Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Досить слушно зауважує М.В. Грідчіна, що "Гарантії ефективного управління, а отже, ефективність як окремих підприємств, так і корпоративного сектора загалом залежать, по-перше, від наявності в акціонерів адекватних механізмів контролю за діями менеджерів і в разі потреби - їх заміни; по-друге - від механізму перерозподілу прав

 

798 Додонов А.А. Проблемы бухгалтерского учета в промышленности СССР / А.А. Додонов. - М.: Экономика, 1964.власності на користь ефективніших економічних агентів, якщо власники фірми не здатні або не бажають контролювати менеджерів" [799, с. 19-20]. У нинішньому суспільстві, на жаль, керівники не усвідомлюють необхідності організації ефективної системи внутрішнього контролю на підприємстві, тобто постійного комплексу дій, правил та заходів, запроваджених ними для досягнення результативності діяльності, економності та ефективності використання ресурсів; відповідності діяльності вимогам законодавства; незалежності та надійності інформації, рахунків та даних; збереженню активів. Керівники повинні нести відповідальність за розробку такої системи контролю перед власниками, працівниками, інвесторами, контролюючими органами тощо.

Контроль допомагає керівництву досягати поставлених перед підприємством цілей шляхом надання об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, які сприятимуть удосконаленню системи управління та внутрішнього контролю на підприємстві; стануть запобіжним засобом для фактів незаконного, неефективного та нерезультативного використання власного капіталу підприємства.

Вдало розроблена методика контролю дає можливість визначити реальний, якісний і кількісний стан об'єктів, що відображаються в фінансовій звітності та вивчаються контролером в ході її перевірки, виявити відхилення від базового або нормативного стану й оцінити ці відхилення за критеріями доцільності та законності. На жаль, на сьогодні методика контролю операцій з власним капіталом залишається невирішеним питанням, оскільки у науковій літературі не встановлено єдиного методичного підходу до її здійснення.

До групи вчених і науковців, які досліджували методику контролю власного капіталу в цілому або окремих його складових належать: В. Бралатан, М.О. Бєлоусов, Ф.Ф. Бутинець, Ю.Ф. Бутинець, Т. Горобець, В.В. Мельничук, І.Т. Новіков, М.М. Орищенко, І.Р. Поліщук, О.О. Разборська, І.І. Сахарцева, О.В. Сметанко та ін. Проте, не применшуючи вагомості здійснених досліджень, необхідно відмітити існуючу на сьогодні проблему, пов'язану з відсутністю визначеного переліку

 

799 Грідчіна М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): [Навч. посіб] / М.В. Грідчіна. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002.методів, процедур та способів, що використовуються при здійсненні контролю всіх складових елементів власного капіталу; розроблених етапів контролю, тобто чітко розробленої методики контролю власного капіталу. Значна кількість науковців при дослідженні методики контролю власного капіталу звертає увагу лише на статутний капітал, вважаючи його за основну складову власного капіталу підприємства, і зовсім не приділяє уваги іншим видам власного капіталу. На основі вищенаведеного вважаємо за доцільне на даному етапі розвитку теоретичних аспектів контролю здійснити дослідження методики контролю власного капіталу, яка потребує ґрунтовної теоретичної розробки. Оскільки аудит є одним із методів господарського контролю, розглянемо методику контролю на прикладі аудиту.

Визначення сутності поняття "методика аудиту" досліджувалась нами раніше [800, с. 289-303], у цьому ж досліджені розкрито прийоми та способи аудиту, тому не ставимо за мету розкривати її сутність повторно.

В процесі здійснення контролю операцій з власним капіталом також використовуються прийоми документального та фактичного контролю, зокрема: нормативно-правова перевірка, логічна перевірка, зустрічна перевірка, взаємний контроль, арифметична перевірка, формальна перевірка, економічна перевірка та експертна перевірка. Залежно від використовуваних способів і прийомів контролю розрізняють загальну та часткову методику контролю. Загальна методика контролю ґрунтується на застосуванні єдиних правил, підходів, прийомів при вивченні діяльності підприємств всіх галузей економічної діяльності, містить обов'язкові для всіх об'єктів контролю способи, прийоми, техніку й тактику. Часткова методика контролю визначає особливості контролю більш вузьких об'єктів шляхом узагальнення практики виявлення однорідних відхилень, включаючи способи їх здійснення та особливості діяльності.

Оскільки аудит є одним із методів господарського контролю, то з метою визначення ступеня висвітлення питань, пов'язаних з методикою контролю власного капіталу у літературі, проаналізовано близько 40 посібників з тематики аудиту операцій з власним капіталом (табл. 5.1).

 

800 Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: [Монографія] / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. -Житомир: ЖДТУ, 2004. - 564 с.
801       Алборов Р.А. Практический аудит (курс лекций): [учеб. пособие] / Р.А. Алборов, С.М. Концевая.
-
М.: Дело и Сервис, 2011. - 304 с.

802 Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. / Р.А. Алборов - М.:
Издательство "Дело и сервис", 1998. - 464 с.

803 Ардатова М.М. Аудит в вопросах и ответах: учеб. пособие. / М.М. Ардатова, А.Б. Кулешова - М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 272 с.

804 Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. 2-е издание
(переработанное, дополненное) / Н.П. Барышников - М.: Информационно-издательский дом
"ФИЛИНЬ", 1996. - 424 с.

805 Бычкова С.М. Практический аудит / С.М. Бычкова, Т.Ю. Фомина, под ред. С.М. Бычковой. - М.:
Эксмо, 2008. - 160 с.

806  Бычкова С.М. Аудит: [учеб. пособие] / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова; под ред. проф.
Я.В. Соколова. - М.: Магистр, 2009. - 463 с.

807 Бычкова С.М. Контролерская деятельность. Теория и практика. / С.М. Бычкова (Серия "Учебники
для вузов. Специальная литература"). - СПб.: Издательство "Лань", 2000. - 320 с.

808

Бєлоусов М.О. Бухгалтерський облік і контроль руху статутного капіталу: дис .. на здобуття наукового ступеня к.е.н.; за спеціальністю 08.00.09 "бухгалтерський облік, аналіз та аудит" (за видами економічної діяльності) / М.О. Бєлоусов - Житомир, 2011.

809 Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: [підручник]. /
М.Д. Білик
- К.: КНЕУ, 2003. - 628 с.

810 Богатая И.Н. Аудит для студентов вузов / И.Н. Богатая. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д:
Феникс, 2008. - 282 с.

811 Богатая И.Н. Аудит Серия "Высшее образование" / И.Н. Богатая Н.Н. Хахонова. - Ростов н/Д:
Феникс, 2003. - 608 с.

812    Гиляровская Л.Т., Ситникова В.А. Аудит собственного капитала коммерческих организаций:
[практ. пособие] / Л.Т. Гиляровская, В.А. Ситникова; под ред. проф. В.И. Подольского. -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 96 с.
Продовження табл. 5.1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Данилевський Ю.А. [813, с. 52-53]

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Дробишевський Н.П. [814, с. 131]

-

+

-

+

-

-

-

-

-

Дробишевський Н.П. [815, с. 227-231]

-

+

+

-

-

-

-

-

-

Іваніна О.О. [816, с. 114-115]

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Камишанов П.І., Камишанов А.П., Камишанова Л.І. [817, с. 464-466]

+

+

Кірєєв О.І., Шульга Н.П., Полєтаєва О.С. [818, с. 188-194]

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Клімов А., Міронова О., Пантелєєв В., Утенкова К. [819, с. 332-340]

+

Кочінєв Ю.Ю. [820, с. 321-325]

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Крупченко О.О., Замицкова О.І. [821, с. 211-214]

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. [822, с. 222-239]

+

+

+

-

+

+

+

+

-

Миргородська Т.В. [823, с. 152-159]

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. [824, с. 436-443]

+

-

+

Подольський В.І. [825, с. 347-352]

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Проскуріна Н.М. [826, с. 360-367]

-

-

 

 

 

 

 

 

+

Пупко Г.М. [827, с. 355-356]

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Рудченко А.Ю. [828, с. 328-342]

-

+

+

+

+

+

+

-

-

 

 

 

 

 

813 Данилевський Ю.А. Аудит: Вопросы и ответы. / Ю.А Данилевський - М.: "Бухгалтерский учет",
1993. - 112 с.

814  Дробишевський Н.П. Аудит в строительстве. [Справ. Пособие] / Под общей редакцией
П.П.
Дробышевского. - Мн.: ООО "Мисанта", 1999. - 192 с.

815  Дробышевский Н.П. Ревизия и аудит: [учеб. пособие] / Н.П. Дробышевский. - Мн.: ООО

8"1М6 исанта", 2004. - 265 с.

816 Іваніна О.О. Аналіз туристичної діяльності: [Навч. Посібник (рос. мовою)] / О.О. Іваніна - Донецьк,

2004.- 208 с.

817   Камышанов П.И. Современная бухгалтерия и аудит на предприятиях и в банках /
П.И.
Камышанов, А.П. Камышанов, Л.И. Камышанов - М.: Элиста.: АЛЛ "Джангар", 2000. - 720 с.

818 Кірєєв О.І. Внутрішній аудит у комерційному банку: [Навч. посіб]. / О.І. Кірєєв, Н.П. Шульга,
О.С. Полєтаєва
- К.:КНТЕУ,2001., - 295 с.

819 Практичний аудит: анфАС та ПРОФІль / А. Клімов, О. Міронова, В. Пантелєєв, К. Утенкова; за
ред. В.Ю. Лісіної. - Х.: Фактор, 2010. - 720 с.

820 Кочинев Ю.Ю. Аудит: теория и практика. 4-е изд., [обновленное и дополненное]. /
Ю.Ю. Кочинев
- СПб.: Питер, 2009. - 432 с.

821 Крупченко Е.А. Аудит. [учебник для учащихся экономических колледжей] / Е.А. Крупченко,
О.И.
Замыцкова; Изд. 3-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: изд-во: "Феникс", 2005. - 384 с.

822 Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: [підручник]. / Л.П. Кулаковська, Ю.В Піча. -
К.:Каравела, 2009. - 544 с.

823 Миргородская Т.В. Аудит: [учебное пособие] / Т.В. Миргородская; 3-е изд., перераб. и доп. -
М.: КНОРУС, 2011. - 288 с.

824 Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика [навч. посібник] / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков,
І.І. Рагуліна;
2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Алерта, 2012. - 664 с.

825 Аудит: [Учебник для вузов] / В.И. Подольский, Г.Б.Поляк, А.А. Савин и др.; под ред. проф.
В.И. Подольского; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 655 с.

826  Проскуріна Н.М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика: [монографія] /
Н.М.
Проскуріна. - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2011. - 739 с.

827 Пупко Г.М. Аудит и ревизия: [Учеб. пособие]. / Г.М. Пупко; 2-е изд., стереотип. - Мн.: Книжный Дом;
Мисанта, 2004. - 429 с.

828 Аудит: [учебное пособие] / Под ред. проф. А.Ю. Рудченко. - Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд",

- 395 с.Продовження табл. 5.1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соколов Я.В. [829, с. 657-673]

+

+

+

+

+

-

-

-

-

Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровіна Т.А. [830, с. 278-280]

-

+

+

-

-

-

-

-

-

Сук Л.К., Сук П.Л. [831, с. 175-184]

+

-

-

-

-

-

-

-

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі