повинні звернути увагу і на первинні документи, особливо якщо на підприємстві відбуваються досить суттєві, що займають значну питому вагу, господарські операції. Адже можливі різні шахрайські дії працівників підприємства та різні негативні тенденції в розвитку акціонерного товариства, які суто на підставі фінансової звітності виявити не можливо.

Процитуємо для підтвердження нашої думки В.А. Галаганова: "В результаті протистояння між працею і капіталом, властиве ранньому капіталізму, набуло форми протистояння між бідними і багатими членами суспільства, що виражається через розміри капіталу, що є у них, причому що знаходиться як в особистій власності, так і не належить їм особисто, але що знаходиться під їх контролем. Останнє - це нова грань даної суперечності, що привноситься акціонерними товариствами. Формально багатий член суспільства може мати особистий капітал, не набагато більший, ніж у бідного, але реально він має право розпоряджатися величезними загальними капіталами, які особисто йому не належать. Службове положення багатогочлена суспільства дозволяє, йому отримувати додаткові переваги, які роблять його індивідуальне життя (включаючи сім'ю і тому подібне) набагато багатше в усіх відношеннях" [612, с. 22]. Недоліки в роботі акціонерних товариства зумовлені наступними причинами: небажанням допускати до участі в управлінні справами товариства третіх осіб, непрозорістю діяльності багатьох компаній, побоюванням того, що конкуренти зможуть здійснювати недружнє придбання корпоративних прав на відкритому фондовому ринку з метою поглинання тих чи інших компаній шляхом розширення участі в акціонерному капіталі; власники вітчизняних промислово-фінансових груп поки що неохоче йдуть на залучення сторонніх акціонерів, оскільки не поспішають ділитися з кимось корпоративними правами та владою, що забезпечує вирішальний контроль над підприємствами, що входять до складу таких груп; внутрішня природа акціонерного товариства недостатньо досконала: у ній присутні ряд елементів, що дозволяють недобросовісним особам використовувати ці економічні структури з метою обману акціонерів; недоліки правової конструкції "акціонерне товариство" зумовлені необхідністю зміни психології людини; проблема взаємовідносин акціонерів, як співвласників акціонерного товариства, та його виконавчого органу управління. Зокрема, ще не до кінця врегульованими залишаються такі питання: збалансованості прав і повноважень менеджерів та акціонерів, особливо тих, які володіють контрольним пакетом акцій. Більш детальніше розкриємо існуючі недоліки в акціонерних товариствах за допомогою (табл. 3.16).

Таблиця 3.16. Негативні риси акціонерного товариства

І І

Негативні риси Характеристика

1              і Можливість
існування
фіктивного
акціонерного
засновництва
____

2              і Найдорожча форма підприємницького

. об'єднання

3       Управління акціонерним товариством є складнішим в

~і\               2                і                                                 3 "

Коли заради вигоди створюються нежиттєздатні господарюючі

суб'єкти. Засновники роблять широку рекламу, привертаючи гроші як внесок до статутного фонду товариства, піднімають курс акцій і реалізують їх, залишаючи решту акціонерів ні з чим, у тому числі без дивідендів

З погляду непродуктивних затрат, необхідних як для створення, так і забезпечення діяльності його внутрішнього

механізму________________________________________

Органи управління великих акціонерних товариств відрізняються значною інертністю, не завжди можуть вчасно відреагувати на кон'юнктуру ринку, що змінилася. Виконавчий орган, іноді обмежений ухвалами вищестоящих

612

Галаганов В.А. Акционерное дело: [учебник] / В.А. Галаганов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 544 с.4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7


_______ 2_______

порівнянні з управлінням інших суб'єктів господарювання Контроль за діяльністю акціонерного товариства з боку власників дрібних пакетів акцій часто є неефективним

 

 

 

Можливість спекуляції акціями

 

 

 

Введення в оману

недостовірною

інформацією


Продовження табл. 3.16

3 " органів, навіть зорієнтувавшись в економічній ситуації, що швидко  змінилася,  деколи  не  має  можливості законно ухвалити необхідне рішення

 

Дрібні акціонери, знаходячись в різних регіонах держави або навіть в різних частинах земної кулі, у зв'язку з відсутністю єдності і професійних навичок у сфері підприємництва, не можуть реально впливати на діяльність акціонерного товариства, що створює можливість зловживань з боку невеликої групи найманих керівників або власників контрольного пакету акцій. Наділений повноваженнями виконавчий персонал, що часто навіть не входять до складу акціонерів товариства, може бути абсолютно не зацікавленим в успішній діяльності підприємства

Може несприятливо вплинути на діяльність навіть рентабельного підприємства, аж до його краху. Акціонерна спекуляція може привести до втрати майна багатьма учасниками, і зрештою - до небажання великої маси людей довіряти свої гроші акціонерним товариствам. Часто акціонерів вводять в оману недостовірною інформацією про товариство за допомогою перебільшення перспективи зростання компаній, цінні папери яких пропонуються. Недостовірна інформація може бути поширена серед широкого кола користувачів мережі найрізноманітнішими способами: розміщена на інформаційних сайтах, електронних дошках оголошень, в інвестиційних форумах, розіслана по електронній пошті9


Відмінність видів

акціонерних

товариств

 

 

Формулювання стандартів поведінки директорів відносно схвалюваних ними рішень


Компанії варіюються від транснаціональних гігантів до невеликих сімейних підприємств. Така відмінність в розмірах і складності організаційної структури компаній створює труднощі у формулюванні універсальних стандартів поведінки для менеджерів всіх акціонерних товариств Більшість таких рішень є комерційними за своїм характером, і судам буває дуже складно визначити, чи були дані рішення у момент їх ухвалення комерційно безрозсудними і недоцільними. Іноді ухвалені директорами рішення можуть спричинити негативні наслідки для компанії. Проте такі наслідки можуть бути обумовлені рядом чинників, які директори не завжди можуть передбачати у момент ухвалення рішення613       Акционерное общество: история и теория (Диалектика свободы) /Я.И. Функ, В.А. Михальченко,
В.В. Хвалей - Мн.: Амалфея, 1999. - 608 с.

614 Кравченко Р.С. Корпоративное управление: обеспечение и защита права акционеров на информацию
(российский и англо-американский опыт) / Р.С. Кравченко. - М.: Спартак, 2002. - 112 с.


Розроблено на основі [613, 614].Розкриття сутності та організації складання внутрішньої звітності по різному трактується в багатьох джерелах [615, 616, 617, 618, 619]. Більшість авторів вирішують питання побудови управлінської звітності для потреб функцій управління планування, контролю та із врахуванням організаційно-технологічних особливості діяльності підприємств. Кравченко Р.С. зазначає: "Кожному акціонерові необхідно отримувати інформацію і мати уявлення про те, як діє його підприємство, якими правами і можливостями він наділений, яким чином можна робити вплив на функціонування компанії. При цьому повинен забезпечуватися доступ до регулярної, надійної і співставної інформації, достатньо детальної, щоб акціонери могли оцінити якість управління, здійснену адміністрацією, і ухвалювати інформовані рішення з питань власності і голосування акціями. Суровий режим розкриття інформації може допомогти в залученні капіталу і підтримці довіри до фондових ринків, а також в поліпшенні розуміння громадськістю структури і діяльності підприємств" [620, с. 6]. Але до сих пір залишається недостатньо розробленим питання звітності, що надається акціонерам, що обумовлює актуальність дослідження проблеми захисту прав акціонерів на інформацію. Вважаємо, що дана проблема є перспективою подальших досліджень.

615 Бухгалтерський управлінський облік: [підручник] / Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф.
та ін.
- Житомир: ПП "Рута", 2005. - 480 с.

616 Голов С. Ф. Управлінський облік: [підручник] / С.Ф. Голов. - [4-те вид.] - К.: Лібра, 2008. - 704 с.

617 Управлінський облік: [пер. з англ. 5-го канад. вид.] / Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, Небіл С.
Еліас, Девід У. Сєнков.
- К.: Міленіум, 2002. - 974 с.

618 Атамас П.Й. Управлінський облік: [навч. посібник для вищ. навч. закладів зі спец. ' 'Облік і
аудит"]
/ П.Й. Атамас. - К.: Центр навч. літ., 2006. - 438 с.

619  Управлінський облік: [навч. метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни] /
В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова, В.М. Добровський
- К., КНЕУ, 2003. - 236 с.

620 Кравченко Р.С. Корпоративное управление: обеспечение и защита права акционеров на информацию
(российский и англо-американский опыт) / Р.С. Кравченко. - М.: Спартак, 2002. - 112 с.


Отже, концентрацію капіталу можуть забезпечити лише безліч осіб об'єднуючи свою власність; такі особи повинні мати певні права по відношенню до цього капіталу. Створення нової особи замість множинності осіб спричиняє виникнення нового власника замість множинності власників що об'єднали свій капітал і як наслідок розширення рамок договірних правовідносин та їх переростання в корпоративні правовідносини. Проблеми розвитку корпоративних відносин в сучасних умовах потребує всебічного теоретичного обґрунтування, що зумовлено відмінностями в розмірах і складності структур акціонерних товариств, в ступені залучення і інформованості менеджерів і акціонерів відносно справ товариства, унікальних економічних умови.Акціонери для прийняття виважених рішень потребують різних видів інформації, переважна більшість якої формується за допомогою бухгалтерського обліку, зокрема: економічної, технологічної, організаційної, політичної, правової, організаційної, екологічної. У створенні та діяльності акціонерних товариств існують як переваги, так і недоліки. До переваг акціонерних товариств належать: можливість концентрації капіталу, сприяють збільшенню підприємницької активності і припливу капіталу в економіку, дозволяють обмежити ризик втрати капіталу, їх діяльність не залежить від долі учасників, є ідеальною формою участі великої кількості осіб в господарській діяльності, відкриті громадськості, дозволяють мажоритарному акціонеру забезпечувати контроль над більшими обсягами сукупного акціонерного капіталу. До недоліків діяльності акціонерних товариств належать: можливість існування фіктивного акціонерного засновництва, є найдорожчою форма підприємницького об'єднання, управління є складнішим в порівнянні з управлінням інших суб'єктів господарювання, контроль за діяльністю акціонерного товариства з боку власників дрібних пакетів акцій часто є неефективним, існує можливість спекуляції акціями та введення в оману недостовірною інформацією.

Отже, виникає необхідність у вироблені і впровадженні загальних вимог до інформації в частині джерел формування майна, що повинна надходити акціонерам. Така інформація повинна розкривати якісну оцінку корпоративних характеристик підприємства: структуру власності і корпоративний контроль, прозорість діяльності вищого керівництва і відповідальність перед акціонерами, характер конфліктів корпоративних інтересів, ділову репутацію акціонерного товариства перед іншими суб'єктами економічних відносин, врахування інтересів яких має бути пріоритетними у процесі господарювання (табл. 3.17).

Одним із суб'єктів, який співпрацює з підприємством, є населення та його окремі групи. В першу чергу, це реальні та потенційні працівники підприємства, які зацікавлені в матеріальній винагороді за виконану працю. Такий елемент відображається в пасиві бухгалтерського балансу як зобов'язання з оплати праці. Рядок балансу, де відображаються забезпечення виплат персоналу, показує ставлення до працівників на підприємстві, в деякій мірі, соціальну спрямованість діяльності підприємства, що впливатиме на його репутації і перед зовнішніми, і перед внутрішніми суб'єктами, зокрема перед наявними та потенційними працівниками.Таблиця 3.17. Взаємні інтереси підприємства різних суб'єктів і підсистем економіки, що можуть бути відображені в системі бухгалтерського обліку пасивівЗовнішній суб'єкт очікувань

Населення і його окремі групи (реальні, потенційні і минулі працівники підприємства, члени їх сімей, власники, новатори, власники фінансових засобів, інші громадяни, суспільство в цілому)

Інші підприємства (реальні і потенційні партнери, конкуренти, власники нових технологій, вільних фінансових або інших ресурсів)

 

 

 

Фінансові установи

 

 

 

Податкові органи

 

Пенсійний фонд та страхові

компанії

 

Позабюджетні фонди

на

Інтереси суб'єкта по відношенню до підприємства Заробітна плата, матеріальна підтримка в надзвичайних ситуаціях, отримання доходів від засобів, вкладених в дане підприємство, попит організаційно-технологічні інновації

Величина зобов'язань перед постачальниками, отримання доходів від засобів, вкладених у підприємство, використання залучених ресурсів, застосування нематеріальних активів

 

Величина зобов'язань перед даними установами, своєчасна сплата зобов'язань (наявність заборгованості) Своєчасна   сплата податків, розмір податкових зобов'язань Внески на загальнообов'язкове пенсійне страхування, внески зі страхових платежів Здійснення позабюджетних платежів

Інтереси підприємства по відношенню до суб 'єкта Витрати на заробітну плату, залучення засобів населення через цінні папери, визнання суспільної цінності підприємства

 

Попит на товари і послуги даного підприємства, отримання доходу від засобів, вкладених в інше підприємство, величина зобов'язань перед постачальниками Депозитно-

розрахункове, кредитне обслуговування

 

Надання податкових

пільг та відстрочок___

Розмір   зобов'язань зі страхових

сплати

платежів Розмір позабюджетних платежівПопит на організаційно-технологічні інновації в бухгалтерському обліку частково відображається лише в мірі використання нематеріальних активів, проте в першому розділі активу бухгалтерського балансу. Щодо інтересів підприємства по відношенню до населення, зокрема, до працівників, то в цьому аспекті, найбільше цікавитиме його розмір заробітної плати, яку необхідно виплатити за виконану роботу. Такі дані відображаються в пасиві бухгалтерського балансу в частині поточних зобов'язань з оплати праці.

Розмір доходів від засобів, вкладених в підприємство, відображається, перш за все, у звіті про прибутки та збитки, а також у балансі, у рядку "Розрахунки з учасниками". Але, слід знову ж таки підкреслити, що в балансі відображається лише загальна інформація, і відсутність будь-якого значення у графі розрахунків з учасниками ще не засвідчує про не доходність вкладених засобів. Адже цілком можливо, що протягом звітного періоду прибуток був отриманий, розподілений і виплачений учасникам.За умови, якщо підприємство залучає засоби для функціонування підприємства через випуск цінних паперів, то інтерес товариства складатиме саме часка оплачених та неоплачених акцій з загальної номінальної вартості випущених. Така інформація сьогодні в бухгалтерському балансі відображається як статутний капітал - загальний розмір випущених акцій за номінальною вартістю, а також як неоплачений капітал - вартість непридбаних цінних паперів.

Визнання суспільної цінності підприємства відображається в бухгалтерському обліку як гудвіл, в активі бухгалтерського балансу. Чим кращу репутацію або "добру" славу заробило собі підприємство - тим цінніше воно буде в суспільстві. Інші підприємства цікавитиме інформація про розмір зобов'язань та наявність заборгованості перед постачальниками та підрядниками. Постачальникам підприємства такі дані даватимуть можливість прийняти рішення про продовження співпраці, а також про потребу створення резерву сумнівних боргів, а для потенційних постачальників - визначають рівень репутації. Крім того, інформація про стан співпраці з партнерами, в деякій мірі, відображатиме як фактичний фінансовий стан підприємства, так і засвідчить певний рівень його відповідальності перед ними. До того ж важливим аспектом буде створення таким чином позитивної репутації задля залучення засобів від інших суб'єктів господарювання як реальних, так і потенційних інвесторів. Така інформація відображається в пасиві бухгалтерського балансу в розрізах нерозподіленого прибутку та розрахунків з учасниками. Використання залучених засобів засвідчуватиме довіру до суб'єкта господарювання як до надійного партнера.

Щодо інтересу суб'єкта господарювання відносно інших підприємств, то в першу чергу, його створюватиме розмір зобов'язань за придбані товари, роботи та послуги. Така інформація для управлінського персоналу даватиме змогу проаналізувати та спланувати подальші дії в частині врегулювання стану розрахунків, а також зробити певні висновки про ефективність співпраці з тими чи іншими постачальниками та підрядниками.

Разом з цим, за наявності вільних фінансових ресурсів, підприємство може бути зацікавлене в можливості їх інвестування в діяльність інших суб'єктів господарювання. Дані про вільні фінансові ресурси користувачі можуть побачити в активі бухгалтерського балансу, а вже про доцільність їх вкладення - в балансі підприємства, в яке вони планують зробити вклад.Попит на товари та послуги підприємства в бухгалтерській звітності не відображається, але про нього може свідчити успішність реалізації товарів, яка відображається в Звіті про фінансові результати, а також в активі бухгалтерського балансу в частині відображення дебіторської заборгованості.

Взаємними інтересами і з боку суб'єкта господарювання, і з боку фінансової установи буде використання кредитних засобів: їх розмір та плата за них. Фінансові установи цікавитиме розмір зобов'язань, а також наявність заборгованості, тобто не погашених вчасно зобов'язань для прийняття рішень щодо надання наступного кредиту або позики. З боку підприємства відносно фінансової установи, зокрема банку, цікавитиме депозитно-кредитне обслуговування в частині плати за надані послуги (розмір комісії). Сьогодні, така інформація в бухгалтерському обліку відображається в пасиві бухгалтерського балансу в розділах поточних та довгострокових зобов'язань (заборгованість не відокремлена), а зобов'язання з оплати отриманих послуг фінансової установи прийнято відображати по кредиту 68 рахунку "Розрахунки за іншими операціями", тому в подальшому вони відносяться в пасив балансу на рядок "Інші поточні зобов'язання", що не відокремлює такий вид відносин.

Кожний суб'єкт господарювання протягом своєї діяльності змушений, в силу існуючого суспільного устрою, співпрацювати з органами податкової служби. Взаємними інтересами податкових органів і суб'єктів господарювання у фінансовій звітності буде розмір податкових зобов'язань, а також розмір відстрочених податкових зобов'язань.

Разом з нарахуванням заробітної плати працівникам у підприємства виникає зобов'язання перед пенсійним фондом з нарахувань і утримань. Якщо підприємство співпрацює з страховими компаніями з приводу інших видів страхування, то у нього виникають зобов'язання за платежами, залежно від умов договору. Тобто взаємними інтересами підприємства і пенсійного фонду (страхової компанії) будуть розміри зобов'язань за внесками.

Щодо інтересів позабюджетних фондів, то вони співпадають з інтересами підприємства в частині розміру наявних зобов'язань. До соціальних позабюджетних фондів відносять і пенсійний фонд, але пропонуємо відносити дану установу до органів страхування.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі