Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

644 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/435-15.


Ефективність такого поділу в фінансовій звітності полягає в тому, що він повністю задовольнить інформаційні потреби користувачів як внутрішніх, так і зовнішніх, а також забезпечить виконання контрольної, інформаційної та аналітичної функцій в частині обліку власного капіталу, що сприятиме пришвидшенню процесу прийняття управлінських рішень напрактичному рівні та чіткому розмежуванню категоріального апарату бухгалтерського обліку при визначенні його об'єктів.

Під дією різних факторів та у ході розвитку суспільства назва "власний капітал" трансформувалась та набула значної кількості дефініцій. Саме таке різноманіття похідних назв створило неузгодженість та суперечливість у Категорійному апараті бухгалтерського обліку, що і зумовило хибність розуміння деяких термінів.

Встановлено недоцільність застосування окремого рахунку "Пайовий капітал" в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, оскільки його сутність як об'єкту бухгалтерського обліку повністю відповідає сутності статутного. Натомість зроблено спробу задовольнити потреби користувачів, об'єднавши назви початкових капіталів підприємств різних організаційно-правових форм в одну, - "Установчий капітал". Запропоновано та доведено доцільність відображення "Неоплаченого капіталу" як аналітичного рахунку


Проте, відображення вартості статутного капіталу як сум оплаченого та неоплаченого капіталів буде викривляти бухгалтерські дані у балансі, адже в активі буде відображатися вартість фактично внесеного майна, тобто оплачений капітал, а зазначення в ньому ще й неоплаченого завищуватиме суму пасиву. Тому доцільним є введення ще одного виду капіталу -передбаченого, - під яким розумітимемо величину капіталу, яку власники (учасники) зобов'язуються внести при заснуванні підприємства, його сума буде передбачена в установчих документах. Пропонуємо коригувати бухгалтерський баланс як форму звітності в частині відображення статутного капіталів (табл. 4.5), де відображатиметься оплачений та неоплачений капітали. Перший розраховуватиметься як різниця між номінальним та неоплаченим.до рахунку "Установчий капітал", а також зроблено відповідні коригування у плані рахунків бухгалтерського обліку та формі звітності № 1 "Баланс" в частині відображення статутного капіталу.

 

4.2. Нерозподілений прибуток у загальній класифікації прибутку як основа удосконалення методики його обліку

 

 

Кругообіг капіталу характеризується безперервним рухом, в результаті чого капітал перетворюється з однієї форми на іншу, а після того повертається до своєї початкової форми.

На думку проф. І.В. Малишева, кругообіг капіталу спрямований на створення нової продукції, задоволення потреб кожної людини та суспільства, схематичне відображення відоме як Г-Т-Т'-Г'. Проф. І.В. Малишев у своїх роботах, наприклад, монографії "Теория двойственности отражения хозяйственных активов в бухгалтерском учете" [645], розкривав особливості бухгалтерського обліку на кожному етапі кругообігу.

Встановлено, що існує відмінність у характері протікання процесу кругообігу капіталу в командно-адміністративній та ринковій системах, що зумовлено відмінностями у координаційному механізмі. Так, командно-адміністративна система характеризується пануванням державної власності, монополізацією народного господарства, централізованим директивним плануванням виробництва і розподілом ресурсів, високою затратністю виробництва.

В ринковій економіці ускладнюються відносини власності, зокрема що стосується ролі підприємця в системі управління підприємством.

Для початку будь-якої підприємницької діяльності необхідно здійснити пошук капіталу, але навіть наявності стартового капіталу для здійснення будь-якої підприємницької діяльності замало. Необхідно мати підприємницькі здібності.

645 Малышев И.В. Теория двойственности отражения хозяйственных активов в бухгалтерском учете [монография] / И.В Малышев. - М.: "Статистика", 1971. - 113 с.


При характеристиці підприємницьких здібностей, основною ознакою яких є комбінаторство джерел формування майна, тобто вміння їх поєднувати. Саме ця нова роль підприємця в управлінні підприємствомособливо стосується першої фази кругообігу капіталу: пошуку капіталу. Мова ведеться не просто про пошук капіталу, а про вміння комбінувати різні види капіталу. Така проблема породжена новими умовами господарювання, адже при трансформації здібностей підприємця буде змінюватися характер кругообігу капіталу. У зв'язку з цим необхідно по-новому переглянути модель кругообігу капіталу із врахуванням в цій моделі фактору зміни ролі і призначення підприємця як комбінатора ресурсів, тобто видів капіталу, які залучаються у виробництво і формують пасив балансу підприємства.

З урахуванням вищезазначеного, джерелами утворення капіталу можуть бути: а) власники підприємства; б) найманий персонал підприємства (за К.Марксом - робоча сила); в) держава. Кожен з перерахованих суб'єктів приймає учать у створенні та споживанні капіталу. Внесок перерахованих суб'єктів може бути як позитивним, так і негативним. Інтерпретуємо кругообіг капіталу з точки зору джерел його утворення (рис. 4.3).Гроші - Товар


Засоби виробництва / Виробни-••• цтво

\

Робоча сила


Товар збільшений на Гроші збільшені на додаткову вартість - додаткову вартість

Працівники (створення додаткового капіталу)

Дохід працівника

 

Фінансовий результат

Розподіл капіталу

 

Прибуток

Споживання капіталу

 

Збиток


Держава (Податок на прибуток)

Власники (Дивіденди)

Працівники (Реінвестиції)

 

Персонал підприємства

Власники підприємства або покривають збитки (внесення грошових коштів)

або здійснюють додаткову емісію (збільшення статутного капіталу)або втрачають засновницький капітал (ліквідація підприємства)

Рис. 4.3. Джерела кругообігу капіталу Персонал підприємства примножує капітал отриманий від власника. Ступінь успішності його діяльності вимірюється фінансовим результатом: прибутком чи збитком.Згідно поглядів І.В. Малишева [646] персонал підприємства є постачальником капіталу, а його споживачами - держава і власники. В сучасних умовах господарювання капітал зароблений персоналом відокремлюється від капіталу внесеного засновниками, отримана частина прибутку перераховується державі, а чистий прибуток розподіляється між власниками на дивіденди, реінвестується або використовується на створення визначених резервів та фондів. Якщо в діяльності підприємства виникають збитки, то персонал підприємства стає споживачем капіталу. Згідно з вітчизняним законодавством податок на прибуток і дивіденди в такому випадку не сплачуються.

Отже, основним джерелом капіталу комерційного підприємства є фінансовий результат у вигляді чистого прибутку, який слід відокремлювати від інших надходжень капіталу та збитків. Власники, найманий персонал підприємства та держава відіграють роль і постачальників, і споживачів капіталу підприємства. Для них важливою є інформація щодо оптимізації обсягів і вартості джерел капіталу в діяльності підприємства.

Оскільки бухгалтерський баланс є засобом для розкриття кругообігу капіталу, то перспективою подальших досліджень є удосконалення структури пасиву балансу відповідно до визначених джерел кругообігу капіталу.

В сучасних умовах господарювання найбільший інтерес для користувачів фінансової звітності підприємства представляє інформація про величину прибутку підприємства за звітний період. Але прибуток, що відображається в фінансовій звітності, є лише окремим видом прибутку, що може формуватися в результаті господарської діяльності. Для здійснення аналізу господарської діяльності підприємства цього показника не достатньо. Інші ж види прибутку можуть використовуватись для аналізу та контролю господарської діяльності, що зумовлює необхідність уточнення класифікації прибутку, який формується в результаті діяльності підприємства.

646 Малышев И.В. Теория бухгалтерского учета: [учеб. пособие для с.-х. вузов] / И.В. Малышев. -
М.: Финансы и статистика, 1981. - 263 с.

647 Аккерман О.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як
економічної категорії
/ О.С. Аккерман // "Управління розвитком". - 2010. - № 12 (88). - С. 109-113.


Нині, як в Україні, так і в інших країнах існує велика кількість наукових праць і розробок з питань, що стосуються видів прибутку, їх ознак. Види прибутку розглядалися в таких довідникових виданнях: О.С. Аккерман [647,648 Амуржуев О.В. Словарь делового человека / О.В. Амуржуев. - Москва: Экономика, 1992. - 236 с.

649 Басков Л.П. Маркетинг, рынок, финансы [терминологический словарь-справочник] / Л.П. Басков
- К.: "Имэкс", 1992. - 184 с.

650 Краткий экономический словарь / [ред. Ю.А. Белик и др.]. - [2-е изд., доп.]. - М.: Политиздат,
1989. - 399 с.

651 Бердар М.М. Формування механізму управління прибутком / М.М Бердар // Управління
проектами, системний аналіз і логістика.
- 2008. - № 5. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08bmmmie.pdf.

652 Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 1999. - 895 с.

653 Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков; за
ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 224 с.

654 Финансово-кредитный словарь Т. 2. [К-П] / [гл. редактор Гарбузов В.Ф.]. - М.: Статистика и
финансы, 1986. - 511 с.

655 Дьяченко В.П. Финансово-кредитный словарь. Т. ІІ / В.П. Дьяченко. - М.: Финансы, 1964. - 688 с.

656 Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво:
[навчально-методичний посібник]
/ Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юркевич. - Житомир:
ЖІТІ, 1999. - 444 с.

657 Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання,
2007. - 1072 с.

658 Загородній А.Г. Інвестиційний словник: [навч. посібник] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк,
Г.О. Партин. -
Львів: Бескид Біт, 2005. - 512 с.

659 Зайцев А.А. Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики: [словарь-
справочник]. Кн. 2 / А.А. Зайцев, Ю.Г. Одегов, Г.П. Елисеев, В.С. Бабий. - Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 1991. - 168 с.

660 Киперман Г.Я. Реализация, прибыль, рентабельность / Г.Я. Киперман - М.: Статистика, 1968. - 223 с.

661 Лукаш С.И. Банковская энциклопедия / С.И. Лукаш, Л.А. Малютина. - Днепропетровск: Баланс-

Аудит, 1994. - 249 с.

662 Краткий экономический словарь / [под ред. Г.А. Козлова, С.П. Первушина]. - М.:
Госпполитиздат, 1958. - 391 с.

663 Копорулина В.Н. Русско-украинский финансово-банковский словарь / В.Н. Копорулина,
Л.В. Копорулина. - Х.: Фортуна-Пресс, Консул, 1997. - 2008 с.

664 Корнієнко Г.В. Словник для підприємців і бізнесменів / Г.В. Корнієнко, Г.А. Горошков,
М.Г. Бельський. - К.:
Києво-Могилянська академія, 1992. - 52 с.

665 Лукаш С.И. Банковская энциклопедия / С.И. Лукаш, Л.А. Малютина. - Днепропетровск: Баланс-

Аудит, 1994. - 249 с.

666 Банківська енциклопедія / [під редакцією А.М. Мороза]. - К.: Ельтон,1993. - 328 с.

667 Внешнеэкономический толковый словарь / [под ред. И.П. Фаминского]. - М.: ИНФРА, 2000. - 512 с.


с. 111], О.В. Амуржуєв [648], Л.П. Басков [649], Ю.А. Белик [650], М.М. Бердар [651], А.Б. Борисов [652], Ф.Ф.Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков [653], В.Ф. Гарбузов [654], В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.П. Дьяченко [655], Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич [656],А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин [657, 658], А.А. Зайцев, Ю.Г. Одєгов, Г.П. Єлісєєв, В.С. Бабій [659], Г.Я. Киперман [660], В.С. Ковальський [661], Г.А. Козлов, С.П. Первушин [662],В.Н. Копоруліна, Л.В. Копоруліна [663], Г.В. Корнієнко, Г.А.Горошков, М.Г. Бельський [664],С.І. Лукаш, Л.А. Малютіна [665], А.М. Мороз [666], І.П. Фамінський [667]. Вивчаючи види прибутку, що виділяють автори в довідковій літературі, встановлено, що їх існує близько 100 видів. Відповідно така диференціація є досить громіздкою і вимагає систематизації.Мета дослідження полягає у визначенні видів прибутку для цілей бухгалтерського обліку на основі узагальнення існуючих наукових поглядів та у розкритті місця нерозподіленого прибутку в класифікації прибутку.

Для отримання всебічної характеристики суті прибутку важливе значення має його науково обґрунтована класифікація, яка дає можливість зрозуміти результати діяльності підприємства, завдання і функції прибутку, повніше використовувати результати діяльності підприємства для прийняття відповідних управлінських рішень. Класифікація широко застосовується в усіх науках як один із основних засобів упорядкування і систематизації матеріалу, що досліджується. Виділення тих чи інших видів прибутку виникає з поставленої мети класифікації, яка повинна бути орієнтована, перш за все, на практичне застосування виділених понять.

В результаті дослідження 20 довідникових джерел виявлено найбільш поширені види прибутку, наведені у Додатку У та здійснено їх групування (табл. 4.6).


Таблиця 4.6. Систематизація видів прибутку в довідниковій літературіА.З. Дадашев,     В.А. Пеньков.     -     Москва:      Экономика,      1987.     -     255 с.;

7. Внешнеэкономический толковый словарь / [под ред. И.П. Фаминского]. - М.: ИНФРА, 2000. - 512 с.; 8. Дьяченко В.П. Финансово-кредитный словарь / В.П. Дьяченко. - [Т. -М.: Финансы, 1964. - 688 с.; 9. Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво: [навчально-методичний посібник] / Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юркевич. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 444 с.; 10. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с.; 11. Загородній А.Г. Інвестиційний словник: [навч. посібник] /

 

A.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. - Львів: Бескид Біт, 2005. - 512 с.; 12. Киперман Г.Я. Реализация, прибыль, рентабельность / Г.Я. Киперман - М.: Статистика, 1968. - 223 с.; 13. Копорулина В.Н. Русско-украинский финансово-банковский словарь /

8. Н. Копорулина, Л.В. Копорулина. - Х.: Фортуна-Пресс, Консул, 1997. - 2008 с.; 14. Корнієнко Г.В. Словник для підприємців і бізнесменів / Г.В. Корнієнко, Г.А. Горошков, М.Г. Бельський. - К.: Києво-Могилянська академія, 1992. - 52 с.; 15. Краткий экономический словарь / [под ред. Г.А. Козлова, С.П. Первушина]. - М.: Госпполитиздат, 1958. - 391 с.; 16. Краткий экономический словарь / [ред. Белик Ю.А. и др.]. - [2-е изд., доп.] - М.: Политиздат, 1989. - 399 с.; 17. Лукаш С.И. Банковская энциклопедия / С.И. Лукаш, Л.А. Малютина. - Днепропетровск: Баланс-Аудит, 1994. - 249 с.; 18. Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики: [словарь-справочник]. Кн. 2 / А.А. Зайцев, Ю.Г. Одегов, Г.П. Елисеев, В.С. Бабий. - Саратов: Изд-во Сарат.   ун-та,   1991.   -   168 с.;   19. Финансово-кредитный   словар   /   [гл. редактор

B.Ф. Гарбузов]. - [Т. 2.]. - М.: Статистика и финансы, 1986. - 511 с.

 

Провівши таке групування визначено, що найбільш поширеним видом прибутку є балансовий прибуток, його виділяють 14 авторів із 20, оскільки балансовий прибуток відображається в балансі підприємства і є аналітичним показником для аналізу діяльності підприємства. В свою чергу, чистий та валовий прибуток, що виділяється відповідно 12 і 7 авторами, також є і розрахунковими показниками звітності підприємства.

Інші ж види прибутку виділяються авторами не часто, але вирізняються своєю диференціацією, оскільки їх існує близько 80 видів. Це такі види прибутку, як: біржовий, від'ємний, внутрішній, втрачений, дискреційний, додатний, економічний, загальний, залишковий, заявлений, інвестиційний, капіталізований, капітальний, кошторисний, курсовий, маржинальний, мінімальний, монопольний, надзвичайний, надприбуток, нереалізований, нерозподілений, нормальний, оподатковуваний, паперовий, пасивний, питомий, плановий, позареалізаційний, банків, безнадійний (потенційний), брутто, в будівництві, ваговий, від виробництва товарної продукції, від звичайної діяльності, від звичайної діяльності до оподаткування, від іншої звичайної діяльності, від іншої реалізації, від контролю, від операційної діяльності, від поглинання, від реалізації, від реалізації майна, від реалізації продукції (робіт, послуг), від страхових операцій, від фінансових операцій, для розподілу, звітного періоду, комунальних підприємств, на одну акцію,підприємств громадського харчування, підприємств житлово-комунального та побутового обслуговування населення, підприємств транспорту і зв'язку, підрядних підприємств, попереднього періоду, постачальницько-збутових організацій, промислових підприємств, радгоспів, роздрібних торгівельних організацій, сільськогосподарських державних підприємств, спільних підприємств споживчої кооперації, торгових підприємств (організацій), установчий, що не підлягає оподаткуванню, що формується регулярно, реінвестований, розподілений, санаційний, спекулятивний, споживаний, спожитий. Як бачимо, видів прибутку існує досить багато. Кожен автор виділяє окремі види прибутку, які характеризуються видом діяльності підприємства, способом визначення або розрахунку, сферами економічної діяльності та іншими особливими ознаками, які визначають прибуток. Проблемою їх ідентифікації є широка диференціація видів прибутку, яка не структурована та не класифікована за окремими ознаками. Варто зазначити, що визначити окремі класифікаційні ознаки за всіма видами прибутку досить важко, оскільки диференційованість видів прибутку досить широка і унеможливлює їх повну класифікацію за ознаками.

Значним недоліком існуючих класифікацій прибутку є відсутність чітких класифікаційних ознак. Так, різні автори можуть виділяти одні і ті ж види прибутку за різними ознаками, що є недопустимими. Наприклад такі види прибутку як прибуток від звичайної діяльності, прибуток від операційної діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності, прибуток від надзвичайних подій класифікують за видами діяльності, за способом розрахунку та за джерелом формування.

668 Аккерман О.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як
економічної категорії
/ О.С. Аккерман // "Управління розвитком". - 2010. - № 12 (88). - С. 109-113.

669 Бердар М.М. Формування механізму управління прибутком / М.М Бердар // Управління
проектами, системний аналіз і логістика.
- 2008. - № 5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08bmmmie.pdf.


Цікаві та глибокі розробки щодо класифікації прибутку, на наш погляд, містяться в роботах О.С. Аккерман [668, с. 111], М.М. Бердар [669]. Але в них є деякі необґрунтовані види прибутку. Наприклад, за походженням: зароблений, одержуваний, допущений. Важко визначити доцільність виділення даних видів прибутку, оскільки сфера їх використання не встановлена та сутність є не визначеною. За значенням підсумкового результату господарювання виділено негативний (від'ємний) та позитивний (додатній) прибуток. Така класифікаційна ознака викликає суперечність,тому що від'ємний прибуток вже є збитком. На нашу думку, таку класифікаційну ознаку необхідно застосовувати при класифікації фінансових результатів, яка включає як прибуток, так і збиток.


Пропонуємо класифікацію прибутку, яка дозволить згрупувати вищезазначений спектр видів прибутку за ознаками, наведеними в табл. 4.7. Дана класифікація прибутку має різноманітні ознаки, що характеризують прибуток з різних сторін. Враховуючи те, що такі ознаки виділялися різними авторами, варто зазначити недоліки ознак, що виділялися попередниками.До переваг наведеної класифікації видів прибутку можна віднести наступне: 1) є більш повною, у порівнянні з запропонованими попередниками, оскільки охоплює ознаки, виділені різними авторами в економічній літературі; 2) сприятиме розгляду й аналізу прибутку підприємства з різних сторін і аспектів його походження; 3) кожному конкретному підприємству в залежності від специфічних умов його діяльності надасть можливість використовувати в механізмі управління прибутком підприємства саме той вид прибутку, що, на думку осіб, які приймають управлінське рішення, забезпечить фінансову підтримку стратегії підприємства.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі