Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

-

Усач Б.Ф. [832, с. 117-121]

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. [833, с. 89-94]

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Шеремет А.Д., Суйц В.П. [834, с. 277-279]

-

+

+

-

-

-

-

-

-

Шкіря Н.Л., Нікульникова Т.Г., Залізняк Н.В. [835, с. 144-148]

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Щаділова С.Н. [836, с. 39-40]

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Кількість авторів

7

30

12

10

13

6

6

5

3

За даними табл. 5.1 можна зробити висновок, що найбільше уваги в літературі приділяється методиці аудиту статутного капіталу, при цьому лише деякі автори розкривають методику додаткового, іншого додаткового, пайового, резервного, вилученого та неоплаченого капіталу, нерозподіленого прибутку.

Аналізуючи наведену літературу в частині повноти розкриття методики аудиту власного капіталу, встановлено, що питання аудиту операцій з власним капіталом не достатньо розкрито у літературі, зокрема ряд авторів не виділяють аудиту такого об'єкту бухгалтерського обліку як власний капітал, розкриваючи при цьому питання аудиту інших об'єктів обліку. До таких авторів належать: Ю.Б. Агєєва, А.Б. Агєєва [837], В.Д. Андрєєв [838],

A.Аренс,    Дж. Лоббек    [839],    М.Т. Білуха    [840],    Н.О. Бондаренко,

B. Д. Понікаров, С.М. Попова [841], Г.М. Давидов [842], В.А. Дерій, А.Я. Кізима

 

829 Практический аудит: [учебное пособие] / Под редакцией доктора экономических наук, профессора
Я.В. Соколова.
- СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004. - 684 с.

830  Суйц В.П. Аудит: общий, банковский, страховой: [учебник]. / В.П. Суйц, А.Н. Ахметбеков,
Т.А. Дубровина - М.: ИНФРА-М, 2000. - 556 с.

831 Сук Л.К. Контроль і ревізія: [Навч. посіб. Для дистанційного навчання] / Л.К. Сук, П.Л. Сук. - К.:
Університет "Україна", 2006. - 275 с.

832 Усач Б.Ф. Аудит: [навчальний посібник]. / Б.Ф. Усач - К.: Знання-Прес, 2002. - 223 с.

833 Чернелевський Л.М. Аудит. [Навч. Посібник]. / Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда - К.: Міленіум,
2002.- 446 с.

834 Шеремет А.Д. Аудит: [учебник] / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц; 2-е изд., доп. и перераб. -
М.: ИНФРА-М, 2001. - 352 с.

835 Шкіря Н.Л. Аудит: [Навчальний посібник]. / Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк -

8Л36ьвів: "Магнолія 2006", 2008. - 224 с.

836 Щадилова С.Н. Бухгалтеру о внутреннем аудиту. / С.Н. Щадилова - М.: АО "ДИС", 1995 - 144 с.

837 Агеева Ю.Б. Контролерская проверка: практическое пособие для контролера и бухгалтера. /
Ю.Б. Агеева, А.Б. Агеева - М.: Бератор-Пресс, 2003. - 160 с.

838 Андреев В.Д. Практический аудит [справочное пособие]. / В.Д. Андреев - М.: Экономика, 1994. - 366 с.

839 Аренс А. Аудит / А. Аренс, Дж. Лоббек; пер. с англ.; Гл. редакто серии проф. Я.В. Соколов. - М.:
Финансы и статистика, 1995. - 560 с.

840 Білуха М.Т. Аудит у бізнесі: [Посібник для бізнесменів]. / М.Т. Білуха - Дніпропетровськ, фірма
"Преском", 1994. - 240 с.

841        Бондаренко Н.О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: [Навчальний посібник]. /
Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 300 с.[843], С.К. Єгорова, К.Я. Денисова [844], С.І. Жминько [845], А.Г. Загородній [846], Л.М. Калістратов [847], А. Кузьмінський, Н. Кужельний, Е. Петрик, В. Савченко [848], Л.П. Кулаковська [849], Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча [850], В.М. Лемеш [851], Е.М. Мєрзлікіна, Ю.П. Нікольська [852], В.Д. Понікаров, Т.М. Сєрікова [853], В.Я. Савченко [854], П.А. Соколов [855], І.А. Філь [856],

B.        Д. Чекін [857], І.Т. Шахбазова [858] та М.С. Шидловська [859]. Така ситуація
призводить до нерозуміння студентами (майбутніми практиками) теоретичних
основ аудиту власного капіталу, оскільки у навчальній літературі відсутня
ґрунтовна
методика, що в подальшому призводить до некваліфікованого
ведення контролерської діяльності.

З метою вивчення пропозицій вчених в частині питань, присвячених методиці аудиту операцій з власним капіталом підприємства, проведено дослідження наукової літератури, що дало можливість визначити основні складові методики аудиту власного капіталу, які виділяють вітчизняні і зарубіжні науковці (табл. 5.2).

 

842 Давидов Г.М. Аудит: [Навч. посіб]. / Г.М. Давидов; 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання",
КОО, 2001. - 363 с.

843 Дерій В.А. Аудит: [Курс лекцій]. / В.А. Дерій, А.Я. Кізима - Тернопіль: Джура, 2002. - 86 с.

844 Егорова С.К. Основы бухгалтерского учета и аудита в сфере сервиса: [Учеб. пособие] /

C.        К. Егорова, К.Я. Денисова; под ред. проф. С.К. Егоровой - М.: Юристь, 2000. - 382 с.

845 Жминько С.И. Внутренний аудит / С.И. Жминько, О.И. Швырева, М.Ф. Сафонова. - Ростов н/Д:

8Ф46еникс, 2008. - 316 с.

846 Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика: [Навчальний посібник] / А.Г. Загородній, М.В. Корягін,

A.В. Єлисєєв, Л.М. Полякова, В.Г. Блотнер, О.Б. Бобрович, Н.В. Будзан, Н.О. Литвиненко, А.В. Озеран,

B.О. Озеран, Н.М. Савка, М.М. Соловій, Л.Я. Тимофєєва, Н.Й. Чернова; 2-е вид. перероб. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 456 с.

847 Калистратов Л.М. Аудит: [Учебное пособие]. / Л.М. Калистратов - М.: Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2007. - 256 с.

848 Кузьминский А. Аудит: [Практическое пособие] / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик,
В. Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. - К.: "Учетинформ", 1996. - 283 с.

849 Кулаковська Л.П. Основи аудиту: [ курс лекцій: Навчальний посібник для студентів спеціальності
7.050106 "Облік і аудит"]. / Л.П. Кулаковська - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

850 Кулаковська Л.П. Основи аудиту: [навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти]. /
Л.П. Кулаковська, Ю.В.
Піча - Львів: "Новий Світ-2000", 2002. - 504 с.

851 Лемеш В.Н. Ревизия и аудит: [пособие для студентов эконом. специальностей высш. и сред. спец.
учеб. заведений]. В 2 ч. Ч. 2 / В.Н. Лемеш. - Минск: Изд-во Гревцова, 2008. - 384 с.

52 Мерзликина Е.М. Аудит: [Учебник]. / Е.М. Мерзликина, Ю.П. Никольская; 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 368 с.

853  Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М. Аудит: [навчальний посібник для самостійного вивчення
дисципліни]. / В.Д. Понікаров, Т.М. Сєрікова - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 212 с.

854 Савченко В.Я. Аудит: [Навч. посібник]. / В.Я. Савченко; вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2009. - 324 с.

855 Соколов П.А. Аудит в строительстве. / П.А. Соколов; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Современная
экономика и право, 2001. - 168 с.

856 Филь И.А. Аудит [конспект лекций]. / И.А. Филь - М.: Приор-издат, 2004. - 144 с.

857 Чекин В.Д. Курс лекций по аудиту: [Учеб. пособие для вузов] / В.Д. Чекин - М.: Финстатинформ,

1997. - 190 с.

858

859

Шах базова И.Т. Бухгалтерский учет и аудит. / И.Т. Шахбазова. - Мн.: ТетраСистемс, 2002. - 256 с. Шидловская М.С. Финансовый контроль и аудит: [Учеб. пособие] / М.С. Шидловская. - Мн.:

Выш. шк., 2001. - 495 с.
860    Бралатан В. Методика аудиту статутного капіталу як основної частини власного капіталу
підприємств / В. Бралатан, Т. Горобець // Економічний аналіз. - 2010. - Вип. 6. - с. 386-388.

861 Бутинець Ю.Ф. Особливості проведення аудиту операцій зі статутним капіталом / Ю.Ф. Бутинець
// Вісник ЖІТІ / Економічні науки. - 2002. - № 20. - с. 42-48

862  Королюк Т. Інформаційне забезпечення аудиту власного капіталу / Т. Королюк // Вісник
Тернопільської академії народного господарства
- 2002. - Випуск 3. - 268 с., С. 176-179

863  Кравчук Н.В. Деякі аспекти аудиту власного капіталу / Н.В.Кравчук, Є.Р.Ступницький //
Майбутнє - аудит: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 1
грудня
2008 р.): тези доповідей / редкол.: М.Л. Крапивко, В.Я. Нусінов, О.М. Барановська. - Кривий
Ріг: Видавничий дім,
2008. - с. 165-167

864  Мельничук В.В. Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика;
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.06.04 -
бухгалтерський облік, аналіз та аудит / В.В. Мельничук. - Київ, 2003. - 22 с.
Продовження табл. 5.2

 

1

2 3

6

Новіков І.Т. [865]

1) визначення завдань, об'єктів, джерел і послідовності аудиту власного капіталу; 2) методологія аудиту формування і використання власного капіталу; 3) розробка програми аудиту власного капіталу

7

Орищенко М.М. [866]

1) визначення мети аудиту резервів капіталу; 2) визначення предмету та об'єкту аудиту резервів капіталу; 3) окреслення системи завдань аудиту резервів капіталу; 4) визначення етапів і методичних процедур аудиту резервів капіталу

8

Пилипенко О.І. [867]

1)   визначення мети аудиту операцій з власним капіталом;

2)   встановлення основних завдань аудиту операцій з власним
капіталом;
3) вивчення джерел інформації для аудиту
операцій з власним капіталом;
4) визначення етапів аудиту
операцій з власним капіталом

9

Поліщук І.Р. [868]

Визначення: 1) джерел інформації; 2) етапів проведення аудиту статутного капіталу; 3) методичних прийомів документального контролю. Методика перевірки операцій з формування та змін статутного капіталу при проведенні аудиту полягає у встановленні фактично оплаченого статутного капіталу, неоплаченого капіталу, вилученого капіталу

10

Разборська О.О. [869]

1)   визначення цілей та завдань аудиту статутного капіталу;

2)   опис носіїв інформації; 3) характеристика методів і
процедур  контролерської  перевірки  статутного капіталу;

4)   визначення     етапів     аудиту     статутного капіталу;

5)   оформлення результатів аудиту статутного капіталу

11

Сахарцева І.І. [870]

1)   визначення цілей та завдань аудиту власного капіталу;

2)   розробка     програми     аудиту     власного капіталу;

3)   визначення переліку контролерських процедур

12

Сметанко О.В. [871]

1) визначення мети аудиту власного капіталу; 2) встановлення основних завдань аудиту власного капіталу; 3) визначення методів та процедур аудиту власного капіталу; 4) вивчення контролерських доказів; 5) проведення аналізу та розробка рекомендацій спрямованих на підвищення ефективності використання власного капіталу; 5) формулювання контролерського висновку

 

865 Новиков І.Т. Методологія аудиту в агроформуваннях: [Монографія] / І.Т. Новиков; Харківський
національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва.
- Х., 2009. - 327 с.

866  Орищенко М.М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: спец.
08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності) / М.М. Орищенко. - Київ, 2009. - 22 с.

867 Пилипенко О.І. Етапи проведення аудиту операцій з власним капіталом / О.І. Пилипенко //
Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід. Збірник тез та текстів доповідей на
міжнародній науково-практичній конференції з аудиту. - Київ, 2003. - 185 с., С. 79-82.

868 Поліщук І.Р. Методика перевірки операцій зі статутним капіталом при проведенні аудиту /
І.Р. Поліщук // Майбутнє - аудит: матеріали першої спільної науково-практичної конференції спілки
контролерів України і ВУЗів. Тези доповідей. Під редакцією М.Л. Крапивко, В.Я. Нусінов
- 15
жовтня 2004. -Кривий Ріг: Мінерал, 2004. - 170 с., С. 46-48.

869 Разборська О.О. Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних
товариств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.06.04 -
бухгалтерський облік, аналіз і аудит / О.О. Разборська. - Київ, 2004. - 26 с.

870 Сахарцеві І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту: [Монографія]. /
І.І. Сахарцеві
- Київ: Кондор, 2005. - 374 с.

871           Сметанко О.В. Внутрішній аудит власного капіталу в акціонерних товариствах України /
О.В. Сметанко
// Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2010. - № 4 (8). - С. 196-201.Аналізуючи дані табл. 5.2, можна зробити висновок, що у науковій літературі немає чіткого підходу до методики аудиту операцій з власним капіталом підприємства, оскільки значна кількість вчених розглядають методику аудиту лише статутного капіталу. Більшість авторів (В. Бралатан, Т. Горобець [872], Ю.Ф. Бутинець [873], Т. Королюк [874], І.Т. Новіков [875], М.М. Орищенко [876], О.І. Пилипенко [877], О.О. Разборська [878], І.І. Сахарцева [879], О.В. Сметанко [880]) наголошують на необхідності включення до методики аудиту операцій з власним капіталом мети, завдань, джерел інформації та етапів здійснення аудиту. Окремі автори (І.Р. Поліщук [881], О.О. Разборська [882], О.В. Сметанко [883]) відмічають важливість визначення методів і процедур контролерської перевірки. Бралатан В., Горобець Т. [884] наголошують на важливості визначення основних типових порушень, виявлених в ході

 

 

872  Бралатан В. Методика аудиту статутного капіталу як основної частини власного капіталу
підприємств / В. Бралатан, Т. Горобець // Економічний аналіз. - 2010. - Вип. 6. - с. 386-388

873 Бутинець Ю.Ф. Особливості проведення аудиту операцій зі статутним капіталом / Ю.Ф. Бутинець
// Вісник ЖІТІ / Економічні науки / Економічні науки. - 2002. - № 20. - С. 42-48.

874  Королюк Т. Інформаційне забезпечення аудиту власного капіталу / Т. Королюк // Вісник
Тернопільської академії народного господарства
- 2002. - Випуск 3. - 268 с., с. 176-179

875 Новиков І.Т. Методологія аудиту в агроформуваннях: [Монографія] / І.Т. Новиков; Харківський
національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва.
- Х., 2009. - 327 с.

876  Орищенко М.М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності) / М.М. Орищенко. - Київ, 2009. - 22 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі