Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

 

 

 

736        Рогожин П.С. Спавочник экономиста-строителя / П.С. Рогожин - [4-е изд., перераб. и доп.]. -
Киев: Будівельник, 1980. - 368 с.

737        Панков Д.А. Бухгалтерський анализ: [монография] / Д.А. Панков, Ю.Ю. Кухто. - Мнск:
А.Н. Вараксин,
2009. - 224 с.

738           Панков Д.А. Бухгалтерський анализ: [монография] / Д.А. Панков, Ю.Ю. Кухто. - Мнск:
А.Н. Вараксин,
2009. - 224 с.На дуку проф. Д.А. Панкова та Ю.Ю. Кухто "інформація про балансові статті, представлена в такому розрізі, дозволяє розраховувати не загальну агреговану ліквідність, а ліквідність для заданих проміжків часу, що мають прив'язку до операційного циклу підприємства, до термінів розрахунків за продукцію і з кредиторами. Крім того, порівняння сум однорідних по термінах груп активів і пасивів, що покривають їх, дозволить об'єктивно оцінювати дефіцит або профіцит фінансування підприємства в рамках встановлених тимчасових горизонтів" [739, с. 42].

Повністю погоджуємось з позицією проф. Д.А. Панкова та Ю.Ю. Кухто, які зазначили, що "трудомісткість облікових робіт при цьому залишиться практично незмінною. Звітність класичного типу, складена по одному методу, - за витратами, що історично склалися, - зберігає своє істотне значення, оскільки в ній всі статті оцінені на основі однакових методологічних підходів. Звітність же, статті якої оцінені за допомогою різних методів, приховує в собі загрозу незіставності" [740, с. 43].

З метою відображення стійких пасивів у звітності пропонуємо ввести умовне позначення на рахунки коштів (у касі та на поточному рахунку підприємства), що утворюють стійкі пасиви - "с.п.".

Пропонуємо розробити два внутрішні документи, які будуть деталізувати формування і використання стійких пасивів: індивідуальну відомість та загальну відомість (табл. 4.15 і табл. 4.16).

 

 

 

 

739 Панков Д.А. Бухгалтерський анализ: [монография] / Д.А. Панков, Ю.Ю. Кухто. - Минск:
А.Н. Вараксин, 2009. - 224 с.

740        Панков Д.А. Бухгалтерський анализ: [монография] / Д.А. Панков, Ю.Ю. Кухто. - Минск:
А.Н. Вараксин, 2009. - 224 с.
економічних вигід. Всю цю інформацію містить запропонована відомість, яка допоможе прослідкувати рух стійких пасивів, ефективність їх використання.

Відповідно таку індивідуальну відомість пропонуємо розробляти по кожній складовій стійких пасивів, з періодичністю складання відомості - щомісяця.


Відповідно із врахуванням даних індивідуальних відомостей складемо загальну (табл. 4.16).Така відомість дозволить виявити тенденцію зростання чи спадання розміру стійких пасивів та їх структурних елементів, періодичність складання - щокварталу.

Оперуючи інформацією, яку надає запропонована внутрішня звітність, підприємство зможе контролювати рух стійких пасивів та отримувати економічні вигоди від їх використання.

Як вже зазначалось, раніше стійкі пасиви відображались у ф. № 1 " 'Баланс". Вважаємо, що таке відображення було обґрунтованим і правильним, адже розмір стійких пасивів впливає на рівень фінансової, стійкості, а, відповідно, економічної привабливості підприємства. Таким чином, при внесені змін до ф. № 1 "Баланс" дані табл. 5 та 6 будуть допоміжними документами бухгалтера.

Таким чином, уточнено сутність стійких пасивів та їх складових. Під стійкими пасивами запропоновано розуміти постійну кредиторську заборгованість (перехідна заборгованість із заробітної плати та заборгованість з соціальних відрахувань; резерви майбутніх виплат і платежів; інші фонди спеціального призначення; постійну заборгованість перед постачальниками та ін.), що утворюють тимчасово вільні кошти, які знаходяться на підприємстві та підлягають використанню, проте, юридично йому не належать. Встановлено можливість прирівнювати стійкі пасиви до власних у зв'язку з тим, що певний період (до погашення заборгованості чи використання резерву) отримані кошти знаходяться у розпорядженні підприємства, вони можуть використовуватись, накопичуватись, однак власними їх назвати не можна, адже підприємство не має юридичного права на них.

Здійснений поділ стійких пасивів на види (за раптовістю виникнення (постійні, раптові), за ступенем використання (активні та пасивні), за напрямком використання (сприяють задоволення поточних потреб підприємства, сприяють збільшенню прибутку підприємства)) та запропонована внутрішня звітність забезпечить здійснення контролю та ефективне використання стійких пасивів підприємства.

Бухгалтерський облік виконує функцію надання точної інформації про наявність і рух активів, стан розрахунків з іншими суб'єктами економіки, а разом з цим виконує функцію збереження активів власника від втрат і розкрадань, що здійснюється за допомогою аналітичного обліку як засобугосподарського контролю. Здійснення цієї функції забезпечує розділ балансу, в якому відображаються пасиви підприємства, як основа відображення належності капіталу тому чи іншому суб'єкту. Вносить свою пропозицію

741

В.В. Бочаров [ , с. 210] щодо класифікації кредиторської заборгованості, за належністю до груп джерел засобів, яка відноситься до: залученого капіталу (це основна частина заборгованості за товарними і фінансовими операціями); до позикового капіталу (комерційний кредит); до джерел, прирівняних до власних (це мінімальна заборгованість з оплати праці і відрахуванням на соціальні потреби, платежі замовників за продукцію часткової готовності і аванси покупців). За джерелами залучення вчений виділяє кредиторську заборгованість із зовнішніх джерел (наприклад, постачальникам, підрядникам, іншим контрагентам) та з внутрішніх джерел (заборгованість персоналу з оплати праці, підзвітним особам, за нарахованими дивідендами та іншими доходами). Разом з цим, В.В. Бочаров визначає балансові статті, які прийнято включати до складу кредиторської заборгованості: постачальники і підрядники, заборгованість перед персоналом підприємства, заборгованість перед державними позабюджетними фондами, заборгованість за податками та платежами та інші кредитори. "Заборгованість перед учасниками (засновниками) з виплати доходів, резерви майбутніх витрат, а також інші короткострокові зобов'язання безпосередньо не входять до складу кредиторської заборгованості, але їх прийнято відображати як такі", -

742

підкреслює вчений [   , с. 209].

741 Бочаров В.В. Современный финансовый менеджмент. / В.В. Бочаров. - СПб.: Питер,
2006. - 464 с.

742 Бочаров В.В. Современный финансовый менеджмент / В.В. Бочаров. - СПб.: Питер, 2006. - 464 с.


На сьогодні розподіл праці та спеціалізація набули такого розвитку, що численність господарських відносин підприємства постійно збільшується. Приблизним і далеко не повним переліком таких відносин можуть бути відносини з купівлі-продажу, поставки, оренди, підряду, перевезення, позики, страхування, кредиту, банківського розрахунку, збереження, поруки, комісії, контрактації тощо. В бухгалтерському обліку фіксація здійснення розрахунків за нестандартними операціями, тобто такими, які відбуваються рідко і не входять до основних критеріїв їх відображення на інших рахунках, відображаються за кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями", а за наявності аналітичних рахунків - на рахунку 685 "Розрахунки з іншимикредиторами". Тобто, за можливості виникнення такої кількості різноманітних операцій, то це, в першу чергу, стосується великих підприємств, цей рахунок буде перевантаженим інформацією, при чому різних напрямів. Тому доцільним вважаємо відображати такі операції у відповідності до суб'єктів, під час відносин з якими вони виникають.

Завдяки бухгалтерському обліку різноманітні зміни та багато численні господарські операції можуть бути узагальнені в чіткій системі взаємопов'язаних показників активів та пасивів. Господарська діяльність -безперервний рух великих мас активів у виробництві та на інших ланках підприємства, і саме бухгалтерський облік дає можливість швидко їх обраховувати, без затримки здійснювати різнобічні розрахунки з постачальниками, банками, податковими органами та страховими організаціями, своєчасно нараховувати та виплачувати заробітну плату працівникам.

До внутрішніх пасивів підприємства відноситиметься капітал власників, який першочергово вноситься при створенні підприємства, а також капітали, утворені протягом здійснення господарської діяльності. За аналітикою на рахунках бухгалтерського обліку вони відображатимуться наступним чином:

40 "Установчий капітал":

401    "Номінальний капітал"

402    "Неоплачений капітал"

41 "Додатковий капітал"

411   "Емісійний дохід"

412   "Дооцінка активів"

413   "Безоплатно одержані активи"

414   "Інший додатковий капітал"

42 "Резервний капітал"

421   "Обов'язковий резервний капітал"

422   "Фонди спеціального призначення"

423   "Інші резерви"

 

43   "Вилучений капітал" (за видами капіталу)

44   "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" (даний пасив, більш детально пропонуємо розглянути у наступному параграфі)

45   "Цільове фінансування" (за об'єктами фінансування)

46   "Страхові резерви" (без змін - для страхової діяльності)

"Доходи майбутніх періодів"48 "Розрахунки з учасниками"

До зовнішніх пасивів відноситимуться капітали суб'єктів економіки, з якими підприємство співпрацює під час здійснення своєї діяльності. Одним з таких суб'єктів буде працівник, його заробітна плата та інше матеріальне заохочення.

50 "Виплати працівникам"

501   "Зобов'язання з виплати заробітної плати"

502   "Депонована заробітна плата"

503   "Забезпечення виплати відпусток"

504   "Забезпечення матеріального заохочення"

505   "Інші виплати працівникам"

60 "Розрахунки з фінансовими установами"

601   "Довгострокові кредити та позики"

602   "Короткострокові кредити та позики"

603   "Плата за розрахунково-кредитне обслуговування"

604   "Зобов'язання зі сплати нарахованих відсотків" 70 "Розрахунки з постачальниками"

 

701   "Зобов'язання з оплати поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг" (за аналітикою)

702   "Аванси одержані"

703   "Векселі видані":

 

7031    "Короткострокові векселі видані"

7032    "Довгострокові векселі видані"

704  "Штрафи, пені, неустойки, належні до сплати"
80 "Зобов'язання перед податковою службою"

801   "Розрахунки за податками"

802   "Розрахунки за обов'язковими платежами"

803   "Податкові зобов'язання"

804   "Податковий кредит"

805   "Відстрочені податкові платежі"

У запропонованому плані пасивних рахунків значних змін не здійснено, основну відмінність становить групування рахунків за суб'єктами, з якими підприємство співпрацює. Щоб не порушувати всю встановлену системуекономічного та фінансового аналізу, перегрупування зроблено з врахуванням сучасної методики аналізу, основу якої становить поділ капіталу на власний та залучений. Щоправда, до складу внутрішніх пасивів нами віднесено доходи майбутніх періодів, а також поточні зобов'язання за нарахованими дивідендами учасникам, оскільки прерогативою останніх буде не зобов'язання з виплати дивідендів, а збереження джерела їх отримання в майбутньому. Такий вид пасивного рахунку носитиме недовготривалий характер, але затримка з їх виплати можлива і цілком допустима, власне за рішенням самих учасників, у випадку виникнення потреби використання певної частини активів у господарській діяльності або з метою покращення фінансового стану підприємства, або з метою отримання більшого розміру чистого прибутку. Тобто між часом прийняття рішення про спрямування частини нерозподіленого прибутку на виплату учасникам, їх нарахуванням та фактичною виплатою можливий певний проміжок часу, за який підприємство може використати вільні активи, які будуть підкріпленням такого пасиву. Тобто, поточні зобов'язання за нарахованими дивідендами виступатимуть свого роду стійкими пасивами, їх відмінність від зобов'язань з виплати заробітної плати та зобов'язань за соціальне страхування становитиме лише непостійний характер наявності.

Така класифікація рахунків бухгалтерського обліку надасть можливість узагальнити інформацію про внутрішні та зовнішні відносини підприємства з тими чи іншими суб'єктами економіки у відповідній, запропонованій структурі    пасиву    бухгалтерського    балансу.    Ще    у     1958 році

743

743 Вейцман Н.Р. Очерки по бухгалтерскому учету и анализу / Н.Р. Вейцман. - М.: Госфиниздат, 1958. - 153 с.


проф. Н.Р. Вейцман [743, с. 85] при порівнянні балансів соціалістичного та капіталістичного суспільства, стверджував, що не в інтересах власника-капіталіста розповсюджувати інформацію про істинний рух активів, їх витрат, дійсний розмір отриманого прибутку, про своїх постачальників сировини і матеріалів тощо. Тобто, бухгалтерський баланс, як публічна форма звітності, створюється, перш за все, для задоволення інтересів користувачів, а не для власника підприємства чи його управлінського персоналу, який отримуватиме необхідну йому інформацію за допомогою аналітичних даних бухгалтерського обліку.Головною функцією бухгалтерського обліку є інформаційна функція. Документування є одним з найважливіших елементів методу бухгалтерського обліку, який забезпечує бухгалтерський облік можливістю надання інформації зацікавленим користувачам і тому набуває все більшого значення в процесах прийняття рішень.

Питання документування господарських операцій розкрито в працях Н.М. Березиної, В.В. Бородіної, В.А. Бородина, Ф.Ф. Бутинця, Т.А. Бутинець, В.М. Власової, Л.О. Галат, А.В. Крапова, М.Ю. Медвєдєва, П.П. Німчинова, О.І. Пилипенка, М.А. Проданчук, І.Р. Поліщук, Л.М. Полковського, В.В. Сопка В.Г. Швеця та інших, які розкривають сутність документування як методичного прийому бухгалтерського обліку, розглядають первинні документи, які використовуються для обліку різних господарських операцій. Однак документуванню операцій з пасивами підприємства приділено недостатньо уваги. До того ж, виявлено ототожнення понять "заборгованість", "зобов'язання", "розрахунки", що призводить до плутанини при документальному оформленні операцій з пасивами. Недостатньо уваги в наукових працях, приділено формуванню та використанню власного капіталу, зокрема, комплексно не досліджено прояв такого елементу методу бухгалтерського обліку як документування, в частині операцій з пасивами підприємства.

Метою дослідження є визначення напрямів удосконалення процесу документування операцій з руху пасивів підприємства задля відображення таких операцій на рахунках бухгалтерського обліку та забезпечення зацікавлених користувачів достовірною та необхідною інформацією щодо змін у власному капіталі та зобов'язаннях підприємства.

Ефективність управління залежить від обсягу, оперативності і достовірності інформації, що фіксується в документах. На основі інформації приймаються управлінські рішення, документи при цьому слугують підтвердженням їх виконання. Документи, що підтверджують рух пасивів


4.4. Документування операцій з пасивами підприємства як основа забезпечення контролю руху власності суб'єктів економічних відносимають важливе юридичне значення. Зауважимо, що роль і значення документів у частині операцій з пасивами в ринкових умовах, у порівнянні з їх роллю при командно-адміністративній системі, змінилися у зв'язку із суттєвою зміною змісту відображуваних процесів. Так, при командно-адміністративній системі не було дивідендів та питань спадщини з приводу державних підприємств. Для державних підприємств того часу, основним завданням в частині відображення операцій з пасивами було правильне відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахування та виплати заробітної плати працівникам. В умовах ринкової економіки таке завдання також існує, проте у зв'язку з виникненням різних організаційно-правових форм суб'єктів господарювання та різних форм власності, актуальності набуває питання щодо відображення та документування суб'єктів господарювання.

744 Бутинець Т.А. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія: дис, ...
канд.
екон. наук 08.06.04 / Тетяна Анатолівна Бутинець. - Житомир, 2001. - 200 с.

745 Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів.
- Міністерство Юстицій України; Наказ від 12.04.2012
№ 578/5
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12.


Основні вимоги до оформлення та складання бухгалтерських документів регулюються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 996-XIV від 16.07.99 р. та Положенням "Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" № 168/704 від 05.06.95 р. Бутинець Т.А. відмічає, що в частині документування операцій з оплати праці "більшість підприємств застосовують типові форми бланків, що затверджені колишніми відомствами СРСР і не завжди відповідають теперішньому рівню розвитку економіки України" [744, с. 79]. Відмітимо, що з 1 січня 2013 року використовуватиметься новий перелік типових документів [745], який передбачає не лише перелік документів за кожною операцією, а й вимоги до термінів їх зберігання. Документи забезпечують здійснення процесу документування. Бланки документів певної форми і змісту є матеріальним засобом процесу документування, які набувають значення бухгалтерських документів тільки після фіксації у них господарських операцій. Отже, жодна господарська операція не може бути відображена в бухгалтерському обліку, якщо вона не оформлена, належним чином, первинним документом. Бухгалтерські документи мають важливе значення, адже відображають фактичний стан діяльності підприємства та зміни вгосподарських процесах; забезпечують юридичні підстави здійснюваних господарських операцій та дають можливість проконтролювати та спрогнозувати функціонування підприємства.

Вчені-економісти [746, 747, 748 та ін.] по-різному класифікують бухгалтерські документи, виділяючи при цьому різні класифікаційні ознаки, які, на їх думку, найбільш точно характеризують той чи інший бухгалтерський документ. Види документів, в першу чергу, залежать від цілей та функцій, які вони виконують в процесі господарської діяльності. Повністю поділяємо точку зору проф. Т.А. Бутинець [749, с. 63-64], яка зазначила, що розробити досконалу класифікацію документів у бухгалтерському обліку досить складно та погоджуємось з тим, що поділ бухгалтерських документів слід здійснювати за двома ознаками: за бухгалтерською ознакою (документи поділяються на ті, що відображають рух активів і ті, що відображають формування пасивів) та за юридичною ознакою (за правовою силою та за відповідністю правилам складання).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі