Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

 

 

Позики під аванси за договорами на закупівлю сільгосппродукції;     позики     на тимчасове поповнення оборотних коштів; інші позики

 

 

 

 

 

+

 

 

Позикові      кошти;      відстрочена податкова заборгованість; кредити та позики, що не погашені в строк; відкладені доходи; реструктурований борг; нараховані дивіденди (доходи)

 

 

 

 

 

 

+

 

поточна   заборгованість   за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

+

Розрахунки та кредиторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

За товари, роботи і послуги; по векселях виданих; з одержаних авансів; з бюджетом; з позабюджетних платежів; зі страхування; з оплаті праці

 

 

 

 

 

 

+

+


4


5


6


7


8


9Кредитори зі сплати продукції часткової готовності; покупці по заставах за таруЗ    податкових    розрахунків;    з дочірніми

підприємствами; з іншими кредиторами_____

Розрахунки   (включаючи   заборгованість, що прирівнюється до власних оборотних засобів) Соцстрах   з   відрахуваннями;   робітники та службовці;   кредитори  з  оплати  продукції з часткової готовності


 

+


 

 

З учасниками; із внутрішніх розрахунків Інші кредитори (інші поточні зобов'язання)


+


Бюджетне фінансування (в оборотні засоби, на освоєння нових виробництв тощо)


Доходи майбутнього звітного періоду (доходи майбутніх періодів)

Міжбалансові і внутрішні розрахунки_______


+ + Внутрішні розрахунки, що підлягають відшкодуванню; кошти для капітального ремонту


Негативні права вимоги (кредитори по відкритих рахунках і поточних боргових зобов'язаннях, за різними позиками та кредитами; різне від'ємне майно (перехідні суми та ін.); різне не речове майно (від'ємні права користування і ін.)Умовні позначення: - фонд; +к - капітал

Отже, якщо в італійській системі обліку не було жодного від'ємного значення, то в кінці XIX ст. воно було введене. В таблиці 1.3 представлено, що до статей пасиву балансу почали відносити, наприклад, неоплачений та вилучений капітали, непокриті збитки, які мають від'ємне значення по відношенню до пасиву балансу. Виникає сумнів щодо трактування пасиву як джерела засобів, оскільки джерело за своєю природою має додавати, а не віднімати засоби у підприємства. З метою вирішення такої проблеми К.Ю. Циганков дає наступне пояснення: "В останні роки облікове співтовариство не усвідомлено і поступово стає прихильним іншого способу представлення в балансі фінансового результату: До 2000 р. рахунок прибутків і збитків вважався звичайним активно-пасивним рахунком. Коли його сальдо отримувалося по дебету, то у статті "Збиток" відображення здійснювалось у лівій стороні балансу під заголовком "Актив". А коли сальдо отримувалося по кредиту, то воно фігурувало в пасиві балансу під назвою "Прибуток". Такий спосіб представлення фінансового результату і призвів до помилкового висновку: на рахунку обліковуються два різні і протилежні за змістом об'єкта: збитки (тобто активи) і прибутки (тобтопасиви). Але починаючи з 2000 р. збитки почали відображатися не в активі, а в пасиві балансу. До 2003 р. в розділі "Капітал" балансу знаходилися поруч дві статті: "Нерозподілений прибуток" і "Непокритий збиток". Таким чином, на рахунку прибутків і збитків відображалися дві різні, але близькі за змістом статті: адже тепер вони знаходилися на одному боці балансу, в одному розділі і навіть поруч" [49, с. 43].

Розглядаючи сучасну структуру російського бухгалтерського балансу К.Ю. Циганков наголошує: "Підсумок балансу можна змінити, переставляючи статті з однієї сторони в іншу, змінюючи при цьому знак такої статті на протилежний. Підтвердженням цього є отримана внаслідок реформ (1992 - 2003 рр.) структура балансу. Зміни торкнулися п'яти статей балансу, зокрема, амортизації, збитків, резервів за сумнівними боргами і на знецінені товарно-матеріальні цінності та власних акцій, викуплених у акціонерів, що призвело до зміни сторони їх відображення і відповідно до зміни знаку. Після такого переміщення підсумок балансу зменшився на величину статті, що переміщувалася. Це призвело до того, що підсумок балансу став беззмістовним" [50, с. 30].

На думку проф. С.Ф. Легенчука "Перехід економіки в постіндустріальну фазу зумовив появу нових об'єктів, одержання інформації про які є необхідним для менеджерів, щоб управляти підприємствами в ХХІ ст. З іншого боку, зовнішні користувачі бухгалтерської звітності також потребують розкриття в ній додаткової інформації про об'єкти постіндустріальної економіки, оскільки саме такі об'єкти виступають основними генераторами вартості сучасних підприємств. Для забезпечення адекватності існуючої бухгалтерської моделі рівню розвитку економіки необхідним є не лише впровадження нових об'єктів до складу і методології обліку, а також і модифікація самої методології відповідно до існуючих вимог" [51, с. 30]. Схожої думки притримуються І.Й. Яремко та Т.В. Федак: "формалізована інформаційна база, наведена у структурі сучасного бухгалтерського балансу, через його невідповідність постіндустріальній

 

 

49 Цыганков К.Ю. Начала теории бухгалтерского учета, али Баланс, счета и двойная запись /
К.Ю. Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.

50 Цыганков К.Ю. Начала теории бухгалтерского учета, али Баланс, счета и двойная запись /
К.Ю. Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.

51          Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної
економіки: [монографія]
/ С.Ф. Легенчук. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - 652 с.економіці, реально не репрезентує фінансово-майнову позицію підприємства" [52, с. 550]. З врахуванням вищезазначеного, відмітимо, що питання групування статей пасиву балансу за однорідною економічною сутністю із врахуванням нових об'єктів бухгалтерського обліку є передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

За останні роки вітчизняна форма пасиву бухгалтерського балансу часто змінювалася. Погоджуємось із думкою М.В. Тарасової [53, с. 116] про те, що баланс, будучи найважливішим інформаційним ресурсом, продовжує еволюціонувати у відповідності з розширенням міжнародних відносин, глобалізацією та появою нових вимог до фінансового аналізу. У результаті еволюційних процесів баланс став компактним, проте він все одно має недоліки. У зв'язку з цим наведемо основні проблеми побудови бухгалтерського балансу, що визначені на сучасному етапі:

-    втрата доречності фінансової звітності, адже ефективність управління підприємством залежить від якості, своєчасності та змістовності отриманої інформації;

-    необхідність відображення у звітності не лише фінансових, а й соціальних та екологічних показників;

-    систему оцінювання фінансово-економічної діяльності підприємств слід будувати на показниках фінансової звітності, що відображатимуть реальні економічні процеси;

-    глобалізація, науково-технічний прогрес, зміни в економічному середовищі зумовлюють зміни вимог користувачів до інформації, що отримується з бухгалтерського балансу, які слід враховувати при удосконаленні його побудови.

Наведені недоліки слід враховувати під час подальшого удосконалення теоретичних і метрологічних положень побудови пасиву балансу.

Як відомо, термін "баланс" походить від двох латинських слів: bis -двічі та Іапх - шальки терезів. У дослівному перекладі bislanx означає рівняння між двома сторонами терезів. Ліва сторона балансу називається

 

52 Яремко І.Й. Балансознавство у контексті і форматі методології економічної науки / І.Й. Яремко,
Т.В. Федак
// Вісник Національного університету "Львівська Політехніка" / Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
- 2009. - № 647. - С. 547-552.

53          Тарасова М.В. Происхождение и эволюция бухгалтерского баланса / М.В. Тарасова // Сборник
научных работ студентов третьей международной студенческой научной конференции
региональных университетов ["Студенческая научная зима в Бресте - 2008"]. - Брест: БрГТУ,
2009. - С. 114-116.
актив. Цей термін походить від латинських слів activus, actum, agere, що означає дієвий, діяти, бути, тобто те, що діє, функціонує. Права сторона балансу - пасив - від латинських слів passivus, passum, pandere, що означає бездіяльний, стримування, пояснювати. В активі засоби підприємства групуються за їх видами, а в пасиві - за джерелами формування [54, c. 24]. Терміном "баланс" в економічній науці, як правило, називається система інтервальних показників, що характеризують джерела утворення будь-яких ресурсів і спрямування їх використання за визначений період [55, с. 71].

Бухгалтерський баланс спочатку був не окремим звітним документом, а частиною Головної книги, що була сукупністю всіх бухгалтерських рахунків. Для кожного рахунку, як правило, відводилася окрема сторінка. На останній сторінці Головної книги завжди знаходився рахунок Балансу. Він мав таку ж Т-образну форму з дебетом і кредитом, як і всі інші рахунки (табл. 1.4), і використовувався тільки в кінці звітного періоду [56, с. 122].

Таблиця 1.4. Рахунок Балансу

 

Дебет

Кредит

Зовнішні активи Дебіторська заборгованість Збитки

Капітал (враховуючи прибуток) Амортизація

Кредиторська заборгованість

Всього = Активи +Амортизація + Збитки

Всього = Активи + Амортизація + Збитки

Отже, групування даних у балансі носило виражений чіткий характер: на якому боці знаходилося сальдо рахунку, на такому боці балансу його і відображали [57, с. 6]. Проф. К.Ю. Циганков наголошує на тому, що "це призвело до плутанини користувачів, адже актив не є витратами, а прибуток не є пасивом. Але бухгалтерське товариство захистило нові заголовки, створивши зовнішні правдоподібні докази того, що збиток - актив, прибуток - пасив, а амортизація - джерело. Така форма балансу збереглася до реформ 1992 року.

Баланс - це звіт про результати роботи підприємства, який містить важливу інформацію про види засобів та їх джерела, що має підприємство

 

 

54 Вейцман Р.Я. Курс счетоводства двойная бухгалтерия в ее применении к различным видам
хозяйств. Издание семнадцатое (первоегнти) переработанное. Государственное научно-техническое
издательство / Р.Я. Вейцман. - М.: ОГИЗ, 1931. - 513 с.

55 Соколов Я.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / под ред. проф.
Я.В. Соколова.
- М.: Магистр, 2009. - 479 с.

56 Цыганков К.Ю. Начала теории бухгалтерского учета, или Баланс, счета и двойная запись /
К.Ю. Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.

57          Цыганков К.Ю. Начала теории бухгалтерского учета / К.Ю. Цыганков. - Новосибирск: САФБД,
2009. - 278 с.
[58,с. 66]. Бухгалтерський баланс є методом групування та відбиття засобів господарства в двох розрізах: за речовим складом і джерелами їх одержання (створення), в грошовому виразі на певну дату [59, с. 40].

Проф. Я.В. Соколов зазначає, що "в бухгалтерському обліку слово "баланс" має двояке значення: 1) рівність підсумків, коли рівні підсумки записів по дебету і кредиту рахунків, підсумки записів по аналітичним рахункам і відповідному синтетичному рахунку, підсумки активу і пасиву бухгалтерського балансу і т.д.; 2) найбільш важлива форма бухгалтерської звітності, що показує стан засобів підприємства у грошовій оцінці на окрему дату. Рівні підсумки форми по активу і пасиву розміщуються на одному рівні, займаючи строго горизонтальне положення, подібно коромислу терезів, що знаходяться в стані рівноваги. На відміну від балансів, які використовуються при плануванні і аналізі, бухгалтерський баланс являє собою систему тимчасових показників, що характеризують стан засобів підприємства на визначену дату (момент) " [60, с. 72].

Багато науковців трактували баланс як важелі з двох чаш або як символ подвійного запису на рахунках, або як документ, що визначає фінансовий результат. [61, с. 95].

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок про те, що баланс можна розглядати з трьох точок зору (рис. 1.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Баланс в бухгалтерському обліку

 

58

Верига Ю.А. Баланс підприємства: історичний аспект та удосконалення в Україні / Ю.А. Верига // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. - 2003. - № 1(23). - С. 66-71.

59 Грабовська Н.М. Бухгалтерський облік і економічний аналіз у районних об'єднаннях і відділенях
"Сільгосптехніка"
/ Н.М. Грабовська, С.А. Дідковський, П.П. Німчинов. - К.: Урожай, 1969. - 818 с.

60 Соколов Я.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / под ред. проф. Я.В.
Соколова.
- М.: Магистр, 2009. - 479 с.

61            Харчик О.П. Баланс, як центральний елемент методу обліку / О.П. Харчик // Міжнародна науково-
практична конференція "Реформування обліку, звітності та аудиту в системі
АПК України: стан та
перспективи": Частина ІІ Науково-учбово-методична робота з обліку та звітності в
АПК: стан та
перспектив.
/ За редакцією П.Т. Саблука, М.Я. Дем'яненка, В.М. Жука. - К.: Інститут аграрної
економіки,
2003. - 196 с. - С. 95-96.Баланс як документ бухгалтерської звітності відображає дані про приріст або про зменшення капіталу на визначений момент за звітний період, а з точки зору оподаткування, визначається як балансова декларація. Важливим є те, що завдяки такому документу з'являється можливість проаналізувати рух власності, її прозорості перед власниками і об'єктивності оподаткування перед державою.

Форма, зміст і структура балансу протягом багатьох років змінювалися і, в першу чергу, це було пов'язано з періодами розвитку суспільства, формою власності та інтересами власників.

Основні етапи еволюції бухгалтерського балансу наведено в працях Н.М. Гудзенко, Т.В. Гончарук [62, с. 366], Ю.О. Ночовної, В.А. Куценко [63, с. 254], до них належать: 1) зародження балансу як економічної категорії (до XII ст.); 2) становлення балансу як облікової категорії (ХІІІ - XV ст.);

3)   розвиток балансу в межах різних наукових напрямів (XV - поч. XX ст.);

4)   розвиток балансу в межах різних облікових моделей (поч. ХХ ст. -70-х рр. XX ст.); 5) уніфікація бухгалтерського балансу (з 70-х рр. XX ст.).

Досить цікавою є думка Ежен де Фаж де ла Тура (1928), який ототожнював господарську діяльність підприємства з полем, яке має дві зони - зовнішню та внутрішню: зовнішня зона - пасив, внутрішня - актив, сектори - рахунки. Зовнішня зона відображає минуле та майбутнє, актив -теперішній час. Графічно баланс виглядає так (рис. 1.3).
62      Гудзенко Н.М. Минуле та майбутнє бухгалтерського балансу / Н.М. Гудзенко, Т.В. Гончарук //
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце бухгалтерського
обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики"
(14 травня 2010 р.) - К.:
КНЕУ,
2010. - С. 365-368.

63            Ночовна Ю.О. Минуле та майбутнє бухгалтерського балансу / Ю.О. Ночовна, В.А. Куценко //
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Турган-
Барановськог
- 2008. - №4(40). - С. 252-260.Основні ідеї Г. Нікліша були мало оригінальними: баланс -перетворений інвентар, пасив включав рахунки власника та кредиторів, рахунки бувають активні та пасивні, оскільки пасив трактується у розширеному, а не вузькому розумінні [64].

Проф. В.Я. Соколов припускав, що за капітал розумівся як вкладений капітал, а підсумок балансу показував його зміну - прибуток або збиток [65, с. 172]. Ще Л. Батардон писав: "Сума капіталу повинна залишатися незмінною, прибуток - це відсотки на капітал" [66, с. 326].

В. Ле Кутр (1938) вказував на те, що "пасив поділяється на три розділи: 1) власні засоби, 2) кредиторська заборгованість та 3) прибуток" [67].

Косіоль Е. (1940) вважав, що "актив та пасив є засобом обліку руху вартості, фазами кругообігу капіталу, а сам баланс - засобом періодичного виявлення результату господарської діяльності. На його погляд, пасив складається із заборгованості (кредиторів), резервів (еквівалентів надходжень), передбачених доходів (прибутку)" [68, с. 314]. Отже, така схема не містила в пасиві власного капіталу

Вчений І.П. Бабенко [69] наголошував, що загальна сума активного майна, по відношенню до загальної суми пасивного майна (позикового капіталу), називається валовим майном (валовим капіталом); валове майно, за вирахуванням пасивного майна (позикового капіталу), називається чистим майном (чистим капіталом). На його думку, баланс характеризується рівністю між активом і пасивом; ця рівність досягається шляхом додавання до позикового капіталу (боргів і зобов'язань підприємства) так званого, чистого або підприємницького капіталу (що поділяється на основний, оборотний, запасний та інші)[70, с. 11]. За його словами, стан майна, в якому Актив = Пасиву, називається без залишковим майновим станом.

 

 

64 Герстнер П. Анализ баланса / П. Герстнер / Пер. с нем. Н.А. Ревякина / Под ред.
Н.Г. Филимонова. - М.: Экономическая жизнь,
1926(a).

65 Соколов В.Я. Теоретические начала (основы) двойной бухгалтерии / В.Я. Соколов. - СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2006. - 188 с.

Coutre W. Le Bilanztheorien / W. Courte. - "Handwurterbuch der Betriebswirtschaft". - Stuttgart, 1938. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов /

66 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов /
Я.В. Соколов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

67 68

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі