Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Для цілей бухгалтерського обліку важливим є визначення саме тих видів прибутку, що входять до фінансової, податкової та іншої звітності. В результаті проведеного аналізу різних класифікаційних ознак прибутку побудовано класифікацію прибутку, що відображається в бухгалтерському обліку (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Класифікація прибутку для цілей бухгалтерського обліку З численної кількості видів прибутку на рис. 4.4 виділено та відображено ті, що мають значення для бухгалтерського обліку, тобто види прибутку, що відображаються в звітності підприємства. Для визначення особливостей і відмінностей видів прибутку даної класифікації проаналізуємо їх суть та порядок формування у звітності.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна сума прибутку від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Прибуток від операційної діяльності підприємства формується від здійснення операцій зосновної діяльності, тобто операцій, пов'язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення та діяльності підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Прибуток від інвестиційної діяльності включає операції з придбання та реалізації необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Прибутком від фінансової діяльності вважається прибуток діяльності, який призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. Прибуток від надзвичайних подій виникає в разі подій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та якщо не передбачається, що вона буде повторюватись періодично.

За способом розрахунку і відображення у фінансовій звітності, види прибутку переплітаються з вищезазначеними, зокрема, виділяють такі, як валовий прибуток - це економічний результат діяльності суб'єктів господарювання, що визначається як різниця між чистою виручкою від реалізації продукції, робіт, послуг і виробничою собівартістю; та чистий прибуток - прибуток, що залишається у підприємств після сплати податків та інших платежів у бюджет. За характером використання прибуток поділяється на нерозподілений прибуток - це частина прибутку підприємства, що не розподілена між акціонерами в формі дивідендів; та розподілений прибуток - це частина прибутку, спрямована на виплату дивідендів, поповнення резервного капіталу та інші цілі розвитку підприємства. Проаналізовані види прибутку відображаються в бухгалтерському обліку. Зокрема, вони є основними показниками діяльності, які використовуються аналітиками для визначення стратегій розвитку підприємства, пошуку резервів примноження капіталу, планування поточної діяльності підприємства. Серед усіх видів прибутку важливе значення для бухгалтерського обліку має нерозподілений прибуток, оскільки він відображається у балансі підприємства та є кінцевим показником діяльності. Нерозподілений прибуток в загальній класифікації прибутку виділяється за ознакою характеру використання прибутку. Тобто весь прибуток, отриманий в результаті діяльності звітного періоду, поділяється на дві частини: розподілений та нерозподілений. Нерозподілений прибуток виражається втій частині прибутку, що залишається після розподілу дивідендів, поповнення резервного капіталу та розподілу на основні напрямки розвитку діяльності підприємства.

Провівши детальний аналіз думок дослідників щодо визначення сутності нерозподіленого прибутку, можна зробити висновок, що кожна позиція заслуговує на увагу, оскільки в тій чи іншій мірі визначає сутність прибутку. З деякими думками можна не погодитись, а отже доцільно сформувати власне бачення сутності цієї категорії. На нашу думку, нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку підприємства, що залишається на підприємстві, після здійснення розподілу іншої частини на виплату дивідендів, поповнення резервного капіталу та інші необхідні цілі. До інших необхідних цілей можуть належати відрахування до фондів розвитку виробництва, погашення збитків минулих років та ін.

Проведене дослідження класифікації прибутку в цілому дозволило визначити, що видів прибутку існує близько 100. Кожен з цих видів має окрему відмінну методику розрахунку та є джерелом інформації для різноманітних потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. Завданням нашого дослідження є виділення тих класифікаційних ознак і видів прибутку, що відображаються в бухгалтерському обліку, зокрема в звітності підприємства. З цією метою сформовано класифікацію прибутку для цілей бухгалтерського обліку та виділено значення нерозподіленого прибутку. Нерозподілений прибуток є прибутком, що формується шляхом віднімання від чистого прибутку звітного періоду частини, яка спрямовується на розподіл.

Отже, прибуток виступає рушійною силою економіки ринкового типу, основним спонукальним мотивом діяльності підприємств. Прагнення отримати прибуток сприяє розподілу та використанню прибутку, введенню досягнень науково-технічного прогресу, зниженню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих якостей. Отримання прибутку сприяє задоволенню потреб суспільства, він є джерелом розширення виробництва. Нерозподілений прибуток є складовою системи бухгалтерського обліку, причому однією із найважливіших.

В результаті проведеного анкетування 41 підприємства Житомирської області встановлено такі напрямки використання чистого прибутку: на формування резервного капіталу - 9 підприємств; на покриття збитків -13 підприємств; на виплату дивідендів - 7 підприємств; на створення фондуматеріального стимулювання - 7 підприємств; на поповнення фонду розвитку підприємства - 14 підприємств. Отже, надання достовірної та своєчасної інформації користувачам є головним завдання бухгалтерського обліку, що породжує забезпечення достовірності формування кожного з показників фінансової звітності, зокрема, нерозподіленого прибутку.

Сучасна методика визначення результату діяльності, а також порядок його розподілу не завжди надає користувачам публічної фінансової звітності достовірну інформацію, яка є підґрунтям для оцінки ефективної діяльності суб'єктів господарювання. Саме тому сучасні умови господарювання спонукають до перегляду процесу визначення результатів діяльності, які за своєю природою повинні забезпечувати приріст власного капіталу.

В сучасних умовах господарювання прибуток є ключовим елементом діяльності підприємств, який не залишає байдужим ані підприємців, ані науковців. Підтвердженням цього є активне обговорення питань розподілу прибутку та його облікового відображення такими дослідниками як І.О. Бланк, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, З.В. Задорожній, Н.М. Малюга, Є.В. Мних, Я.В. Соколов, П.Я. Хомин, В.В. Худа. Проаналізувавши проведені дослідження вищезазначеними вченими, слід відзначити, що ряд питань залишається вивченим фрагментарно, адже існують різні підходи до сутності поняття "нерозподілений прибуток" та до методики його відображення в обліку.

Метою дослідження на даному етапі є вивчення особливостей облікового відображення операцій з нерозподіленим прибутком як закордоном, так і в Україні для визначення недоліків існуючої вітчизняної системи бухгалтерського обліку та внесення пропозицій щодо вдосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком.

670 Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: [підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів] - [4-те вид., доп. і перероб.]. / Ф.Ф. Бутинець,


Нерозподілений прибуток утворюється в системі бухгалтерського обліку та є одним із елементів цієї системи. Система бухгалтерського обліку представляє собою модель ретроспективного відображення документально оформлених та оцінених у вартісних вимірниках фактів господарської діяльності, що ґрунтується на застосуванні єдиного взаємопов'язаного циклу рахунків, регламентованого Планом рахунків [670, с. 14].О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2006. - 528 с.

671 Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання,
2007. - 1072 с.

672 Орлова В.К. Облік використання та розподілу прибутку / В.К. Орлова, О. Корпан // Науково-
практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит".
- 2010. - № 12. - С. 23.

673 Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: [підручник для студентів спеціальності
7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів] - [4-те вид., доп. і перероб.]. / Ф.Ф. Бутинець,
О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України
Ф.Ф. Бутинця.
- Житомир: ПП "Рута", 2006. - 528 с.

674 Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання,
2007. - 1072 с.

675 Пантелеєв В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко. - К.: ДП
"Інформ.-аналіт. агенство",
2009. - 239 с.

676 Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: [підручник для студентів спеціальності
7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів] - [4-те вид., доп. і перероб.]. / Ф.Ф. Бутинець,
О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України
Ф.Ф. Бутинця.
- Житомир: ПП "Рута", 2006. - 528 с.

677 Благодатин А.А. Финансовый словарь - Т. VI. / А.А. Благодатин, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг

-   М.: ИНФРА-М, 2006. - 378 с.

678 Сазарленд Джонатан Бухгалтерский учет и финансы: [Ключевые понятия] / Джонатан Сазарленд, Дайан
Кэнуэлл; [пер. с англ; под ред. А.В. Григораш]. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 400 с.

679 Карманный словарь-справочник бухгалтера / [под ред. М.С. Киселева, С.А. Табалиной]; пер. с
англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1993. - 200 с.

680 Большой бухгалтерский словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. - М.: Институт новой экономики,
1999. - 574 с.

681 Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання,
2007. - 1072 с.

682 Пантелеєв В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко. - К.: ДП
"Інформ.-аналіт. агенство", 2009. - 239 с.

683 Благодатин А.А. Финансовый словарь - Т. VI. / А.А. Благодатин, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг

-   М.: ИНФРА-М, 2006. - 378 с.

684 Большой бухгалтерский словарь. / [под ред. А.Н. Азрилияна]. - М.: Институт новой экономики,
1999. - 574 с.


Вивчаючи сутність нерозподіленого прибутку, необхідно відмітити диференціацію думок авторів. Якщо на перший погляд сутність нерозподіленого прибутку можна зрозуміти з назви даної категорії, то насправді все не так просто. В ході аналізу літературних джерел, які відображають суть нерозподіленого прибутку, встановлено, що під ним розуміють: чистий прибуток (А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк [671]; В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко [672]; Ф.Ф. Бутинець [673]); суму прибутку, що не виплачена як дивіденди (А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк [674]; В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко [675]; Ф.Ф. Бутинець [676]; А.А. Благодатин, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг [677]; Джонатан Сазарленд, Дайан Кэнуэлл [678]; М.С. Киселев, С.А. Табалина [679]; А.Н. Азрилиян [680]); суму прибутку, що використовується в цілях реінвестування (А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк [681]; В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко [682]; А.А. Благодатин, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг [683]; А.Н. Азрилиян [684]; Мочерний С.В. [685]); прибуток, що не надійшов дорезервного капіталу (Пантелеєв В.П., Сніжко О.С. [686]; Бутинець Ф.Ф. [687]); різницю між загальним доходом і утриманнями (Борисов А.Б.; Уолл Н., Маркузе Я., Лайнс Д., Мартин Б. [688]); кінцевий фінансовий результат, що характеризує накопичення капіталу (Бакаев А.С. [689]).

В зарубіжній практиці по-різному називаються рахунки, на яких визначаються результати діяльності підприємства за певний період. Такими періодами в зарубіжних країнах виділяють: попередні періоди, звітний рік, поточний рік, попередні роки. Рахунки мають назви: фінансові результати, результати діяльності, нерозподілений прибуток (збиток), чистий прибуток або збиток, нерозподілений збиток (табл. 4.8).

685 Економічний енциклопедичний словник - у 2 т. Т. 2 / [за ред. С.В. Мочерного]. - Львів: Світ,

6280606. - 568 с.

686 Пантелеєв В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко. - К.: ДП
"Інформ.-аналіт. агенство",
2009. - 239 с.

687 Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: [підручник для студентів спеціальності
7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів] - [4-те вид., доп. і перероб.]. / Ф.Ф. Бутинець,
О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України
Ф.Ф. Бутинця.
- Житомир: ПП "Рута", 2006. - 528 с.

688 Экономика и бизнес. А-Я: [Словарь-справочник] / [за ред. Н. Уолл, Я. Маркузе, Д. Лайнс,
Б. Мартин]; пер.
с англ. К.С. Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 624 с.

689 Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения / А.С. Бакаев. - М.: Изд-во "Бухгалтерский
учет", 2002. - 160 с.


Зазначений в табл. 4.8 перелік складових прибутку не є вичерпним. Далі наведемо поодинокі рахунки бухгалтерського обліку: Плани участі в прибутках (Азербайджанська Республіка рахунок 514); Результуючі рахунку за ліквідаційними операціями підприємства (Естонія рахунок 29); Коригуючий рахунок ліквідації (Естонія рахунок 291); Ліквідаційний капітал при неспроможності та ліквідації (Болгарія рахунок 104); Ліквідаційний капітал при неспроможності (Болгарія рахунок 1041); Ліквідаційний капітал у разі ліквідації (Болгарія рахунок 1042); Результат при неспроможності та ліквідації (Болгарія рахунок 124); Результат при неспроможності (Болгарія рахунок 1241); Результат при ліквідації (Болгарія рахунок 1242); Результат діяльності юридичних осіб з негосподарської мети (Болгарія рахунок 125); Зобов'язання перед партнерами й учасниками з розподілу прибутку (Словацького Республіка); Використаний прибуток звітного року (Молдавія). Перераховані рахунки дають можливість звернути більше уваги на досвід Естонії та Республіки Болгарія щодо відображення в обліку перетворень підприємств, їх ліквідації та банкрутства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЇУі

о з; ги

■5

о

 

гіг з;

щ

а

 

 

 

 

ЙКузь В.І. [690, с. 56] зазначає, що в залежності від інтересів по відношенню до величини отриманих фінансових результатів, при досягненні поставлених цілей суб'єкти розподілу прибутку, в силу наданих їм можливостей будуть використовувати елементи облікової політики. Проте, слід зауважити, що в окремих суб'єктів інтереси можуть змінюватися в залежності від обставин, що мали місце. Для залучення інвесторів чи отримання банківського кредиту адміністрація підприємства буде вносити до Положення про облікову політику такі елементи, що сприятимуть максимізації прибутку. У відносно стабільних звітних періодах, таких, що не потребують залучення позикових ресурсів, керівництво намагатиметься мінімізувати прибуток з метою уникнення необхідності виплачувати дивіденди, що на сьогоднішній день є актуальним для акціонерних товариств, забезпечуючи таким чином формування прихованих резервів та непряме зростання капіталу підприємства.

Напрями маніпуляції величини прибутку за допомогою альтернативності варіантів щодо оцінки окремих об'єктів зі сторони власників залежать від ряду факторів: числа власників, величини часток у майні підприємства тощо. Слід відмітити, що при зростанні кількості власників (акціонерів) прослідковується обернено пропорційний вплив на облікову політику підприємства в частині, що використовується менеджерами або ж особою, у власності якої перебуває вагома частка майна.

Відносно стабільними є інтереси працівників та суспільства в особі держави та місцевих органів влади, які зацікавлені у формуванні облікової політики таким чином, щоб забезпечити максимальне значення прибутку.

Практичне значення впливу облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства може нівелюватися в наступних звітних періодах (списання витрат та доходів майбутніх періодів, списання витрат за рахунок резервів тощо), але в короткостроковому періоді вибір окремих способів із сукупності можливих є реальним інструментом управління прибутком.

690 Кузь В.І. Облікове відображення прибутку: значення для управління / В.І. Кузь // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2009. - № 1.- С. 56-61.


Отже, вибір тих чи інших методів оцінки об'єктів бухгалтерського обліку дозволяє маніпулювати величиною прибутку - фактично збільшувати або зменшувати його розмір. При розробці облікової політики або ж при зміні окремих її положень на перспективний звітний період, зацікавленимсторонам, які мають право впливу на процес управління підприємством в частині методологічного впливу на систему бухгалтерського обліку, необхідно розділяти елементи способів ведення бухгалтерського обліку по ступеню їх впливу на формування фінансових результатів [691, с. 56-57].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі