Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

762 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова.-
[Електронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.efremova.info/word/inventarizatsija.html.

763      Лисиця Т. Інвентаризація товарів / Т. Лисиця // Баланс. - 2007. - № 70 (716). - С. 17-21.

764 Палий В.Ф. Бухгалтерский учет для менеджеров / В.Ф. Палий. - М.: "Тарвер", 1991. - 80 с.

765 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева - [2-е изд., испр.]. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с.

766 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: [навчально-
методичний посібник]
/ Н.М. Ткаченко. - К.: ВТОВ "А.С.К.", 1996. - 512 с.

767 Филина Ф.Н. Инвентаризация. Бухгалтерский учет и налогообложение / Ф.Н. Филина. - Изд.:
"ГроссМедиа Ферлаг, РОСБУХ", 2009. - 264 с.

768 Новодворский В.Д.   Ежегодная   инвентаризация:   содержание   и   порядок   проведения /

B.Д. Новодворский, Н.Н. Клинов, Д.В. Назаров // Бухгалтерский учет. - 1999. - № 12. - С. 35-40.

769      Кузьмін Дм.Л. Інвентаризація як економічна категорія: визнчення, значення / Дм.Л. Кузьмін //
Вісник Житомирського державного технологічного університету. - Серія: Економічні науки. -
2008. - № 3(45). - С. 120-132.

770 Бардаш С.В. Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський
облік, аналіз та аудит" /

В. Бардаш. - Київ, 2000. - 20 с.
Орлов І.В. Документування та інвентаризація трансформації зобов'язань / І.В. Орлов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - № 30. -С. 229-240.

772 Бондарчук А.В. Інвентаризація власного капіталу / А.В. Бондарчук // Облік і фінанси АПК, 2011. - № 2.

773 Бєлоусов М.О. Внутрішній контроль статутного капіталу: організаційно-методичний підхід /
М.О. Бєлоусов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і ревізії:
міжнародний збірник наукових праць.
- Випуск № 1(19). - 2011. - С. 32-42.

774 Фатенок-Ткачук А.О. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості в управління
оборотністю активів підприємства
/ А.О. Фатенок-Ткачук, А.В. Дяк // Наукові праці НУХТ, 2010. - № 34.

775      Лемеш В.Н. Инвентаризация: налогообложение и бухгалтерский учет / В.Н. Лемеш. - Мн.:
Регистр, 2005. - 200 с.
Продовження табл. 4.18

 

12 3

6

Бутинець Ф.Ф. [776]

Суть проведення інвентаризації зобов'язань полягає у встановленні правильності розрахунків за довгостроковими та поточними зобов'язаннями, обґрунтованості та реальності цих сум. Специфіка проведення інвентаризації зобов'язань полягає в тому, що перевірка здійснюється за допомогою прийомів документального контролю

7

Малявкіна Л.І. [777, с. 477]

Інвентаризація стану розрахунків з постачальниками полягає у документальній перевірці оформленої кредиторської заборгованості шляхом перевірки документів, що підтверджують наявність прийнятих до обліку товарів у дорозі: договору купівлі -продажу (на предмет визначення моменту переходу права власності на товар), розрахункових документів постачальника

Дослідивши підходи науковців до визначення сутності інвентаризації

зобов'язань і капіталу, можемо зробити висновок, що більша їх кількість, хоч і використовує термін "інвентаризація", має на увазі саме документальну перевірку, документальний контроль, звіряння документів, розрахунків тощо. Наприклад, А.О. Фатенок-Ткачук [778]: "...звіряння документів і записів у реєстрах обліку..., ...проводиться у вигляді звіряння розрахунків..."; В.Н. Лемеш [779]: "...шляхом документальних перевірок, взаємозвірок та інших прийомів"; Ф.Ф. Бутинець [780]: "...здійснюється за допомогою прийомів документального контролю"; Л.І. Малявкіна [781, с. 477]: "...полягає у документальній перевірці...".

Бардаш С.В. стверджує: "Інвентаризація в сучасних умовах господарювання це не лише сукупність органолептичних прийомів, а й застосування багатьох інших прийомів, як фактичного, так і документального контролю, які в свою чергу, реалізуються через інвентаризаційні процедури з яких складається інвентаризаційний процес"

 

 

776 Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для студентів спеціальності "Облік
і аудит" вищих навчальних закладів]; під заг.
ред. Ф.Ф. Бутинця - [8-ме вид., доп. і перероб.]. -
Житомир: ПП "Рута", 2009. - 912 с.

777 Малявкина Л.И. Оценка и инвентаризация дебиторской задолженности и обязательств. Вопросы
инвентаризации в экономической литературе: [учебное пособие] / Л.И. Малявкина В.П. Бондарь,
Н.И. Петренко, Дм.Л. Кузьмин. - Житомир: ЖГТУ, 2009. - 868 с.

778 Фатенок-Ткачук А.О. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості в управління
оборотністю активів підприємства
/ А.О. Фатенок-Ткачук, А.В. Дяк // Наукові праці НУХТ, 2010. - № 34.

779 Лемеш В.Н. Инвентаризация: налогообложение и бухгалтерский учет / В.Н. Лемеш. - Мн.:
Регистр, 2005. - 200 с.

780 Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для студентів спеціальності "Облік
і аудит" вищих навчальних закладів]; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця - [8-ме вид., доп. і перероб.]. -
Житомир: ПП "Рута",
2009. - 912 с.

781        Малявкина Л.И. Оценка и инвентаризация дебиторской задолженности и обязательств. Вопросы
инвентаризации в экономической литературе: [учебное пособие] / Л.И. Малявкина В.П. Бондарь,
Н.И. Петренко, Дм.Л.
Кузьмин. - Житомир: ЖГТУ, 2009. - 868 с.[782, с. 648]. Також Л.І. Малявкіна зазначає, що документальній перевірці підлягають нематеріальні активи, витрати майбутніх періодів, резерви, розрахунки з банками, дебіторами і кредиторами та ін. При документальній перевірці наявність в організації майнових прав (витрат майбутніх періодів, дебіторської заборгованості тощо) і фінансових зобов'язань (кредиторської заборгованості, кредитів, позик, резервів) підтверджується безпосередньо документами [783, с. 500]. Повністю погоджуємося з цією думкою, адже перевірка фактичної наявності таких об'єктів в натурі неможлива.

В Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 [784] зазначені завдання, що в цілому стосуються активів, практично нічого не сказано про пасив, зокрема п. 7 визначено, що "основними завданнями інвентаризації є:

а)  виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших
грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі;

б)  установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом
зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

в)  виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили
свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних
цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;

г)  перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних
та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації
основних фондів;

д)    перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних
фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних
паперів і фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому,
валютному та інших рахунках в установах банків,  грошей у дорозі,

 

 

782 Бардаш С.В. Сутність і зміст інвентаризації. Вопросы инвентаризации в экономической
литературе: [учебное пособие] / С.В. Бардаш, В.П. Бондарь, Н.И. Петренко, Дм.Л. Кузьмин. -

7Ж83итомир: ЖГТУ, 2009. - 868 с.

783 Малявкина Л.И. Оценка и инвентаризация дебиторской задолженности и обязательств. Вопросы
инвентаризации в экономической литературе: [учебное пособие] / Л.И. Малявкина В.П. Бондарь,
Н.И. Петренко, Дм.Л. Кузьмин. - Житомир: ЖГТУ, 2009. - 868 с.

784        Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків Мінфін України; Наказ,
Інструкція від 11.08.1994 № 69 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main.дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, забезпечень та резервів наступних витрат і

785

платежів" [   ] (Підкреслено - Н.П.).

Отже, серед завдань інвентаризації, як бачимо, лише в останньому є деяке згадування операцій з пасивами.

В п. 3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 [786] серед випадків обов'язкового проведення інвентаризації про інвентаризацію пасивів мова майже не йде (табл. 4.19).

Таблиця 4.19. Випадки обов'язкового проведення інвентаризації та вплив її результатів на стан пасивів

Випадки обов'язкового проведення інвентаризації

з/п

Недостачі (об'єктів інвентаризації)

т

J_ 1

Вплив на пасивні рахунки Лишки (об 'єктів інвентаризації) 3

____________ 2____________

Зменшення розміру власного капіталу або виникнення зобов'язань

Оприбуткування лишків впливає на розмір прибутку підприємства та можливі зміни розміру статутного капіталу

При передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством2


Перед складанням річної бухгалтерської звітності

Оприбуткування лишків впливає на розмір прибутку підприємства та можливі зміни розміру статутного капіталу

Якщо не встановлено МВО, то підприємство списує недостачу за свій рахунок
При зміні матеріально відповідальних осіб

Оприбуткування лишків впливає на розмір прибутку підприємства та можливі зміни розміру статутного капіталу

Недостачі

покриваються за рахунок МВО
При встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей

За рішенням суду може бути списано на збитки підприємства785          Про   Інструкцію   по   інвентаризації  основних засобів,
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
Інструкція     від
      11.08.1994     № 69 [Електронний
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main.

786 Про   Інструкцію   по   інвентаризації  основних засобів,
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
Інструкція     від     11.08.1994     № 69 [Електронний
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main.


нематеріальних  активів, товарно-розрахунків Мінфін України; Наказ, ресурс].     -     Режим доступу:

нематеріальних  активів, товарно-розрахунків Мінфін України; Наказ, ресурс].     -     Режим доступу:
Виходячи із впливу результатів інвентаризації на стан пасиву відмітимо, що в зазначеній інструкції не надається визначення лишків і недостач, а відмічається лише наступне: установлення лишку або нестачі цінностей і коштів відбувається шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку. Отже, в інструкції мова йде про фактичну наявність об'єкту інвентаризації, яку можна визначити шляхом переважування, перерахунку, огляду цінностей. Тому, поняття "недостача" та "лишки" застосовувати у контексті інвентаризації власного капіталу та зобов'язань, на наш погляд, недоцільно. Це зумовлює необхідність уточнення об'єктів інвентаризації: основні засоби, нематеріальні активи, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти і документи, але не розрахунки, тому що вони мають лише вартісний, а не кількісний вимірник.Отже, використання терміну "інвентаризація" відносно пасивів є не досить коректним. На нашу думку, більш доцільним є використання такого терміну як "зустрічна перевірка" або "звірка". Тому що під час перевірки стану пасивів не виявляються лишки та недостачі, не має матеріально відповідальних осіб відповідальних за стан пасивів, не може бути пересортувань чи природного убутку.

Проф. В.П. Пантелєєв та О.С. Сніжко [787, c. 66] стверджують, що зустрічна перевірка - це метод документального підтвердження у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною установою, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підконтконтрольної установи. Дещо іншим є тлумачення терміну "звірка", С.М. Бичкова [788, c. 148] пропонує наступне його визначення: звірка - це зіставлення двох масивів даних (показників, залишків і оборотів по рахункам) з метою усунення їх неузгодженості. Прикладом може слугувати звірка залишку на банківському рахунку компанії по банківській виписці з сальдо по рахунку банку в Головній книзі. Якщо між записами по цим рахункам існує різниця, то в процесі звірки встановлюється причина її виникнення, і в рахунки вносяться необхідні корективи, в результаті яких вони будуть повністю відповідати один одному.

Аналізуючи вищенаведену інформацію, можна з впевненістю стверджувати, що терміни "зустрічна перевірка" та "звірка" максимально розкривають сутність перевірки стану пасивів на підприємстві, оскільки саме під цими поняттями маються на увазі методи контролю за рахунками та розрахунками підприємств всередині компанії, а також із зовнішніми контрагентами.

Зустрічна перевірка - це співставлення двох примірників одного і того ж документу, що знаходяться на різних підприємствах або підрозділах одного підприємства. Під зустрічною перевіркою розуміється така документальна перевірка підприємства, яка проводиться на підтвердження взаємовідносин та стану розрахунків з контрагентами, метою її проведення є виявлення фіктивних документів та фактично не здійснених операцій, неоприбуткованих матеріалів, привласнення грошей, коштів, списаних не за призначенням. Проведення зустрічної перевірки дає можливість виявити такі зловживання, за яких двосторонні операції отримують різне відображення у

 

 

787 Пантелєєв В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелєєв, О.С. Сніжко. - К.: ДП
"Інформ.-аналіт. агенство",
2009 - 239 с.

788        Бычкова С.М. Аудиторский словарь / С.М. Бычкова, М.В. Райхман, В.Я. Соколов и др.; Под ред.
В.Я. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 192 с.
кожної із сторін, зокрема: отримані від постачальників не оприбутковані запаси; привласнення виручки, яка здається до банку; завищення цін у видаткових документах; наявність безтоварних операцій тощо. Такі зловживання приховуються шляхом виправлення даних в окремих примірниках документів, складанням нових неправдивих документів, неправильного відображення чи взагалі не відображення в документах та в облікових регістрах операцій, які насправді були здійснені.

Необхідною умовою для проведення зустрічної перевірки є визначення об'єктів та завдань перевірки. Оскільки, об'єкти розкривають зміст та визначають методику зустрічної перевірки, розкриємо основні об'єкти та завдання зустрічної перевірки стану власного капіталу та зобов'язань (табл. 4.20).Продовження табл. 4.20

 

1 2

складі заборгованості

Страхові резерви

-    правильність формування різних видів резервів;

-    відповідність    сформованих    резервів    прийнятим страховим зобов'язанням по укладеним договорам страхування;

-    перевірка фактичної наявності страхових резервів на рахунках в банках та в об'єктах інвестування

Виплати працівникам

-    обґрунтованість залишку сум щодо створюваних забезпечень;

-    виявлення реальної заборгованості перед працівниками з оплати праці та за іншими операціями;

-    виявлення сум, що своєчасно не перераховані чи не виплачені працівникам та вивчення причин;

-    виявлення сум і причин виникнення переплат працівникам

Розрахунки з

фінансовими

установами

-    стан розрахунків за одержаними кредитами, позиками;

-    обґрунтованість сум нарахованих та сплачених сум відсотків за користування кредитами;

-    виявлення непогашеної заборгованості та їх причин

Розрахунки з постачальниками

-    обґрунтованість сум кредиторської заборгованості

-    правильність і повнота оприбуткування майна, що надійшло від постачальника

-    виявлення випадків переплат, недоплат постачальникам

Зобов'язання перед податковою службою

-    виявлення   винних   осіб   у   простроченні   строків погашення заборгованості перед бюджетом

-    виявлення причин переплат чи недоплат в бюджет

При проведенні інвентаризації власного капіталу виникають проблеми,

пов'язані з відсутністю науково-обґрунтованої методики її проведення. Бардаш С.В. вказує на неможливість проведення інвентаризації джерел власних засобів, обґрунтовуючи це тим, що до них не можна застосувати органолептичні прийоми [789, с. 43]. Проте, необхідність проведення зустрічної перевірки стану власного капіталу існує, оскільки він виступає основою фінансування господарської діяльності підприємства, а також вказує на фінансову незалежність від кредиторів.

При звірці розрахунків з формування та використання власного капіталу перевіряються всі його складові, починаючи з установчого капіталу. На думку М.С. Білик: "Оскільки внесками засновників до статутного капіталу можуть бути матеріальні цінності, майнові права, грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Інвентаризаційна комісія повинна переконатися, що відповідно до МСБО 7, 8, 9, 12 підприємство правильно оцінило і оформило відповідними актами первинну вартість внесків (крім грошових), як узгоджену засновниками справедливу вартість" [790, с. 557].

 

 

789 Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація / С.В. Бардаш. - Житомир: ЖІТІ,
1999. - 372 с.

790           Білик М.С. Облік, аналіз та аудит: [навчальний посібник] / М.С. Білик, А.Г. Загородній,
Г.І. Кіндрацька.
- К.: Кондор, 2008. - 618 с.Якщо розглядати резервний капітал, то на підприємствах в Польщі в останній день кожного оборотного року резерви підлягають інвентаризації, шляхом порівняння даних бухгалтерських книг з відповідними документами і підлягають перевірці повної вартості цих елементів (ст. 26 зак. 1 п. 3 UR) [791, с. 387].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі